7 Nisan 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16

7 Nisan 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Yurttan Akisler İktidar çevrelerinde CUMHURBAŞKANLIĞI — Hem Cumhurbaşka- nı, hem de Adnan Menderesin ayrı yerlerde seya- hatte bulundukları günlerde iktidarın organı Za- fer gazetesinin mızanp jı hic kimsenin gözünden kaçmamıştır. ünlerde gazetenin birinci say- fasının üstü tamamen Adnan Menderese tahsis edilmiş, sadece altı Celal Bayara ayrılmıştı. O da, ekseriya kısmen... Büyü er de daim Başbakanın sözlerine aitti. Tabii resimler de oyle Üstelik Zafer gazetesi Menderesin Karabükü zi- yaretiyle alâkalı olara nin propaganda e- debiyatında yeni bir fasıl açmıştır Şimdiye ka- dar iddia edılen Başbakanı gittiği şehırlerın nü- fusunun üçte birinin, yarısının, üçte ikisinin, ni- hayet tamamının karş ladığıydı Bu haftanın ba- —ında pazartesi günü ise Zafer birinci sayfasına e 8 sütun üzerine şu başlığı koymuştu: "Ba: kılı Karabükte ş ehir nüfusunun fevkinde bir ka- labalık karşıladı.* Hatırlanacağı veçhile totaliter re_ıımlerde yapılan düzmece seçımlerde de lidere “seçmenlerin yüzde 103" veya "seçmenlerin yüzde 108" inin rey verdıklerını ilan etmek adet- tir. B. M. M. — Büyük Millet Meclisinin bu yıl tatile girmesi geçen yılki kadar erken olmıyacaktır. Zi- ra elde, görüşülüp çıkarılması Menderes IV. hü- kümetinin programiyle millete vaadedilmiş bulu- nan, bir takım kanunlar ve tadil teklifleri bulun-. maktadır. Bunlarla başında Se Kanunu, emek- Tilik kanunu, ispat hakkı; onlardan sonra da ida- ri taksimat ve kaza organları ile alakalı kanun- lar gelmektedir. Bu vaadlerin bir kısmına bizzat D.P. grubu kefil olmuştu. Mamafih millet için hesap isteme vadesi ancak 1958 olduğundan hü- kümet vaadlerını D.P. grubu da kefaletini unut- tuğu takdirde tabii millete - başbakanımızın se- vimli tabirlerinden biriyle - ancak avucunu yala- mak kalacaktır BAŞBAKANLIK — Adnan Menderesin Ankara- da Güven mahallesinde yaptırmakta olduğu ev ve o evle alakalı olarak beliren ümid geçen hafta bu sütunlara aksettirildiğinden beri bııyuk ehemmi- yet almıştır. Başkentte havalar iyi gittiğinden, pazar günleri Kavaklıdere yolunda yürüyüşe çı— kanlar şimdi gezıntılerını mutlaka oraya kada! uzatmaktadırlar. Mam., bazı kimselerin yapıyı her gün tetkik ettikleri öğrenilmiştir. HÜKÜMET — Menderes IV. kabinesinde bakan- lıga başlayan zevattan sadece ikisi bugüne kadar "Menderesin ininde yürüme politikası" m beni semiş bulunduklarını ispat etmışlerdır Banların Yüzde 105 hikayesi Meeclisin tatili Şam Baklavası Tevkif edilen gazeteci biri Çalışma Bakanı Ve Ankara Milletvekili Müm- taz Tarhandır, diğeri de Tarım Bakam ve Balıke- sir Milletvekili Esad Budakoglu Her ikisi de ko- nuşmalarında bilinen siyasi edebiyattan son de- rece parlak parçalar vermektedirler. Mümtaz Tarhan işçilere "ben velud bir tavuğum" deme- siyle bu edebiyatın tarihine geçmiştir. MALİYE — Maliye Bakanlığı çevrelerinde dış borçlarımızın konsolide edilmesi yolunda bir ce- reyanın mevcudiyetinden geçen hafta içinde An- karada bahsediliyordu. Fakat bu fıkrın talıakku- ku muhtelif cephelerden dolayı kolay olmaktan çok uzaktır. POLİTİKA — Orman suçu cezalarının arttırıl- ması ve hapis cezasının beş seneden on ye' kadar olması yolundaki teklıf Komısyon sozcu— sünün ve Ada l Bakanın lehte alaalarına rağmen demokrat mil etvekıllerı tarafın red larına karşı gösterilen müsamaha D. diği dallardan biridir. . nin bin- DIŞİŞLERİ — Dışışlerı Bakanlığında zaman za- man tazelenen bir şayia gene dillerde dolaşmak- tadır. Bu şayiaya göre Paris Büyükelçisi Numan Menemencioğlu tekaüde sevkedilecek, Genel Sek- reter Muharrem Nuri Birgi onun yerine tayin e- dilecek, Genel Sekreterliğe de Atina Buyukelçısı Settar İlksel getirilecektir. Fakat halen açık b lunan yer NATO nezdindeki daimi delegelıgımız- dir. Fatih Rüştü Zorludan açılan bu vazifeyi şim- dilik Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı nezdin- deki temsilcimiz Mehmet Ali Tiney başarıyla ted- vir etmektedir. Bakanlığın en yüksek çevrelerin- de Tineyin oraya asaleten tayini lehinde bır ce- reyan vardır. cak hükümetin en yüksek çev- relerı Fatih Ruştu Zorlu için hala bir ümid ışığı teşkil eden o kapıyı kapamak istememektedir. . P. — Ocak ve Bucak kongrelerinin başlamak uzere bulunması dolayısiyle D. Genel Merkezi tarafından tayin edilen mufettışlerın ekserısı böl- gelerine gitmişler ve orada işlere el koymuşlar- Bunlardan bazıları vazıfelerını "Sıyası Ko- erlik" olarak almakta, kendilerini sadece par- tı teşkılatını degıl idari teşkılat da murakabeye zannetmektedirler. —Müfettişler bir çok yerde iyi karşılanmamıştı Zira müfettişlerin teş- kilâttaki Menderescileri öteki hizipler aleyhinde tutacaklarından endişe edilmektedirler. Bu endi- şe İstanbuldaki müfettişlerin, Menderesin zihniye- tini tasvip etmeyen 11 başkam Orhan Köprülüyü AKİS, 7 NİSAN 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: