2 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

2 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- cak b : k | A'DA Yeni bitaraflık kanunu iyi karşılanmamış mı? Roma, 1 (Ö.R Amerika- nın yeni bitaraflık leş bir çok meb an iyi karşılan mal r. Bu: m az telerde kemi akli. harbe sürük Mar e idha- ke gel miljzon dolar ve Şubatta ancak 19 milyon dolardı. A beraber umumi tediy. zenesi dâima km ii hirdedir. Paris sergisinde 53 Bin kilovatlık elekti- rik kudreti kullanılacak Paris, 1 ( Beynelmi- lel Paris sergisinde kullanıla- elektrik kudreti 53 bin ii olacaktır ki Bordo gi- yük bir şehrin tenvirat rl Ben Pariste yapılan sömür, ergisinde ancak 17 bin razi kallanıl- mıştı. Fransız işsizleri Paris, 1 (Ö,R) — 24 Nisan- da işsiz'erin sayısı 371413 idi. Bir hafta evvel 377677 idi. Iş- sizler bir hafta evveline e 6264 ve bir sene evvelki ayı m se de 74557 kişi Ma )— (Gazeteler çıkmadı Paris, 1 (ÖR) 1 Mayıs etile bu; eğ Kimin gazeteler intişar etmemiştir. Yeni eserler: Yeni im 4 üncü sayığı . Bu ile Anatı ole. m. 5 Inci-formasını veriyor. ği sireni vo için e yapılan yramı Ala- b Pele Rusya dönüş Yugoslav e Çelik, arı, Hâmid cevaplar, iç, dış, e kitap eli vardır. Tavziye ede- NE GA Di Hekimi AÇSU uayet yi im öğr sokağı 36 ni e MR hrüz ekimi MİTAT OREL Adres - Beyler Numan zade sokağı Ahenk mat baası al mara:23 alalı 3434 (229) ZMİR | Pamuk Mensucatı Türk Anonim Şirketin Merkez Yerli el eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve En kökünden çıkarı Umum ve Fabrikası : i i dapolis Ingiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. Ciddi ve müessir birnasır ilâcıdır. Şirketi bee po e i, Tayya pekbaş, Leylak rar b herrevi rı Avrupanın ayni tip e Kep Kat'ı alâka | | öieliğiğe P 2 Mayıs 1937 a an » Müessesemde kâtip bulunan 'bay Vitolis Mordohon görülen lüzum üzerine vazifesine niba- Haraççı Kardeşler yet verildiğini hı lâm ol ü Mobil elerin : DOKTOR Adala İni , Şam Kulak | Karyolaların : En lüks, beyaz — sarı nikelaşlı modellerini ç Haraççı Kardeşlerin IZMIR ve ANKARA Kulak, Boar; Bu yin bei mağazalarından temin edebilirsiniz. lıkla; irinci nanasanssnana anyon eme Teri Beyler EV YAPANLAR, YENİ EVLENENLER iki e | Evi: Göztep: Çocu k arabalarının: En lüks Avrupa mamulâtı ve en dayanıklılarını Hasır takımlarının : : Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. En modern ve en zarif çeşitlerini En sağlam ve en ucuzlarını desi 992 Tell iü 6 gr kl 1) Türkiye! Kızılay Kurumu Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları- na, hazımsızlığa karşı en iyi ve şifalı maden suyudur Her yemekte bir iki Bardak i içiniz yeni İzmir eczanesi TELE dk b MILLİ EMLÂK MÜDÜRLÜĞÜNDEN v . Lira 172. Sinekli C. Bilâ No. 4 dekâr 595 M. tarla... 10 173 18 380 , Bahçe. 95 174 Kahramanlar. Sepet S: 1 No. lu Ev... 42 175 Burnova Türkmen S. 59 eski 31 yeni No.lu Ev... 25 176. Şehitler Altın S. 23 taj e s0 177 - Buca Zafer 178 Ahmet ağa Şehitler 54 eski 7 yeni No.lu Die mahzen N 179 Karşıyaka Selâmet 5. 8 eski ve taj No lu Ev... 30 180 Kemeraltı C. 302, 304 e el lu Dükkân... 305 181 ir 1 bağ No.lu Evs, © 62 182 183 184 G Kemer C, 208 - 2 eski 185 Tepecik Halkapınar. bilâ No. i a C. 28-2 pe 54 taj No. ii Ahır. 18 Dareğas Semi $. Bilâ No. hı 6 dekar tar 18 Perşembe günü saat 1 eri “Mili Emlâk Müdürlüğ a müracaatları. 5 El ti BEYOGLUNDA Bristol Oteli SIRKECİDE Osmaniye I Bu her iki otelin müsteciri " Türkiyenin en eski' otelcisi BAY O! e LUTFIDIR ark iki sel rübeli ida- resile bütün Ek alkis ken- isini sevdirmiştir. tellerinde misafir * kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu- lurlar. © Birçok eyl kle ilâveten fiatlar müthiş ucuzdur. en ek m BAHAR ve YAZ Emmi Mü jdeler 1937 senesine a Zundap nike Rali ve Vitler. Aynı zamanda bütün dünyaca: tanınmış her cins boy bisikletler / çeşitli ME ar lie a romaks lüks lâmbaları, EY R her marka gramofon ve plakları istediği- niz vakit bulur: NEREDE : IZMIR BALCI LAR NACiIB SADIK mükeeimli MI, Taze Temiz. Ucuz Ilâç Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat eczanesi Başdurak Büyük Sâlepçioğlu hanı Karşısında ŞE RR Tahta kurusu, si- nek, sivri sinek, pire, örümcek, ka- rınca, güve, yakar- cık, akrep ve yılan cın her boyda am- balajları ve dökme halinde | ash en ucuz fiatlerle de- Telefon 3882 PAIMON Markalı bu fenerler iki ve üç pili Iki yüz elli ve üç yüz mesafeyi tamamen ay- ki ayarlıdır. ner ucuz olması itiba- Bu fenerlerle canlı bir mah- lüku me diri tutmak mümkün- dür, çünkü ziyası gözdeki has- Rip yerle No. 9260 Tavsiye ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: