5 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

5 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

diş RETLER Yaylanın ilmi biv mecmua var. Adı: Kimyagerler Cemiyeti Temayı di dır. Mecmu; birinci sayısı önümde, şeviriyorum. . Yaprakları kimyanın düsturlarını, na , erini, kanunlarını anlatan alelâ- a kitabının tesiri altın 4 Ki, dığımı duyuyorum. | ik, 7"gerlerin mecmuası tamsmen Bir havanın içindedir. Bu kava- ve kimya kitapları - | her şey var. Fakat bir İ Tüzgüre her şeyden evvel sizi sa- | * «ğer bu mecmua teknik ve ilim « olmasaydı misnik bir şeydir gin böyle düşünmemi tabii gör- | >. Çünkü edebiyat ve fikir sa- | hı, bile mecmualarını bir kopya | Yani B kurtaramıyan münevver - ii © iinde ilim ve teknik havasına niyi vermek her şeyden evvel Mistik tesir yapabilecek bir $ey- 4 ver mecmuasının bir kıs- fik; çe ileri teknikli, ileri nazariyeli, b memleketlerin fikir, tçinik dareyanlarını naklediyor. Mecmun bu kadarin kalsaydı, | İ süren yangın, bir kaç grup itfaiye! pe memnuniyetle karşılıyacak - vat bu yazı haline gelen lâbora- b), de ilmi çalışmaya ilk defa milli çeşniyi vermeğe de | olmuştur. Milli çeşniyi taşıyan etütler bey- ilim âlemine verilebilecek bir Netekim bu kısımlar Türkçe, Almanca, İngilizce olarak | tadır. | kimyası, Türk İâbarotuvarın- | #lerok, Ba çoğaiyi ; ona vebin | p köylerinin buğdaydan, #a- silâhları olan geven (bu siz ki, bir zoklarına ga: | © dünyanm kutuplarından | I Mehmet, Hacı Hasan oğlu Davut, Maltepede 31 ev yandı Dün Maltepede bir yangın ol - muş, otuz bir ev yanmıştır. 5 #aal tarafından güç halle söndürül - müştür, Yangın, Maltepede Bostanlar sokağında Kemahlı Habip ağanın evinden çıkmıştır. Habip ağanm evinde saat iki buçuğa doğru pat- ican kızartılırken tavadaki zeytin yağı birdenbire ateş almış, alev - ler zaten tahta olan evin duvarla- rını tutuşturmuştur. Yangını evin üst katında bulu- nan kız bağırarak haber vermiş, Fedakâr bakkaliye mağazası sa - hibi Rasim Efendi telefonla Ada ve Üsküdar itfaiyelerini haber - dar etmiştir. Kaltal © itfaiyesinr de haber verilmiştir. | Ada, Üsküdar, Kartal, Kadı- köy, İstinye itfaiyeleri yangın ye- rine gelmişlerse de bu mahallede! birbirine bitişik olan 31 evi yan- maktan kurtaramamışlardır. Yanan evler şunlardır: Refia, mübadil Ali Galip, Hü- seyin, Hacı Hasan oğlu Ali, Hü-i riyet Kâmil, Acem oğlu Münür Nuri, Sey- jandarma yüzbaşısı Hilmi, nalbant ustaşı İdris, Miralay LI Misafirlerimiz Dün Cümhuriyet âbide- sine çelenk koydular Şehrimizde bulunan Mısırlı iz- ci kafilesi, dün Cumhuriyet mey - danıma giderek (-abideyâ& çelenk koymuştur. Bu sırada kafile re - isi Şeyh Abdülvehap Ennaggar arkadaşlarına hitaben bir nutuk söylemiş ve bilhassa demiştir ki: “- Vatanperverlik timasli olan bir abide önünde bulunuyoruz. ğunu, bir milletin nasıl kurtarıla bileceğini anlatacak en ulvi remiz budur. Türkün, Büyük Gazisini i Tabelâlardan alınan ' Dükkânlar bugün erken kapanıyor İ | mıştı. Unutmayın l Gıda maddeleri satan dükkân- kapanmaları mecburiyeti bugün - den itibaren tatbik edilecektir. Bütün dükkânlara ayrı ayrı teb- liğat yapılmıştır. Yalnız eczane- leri açık bulunacaktır. —— resim indirilecek Belediye ile Anadolu Ajansıa rasında evvelce ilân ve tabelâ re- 3 — VAKIT ların saat yirmi birde, diğer ma-| nifatura, tuhafiye ve sair eşya sa- tan dükkânların saat on dokuzda! lerle avukat ve tüccar yazıhane »| simleri için bir mukavele yapıl - Mukavele henüz tatbika başlandığı bir sırada tabelâlar - dan alınan damga resmi artmca bir çok kimseler tabelâlarının in- dirmişlerdir. , Bu vaziyet karşısında ajansın aldığı resim miktarınm indirilme- si icap etmiş, ajans ile belediye arasında yeniden müzakereler başlamıştır. İlk görüşmede ajan- sm tabelâlardan aldığı resim mik- İstanbullular orduya üç tayyare hediye ettiler 5 AĞUSTOS 1934 SOHBETLER E w v ger “doğruysa Gelecek ay, nikel ve gümüş Cüm- huriyet paraları basılacak. Bu paralar için; bundan iki ay ev- vel bir müsabaka açıldı. Müsabakaya girmek istiyen ressamları, müsahaka- nın talimatnamesi verildi. Bir çok res- sam ve İyu işlerin ehli sanatkârlarımız » müsabaka girmek üzere kaydedildiler, Talimatnameyi aldılar ve istenilen çele- le göre para nümuünelerini yaptılar. Bu nümuüneleri bu ayın on sekizin- de darphane müdüriyetine verecekler- dir. Kazanan, bin lira mükâfatalacak- tir, Bunları size havadis olarak yazmı- yorum. Dünkü gazetelerden birinde çi kah bir havadis gözüme çarptı da bir- az, hattâ biraz çok şaştım, Sizi de şa- sırtmak istediğim için yazıyorum. Okuduğum havadiste deniyor ki: “Yalnız ressamların iyi anlayamadık - ları bir noktayıburada tenvir ötmek lâzem geliyor... Bir çokları bu noktayı anlamadık'arından müsabakayı kay » betmeleri ihtimali vardır...” Anlaşılamadığı söylenen nokta şu- dur: Gümüş ve nikel paraların her iki taraflarındaki yazıların irtifa: bir mili- metrenin yüzde on beşi ve resim kıs mının, saç ve elmacık kemiği (İrtifar bir milimetrenin yüzde otuzu, yazı ve resmi muhafaza edecek olan kenar kar bartması da bir milimetrenin yüzde kırkı nisbetinde olacaktır. Alçı kalıp- la rda bu nisbetler gözetilerek hazırla» nacaktır. Şimdi neden şaşırdığımı söyliye « yim. Söyliyeyim de siz de şaşmız. Bu müsabakaya girmiş olan res - samlardan bir kaçı dün matbaamıza geldiler. Ortada, anlaşılmamış bir nok- ta değil, söylenmemiş bazı şartlar ol pie doha milli, daha çok | ge ra Nuri, bni zi Büyük vatan mefhumu karşismda| tarının indirilmesine karar veril im EE Bizi iye İd me l ye al Gi Ki © : hayatın ne kadar kıymetsiz oldu- malştir, zıların irtifar şu kadar olacak, kehar yi i Kadı oğlu Hüseyin, et, AŞÇI TAT kabartması bu kadar olacak demedi - ler. Böyle bir şart kaşmadılar... Mü - sabaka müddetinin bitmesine on iki E. ü ö lar koy » ay Mu yer, yer nebat - | de Ma Gibi bii de tkd. ii gün kala, ortaya böyle şartlar koy Adin i Hasan, Basri wa Bakkal Rasim) ;bütün dünya gibi biz de takdis e-| | İstanbul halkının teberrüleriyle| mak, bir çok müsabıkları mağdur et » İNME Yamaz yi il Bez ve Efendilerin evleri tama -| Yiyoruz. Büyük Türk (milletine , “sene yeniden) mektir... GUNE ARADA en #tepin besleyici, acaip ko Mage. Bunu mikroskop altı. | e tahlil etmek yep yeni Yepyeni bir anlayışın ifa- rn bu teknik çalışma yanın- *h yeni menbalardan gelen j anlarla desteklenmiştir. i ; Sadri Etem ta — | men yanmıştır. Yangın saat se - kize doğru söndürülebilmiştir. Yangm yüzünden Pendik tren - leri de bir müdet işliyememiştir. Pendikte oturan Nazike isminde bir kadın saatlerce istasyonda beklemiş, geç vakit İstanbula ge - konsolosu Fransanın İstanbul ceneral kon- ve şerefli Cumhur reisine tazim i lerimizi sunarız.,, Kafile, bilâhare yerli mallar sergisini gezmişlir. Mısırlı misa- firlerimiz bugün şehrin tarihi abi- delerini göreceklerdir. ilk mektepler Bu sene İstanbulda içılacak o- has Siydi” üç tayyare almıştır. Bu tayyare lere 30 Ağustos zafer bayramı günü Yeşilköyde merasimle ad konacaktır. Tayyarelere Beykoz, Kadıköy, Kartal isimleri verilecektir. Bun - Moskova büyük elçisi Evvelki gün İzmirden gelen Müsabakaya iştirak eden ve son ön güne kadar, yukarıda yazdığımız şart- lardan haberleri olmıyan ressamlar 40 ruyorlar: On iki gün zarfında, bu şartlara uy ğun alçı kalıpları hazırlamak imkân yoktur... Bizim iki aydır verdiğimiz & mek, kalıplar ve saire için sarfettiği - i'bir sürü İK ; larla İstanbul halkının orduya he-| miz lacaktır?. yeni bi üşü ve anla. | irk trende bir çocuk doğur -| Maarif hâberleri Yy miz para ne olacaktır?.. tan baş mm Eti rende bir çocu! ğ iie kekli diye ettiği tayyareler on beşi bu- Eğer ressamların iddialar. doğray- il iy, baslangıç hareketi saymak MR Yeni açılacak lacaktır. li Mn sonra” iştirilmişse, onların bunu sor- Fransanın İstanbul Kiğmari mağa, benim de şaşmağı hakkımız vardır. Selâmi izzet e ei *kinda bir kitap İ Moskova büyük elçimiz Vasıf Bey dün akşam Yalovaya gitmiştir. emen Kadınlar birliği kongresi lan beş yeni ilk mektebe ait ha -| zırlıklar devam etmektedir. Bun - ların kira ile olanlarının mukave-| leleri yapılmıştır. Şimdi de mek-| Gümrük baş müdürü Ankaradan döndü Perşembe günü Ankaraya git - | “eği i solosu Mösyö Fol Dübuva Kalk - İh, 2155 açılıyor ! kötaya tayin edilmiştir. Yerine i İ şimdi Ri öJ A İĞ bişi eni şimdi Riyo dö Janeyro cenera' günü İstanbul Halke- konsolosu olan Mösyö Hanriyo elecektir. teplerin masa, sandalya, sıra, taşi © Kadınlar birliğinin senelik kon! mis olan gümrük baş müdürü Sey- üren pi “İs ka erdi, | Ağa ka VA iş el —a— mia ge ihtiyaçları temin edil -| gresi bugün öğlederi sonra yapı - | fi Bey dün sabah dönmüştür. “Yin, , *far vermiştir. Bu ser-| .. EN mektedir. lacaktır, Seyfi Bey, kendisiyle * görü Reş as İ uv , rüşen İ, Mirap, 738 ve kütüphane şu- Hariciye, Vekil Mektepletin yeni ders senesi | — — — in.) bir maharririmize: z Harç dan hazırlanmakta - "lâbındanberi çikan mecmular, gazeteler, sergide bir hafta ir edilecektir. Yalovaya gıttı İ başma kadar bütün eksikleri ta -| mail Bey dün şehrimize gelmiş - Evvelki gün Ankaradan şehris | mamlanmış olacaktır. tir. mize gelen Hariciye Vekili Tev - $ Bazı vilâyet mekteplerinin tef $ İkmal imtihanlarından sonr? fik Rüştü Bey dün Yalovaya git-| tişinde bulunan Maarif Vekâleti! yapılacak olan maarif statistikle- mişt | umumi müfettişlerinden Fethi İs-| rinin hazırlıklarına başlanmıştır. Etendi lası “— Ankarada gümrüğün gün - lük işleriyle meşrul oldum. Mer- kezle şifahi olarak « temas etznek icap etmişti. Görüştüm ve dön - i düm; demiştir; DEHRİ Dehri. Efendi — Bence bu sergi çok rağ” görecek, ... Bu sergide hilesiz südü.. 4. En nadide balıkları en sıhhi şe- | pet rait içinde halka teşhir edecekler... ksa Mila Salli ai eğerki ii | «lmaras görebilmek fırsatını elde etmiş ela cak! | ». . En güzel meyveleri, pa

Bu sayıdan diğer sayfalar: