11 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 13

11 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TE ie deseninin nee, ğlüdeökemieei e ezik Pr yy ANE “argaç 394 “Kep niğop U? epyeuyo örtün uapzej “ana ireyeysa wyAnop keş ulaşsa İhr “O da ippazlejı “odizek nun3npjo yn3 “AdUE ulgmtş sg oyd0g Yyep Hek “anpins “38 ng zUJea *Siprude uşeei vr zur eoolopuny ady Sey Biye dapo $i ng #p49j9g91eynür 2p #rusp perry 1ge124 #rrepsolegieg MezEX 104 usr n3ğnpumo iy “Ger da dpza reeyenu vi yereyo staz Mağtp Umzuruu (ig UİEAİZEK) BAdt ng wrperue hün3npyo rseysnu ig imsuou Greley urppsikej; nekozeg untng 05 1p3 weyyöy, “umpzol deyiş rig önün; “p&ey akıp (m&e13907 tgirez) epussı “# retdeğiy Sruyimlağ uaputsiueydninx Ip “AZ #ne opatsiurgdayay tmunjmaçi İS işası nuhgf 'MpİYA iseysnu ig #843 nuos SA öpse (9 öpumaueydn; “9x week ideydoğ, uu (e$eğ utppdslepi Meszen) *an6i & 3eymey ng 'Uay “anündo edi rerden “ver ei baldan R ME usopoy asazn yeurepue yuyuays un? MO “uekgsr . aşma sumapog oy BESE oyşyag yasapa una aka3se (0001) Bürmotamaz SA npıng tpoproj iğetupe ulag "2494 ep supu ng sanrn iyoduyo yoyusaa SA şapepap surypuay opunuyaggodar “saz AZI “npaokya3 dıpıB vsopoy iwürez 4oy wepe mg pasa uukarary ag vepo “yeaLinşo > #PEYPIYÇ Anja npsopoy aJey Pepdoz yetiz 140 Ang Gröy Yetreyaniş pars k “eğe yazmasA »yezeyo yedou yakpız *npjo Asöaymal 405 arzrjg çöopaey aounyoğ aX “MEPA İsıpsar nAnpjo asa umay “Apaokıza3 Yuuyo arap epufele ins O mpaodmuma yeayizea yoson yopusy YokyuLnpaaB 5 öl tepryes Aa onay Ufo Yppeurüning epüruuk uyursuyg eppezo DAL *minp ezujung uoysasyipu epurked Yu #121 İnağy *sapyyouop tepit “ME BA pa TUK paeiyeg vurydez nydez YANE ağIp ouşsazapı unoyoyuru ey £8 2 amam m e ea seray “anayok gegessunuz Sey oyy ses “ng apupuzeap? Aruyoğ 90f JEpLYA You «3x, odyzase3 opakıyeg igeyy nönp 10 opuşeunk ununumg sOjejoy UIUISEpE ZOzuj 2A OPUJEİ urururuml 3 EpuSEp e ask mjogıan (B4099V) “mprusedı “ue nunğapıo âıruyi) UaparU Uyu aleAlı ta0a9y Sönmpdek UYEp EYEY Jig YO -yuap » 4/8a039y Uy) yesrssnu ninplo uopupaua A, AEpABA, OpUNgMN ATUŞIŞ un (dnyek) sp apurspgı soy we (urppa “Key Draozen) ansümu SA WMZUEN “seyran iğek wey utug u> gezejirek n3nplo 463 sirpnjsopoy Usya1 mizişz doy #puu «mpeyepu ese sa size Ja unünpıgğ uratamıımajımı, o odruoides o tğıpnpa esemu vep”(eğsg wppazfepş nraoze) urura9s3 * pe Cegepmjya) Wu (iş 03 dayy) veçes vguzcu yiJ u2 #puny gey mekey UşıybapIUA soeaseg (1) © 44) vepuandeşdey sopoy epvusa ng (1) sapimamıpZ esopoy *npjo asa önig, 2A yeyed sed opuyeopu oyaTUynyj “Apzpeuşn aa Şİ şe ae yen ypuno oyaguynuz Sul) (YED) uyuya spsagi uwluog eye; mövafn uğemdoy ize) vuLrepnp4ny Uvdpeny dıssaayyu ng ep önag “payaoipzoğ (yeps Op Koj ula yazeo Gİ unung *mpaokıduk pu pası “ovaya non3 mono, 'nyok unu 1 2) pap oyy ps zap vpum sere opyoğlMr SA yokyulm ag İru opaayapı <2p uemez (0 dayıya gnpeseş ourayeZ mmpfey önuurpa yojsauı s4 yopoy ğer e İyesnii Gülioyaseğ Urgyef yuksek “eagi sopoy zegeeg erek röopauy sp9a $n4g öpuyaNg upuldalsayas vazo ng “#pavpaokrajen Saıgnmı akaram S4 zokruapoprej yemi 2s oyyayayluauı soğrp ruroaryez SA rare 49 yayoyumsur ag aoftapmey ng “apaokıj 3 dipit #roguly 'ronç *yruvjaç asr az 1 taokiyığ sasjor okadrispuayej “vureğ *süynGeaB II, SA aokidek yığamoonş s4 yy 8 zageleg veekfy Snap 'zokıpa sz N SPHLPIN EYSŞ uşdapdey Mop ng dun lütüfkârlığına iltica etmek üzere adenin nerde olduğunu tahkik ede- vek Mağnisada bulunduğunu öğrendi. O- tuç reis Mağnisaya gitti. Sultan Kor kudun musahibi Piyale Bey ile görü nleye iki esir ve Şehzadeye dört piş *t verdi. Piyale Bey Orucun hallerini Sultan Korkuda anlattı. Şehzade pek “yade kızdı. Orucun istediği gibi bir #smi yaptırmak üzere İzmir kadısına bir *mir yazarak Oruca verdi. Ve hiristi- Yanlardan intikamını almağa yolladı. O- Yuç İzmire geldi. Emri kadıya göstere- X münasip bir yerde 24 oturak bir ge- i Yaptırdı. Yeni gemisile Foçaya git- «Gemiyi orada bırakarak kendisi Mağ- » geldi. Piyale ile buluştu. Piyale avdan knderini yükseltmek için, diyan- ii kendisini Korkudun huzuruna çıkar- Ni Korkud da yeni reise hilat giydirdi e dun ederek izin verdi. — Piyalenin de bir gemisi vardı. O ge- Yi de Oruca ısmarladı, haber eksik et- ini ve ne ihtiyacı olursa adam erip bildirmesini tenbih ve İzez ve Pep etti. Diyarı Rosda yürümeyip tana salmasını tavsiye ile gön“ Oruç reis Foçaya geldi, bismillah di- ayağını gemiye bastı ve denize #- 0 Midiliye geldi, Akrabesila görüş (Po ekrar sefere çıktı. Seyr esnasında 7) yakasına geçti, Oralarda şikâr lu, Eozerken iki parça zapt ile doyüm- *dip Rumeli yakalarına dönüyordu. Yas) Z adası yakınlarında (Dürzi Ki- ati ilen yere gelince limanda üç hi- Bere kalyonu gördü. Kalyonlar ateş Yorla, Orucu limana girmeğe bırakmı- kendi Oruç reis dostça geldiğini. ve edeceği ?e ziyanı dokunmıyacağına ah- Tito, ini anlattıysada râzı olmadılar, Va deği vürdular. Oruç reis arkadaşlarına * (Biz bunlara zarar vermemeği ahdetmişken onların bizi rencide etmesi başlarına belâyı davet etmektir. Şüphe- siz kazaya uğramaları yakındır. Bun- lar bize: Av bulmak için denizler aşıyor- sunuz. Biz ise işte ayağınıza geldik. Ge- lin bizi alın diyorlar. Vallah ben bun. lara çatarım.) yoldaşlar da Orucun re- yinde idiler. Oruç reis sancak kaldırıp kalyonlar da üzerine yürüdü. İki taraftan hayli cenk oldu. Hakika- ten kazaları, yakın imiş ve belâyı davet etmişler.. Neticede Oruç galip oldu ve kalyonları alarak Midilliye geldi. Midillide Sultan Korkudun Sultan Selimden korkup kaçtığını işitti. (918 Tejrinisani 1512) (İ) Oruç reis defalar. Ja Sultan Korküdun lütfuna, himayesine nail olmuştu. Bu hususiyet bittabi her tarafta ve bilhassa Midillide duyulmuş- tu. Bundan dolayr kendisinin Korkud- lu sayılarak sıkıştırılacağından haklı ola- rak korktu. İki çektiri, bir gemi ve bir parça alıp mütebakisini yakarak Mısra doğruldu. Mısır Sultanma bir kaç esir takdim ile kışı İskenderiyede geçirmeğe müsaa- de istedi. Haber ve peşkeşler Sultana e- rişince: (Nerede isterseniz orada kışla» yın. Yalnız kimseyi inçitmeyin. Kimse sizden şikâyete gelmesin) cevabı ile mu- vafakat etti. Bu tarihte Mısır Sultanı (Melik Eşref Kansoguri) idi. 1513 baharı gelince Oruç reis gemile- rini donatarak denize çıktı. Avlana av- lana dolaşıp bir çok ganimetler alarak Cerbeye yetişti. Esirlerini, eşyasını, ga- nimet mallarını orada muhafazalı bir ye- re koyup tekrar hiristiyan sahillerine yelken açtı. (1513) Yavuz Sultan Selim Anadolu liman- larından hiç bir geminin hareket etme mesini emretmiş ve bu emrin icrasını temin ile Timanlarda bulduğu bütün ge- mileri yakması için bostancıbaşı İsken- (0) Hammer. , seg wppasieyı mraszeg (6) keza) - sarun (2) p eps sıg öyamyrpepey yoz0p9 yeveyi v5 -oz0gieg EO yO$ UPS MEY *arpuığ -p ayges #p nğnpro #rumo Teydaz iUYA “ay ya asya no opums #strig Spur) veseşj Mey wpumopigez nodpew un? “niğ uyyadıs$ uodümepi yezero (0751) rundez gum Uyozağ ouuvof unayok apıg9p5 dney dez uypğlağ (1) © seyle vuruuarpasgumog YE yvuyo Üluln «3 ouyak hunsnzae ununun UEpunğnp “10 Ayuyıpa a9aep uşş yene epreerj mg reyokuredej #sseyg İndO Yıeareey 191 gan ape yeSAMpASA Agra .22 ng ayuy ayyy) Tpöneyo uekşuop waysayyı Farywumapaşuy Hire Ağroyoag nunşon SA uk suğuoeArmmpei YA “27 eppiyemninp os va epinpsop vu Guep “umum yokumdey “ıpdapup2 segey WTİJ yoyo 8 diçeşo$ eaeyrofumdaj PpepAerN suos » uayyıpyo$ Saşkezaz #04 İn4O (6) eyapupp peğ dıe şuraayoreuyeğn “E urgeiyped tavyeğapan (ngeej opp oz yaz geye y yöoprey uysiai Ez ay 3 ng uopıpr 94 vömpes ei Nip #razayok aryekıped oysysi MIPpruni Ve sarbeyked yapışan? oysrk MAPPESN fğopanıı eps “nal vemum, Syemedoy sayayım (006) w4v3o op soz azıp S1 “> uypamanıng oppa) puypry 3 #eyeeyey ay epuryese çare SA YSGV pp3 oaşkezay wp gisi İnso VE saypypumar “oyy rayı; SA yeyusa ep yede (z) SP on), upyaumınşopaas LrEpyiğ YMMMUZEŞ ApYBA ouysaminak uutlopavy nönpjo ir “ayak sagey ur yeyuy aurspua) anyek “yeniye 45032 Upuşa ape SAP Ppapso . ynyak yeman GARI Aİ apuys opayesamı yg uyek wpurgeoj (1) sarppılap umpruz ayran kalmamıştı. Artık leventler küreksiz ve âciz teknelerinin içinde metin ve müte- vekkil duruyor, ve en öndeki gemiyi bek liyarlardı. (Gali Rayal) ise önündeki tehlikeden gafil ilerliyordu. İtalyan ge- misinin nöbetçisi birdenbire korsanları gördü. Bu sularda bu manzara hiç bek- lenmezdi. Büyük bir telaşla silâhbaşı işaretini verdi. Bu sırada iki tekne bor- da bordaya gelmişlerdi. Türklerin bir yaylım ateşi hiristiyan- ların telaşını, perişanlığını arttırdı, Kor- sanlar, en başta Oruç reis olmak üzere düşman gemisine atladılar. Pek ax 7a- man sonra gemi zaptolunmuş ve içinde- kiler anbarlara tıkılmıştı. Bu zamana kadar deniz kavgalarında bir çektirme- nin bir Gali Rayalı mağlüp etmesi vaki değildi. Oruç reis arkadan gelmekte olan ikinci gemiyi de zaptedeceğini arkadaş» larma tebliğ edince onlar bunun ne ka- dar mümkünsüz ve tehlikeli olduğunu ve aldıkları büyük ganimetle kanaat ederek çekilmeği anlatnağıa beyhude uğraştılar. Orucun kararı bozulamazdı. Tayfalar da zafer gururu ile reislerine tabi lar. Oruç esir ettiği gemideki zabit ve neferlerinin elbiselerini kendi arkadaşlarına giydirdi, ve. Gali Royala dağıttı. Arkadan gelen gemi geçen va- kadan habersizdi. Gemide arkadaşları. nin elbiselerini görmekte olduğundan emniyetle yanaşıyordu. Lâkin korkunç bir alabanda ateşi ve bir ir rel müteâkip Baba Oruç bu gemiye de me etti ve aldı, ganimetlerle Halkül vaada döndü. Bu kahramanlık vakasının gerek Tu- nusda ve gerek bütün hiristiyanlık | âle- minde hasıl ettiği hayretler ve takdirler ve Oruç reis isminin kazandığı şöhret ve saldığı dehşet hakikaten tasavvur edile- mez derecede idi. Bu andan itibaren Ba- ba Oruç bütün dünyanm en şecaatli ve '&n müteşebbis ve cüretkâr kaptanı tanın. uourumap (E) “aypuap “uyaapagn$ ooeyuog zeyeurİzoyg (1) <p ygoges Unoyprey ng 'Rpuop oakuz <2) yerekon seyi uzUşeynu ag SA Tppe rmseg “ni opüseğ vepeuunp oouyaz ankezey örag vgeg ipısgesg vömig epey ug #94 Op MOPANIMAYM (2) “95 eyok wupuzey ysrpuoy wp vEİSPJOK awpay 704 zeyos uepey ie) “IpspUOğ wopapu -2p spanoyopynk a4nu08 (gt) rarsek urun -oaanı; 04 eumunyyuz yeourozpesi mödoz, “pejdoz yumokamıı Umung “apsodippg yoguwyo) nesiy 1g oeg “Me gey apakranumsul ngappuı ng s4 önlO *myıppogz daş yoz 1g YAY Füreroli Urpıek ourLjıpej xyasopopsa ( opeesnur sulmpeulinjo opak “ED “repipaşöeyrezey Yap ONA yeJ “Rig pe İn1o3 upunpşey apssou ng ofı pan, uyoç “apgoânıp$ wzjo Yursoyey <epnu uraesoaugaog ur medine İN gi ueyokucdsj vyepaepyyieş veo önu ea Mi3 vozEp ouyapen ulaşır kez) va Renagpes uığrlureyer (Pemuap UV “PEŞİ UL UŞYEDYA Bu ©3040 oduşkacaynao3 öOY woavluzej <1 #sauldvaşek sunounyny eksi 4g, a4 Japa yesowayur ekekuvdej eounyuoy uepususge 1, “IPA Fetal Maaşperes gez op sarunsı çün, UrgaŞ Pera rusia oyuyla) ng (1) “pr opus uruşsopgyuş Çemeğez «ON Fog) Mağuepusunez zg #ez) *npzodnjo 3apJz 1g UY SA gnd ag uy ved app ryyuri İğoüaa Sus mey vieyofuvdej 'epvedi uepung np 4041404 IyUrIs 1405 Safra Lez9) uş “Ppayuet 263) yeğ ng *MpzoKnyo vom vur #feryi5 diE vey uraLapmağ nez <7) VA dofişeieX epünye vaeseymu SA yıp Ya ag gürep yget reyyokiredej oyereşdoz ürresyy mepmany ezepgjefey Depui$ez m aiysur (00) vimkezay *op3oktüys? t6 mıştır. (1) Papa galilerinin zaptı Oruç reise, en ziyade muhtaç olduğu kürekçi- leri tedarik etmiş oldu. Reis, İtalyanları küreğe çakarak ba- hadır Türkleri yalnız kavgaya tahsis etti. 1813 senesi kışını Halkülvaad'da ge- milerinin tamiri, malzemesinin tedariki ile geçiren Baba Oruç (1514) ilkbaharın- da iki gemi ile denize çıktı. Ceneveden gelen buğday yüklü bir Fransız gemisi- ni aldı. Kale gibi büyük bir İngiliz ge misine rasladı. Bu da çok yüklü bir tüc- car gemisi idi. Göz açlırmayıp bunu da zapt ile Tunusa döndü. Ganimetlerin beşte birini Tunus hükümetine vererek kalanmı korsanlar taksim ettiler. Tek- rar hiristiyan sahillerine saldılar. İspan- yadan bir parça yelken açmış geliyordu. Büna da rampa ettiler. (2) Gemide mü- rettebattan başka bir kumandanla beş yüz kadar silihendaz kara askeri var dr. (3) Kumandan ve maiyeti mukave- mete çok uğraştılar. Fakat neticede ş6- cant çokluğu yendi. Türk gazenterleri kâffesini esir ettiler. Gemiyi de yedeğe alarak getirdiler. Barbarosun narı her tarafa yayılıyor ve Akdeniz kıyılarında velveleler çıkarı- yordu. Oruç reisin namı Şimali Afrika kıyr- larında şanla dalgalandığı sırada (Beca- ye - Bougie) hükümetine hak iddia eden lerden Abdurrahman da bu kahraman dan yardım görerek memleketi eline ge- çirmeği tasavvur ederek müracaat ©t- ti. (4) Oruç dört gemi ile Bujiye git- ti. (5) Abdurrahmanı (3000) kişi ile kendisini bekler buldu. (6) Fakat bu es- (1) (Len Pol) ün Berberiye korsan- ları tarihi, sayıfa 35, 36. Ali Rıza Seyfi Beyin (Barbaros Hayreddin) (2) Kâtip Çelebi (3) Barbaros Hayreddin (AN Rir Seyfi) (4) Grammen. (5) Kâtip Çelebi (6) Barbaros Hayreddin (Ali Rıza Seyfi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: