29 Ekim 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 3

29 Ekim 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2 - Cilt: V, Sayı: 77 Ruzgarlı Sok Otto Weber Han, P. K. S82 — Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi : Metin TOKE imumi — Neşriyat —Müdürü C üneyt ARCAYU REK Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden mes'ul Müdür : Yuzuf Ziya ADEMHAN Teknik Sekreter M. Nevzat ÜNLÜ Ressam — : İzzet ÇETİN * Karikatür TURHAN * Fotograf —: ASSOCIATED PRESS Hüseyin EZER Klişe : , Doğan TORUNOGĞLU Haşmet EGEMEN Abone — Şartları 5 aylık (12 nüsha) : 6lira 6 aylık (25 nüsha) : 12 lira 1 senelik (52 nüsha) : 24 lira İlân — Şartları 4 Renkli arka kapak (Tam sayfa) : 350ka Kapak içi 300 lira metın sayfaları Santimi 4 L Dizildiği ve — Basıldığı yer Son Havadis Matbaası— Ankara Kapak resmimiz.: Feridun Ergin Avrupa Konseyinde hadise Kendi Sevgili AKİS Okuyucuları anda, demokratik rejimin âki- çevrik bulunuyor. Bununla ifade adli- mek istenilen nokta, demokratik reji- min akıbetinin bu 19 kişinin hareket tarzıyla belli olacağı değildir. Demok- rat Partinin bugün yüksek sevk ve idaresini deruhte edenlerle bağdaş- en den fedakârlık etselerdi, batta onları celadetle savunmakta musir davran- masalardı bir çok nimeti elde edebi- leceklerine herkes inanmışken bütün bunları tepip mücadeleye atılmaları hayranlıkla karşılanmıştır. Onların, Meclis gurubunda başlayan mücade- leleridir ki bugün gördüğümüz - m a - nevi sahada gördüğümüz bazı sala- hın hakiki sebebidir. Bu bakımdan da hareket tarzları ayrıca faydalı ol- muştur. Vicdan bardakları ağzına ka- dar taşan insanlara onlar bayrak teş- kil etmişler, onlar takip edilecek yo- lu çizmişlerdir. Ama e demok- rasimizin akıbeti 19'ların tutumlarına bağlı değildir ve bütün gözlerin ken- dilerine çevrik bulunmasının sebebi bundan ibaret sayılmamalıdır. Zira onlar da yollarından dönebilirler, on- lar da davalarına ihanet edebilirler, onlar da bugün uğrunda mücadele et- tikleri prensiplere yarın sırt çevirebi- lirler. Zerrece zararı yoktur. 19'ların yerini 29'lar alır, Karaosmanoğlu gi- der Maraosmanoğlu gelir, Çelikbaşın yerine Melikbaş geçer; ancak bayrak açılmıştır, artık elden düşmez. Olsa olsa el değiştirir. 19'lara çevrik olan gözler 19'ların hareketlerinden ziyade 19lara karşı yapılacak hareketi dikkatle takip et- mektedir. Demokratik — rejimimizin akıbetini asıl o tayin edecektir. İşte, 19 insan... 19 insan ki bugüne kadar iktidar partısının içinde itibar görüyor- lardı. Partileri aralarından bir çoğuna bakanlık vermişti. Temiz olduklarına, dürüst olduklarına, milliyetçi olduk- vatanperver olduklarına inan- masaydı onları bakanlık gibi şerefli mevkilere getirir miydi, kendi Üste- sinde aday gösterir imiydi? Şimdiye kadar şahısları hakkında ne iktidar- dan, ne de muhalefetten bir tek ten- kit sesi gelmemiştir. sonra ne olacak? Zira bugun 19'lar, eski partilerini idare eden zümreye karşı cephe almışlardır. Ona ve tem- sil ettiği zihniyete karşı amansız bir mücadeleye geçtikleri hiç kimsenin meçhulü değildir. Bu mücadeleyi de- mokrasinin bilinen silâhlarıyla yap- maktadırlar. Hücumlara maruz kal- Aramızda dıklarında, fikirlerinden ve davranış- larından dolayı sert tenkitlere hedef bırakıldıklarında kendilerini müdafaa etmektedırler Aynı şekilde zaman za- Yani karşılarındaki taraf, delerine baş eğecek midir? Yoksa bazı kestirme yollardan siyaset sahasında imhalarına mı gidilecektir? — Ufukta beliren ihtimaller müteyakkız olmayı gerektiriyor. n kaideleri gerektirirdi ki bu şahıslara Demokrat Partinin bü- kongresi önünde kendilerini mü- dafaa imkânı verilsin. Halbuki her biri kongreye girmek hakkından mah- rum bırakılmış ve karşılanrındaki ta- raf rakipsiz galibiyet kazanmıştır. Şim- di ise daha başka hazırlıkların yapıl- dığı görülüyor. Karaosmanoğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Kızılay Kurumunda başlatılan tahkikat alâka uyandırmıştır. İç İşleri bakanı — Et- hem Menderes'in Diyarbakıra yaptığı küçük seyahat 19'ların içinde Diyar- bakırda çok kuvvetli bazı şahsiyetle- rin mevcudiyeti düşünülerek dikkati çekmiştir. Kasım Küfrevi hakkında el altından bazı propagandaların yayıldı- ğına şahit olmaktayız. Fethi Çelikbaş'- n seçim bölgesi olan Burdurun valisi değiştirilmiş, bir sürü il idare kurulu- na birbiri arkasına işten el çektirilmiş tir. Manisada - Fevzi Lütfi Karaosman- oğlunun memleketi - zecri tedbirler alınmaktadır. Bütün bunların üstünde 19'ların teşrii masuniyetlerinin kaldı- rılması yolunda bir cereyanın mevcu- diyeti gazetelere çokta» aksetmiştir. Eğer partilerinden çıkardan veya isti- fa eden milletvekillerinin ıskat olun- maları yolunda bir kanun kabul edi- lirse bunun makabline şamil tutulma- sı ihtimali son derece kuvvetlidir. Her halde Demokrat Partinin bugün yük- sek sevk ve idaresini deruhte edenlere ması veya hiç olmazsa bunların korku- tulup sindirilmesi için bir cereyanın mevcudiyeti hiç kimsenin gözünden kaçmamaktadır. İşte bu yüzdendir ki bazı şahıslar tarafından milletin gözünün 19lara çevrik olduğunun bilinmesinde fayda mülâhaza ediyoruz.. Kanun, hak, hukuk karsısında herkesin boynu kıldan in- cedir. Ama onlara karşı yapılacak ha- reket demokratik rejimimizle sıkı askı- ya ilgili bulunduğu için hepimizi, top- yekün alâkadar edecektir. Bu bakım- dan kanunsuz ve gayrı meşru yollar- dan 19'lara karşı girişilecek her hare- ketin hepimizin müşterek gayretlerile önleneceği bugünden bilinmelidir ki varın hiç kimse bir sürprizle karşı karşıya kalmasın. Saygılarımızla AKİS

Bu sayıdan diğer sayfalar: