4 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

4 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RE YES İN , Bir inkılâp Eserini benimseyerek Vm aştarafı birinci sahifede— nbr zarurettir. Ebedi hayat sahibi & milletin evlâdlarına, 80; iyle şahsiyetlerini kazanmı ve e şahsiyeti ebediyete ithaf etmekten daha şerefli ne ola bilir? Her münevver adam sosyal mü- rasebetler ından bu medeni adetin faydalarını düşünebilir. Soy- adı a bazı i kanunu mizi lari haklar iş, (o bazı veci öğeler Ba $ bahşet ük- lemiştir. Kamunun sarih bie ve n hâlâ si ğin adı almi bu hükümler altıma düze ir. Böyleleri bir dakika evvel adlarını tescil ettirmekte aa e lidirler Jâp vazifelerini hakkıyla yaptıkları. na emin mk için birbirlerini soy- la çağırmalıdırlar. Soyadları Zn kübü ıyarak yaşayan bir Sarık haline gelmesi ancak bu geniş alâkanın gösterilmesine © bağlıdır. Kayi hiç ii külfet ke etme- yen bu gzel adeti her vatandaşın ve seve benimsememesi için bi se se- t 2d Tai Ni N LAN ve Devlet demiryolları lar-) tarifelerinde mühim tenzilât yapılıyor Yedinci Izmir. enternasyonal miryollarında yolcu in aşağıdaki tenzilât yapılacaktır: 1 — Ankara, ni ie a e Bandırma ile ink daki mesafeler için yüz: sl 75. ieçen sene olduğu gibi büsüle de İzmir Enternasyo- e Fuarına geleceklere « on beş m gö önlük hall Mehmet gibi şahsiyet a iyen yüz e çin kü lam bendi vi ale Bellen. ie Klm memeli üm gelecek olanlara bir aylık ve Halkevleri başta ee mi ticaret biletlerinde 50 evverler bu işte irşat vazifesini — Fuarda eşya teşhir deruhte ederlerse pek az nda edeceklere 5 tenzilât yapılacaktır. Bu tenzilâttan is- sında kuvvetle yer liği medi e. edebilmek için her ve ğiz. n Milli sat ve ta; Gençler bundan sonra size De eiyolerinden veka'a xi sayadlarınızla bitap ei yn Gi barları eya ei » Eski isimlere kulaklarınızı bir eline dari Fuar komite- siki sıkı tıkayınız. sine tasdik ettirmesi pi SEVKET BİLGİN Vi ati Bin dei Fransa ile ticaretimiz | tarife üzerinden "ürde yekmiş Iktisat vekâletinden Türkofis İzmir şubesi sin: e gelen bir yazıda müzakerata başlanacağı bildi- rilmiştir. ü ste Türkofis Izmir şubesi müdü- riyetine merk ezce iki memur tayin edilmiştir. Bu memurlar- an bay Cahid gelerek Hr sine başlamış Bay Ah Tevfik ir iki güne kadar lll Si iin baş'ıyacaktır. —.— Aleni teşekkür Dünkü gün kuyumcularda dükkânımdan “150, lira kıy- metinde bir çift elmas küpe meçhul bir hırsız tarafından çalınmıştır. Hemen tarafımdan B & alar pençe- meği büyük bir borç biliri Iyumcu HAMIT 5—2 (67) TELEFON: 31 | TELEFON : 3151 pe tenzilât yapılacaktır. emar Göçmenlere pulluk Geçen sene vilâyetimize ge- tirilerek iskân edilmiş olan Bul- garistan ve Romanyalı göçmen- lere dağılmak üzere Sıhhat Ve- kâleti mühi: tarda ve gelmiştir. Ayrıca göç- e “çift hayvanı da te edilecektir, Vekâlet vilâyetten çift ri Nu miktarını sormu: kez Şal aşısı t Vekâleti baytarı hıf- mann ği siyonu şefi B, Mu- refakatindeki müta- İalialar, ye bulunan şarbon e Menemendeki hayvan- tatbik lere k şehrimize dönmüşle rdir. Fen keyeti yarın Kuşadasına giderek Selçuktaki yvanlara da yi la şarbon aşısını tabi edecektir. Cümhuriyet meydanı Gazı meydanı beledi- yece genişletilece! Ağaç- İarile çiçekleri İildinimiş olan heykelin ön vr a veya- hut İrez 2 merasi a lerin ya- piece “ö bale getirile- cektir, eş Halkevi “Bugün saat 17 de Müze ve Sergi komite toplantısı vardır. lik Arpa mahsulü geldi Mahsulü getiren Mene- menli bir rençberdir Her sene rençberi teşvik için tatbik edilen teamüle ehemmiyet verilmedi 1937 senesinin ilk arpa mab- sulü bugün borsada teşhir edil- miş ve el dört kuruş fiatle satılmı Haber mi göre arpa Menemende in ahallesinde oti rençber Hasan oğlu Hüseyin tarafıdan bazırlanan harmandan ilk mah- sul olup bizzat müstahsili ta- rafından İzmire getirilmiştir ve bir çuva'dan ibarettir. Ni maddelerinden ilk mahsul via borsada teşhirinde ( bilhass; tüccarımız tarafından Piyasa harici ve zi ek bir fiatle mübayaa edilmek suretile müs- im bie e cemile göste- esi W EE e N yi di NB a pi eski mallar gibi kilosu vin ş fiatle Kestanepazarı m Bay ys eym tarafından (o satın almayi Gerçi bu arpanın borsada li hiri (o sırasında yine Kestan eski teamülü tirilmiş ise de tüccarı göstermemiş - ve çarşı em miyetsiz (nakdi bir bu gayyur hi kendisini tik ve te mişlerdir. Borsa re Di amüle bu yet öleceğini. rr raber rençberin taltifi, gib b fazla akdar Bee Ağırceza mahkemesinde Pazarlı tüccarlardan biri dan an ir ka aralarında aa ehem- i tara- m yerine ençberle- ie mızın mü- bim . ari b alâka bile alnız bu açı hediyeyi vererek brik et- Deki te- ece ria- ekle mükâ. fatlandırılması ren fazla çalışmağa sev ie 'k âmiller- den bulunduğuna göre mahsulü idrâk © zn ve ede- cek olanların nazarı dikkati celbedecek surette taltiflerinin Mi ME al ticaretimi- bu hususatta oda olmasını Yeni sulün memleket ti- careti İçi hayırlı, rençberleri- miz için bereketli ve tüccarı- mız için de çlı olmasını temenni ederiz. B.Zekinin yanındaki ka- dın acaba kimdi? Suçlular: Bu para bize süküt hakkı olarak verildi, diyorlar Geçenlerde G atiemede bir ki te iken bir çobanın taarruzuna maruz kalmıştı. Bu hâdiseden dolayı maznun çoban Halil ve Kelin muha- Eealelekine dün e Zeki ani aş- ki lanmıştır. Şo vii mahke- mede işti Birgün ye yoktu. Isti- rahatte idim. Karımla beş ya- yun kırkmağa ii büyük bir makası göğsüme dayaya- ii be İstedi. “Kar rım hüm yıldı, üzerimde bulunan » çıkarıp kendi erdim. Daha istedi, öyledim hattâ cüzdanımı iie gösterdim, sonra Ha- lille Kemal çekili gittiler, ben karakola haber verdim. EM bir Bay Zekinin karısı ettiği sırada arkadaşı e uzun bir çoban karşılarına dikildiğini” eee al “a ri ii lille Ke vak'a yerinde şoförle üzel bir kadını dilerine şüküt B. Zekinin e ei kemede bulun. in bâdise ye: Vw. olmadığını demişlerdir. ki: — Ze on ET vardı. a eri be e di saydık bu vi mai a Halbu kia ln için muhake: ne bırakılmıştır. TAYYARE SINEMASI Bugünden itibaren “> KD E:747 Et EZ . hepsi birden Sabahları 9 — 11 — 1 Seanslarında talebeye, öğleden sonra 5 ve 9,15 seanslarında umuma görün: eti öimöldri vi aa klet söyliyerek bayan Emine, Halilin kocasına hücum Kema- sopasile ve ken- bayıldığını emal ise genç ve ce ken- için ni, mah- n Emine- eri kinin üzerinde daha irin an ol- kei; İTürk Inkılâbında terakki hamleleri Manisa Valisi Ankarada a valisi Bay Dr. miştir.. karada on gün kadar kalacak- tir. Tütün fideleri için| - Bazı yerlerde yağmurlardan ozalleğ iddia edilen tütün fideleri için Ziraat müdürlü ğünce lâzım gelen tedbirlerin k. erinin çürümesi- ne mâni olmak için fidelikler- de alınacak tedbirler hakkı Ta Samsun setgisi Sam: a 19 mayısta başla- yıp 6 e e r devam edecek olan üncü Yerli mallar sergisi için şehrimizdeki alâkadarlara malümat gelmiştir. Bir Köylüye, kei m verilen kalar için Köy Ihtiyar meclis- a ars bir ücret alın- akta; Köy muhtarları ta- muhtelif vesi- ir, Viliyete bildirildiğine göre muhtelif köyle, rde u gibi v e” a7 al fık görmüştür. Onun için bir e açmağa karar vermiştir. ankette alınmakta va bu 3 mlm ne miktar lâzımgeleceği aklandı e istenecektir. Köy bürosunda aa olan ce aplar üze- rine bir tarife e âer köy GE bu tarifede, fazla ücret almıyacaktır, ai Iş kanununun tatbikat hazır- lıklarını tetkik etmek üzere şehrimize gelmiş olan Iktısat 'kâleti iş dairesi baş müfet- tişi B. Kemalettin Apak dün Istanbula gitmiştir, IE Kadının mevkii Bir mektuba cevap! —22— alihli ide bii mevki sahibi vwkat bana bir mek- vw , ay- mektubu adar getirdi. gi bir larin ifadesini beraber- ce tahlile müsaraat ederim. be- nokta- esd) kerliğin kadın iç ukatlık li doktorluk gü ibi bir meslek ola- gn seçileceğini söylemiş değil- vi ukat muhatabım belki fazlaca muhafazakâr bir Zi Wi bir zaruret Md ee bile tar. si tarlık e emi si Bu- nun e ütündedir, diyor. u mevzu le bana mu- atap olan vukat ol ğunu ederek, müsaade- leriyle işaretlerinden ; şüphe et- 2 mi eke ğını, NERİMAN GURSA a Çocuk esirgeme kuru- ii faaliyeti Mar aylarında Çocuk bakım talak 625 hasta ço- cuk muayene ve tedavi edile- rek ilaçları pe emi nisan çoc mında, 1 — (1250) scala iye hediyeler verilmişti: 2 — (450) kağ elbiselik ve ne se kumaş tevzi edil- mıştı, 3 — (100) çocuğa ayakkabı Mi ye — (3000) çocuğa şeker BAM 5 — Onbirer çocuklu üç Mi nakdi yardımda bain Zeyn yağı istiyorlar Halepten şebrimiz Türkofis besi müdürlüğüne vukubulan ramen İpli miktarda ytinyağı isteni Bir firmanın müracaatı mühim yapağı irene, amuk ziraati beledi ie Ödemiş müstahsiline yerlitohum verilecek Vilâyetimiz pamuk e leri için Ziraat kâleti ,2— Haş METLİ ve 7 ererenez slarında 2 VALS devam UNT,, Dü Hanry Garat'nın çok be; i filmi de hergü edecektir. nya havadisleri ğenilen, çok eğlençeli in iz) | yete müracaat e İ pamuk tohumu ist e, eh emişte önüne getiren Ödemişliler bu sene her senekinden fazla pa- muk yeri hazırlamışlar ve vilâ- derek fazla le a Ziraat oVekâletinden müsaade ile tekrar yedi Sürk tohumu Ödemiş müstahsillerine ei Bu gelmemiş ve tekrar © yerli "ohumlardan

Bu sayıdan diğer sayfalar: