2 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

2 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Mayıs 1937 Çıplak dansediyorlardı 12 Mayısta 144 dansöz Nevyork ceza mahkemesinde muhakeme edilecek Kızlar daha önce jüri odasında soyunacaklar, çıplak dansede- cekler... Jüri bu vaziyetin suç eğ olmadığına karar verecek Nihayet ağzını açabildi Greta Garbo aşktan ve Romanesk sinden Mayısın on iki ünü Nevyorkun mi elerinden birinde çok en- di teresan bir dâvaya bakılacaktır. Bu bi uygulardan bol bol bahsediyor (umu. gayir hareket ettiklerinden dolayı Nev- & ek yorle iglerinde, icrayı Ben ne duygusuz, li de vahşi bir kadın Sanat eden 144 dansöz mahkemeye ve- eğilim. Aşkın başdöndürmelerive karşı yilmişlerdir. EA ei ii Si ö Mahkemeye. veri Hlenler, arasında dün- kendimi koruyorum. Zira âşık Ni kadın e e k hi :. e içten müdahalı le ılmasına ve- iyi denilece ıç er yapamz ” diyor sile olmuştur. Meselâ Nevyork beledi- ta Garbo kendi e ii si bu hâdisede dan: müdafa: li a di şöye iştir. Dans Salonlarının şehrin umu- lece «Şirin ö öldü ğü, Roma- mi yaşayışı, tı üzerinde mühim bir A rol oynadı! 1, dansçi kızlarin Md eğlence ihtiyacına cevap verdikleri için di; esk” eyni rik çişek ertiediği söyleniyor... Dünyanın dört köşesi belediye”rdisi Bunlarin icrayi' #önat'e! müdahale etmeme- tevyork belediy, celsesinde in melerine m is Hattâ N sini istiyor. isi, mahkemenin geçen yelerini bana izah ediyor, b: Di kızların müdafaa şahidi olarak dinlen- bulumuporlar, Onların azviylerinde bi 7 Te şiddetli tenkitler vardır. Şimdi davanın mahiyetini ânlatabi- ii yüzünde filimlerin arzettiklerin- yi ın başka pitoresk birşey mevcut olma- Nevyo Silan e lek sal bana yazanların satırları arasın- da duygularını okuyorum. ibi pm? şekilde çıkmaları bazı Romantik kitaplar, umumiyetle şal a yetlerini uzak bir mazinin derinlikl, lere sebebiyet vermiştir. Adliye b rinde arıyorlar. Böylece ii hayal- döker. önünü almak için behemehal lerimizi süsliyen şahsiyetler tarihi bir di ızlarının sancak yarı vücutları mahiyet kazanıyoı Mi Aşkın, rinin kadar Kapbnalar talep etmiş; fakat bu Genç kızlardan ei bir büket... mantik duyguların ölmüş birşey old getirilmeyince iş aleniyete suç m leş, Halkın çıplak iştir. tayyarelerin kanatları gök yüzünü ömür. harek ik kapladı ın arzımızdan kaçtık- Makhemeye verilen ii artisi ae seyrettiğini zannediyoru: muş; ancak genç kızların mahkeme hu- ları lece yerleşmiş bulunu- lerden Miss Eddie mahkeme reisinin) Hâkim genç kızın bu Silerim itimat değil, kim odasında soyun- yor. Eslâfı ayni şeylerin zâafını bir Sualine karşı şü cevabı vermi; air ip a yi ij Eddie'ni , beş kararına intizar et- veya zıyamı şimendüferlere, | toplara — Biz dansözler a e işilik bir jüri şar. a nelere atfederlerdi. değiliz, e mından alm ynam bu vaziyetleriyle ssk bu ayın on ikinci Lindbergi mtik üzerinde uçmâğ; İrilerini tümir “inek tinde | edilmelerini, işte Adaba. mugayir uzurunda soyus cesaret ettiği bir zamanda'bir İngil edildiğim zaman ma hiçbir şekil olursa cezalandırılmalarını tekli narak karara tiz elini! kralının bir kadın sevgisi uğrunda bü- nü tün t hakkından feragat edişi *N . . . m Ingiliz tacının incileri Yıldızların rekorları mezse artık ne kalır? m ka- pi * ba hir yanlı olur mu? , Jdenlleştirmi I It d b .. l bi li b yaya ngılterede boyle bir Greta Garbo a hayatının için beni soğuk bir kadın Gi sin na göre âşık bir kadın iyi mille ge eg a film hazırlanmaktadır tür ki: nesk olan şeyler iç pd inne şeyin üstünde tutarım Hkyhri ie giz e çi go ML «Erkeklerin sözlerine fazla ehemmi- sanmak için ben kendimden bile|anesk telâkki edilirse Holivudun al n günlerde İngilterede, bir İngiliz |çalınan dört incinin macerasına mühim yet vermiyen, yağına yalnız. gezen, dirkârlarımın saygı ve sem- pin ünlenen aklar ini sihdyos, tarafinılan hir dilim hazırlan. | ie yer tahsis edilişi dalgaların kayalara çarparak parçalan > lina di > karşılarım. Nefsimi | Fakat ben bazi Me an m İİ İde de: dığını. seyretmeke için ii Yem yk der nilen ateşin baş dön-|ri gibi ne duy Eği ila e sanndla Bgilir terinin bei ele ve de m M5 #aatlerce yalnız kalmaktan hazzettiğim örmelerinler Dörimeğa çalışırım Ba-| kadın. de; gilim, İn gürileka dığı ab Gi amnisğde L bir rezaleti ifşa deneği e aha AZE. m büyük bir alâka uyandırmış- » İsmi. elngili incileri» dir. i ğ Meşhur Fransız yıldızı im. Meşhur tenor Jan Kipura | Daktilo ile yazılmış imzasız bir tehdit mektubu almıştır.. Mektubu gönderen 24 yaşındadır. Jan Kipuraya: n senin oğlunum,, diyor Meşhur şenor Jan Kipuraya garip bir mektup. Mi "Mektup £ imzasızdır. Ve daktilo azılmıştır, Mektupta şu le m : gö © e YöNLi görünce de hayret ağını © dığın kabaca ii m ya; dim. Bir kadına ve masum bir kı i a tmenin çirlcinl etmemiştin. Şimdi m cezasını lk lina. Senden aile adını e ii İm . yeli rem mi iki sen bir müter cavizsin, Bir m mütecav lk © kullanmak bana DEE imei Senlik © şunu istiyorum: Bana derhal; m e 3000 dı BE göndereceksin. Şimdiye ka- dar beş paranı bile almadım. in e paremki i im. Toru dum, senin günahının e ödedim. Şimdi beni terfih etmek dir. Sakın para; elm etme. e “ KAY FRANSIS SON ei De damn «Saşa Guriy» yapmakta dü flim hazırlanırken İngiliz i 2 k: tacındaki armut şeklindeki ma- raf İnci ile Mari Stuart'n idamı günü Clark Gable'nin başına gelenler Garip davanın uyandır- dığı şüphe bakidir e tari n len Mari Stua iğer İiçelerin hayatını e mai edilen Greta Garbonun aldığı mektup. ların iki mislidir. Bu hâdiseyi nasıl iyzah etmeli? Anlaşılan kadınlar, (Çünki erkek ar- tstlerin takdirkârları ekseriyetle kadın- lardır) bir çok kadınları meşhur yapan Vöslere skklerden vi meyyaldirler. rekorları kırık. enler me Eğer rejisörler, ilim müstahsilleri ika > e li çoktan bu kırmış bulunacaklardı. Pan Kinik iğ J34 e e göre bu çöcuk doğ- |yordu.. id MİMİ adı

Bu sayıdan diğer sayfalar: