4 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

4 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(BERUKUZ iz) DIN! Bir sınıfa iki kalem İl dayanır. Fakat bu (yar- dım) denileri nesnenin de bir. te-| ülü, bir yi tarihi bir sistemi w İptidai fe di Sem asulü top- ur ha; ii bilâkis menfi netice (yardım) lar hâlâ bu ü takip ediyorlar ei e iyori süder-i 06 dal yemle Ni içtimai yar- iel di temlerini hâlâ anlamamı- $ız, o benimsememişiz. — Sebebi İt yaşama nizamı Gn | KIYMETLİ MISAFIRIMIZ GITTI Irak Hariciye nazırı hara- retle teşyi olundu Üç — isafiri bulun: IŞTAN NBUL, 3 ei denbe: İstanbulı kilâta ihtiyaç gö: ami size misallerle anlatayım kın in yardım oni bir sını- fa > kalem göni me ir yardım kur yüz e bir yermi Gi çit re şehrimizden lgre Naza — inmez. z devlet ee hak hariciye ma- İn. Susi ui hareket ei hararetle | Muhterem misafir ire. İstanbul | uğurlanı ır. Elçi Ankarı kalacak, biçme eri — öğ inen , Hari- Nazır : Bağdada gel isi Sir Persi ISTANBUL, 3 (A.A Harbiyeye geçen- ler diploma aldı Istanbul, 5 (Telgraf) — Mal- tepe lisesinden mezun olan 250 gence dün askeri mer sicile Siplmalari tevsi edilme. tir. Yapılan asker le nutuklar söyle, ağ Genç tal beler harbiy. nakleti e ten mü üteveliit İ ssinçleğimi: şu- lerdir. bir şekilde izhar etmiş- li Voods ye veziri ekselâns Naci Esi bu sabâh e Kiriirim tan sonra bir müsamere ter- hükümetinin Ankara elçisi B. N ri li etmekti oros ee bağlanan hu- susi re şehrimizden ayrılraıştı tip etmi ve lisan ve genç- azal again dörük iki iğ Mini yapmıştır. lik yiiealgri temsil etmişler» dir. AR Galip geldi ISTANBUL, 3 (Telefonla) — An- Ana kömür sergisi a Balkanlar için nümune Japonyada Seçim hükümet aleyhine bir zaferdir Bir hayır ur mü - kla bir anya iki mele bez ver: kara Gene birliği ikinci maçını pazar) İ k d d ii ” günü Fener stadında Fenere ile olaca erecedediır p sr a e ara De A elm. J de iki tiler için kati bir za- "erdi ar Keğelazii sezi Ikinci devre EE par iç si EE ii am el e daha canlı bir oyun çıkarız le Japon sefiri ne söyliyor? vi teşkil etmektedir. Minseito ia seylerin öge bir Bi bie er yi 25 — —e—— partisi 179, Seiyukai 175, âza- keyfiyet varsa; e iyet h glüp etmisti ii NKARA, 3 (A:A) . — Sergi gok - muvaftakıyetle tertip yi elde etmelerine vi il yatında bu k yy otidai En en kö ör sergisinin uyandırdığı | edilmiştir. Herkesin anlıyacağı bir şekil- | hükümetçi partiler 41, mü: melelerin faydasız “Tezahüratlar b il İde incelik ve teferrüat düşünce- killer vide zalık elde ii ei ibaret olduğudur. Almanyaya Bugüne kadar sergiyi gezenlerin sayı |lerle sapın. e me elif diğer partiler de b İksrk beş bini sözi gür; vale Bakla i istenilen .bilcümle mazl gi gık ik Mi lerdir. YE a ihracatımız Sergiyi ziyaret © edenlerin intibeğarini ile e Vala tül T hiçbir şey yapi > öğlamaa. er eden miuhabirimize Meke > K m anan Katiller tır, mek (bir milyon on para) 'ANBUL 3 (Hususi) — 937 yalının! Son sefiri şu baylnattabağlağlıkur , e GiBi görmüş Cz ei €r-İ ISTANBUL, 3 (Telgraf) — Adana ile pek büyük şeyler yapılabilir. |; ii > ayı içinde Türkiyeden Almanyaya Mstiçiyi Pbüyok bi İİ har nl Beayer' İduğ uğu, hattâ bazı ci-İda yakalanan iki azılı katil yarın akşam Bir mektebe iki kalem (yolla-|38800.000 mark e elem ihi cat YE İ lanmış, ince br sevke erip elini (a beren a 9 bi LE rg )rebrimize, getirileceklerdir. yi isiresini meşret erli : ia mak bir sürpriz, bir (şa! gisi Ki vlan ö snra gülen kiş şile alinip bül- | nelmilel kömür eri hakkında yazdığı ilisler bilir ama ne e > 5 00 m vi vücudu, ne de gönderi İni Li inik müzik ve öle sline hangi bir Avrupa Ik nci Alkazarı zaptettile! ziyet ve şeniyeti böyle b çaki değerind Andujar, 2 ÇALA) — Havas nana mütehammil deği, Bu çil göre Almanyaya ihraca- ee beki) söyle” i karl muhabirinden : ibi (yar bu merileketten vaki ithâlâümiz- |Bi » ye m ila kellesi ent 16730 da VE He ende e ill uğu gi ri AMIZ, e etmiştir » ölacak Miisde mülkerimeldi dım) da da (cemiyetleşmek) ve api 20 milyon faz! e de eza mabedini işgal et- eri Ma ikin ) di Bunu öğrenmek lâzım. 7 EPCMNES a Ea e ” maa gençleri Aydında Halkevi Gösteri kolu a gid yı gösterilmiştir. m“ Vali Sa zdemi: si büti Aydın! Ne r ie ağa inşa girmişlerdir. Geride ikmal edilecek elli talebe ER elbiseleri hemen 18- indi vi marlanmıştı Almanyaya j ihracat meselesi kolumuz üyelerine tam bir salimen Eli ger. ILAN Banka Ko'nerçiyala İta- tacirleri arasındaki mu- Almanyaya ye- ii lat ta pek mahdut bulun: e ler lili kontrol daireleri Emel cm miyeti — olmıy ürerek, Türkiyeden tisna kide müsaade eylemişlerdir... Jiana Banko di Ro öyç eyi Mr Dresdner Bank şubesi Emlâk ve Eytam Bankası Izmir Esnaf Bankası Osmanlı Banka: Türkiye Iş Bank: Türkiye Ziraat Bankası Izmir şubeleri 10 Mayıs ARKITEKT Bu aylık derginin 74 ısı zEağiR mündere: ar ii, çıkmıştır. çinde Mimar Zeki Sayarın Kalamışta bir villâsı, Galata deniz garı müsabakasını vi eler ile mühendis üyük ş kazanan pes bi irler r. Wagni masıl tadil edilir. eek racıların eski Türk mi Mimar, N i Meltemin hastane- lerde tedavi kısımları adlı ya” zıları vardır. a eiyelere ve alâkadarlara rekse ee olarak Almanya- gelmiş malların itbalâtın: laha öne da pr az çok müşkülâta tesödlür meali dir. , ask'ta m ver hareketi ai — Havas ajan- Bask cep- m etmiş- adındaki anı ve dokuz köyü ele ge- ret odasının son raporunda eri | bir çelenk Avusturya Cümhurreisinin me :.Çekoslovakya ile bir an-:: -İlaşma tesisi için midir? ehemmiy le takip edilmektedir. Cümhur reisi iklas ve refakatindeki zevat sabahi saat İl Bi şleye gelmişler (o ve stasyı rılıtımında Macar kral! na ibi: Amiral Horty ile hükümet erkân, tarafmdan karş gn ır. Saat 12 de 'cümhur Macar Gi ri la düne ie ususl il Amiral Horty ile bir ikte Macar başvekili B; © Da- ranyı il konağında © Avustur- ya şansölyesi B zir ziyaret esa Amiral Hortynin Viyana seyahatine o mukabe- Ie maksadına matuf bir protokol Ziya Feti ise de si; hfillerde Avusturya ve Macaristan hi rinin carala- rı i münasebetleri müstakilen sık- laştırmağa sevkeden siyaşet sahasında bir merhale ol ümi N ia ati vardır. Bu si setin di yesi de diğer Tuna e v koymuş ve öğle yemeğini . Şuşnig ile e) ma- sünü -İsonra öğle yemeğini husı irlikte iştir. © wi lan Çekoslovakya anlaşma te- Ee Bu sebeple boka teati dilecek beyanat dikkat ve ehemmiyet- ke Pe Peşte, 3 ( AA ) — Yanında başve- hariciye müsteşarı Şmit il Şuşnig ve olduğu halde Peşetede üç gün sürecek ziyarette bulunmak vusturya reisicümhürü istasyonda erkânı ve yüksek zevat tarafından kar- Şılanmış! Iki devlet. reisi yolları dolduran sif bir halk kütlesinin coşkun alkışları arasında doğruca saraya nir B. Miklas öğleyin umumi harp ölü m âbidesine bir çak ir i olarak ni iştar. izeteler Avusturya ME mun ziyaretini hararetle bahs - |dost yeni bir parlak tezahürü ol- mini kaydeylemektedir. i Alkazar denili- içi yordu. Hüküm. nde Falan et arazisi e 18 illeri 936 Beri içinde bin dani iki yüz kişi mahsur bulunuyordu. m Turgutluda Muazzam bir stad- pe yapılıyor — Ha (GUTLU, 3 (Yeni W ik bulunan Şehir bini mühim ve isabetli kararlarından birini e ver- miştir. Yalnız inşa malzemesine bin dira sarfedilmek suretiyle bü; öle bi — yaptırılması kararlaştırılmıştır. Şehrin göbeğinde Koyu mezarlığı namı ile martf olan yer stadyuma tahsis edil- miştir. Memleke t gençliğinin e ser sah bir iz ER müzdeki sene zarfında “tribünlerin inşa: a başlanacaktır, KAMUTAYDA , Ankar Ni çarşamba günü in cal İl sanayicileri Berlin nazır talyan miştir. )— Hit iyantndeki kabul SAR Wp sanayicilerini etmi Yunan ide af Atina, ii (Hus ari Yaliz hapi: Panna 321 kişi ser- best bır; mel le e- yecanlı sevinç pek yapıl- mıştır. Paris, 3 (Ö.R) nan arasınd ör olan Lübnan rn sında, Fransa ile bir iş birliği tesis edilecektir. - Suriye - Lübnan arasında Sıkı bir iş birliği Tesis edilecektir — Şamdan bi hayki göre Suriye vi ve Lüb- tay alter le eri akik deler kadrosu dahilinde si Bir meb'us polis teşkilâtının tazyıkin- den kurtulmak için istifa etti Paris ) — Dantzig Ö.R uslarından Ger- gönderdiği elitin diyor ki: a polis alm taz- yikile mücadele edec yelte omadimi li in ir yorum. Üzerimde şiddetli tazyik pliri ve ii 08“ yalist partisine iltihakım hak- kında bir mektup alındı. Ba mektup me evvel iza: isterim. ai okunmi DALLARDAN SESLER: girmişler: clale Berlin ME bir tubu Von Neurath Romaya vardı Duçe ile Venedik mevsim olsa ö nınmış bir hi tes edir. konkurd: Medeli istemek-| eli is , ii Bahar; insanları -kanlarını büyiaraak harekete gerek. BAHAR. VITAMIN ete getiren bir BERLİN; 3-(ö meki iirBerliğin şın, soğuk ve kar günlerini evlerinin karanlık, okas- 2 kâtolik ei Berlin pesko- a eğ iü vetli odalarında büzülerek geçirmeğe mecb insanlar e bir ikame sara ında t nın biraz ısındığını, çiçeklerin açıldığını, çimenlerin pon an tliy Yy gi u kırdığını gi ilerle bayi b yar mek e em la Le yanlara çayırlara salındığı bu mevsimde cuklarına dini bir terbiye ver- A, 3 (ÖR) — Almanya ha-jtüş çte Alman sefaretinde von 5x bahçe ii abe ine göre bu aylar ali Ei in larının GeCe e bir vazife, hem de kon- | riciye nazırı baron Von Neurath istas- Ski sreine bin siyafet verilmiş ve ia mevi ol dir lena edilmiş bir hak olduğu» | yonda Kont Ciano e fali perili ge t e ki bir bahiği Sadi çatır çutur marul ve çağla yerlaEm korda? e makta ve nasyonal sosyalist sk deler. Al ii ariel ik ve İlçe arel ler) yan baştaki çayırda kuzular, koyunlar, atlar, kısraklar ayni li adamlarının terbiye m meselesi retive Al la yü LİLA tara: | ailesine bir ei ei hışıltı ile otlıyorlar, art da sor beyağatını ima ederek Şu- iz eg Granadier | ar, üteakip Düçe e ikinci bir akn Bol çayırın zl İM Bi atin, meleyen gr? e «Alma anyada ve- | askeri selâm” yazi esini. Körnlüşkin bulunmutur. A im Venedik sarayın” koyunun sesine bahçede kurulmu; arul yapraklarıyle do- e katin bir kıy lake yin beke enli Mdüşkini. A Meni ardan Von Ye nanmış bir rakı sofrasında nâra Ve delikanlının sesi karışıyor. sö e verilmiş bir sözün vi 0 MA emi ee bak ve iy mi İnsanlara hayvanlarla beraber ayni RA iran, ayni arzu- y olup olmadığını sormak zamanı i zi kabul resmi tak tir. İtak -İ İp yu duyuran bu ılık ve çiçek kokulu mevsim. —i hislerine mağlüp Pir» Berlin katolik kilisesi veb e Nİ > üni Al olarak kız kaçırmak, tasallüt gibi ları ilerenle yalnız kar iatiyan çocuk ana Ke e > n xi İtalyan > a gökterlerinin değil, biraz da bahardaki güneşin, otlardaki vita- libi emmi öni yapmış ve oradan Venedik çi olini ile gö; üş- İhada e ye LAN MURAT ÇIN,

Bu sayıdan diğer sayfalar: