29 Ekim 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 7

29 Ekim 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİTENLER OLUP Meclis Başkan namzedi gurup kararıyla tesbit edilmemiş bulunsaydı belki de De- mokrat olmayan bir aday ekseriyet sağ- lamasa bile pek çok rey alınlı. Ancak u- suller buna imkân bırakmamaktadır. Bu bakımdan yeni dönemde de Türkiye Bü- yük Millet Meclisine Refik Koraltan'ın başkanlık edeceği aşikârdır. D. P. gurupunda Fakat Demokrat Parti Meclis gurubu başkanlık dıvanının biraz daha çe- kişmeli geçmesine intizar olunabılır Köy- men'in, tek başına mücadeleye girişecek olsa ekseriyet sağlaması son derece müş- küldür. Zira Hulusi Köymen milletvekil- olarak nan Menderesın desteklediği bilinmekte- dir. "Buna rağmen seçimde bir çekişme olması muhtemeldir. Fakat Gurubun i- dare ediliş tarzı her halde aynı kalacak- Zira Hulusi Köyimen'in tutulmadığı bilindiğinden — kendisine Trakip olarak gene aynı çevreler tarafından fikir ve ka- naatları aynı bir başka namzet ortaya Böylece kim — kazanırsa kazansın netıce degışmemektedır Bu se- girmemiş, arzuladığı başkalarının elinde kaldığını gömmüştür. Halbuki partinin bugünkü gaye ve prensiplerine Manisa milletvekili kendisini âdeta kurban et- rniştir. Meclis gurubunun idaresi onun dirayetli ellerine bırakıldığı takdirde i- AKİS, 29 Ekim 1955 Hamit Şevket İncenin Kolları açıkta se Hulusi Köymen'i parti şeflerine asla aratmayacağına zerrece şüphe yoktur Gidişi değiştirecek başka bir namze- din kendisine teşkilâtlı bir destek bul ması bugünkü karışık durumda son de- rece müşkül olduğundan liderlerin aday- larının karşısına tehlikeli kimselerin çık— masını beklememek İlâzımdır. Kongrenin arifesinde Meclis gurubunda- ki muhalefet nüveleri şiddetle ezilmiştir. Bu bakından gurupta muhalefet, hiç ol- mazsa bir müddet - teşkilâtlanıncaya kal- dar - menfi tavır takınarak kendisini bel- li edecektir. FFakat aktif bir faaliyeti şimdilik beklememek lâzımdır. Bu adeta bir «pasif mukavemet» olacaktır. Hulusi Köymen "İdare,, bir sanattır Meclis geçen içtimalarının birinde kaldı Öteki partilerde umhuriyet Halk Partisi Meclis gu- rubunda başkan vekilliklerini gene Malatya Milletvekili Nüvit Yetkin — ile Kars Milletvekili Sırrı Atalay alacaklar— dır. Biri munis, diğe gun munis bir politika takip edilmişti. Bu sene mücadelenin şiddetleneceği an- laşılmaktadır Cumhuriyet Halk Partisi- muvaffal kaydettiği ilerlemeyi ye kazançlarını ye- niden kaydedecektir. Halbuki Meclis gurubunda usta' veya tecrübeli, hatta büyük istidatlı politikacı olarak İsmet İnönü'nün güvenebileceği pek çok ele- man yoktur. O bakımdan işin büyük kıs- u sene de Genel Başkanın üçerine yüklenecektir. Cumhuriyetçi Millet Partisi, Meclis gurubunun başına kimi getirirse getirsin Osman Bölükbaşının sevk ve idaresinde kalacak asıl alâka çekecek konuşmaları Osman Bölükbaşı kendı teşkilâtına iktidarın beklenilmedik bir anda seçimleri yenileme kararı vere- bileceğini bildirdiğine göre bu yıl lis'tte geçen seneye nisbetle daha faal ol- mak mecburiyetindedir. 19 lar bütün mu- halefete yeni bir ruh ve yeni bir canlı- lık vermişlerdir ki demokrasimize ilk hiz- metleri bu olmuştur. 19 ların nasıl teşklâtlanacakları me- 7

Bu sayıdan diğer sayfalar: