2 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

2 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Mayıs 1937 'YENİ ASIR Bilbao tahliye ediliyor Asiler Akfa mevkiine hücum etmişlerse de hükü- metçiler tarafından ağır zayiatla püskürtülmüşler Irlanda m Irlandada Anayasa ojesi üstakil bir Çümhuriyet olacaktır Nas onalist matbuat | Faransa ve ingilterenin. dahili e een yazır met (0,R) — İspanyada Bis olarak, bu tavası kolaylaştırmasını | nara ocuklarıın tah. ber hükümetinin inüzaher al zi ve ii ei izzat yapmasını , ii hi al f in in ii ate li me m la eke halama işin lapanyadaki ikiler. Bin Kek SEA delikli pu : - | LONDRA, 1 (AA) —Siyasi mahe aran heniz ve ir ipi alamam klfı Bilb ile 86 Arasında rehine e i lan bir i ve ünl tahliyesine muha: |lerin mümini ml ale li alay oteli : ğir za. |hili harpten harap olan iz tr | lefet edilmemesi için Salamanka ika İnür jünitede cevâp vermemiştir e e e ee e inde bir yardı nezdinde. “teşebbie bulunduğ BARSELON. , a pi an de e, bei nini ister.» bildirilmektedi lin bize edi kaide e e e MADRİD, 1 (ÖR) — Merkez or. LONDRA, 1 (A.A) inilir bük |irkaz kanla ved evli etmiş- > cum rl biye i dus erkâr iyesinin saat yirmi iki- e ir bölgesi il ahalisinin irlanda devlet reisi sa Vi va favyareci dayi e Bubi mevra Bu Bi hizm ler ie - i ii ii çimen bla i yide. amlar Genele) Dabi 1 (6R) — Ne eyni el RE SR e e m değer birşey olmadığını bildirmektedir. | Bask hükümet tarafından tetkik. etmek için (0p-) devleti elsi B. de Valera gelis ogi ede telli öl ki ırnika cephesinde yapı RE NU ilerin bir hü e Ene generalitesi reisi ipta milletin tasvibi- ER İMLA) yi ve neticesinde birçok asi karakolları dağı | e çilmüştür. Şimal cephesinde |rar vermiştir. amine ve acilere beyanat balı i gleçek “dani tılmıştar. eril iddetli tazyiki bütün gü Binaenaleyh Bask hükümeti taraf bu hâdiseler hakk özleri eğreğilmiğiz. Ba yoğ anda iranda nn ie ei 'Nasyonalisiler tarafından Mİ imiz d m gi il mele 7 sene ojesinin metni neş- ie gelmiştir : Dün akşam Nasyonalist | e dridin bombardımanı saat on beş: )dınlarm ve lan in tahliyesi için i hayet bul için D SM ln kv te- tedbirler ittihaz edildiği zamı Sel İri jede bir meclin bir de senato der- reis esasını ul etmel ir. iü etmişlerdir. Guermika yolunda v ir sükünetten sonra ancak sa- ke hükümeti Dam açık denizi ei Dk eni Gİ Yülitekmn |58 mein Senato pota barda me İn de Ingiliz filosu i Bu şi : 5 edileöektir. Ül) İm ilbao istikametinde Ak at öl Le ve £ bulmuştur. Şarap- de nakledile. Bi k, fakat salâhiyetleri daha geniş kilerimiz ıslâh edilmiştir. nelle: Vin ve civar Gr cek vapurlar Mi — Yagiz krala cati edinim; yerine cümhur eseE yi ko diğer birçok ge Yal Ecel ere bk ve yaya Ahali Kara suları hududuna riayet arzasun- ö olacak ve cümhur başkanı ezcümle ka- Biskaya cephesini ziyaret z kimseleri ini “İdam mülhem olan bu kayit isti a nun lâyibalarını red salâhiyetini © hâiz i işb , del vermiyecekti : i id cephesinden hiçbir Ibao radyosu saat 21,30 da bildiri- emniyetine hal KD mikdarda ei alarak Saint Jean ü- ar . Fakat > sabah asi ve yor : Bask cephesinde gün kıt'alarımı- | Bilbao limanının müsait vaziyeti dol Bi ie, İğne an Kame Serbest Irlanda devletinin ismi Eite bildiril ei pe” i ini ilâmeliyle kendini gi iğ bat n Pei zaim kara | yan etmişlerdir. bis ni > dil vr ger a ne im ne Ve — ard 2 ifl kayı ri ön akşamki mük edebile-| MADRİD, 1 (A.A) — Zannedildiğiz! zin ie İD BİİN etmeğe başlamış! vel intiba teyit etmektedir. Cümhuriyet|cek vaziyette Bükinsinkesiiz. Esasen İne göre .umandanlık Madı ib bakan Sadi sene için Li di afsil as )asi gemiler Ee bir zaman bu hududu! çephesin: leceki dedilmiştir. T: PARİS, id iz | Taka LOM iğ milletinin aşmamışlardı | e NM | Resmi mahfller tahliyenin her türlü İinda miliş kuvvetlerine dolgun diği za ER ve i iz ie > i ecek olan yeni ana ün ii ni Ve | cutl ii kıtaları ile mühim mik-'7. > si # e a ızm İngiltere büti yeti bazı hasım mevkilerini en bile |bundan sivil ahalinin tamamen n istifade darda silâh ve cephane gönderilmiştir. : Ser i ile bu tahliye işine iştir hususunda #2 | mişlerdir. Gümhuriyet kataatı büyük | edeceğini tasrih siiekeediller, lik, müstakil, demokratik bir devlet ol- sane ei laşmuş gibidirler. H yonalist | Bilbaodaki İngiliz ko, m. işin ta “duğunu bildirmektedir. Bu hüküm Ir- Y h tut l d kibar bu teşebbüsü İepanya GARİ | e tetibu mükemmeldir. bir birl. içimde yapım emi Montro ile Tagi tacı arasında mevut| 4 Uhaya tutuldu - Di kalmış olan son bağları da ime öd. Ma: Ni bine bir müdahale çinde göster | LONDRA, 1 (ÖR) — ı iŞ a ( il yas K eğe çalışmak! Krem e. mahfellerde m se ii giliz hükümeti Sim nka hükme tinin — hi ee Beticesi olmak zimdiye Sr ariste ve bütün Fransada çok bali bir insanlık "İre ve Fransi ri leme iyeye mâni olmağa teşebbüs etmi- landada kralı temsil etmiş " LİE dj ROMA, | (ö R) — ii bil- bbüste bul ğini , zannetmektedir. Bununla be- En buhranlı umumi valinin bütün Me ye MER ei dirliği döze Kn devlet. reisinin. eline - geçecektir.) met daireleri kapalı kalmış, i çoğunun harp musibetinden koru Ci Ti a devreyi atlattı. Keza bütün âskeri kuvvetlerin & harp) münakale vasıtaları ekseriyetle mi üzere Fran ine karar veri Kont Cianonun liran gezisi halinde kumandanlığı da devlet reisine | işlememiş ve mağazalarla kah- e Fransız vapurları A Roma, 1 ( ÖR )— Montröden bildi ait olacaktır. Nihayet ana yasa proje | veler de kapanmıştır. Halkbir- elti or: Kapitülâsyonlar konferansında Di mize) “Atinada çok iyi bir pzmemermez kuzen mn mr) a klan en e PARIS, t va ettiği i için faaliyet? komitesi Başvekil B. lum ına ço ıyı intikal devi ice teklif edi © bi Bü de yili Kİ İm işle, yaparak ; syoni ig ez B. Ve hi 1 d k l d 8 ii et iin Mısır de- hükümraniyetini Irlanda" bayii ekil mi A rmiştir $ k teklif ettiği n artık tan; ğı manası k lar 5 yi sulhu için faaliyet? komitesi şeki Cc arşı an 1 Ger > a Mi bil- idi. B ll ana li ini e al hariciye mazı alnan ve lâ dirmiştir. italyan baş delegesi de yeni âni olmasa bile çok üzak neticeler do-| dır. Hiçbir sö ye men MR şirkin eyt eder. Bu E-efteron Vima gazetesinin mütalâası sır devletine karşı bir teveccüh ese- > bü tın derhal durdurul- (Hususi) — Italya hari-jmektr. Kont Cisnoya Tiranda © Yalnız |vi olarak bu 12 senelik intikal devresi- KC SIĞ ii > ra, İspanyol milletinin Mi vo Gin 3 Kal z "küikü mel tarafından deği, | hü Birinci sınıf Saattır nra, İspan; ianonun Tiran seya- 'ogo hükümeti taral ni ve Milletler ce- | * Yanan gaze i İtarlattnıştır. Miser başvekili Nahas per . miyeti tarafından, Sar plebisitinde ©) yar, aşa Vününi zi Yi İbr di, sa Böylece konferansın en bubranlı duğu gibi, bu yeyin teminatı al-| eta gunl Tir ii Arnavut milletinin emir min. | noktayı atlattığını ve kapitü &na konulmasını, her türlü siyasi ve eko- EA ve diğer Balki kont | nettar olması için birçok sebepler var. |rın ilgası mukavelesinin gelecek | haf- nomik tesirden ve müdahaleden içtİne- | anonun Tiran seyahati dostça tefsir-|dır. Zira, A se içinde gerek Syn, ta imza edileceğini söylemiştir. bı istilzam eder. Komite Fi za I 1 tar. İtalyan - Yugoslav an- | gerek di. YENİ MÜŞKÜLA' metini İngiliz hi kl bulun, |laşmasının imzasından sonra, — hususi | sine müzaheret nn Diğer komşu | Montrö, 1 ( AA )— Kapl rak, maddi leşi yebbüsü bütün |İtalyan * yut bağlılığı anlaşmazlık | milletler bunu tasdik et e en bi ağla lar hnlnann umumi ağa davet A Rayaİve kavga mevöun olmaktan çıkmıştır. birey yapamazlar. Fak önların | yerli ve yabanci tâbirinin RE lam Avrupa vi e iklali ütü le de si- |lesini Merin etmek üzere toplan- bu yn bul bike mütemayil İetlerin saygısını kazanmış bir hâdisedir İyasi ve ekonomik ki müm e iştir. Bu b bir im Misir balya e te emişli. Komite Mik ve bu devlerin arak biricik aramı |sinden alıkoyam bunlar ipe in etler Cstalyeti ie pakt | Armavulakla iyi Hikme ilime Pe vunlağun, hem dei Balkan Miken) ine e Lü nl Şe müş- vE du bil eli uygun İetmek ve onunla | ticaretlerini geliştir. İfaidesinedir. külât zuhur etmiştir. La TER Tefrika No 20 erine e verecek: vaziyette değildi, — Öyle ama, tahammül çedemiyo- di. Bir haftadanberi yaliyor. Hissi, Aşk Romanı durulmak e güçtü. O çocukluk za- manında bi ık istilâlar görmüştü.Ha- Her Sy e — Neden ben haber almadım, neden tırlıyordu. Tai harbın en v gün. eksilir” ii yurt göm gittikten imi yin istiyorum. Şimdi muayene edi- Tabi vermediniz bana? lerini Kavalada O zaman sonra, sefil bi şekilde yaşamıya kendi- lirssm gözlerimin iyi olduğu anlaşılır. — Haber vermek istedik. Gazetede- çocuk denecek kadar Küçüklü Bir düş- sini bandırma ne fayda le cepheye gitmek için büyük ki biri senin meşgul man memleketinde, küçük Tağ- silâh tutan İert askerlik şubesine bir arzu duyuyorum. Herkes ede , olduğunu, hususi müracaatlarla uğra” men kendi öz yurdunu düşünmeklen müracaat b p ben uyuşup şamıyacağını haber verdi. Bu ta kendini alam . Düş | Vazifesi da kalmadan cepheye rum. | Narinin üzerinde derin bir tesir bir galebe haberi önünde eziliyor, gün- gitmek istiyordu. Bunu çalıştığı mües-) — Şu halde bir hafta kadar bekliye-| — Nerede kendisi şimdi? ce başı ateşler içinde yanıyordu. — İsesenin sahibine açınca büyük bir it a — Yukarı odada. doktorlar Vatansızlar Sil ve bir bayrağın Yaz sesiyle uş. e bildiririm. Cevap gelince... var. Konsüli yapıyorlar, i bike Gir ik çok zor mel —cNasıl olur, seni askere çağirmadı- zem bitkin bir halde şubeden ay-! e unlar Sl m çe karşı alâkasını kö aşağı yu- eN arki.. Esasen sen silâhsızsın, Güzete-İrılmıştı. Daha © Me ani) ta Ka- karı milli bir kahraman İk arm nin başında kalmak ta hizmet etmek Na tayordu. Rahatı bozulmuştu. Gece gün-|an”” TUE e besinden muvafık bir cevap yürdün ökabetini “düşünüyürdü. emişti ve bunlârı düşünü; an &a-j Nedim bu sözleri dinlemeye lüzum alacağını ümit ediyordu. Hiç kimse, hiç Mağlubiyet. Bunu hatırına getirmek sr yel ekle er görmeden sakal gula m e a istemiyordu. Bir gün dü bu gü- , iOrada da'aksi bir tesadüfle nedemezdi. Hiç kimseden Sal yediye ill eliyinak ardeşlerim, diyordu. bir mıştı. Şube reisi muhterem bir askerdi. Jayrılan bir eksiği yoktu. , imal düşünmek bile li rum. Kendisini dinledikten sonra hafifçe te- sağlamdı, Bir nefer olarak bile, ühde- bile ona çok kasvetli geliyordu. Bu iti- | Biz, düşmanın haris mide; sini dei e hemn eti to isti Bu iti barladır ki halkın üzerinde tesir yapıl- ei ması icap ettiğine inanıyordu. Ya bir gün düşman, tertemiz Türk in kardeşimizi, hemşire bl Mr ekle m iye dık. Te iie DUŞ kızl haysi — Bu e tebrike şayan bulu- rum, silâhsızsınız. Şimdiki imame ie ler in yi hiz- rakları ri Bu müthiş kâbusu bare <3 ine sarılıyor, halka hitap daima halka ithaf ediyordu. TÜRK milleti mezellete, istilâya alış- ihtimalin üzerinde | hâ-Jiçin kalemi yor ve kaleminden ei zehirli hi eler dalin yoktu. Büyük heye- san can içide EK silâh tutan herkes DE İki & için bu fena it et-| siye aliya hş ll Le ei ila li cepheye RR Nedim bütün bu hâdiseler lr manda Narini unutmuş gibiydi. Vi keye uğradığı bir sırada en iu his- muza al gili, sar sikle Mi mağ iyi dpi i- (te büyük, milli bir vazifedir. ibe reisinin Şul sandalyaya İpe” Nedim, bu muhterem aske-| nasıl konu na| İli iin edeceğini bölüyor — Neredesin Nedim, diye boynuna sarıldı ve anlattı; — Narin hasta, epiyce ağır hasta? ve telâşla sordu: — Ne oldu, nesi var? — Soğuk almıştı, Zatürreeye çevir- dü. tim ya.. Bana e Sırrını anlattı, seviyor sizi. ei — Bitmedi — i

Bu sayıdan diğer sayfalar: