22 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

22 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 22 omuz. 1931. Yeni Asır İSON TELGRAF HABERLERİ Tekirdağnda (Adana Havalisinde Ziraat Işleri Çok İyidir Devlet Demiryoiları Tenzilâtı Kamyonları Müşterisiz Bıraktı İktisadi Yol Faaliyet g 20 (AA) —Şı Mali rak kyayı denize bağlıyan "e Küirnenin sahil güzergâhı sa Zn Tekirdağ “aşkekhu ya: nan iktisadi noktai nazardan dah nlu olduğunu gören ın fen heyatini sen; melei RR Yola ma üzerinde İL inşaata baş lanan akya nan r. Tekirdağın “am ekted Dürük çeşme «addesinde — parke Üöyenme Mİ Tekirdağ 3 ii yağan ia enli Matında şehire iki yıldırım düş- "üt, bazı elekirik İliği kop 'Uğlur. İnsanca zayiat yoktur. ile Re l ir Kars 20 LA 4) — Dün gece rdünun OK Ba bir âile balosu Tilmiştir, Muhafızgücü Siiketçilerinin Seyahati i US, 21 (A.A)— Mu gin e 110 kilo- Metr, geti ir irene n ima vr dan. ışlardır, Biiilerimiz hiye mi kide daya su ret . ses vi dan pek #ılandılar. dapazarında |; Ra, anka Ile Belediye Arasında Ihtilâf l Adapazarı, 21 (A. 8 yiye ile ticaret bankası ara- ve elektrik işinden ın a ihtilâfı halle memur ha-| ie elektrik şebekesini | dün şehrimize gel- İyart Halılarını samimi bir surette “yi ve | Zi" gün z e n Balo Verildi ” 0 A)— Havaların gitmesinden zirsi va- yirmi toplama işine pa Zirai tah- Bun rn ii halde bütün royanın 934 pamuk 150,396 balya olacaktır, B kün 159.687 hektardan caktır. Tahmin bürosundan baş- ka, şehrimiz Mersin, Tarsus, Ceyhan taoirleri de ayrı ovada pamuk . vaziy Helin inkişaf edecektir. Kuin ifede “bsbriyesinden Lond. e Devanşir mileri merasime iştirak Türkiye büküm: is gili. Elizabet, harp gemi B Ş “b D Türkiye renin hile ve te- ini essürlerini bildire yazı bu Gecikmiş. ” Vekhletinden tebliğ edilmişti Li Kuşadasının a sökiben 35 ki-lhuri nubunda, mpi Dipburun olan dise öreleni bi a kükümet tleri- nin aldıkları malümatta, hâdise nin karşılıklı anasırı arasın eee eser olmadığı a şılmıştı; rekoltesi | ri © gidip geli Olen İngiliz Zabitine | Dini Merasim Yapıldı meti de rür ot dise bir Sovyet Rusya Ey'ülde M. Cemiyetine Girecek Devletler Arasında Dn Mü-/ b ü ve eri SON DA Zonguldakta Sahife 3 KUKA Büyük Bir Fabrika Kuruluyor Kok Ve Benzin Istihsal Edecek İstan kok da icrası kısı hububat Rapor gelince, yalnız Seyhan ilâye. tinde 934 ekeni © kırk 28 milyon mesi tahmin sai yekfinlerde ge nazaran fazlalıklar Li köyler amyon yolculuğunu birakarak e dönmüş bulunuyor- iyorlar. bu hatlar ini ins iiyeiLd rtmıştır. malar: öe sai pan u vi Sal Yal in merasim ılması, iki arasında do stan me ti il ti aaa bir ge mi âyin merasimine iştirak ede cek vi nin teessürünü alara de Bram akkletime cum- hükümetinin (o tees: lerini, b etmiştir. Dost memleketler arasında cari olan usule EN uygun cereyan eden bi pain âyin merasiminden sonra müessif hâ- acılık baralar tamamile kapanmış ad: -İsurette dolunmaktadır: r nin ai ikin ini içil yapı İici Tem d0 Saatte Bisikletle İstanbula Vardı İzci » Kemal Bey İstanbul, Ev (Hususi)— Per. şemle günü sabahı İzmirden b eket eden izci Kemal bey y Ber. > Bar- va yolile ve 30 saatte İstanbula gelmiştir. Yeni Asır — İzci Kemal bey İstan- a u bir tur ikmal eylemiş olacaktır. liste | Taleheler ak en Ziyafet Werile Milis, 20( A.A ve yüksek mektep talebesinden tatil Ae Kilise gelen efendiye, gün (o Onmhuriyet Ik İn yüz kişilik bir £ 19 ay devam ime kok kömürile beraber benzin de istihsal al, ii e) — Zonguldakta vücuda getirilecek büyük ti vi en kömürü fabrikasının temel igin bütün hazırlıklar ikmal edecek, müteakiben günde “Başvekil İsmet Paşa Bugün tankla Ankara 21 (Husi — Seyah amet a hazretleri > gonile İstanbula hareket eylemiştir. atini tehir eyliyen başvel — akşam eksprese Bulunacaklar bağlanan a va Yunan Payyarcclleri d Bu Sabah Istanbula Gelecekler' Ve liğe. Karşılanacklar ISTANBUL, 21 (Hususi) — Türkiyeyi ziyarete gelecek m üç tayyare ve on dört bei İNE mürekkep Yunan hava filo yarın (bugün) sabah Selâni uçacak, iki santia İsti al gelecektir. Tayyareciler e m eği ri, İDayyare cemiyeti ve Yunan konsoloshanesi fını a ip 2 deal rk ve Porapalas otelinde ini şti cekler Üniversite Talebeleri Bugün Belgrattan lim şehrimize geleceklerdir. lap istikbal edilecek ve şereflerine r biride talebeleri bula Geliyor at üniversitesine mensup 120. yarın (bngün)” ri tarafın- ziyafet verilecektir. İstanbuldaki Rumlar Ordumuza Tayyare Hediye Et: m ekü üzre Birlik Teşkil Ettiler sonra e di yatan bir tayyare birliği teşkil etmişler ve iane dercine başlamışlardır. | Suzan Hanımı di “Fedaininmüddeiumumi 6 m Ce- zasına Çarptırılmasını . Istanbal ( Hususi ) — Köp erinde Süzan vamında bi musevi matmazelini tabanca ile öldüren Anadolu Ajansı telsiz mem isi e mah v. dainin teammüden asile teczi Melezi matla yapmışlardır. gününe kalm y Kararın tefhimi Çarşamba | Vekiller Heyeti Kararı yla Şirketine bildiri st m 21 (Hususi! kanl ün sein Nafia Vekâletine bildi Afiyon Rekoltesi ehrimiz telef on tesisatının peri eri i rilmesi ilâve olunmuştar. Ali Süruri Bej na anyalıyaak zake reler İlerlemiş. Bul tay OR vi ia amm) veami Balılesir de ölü - ü İsparta Büyük| © Cenevre, 21 (A.A) — -|da ve Milletler cemiyeti misakı Bel ikada Üçte Iki Nispe | Esir astansinde öl 8 0ldU ii el yi me halsiği ee #isasinin bünün meat inde ren getir ilk el 5 tinde Azdır ii Eri 5 in gr, | bildiriy. nil ntakavi emniyet teşki A e TE yi Petini elli Si e rin milletler cemiye- vini “Pa olonyanın iştirak etme- Vatandaşlık Vazifesini Ketanbul e ei N hirka müpil oldugu hastal da; ig vurmak suretile |tİN9 girmesi hususunda büyük ilem müşkilat —tevlit e şii mn in vs tan se rai ölmüştü bunların eylâl a; vel | istihsal mıntakalarından aldı t pedi ni Kornimü sisteminin | devletler a ai ER ü if Ri 0) ml Yanı al atiiinelüm wl STANBUL, 521 e iŞ miki a adar) Dü akeratın hayli ilerdiği, eylül eceği ümitleri ndaki 30 TAA Balıkesir sl usu Ali N i B. lim w di : BEİ Si Sami lantısı: Rusyanın ei ir. m di ve e li wi iki aydanberi tedavi ml miktar alı a- an istenilmiş 1 izliğindi Idu hi ni in e tr O İnarnzetliği vazedileceği burada 1S yila dna öimiyai3 olan re ml in sit Mene Vi çe yi gin kalitesi bozuk ve ta-|teeyyüt tedir. dahil ol a ye nzarı Li erene ge Ni senele-| Genazesi bugün seat 1Ld pay Pan evsafına muhalif halı) (İngiltere eril nazırının |itibare ( alarak, İsviçre heyeti hek amaa | ipte ler mipeiiyde azıt camiinden mutat mera- ti, 2 bulunur. Halı iplikleri-İson nutkunda u baptn hattı hükümeti dei rey, veredö- Pariste simle kaldırılarak Fatih onmiine lar, btidai şekildeki el kazan-İetmesi, | Rui usy: yapılmiş bir| hareketini e ile İsviçre be-İ gini, günki ba Meni salâhi- E; : akledilecek, orada namazı ki- iri boyanması soğuk damga|resmi davet m iinde telâkki|yetinin nkif kalmasına ka- yetlerin otoriter bir rejime doğ. Reisicumhur Bir | »naktan Edirnekapı $6- him i ile menedildiğin-|edilmektedir. Avrupanın şarkın-irar İL a tedir. istihale teşkil edeceğini söy” Ziyatet Verdi hitliğine defnolunacaktır. ” nene 04 aş hal - lemiştir, Meclis selâhiyetler m Paris 20 (A.A) ei Tayyare Manev- te 8 yapı ş Bombardıman uahede gelesine teallik müzakereleri İhur M.Alber Löbrön, Id R : Tayyareleri Yolu. Nihayetlmza (|4075 Yiyike “zer e rlsicamhuru M.Razveltin ni) raları Yapı | Le etmiyin Belçikalıların, Belçika 2 — Şimali ; : vi R Mti öğl Roma, na Devam Ediyo: Olunabildi tabiiyetinden iskatına dair olan|1**İ e RM” “İş İalyanın'snat a allamem ii Vimper 21 (AA) — Dü 1 (A.A) — Ticaret) kanunu 78 reye karşı reyle| Yemeğine GE ni e tayy lafan Manevra- kasi Mineapoli, e ağ SALİ için tam ir anlaşma Kabul, in Aynı zamanda iğetlie Ressam Yaşlağ; ya yapılmıştır. in ei : Mei Sa su ucuz İ man tayyareleri rayı tahrikâtım tenkilejton sefiri m.Delabulay ile sefa-İda düşman hücumü arşı çam i Hakikat ucuzluk Gi Adımongona değe yele. muvakkat bir si vi el kanun da buljret ei i M.Marine balun- MR müabal eri icra | a devam gükşekleri TAN ar. eki ii di

Bu sayıdan diğer sayfalar: