4 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

4 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türk bayrağına saygı Kızıl meydandaki törende Bayrağımız çekilirken herkes ketsiz kalacak ve selâmlıyacaktır Bu hususta hazırlanan nizamname projesinde ok mühi rin, motör ve fiyetini ay alınmak dır. Harp, Tesmi' ve iken e r, lere b: Kii Ordu küvvetlerindeki törende bit ku ram ında silâklı bir dizi bir manga “bulunacaktır. Böraan sa çalacak, colada varsa milli çalacaktır. Bu esnada asker resmi lâm alacak, zabit elle selâm Küçük harp e lere muzika ve isre denilen düdük ei ir ime e ordu: a usule — Benim medim. tabi. çok nazik, Ben ask si a karı ker olmak, bir Türk neferi olarak layık: görüyorlar: Hay: Mei vk olarak nıdığım yegâne insan yahutta rl e > Şi Narin gibi s bir kızım kina lâyık Başkumandan Mareşal Voroşilof nutuk söyledi Moskova üzerinde bin kadar tayyare uçmuş, muazzam gösteriler yapılmıştır vardır Temsil ve alâmet ve resmi ve Kızıl ordu tayyareleri YARALANANLAR Namazgâh İkiçeşmelik caddesinde oğlu Ömerin sarkoş ve yaralı geyme edecek Hintliler Londrada Londra, 3 (A.A) — Cenubi Afrika başvekili yere Hertzog il posi olan e ik til cektir. Hind kıta taç giyme inde temsil oi üni de bin kişilik bir e ilkeie Deneyi gelmiştir. Fransız Devlet Nazırı Hükümetin tatbik cüğeeğini nazırı ve sosyalist partisi genel sek- e amını tatbik devam edeceğini, İkiçeşmelik inde Osman oğlu Hamdiyi t zal hükümet nafıa işlerinin finansmanı için çareler araya- nazırlarından Chautempis de bir nutukda eski mu- partilerin üstündeki birlik eserinden sitayişle bah- setmiştir. şekerlemecileri şeker maa himayesini grev ilân etmişlerdir. ve Filistin pek karşı mahalli imalâtın tarafından himayesini Her şeyi, adam gözlerini; Narinin geçti sanıyorum. herkes senden kız hasta yatağında dedi. İstifa mı — Nişanlım, fakat bundan da benim her şeyimdir. Onsuz ki. Narinsiz yaşanır mı? Ve.. doktorların müsaadesi Narin tanımıştı Alim Ben a — Nürin'im, dedi . Ne oldün, vermediler bana.. Hastalığını haber almıştım. genç Ez kizil Eliyle işaret etti: benden başka ki akademisi ilim Istanbul radyosu Türk musi- kon- Balka ve srkediğlir;ee | Türk musikisi ve halk

Bu sayıdan diğer sayfalar: