7 Nisan 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 26

7 Nisan 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Demode elbiseler Sihirli değnekle dokunun Hele beline ilave edeceğiniz bir de- met çiçek kıyafetinizi tamamiyle de- ğiştirecektir. Zaten 1956 baharı ve yazı için evde hazırlıyacağınız çeşitli kemer- ler, drapeli kuşaklar size derhal bü- yuk bir yenilik hissi verecektir. Bel- den başlıyarak göğüs altına kadar bedeni sıkı sıkı saran iki veya Uç renkli, düğmeli, sved veya düvetin kemerler, ince ipeklilerden, kadifeler- den drapeler yaparak taşlar ve çi- çeklerle düğümlenerek beli sıkı, sıkı saran kuşaklar bir çok eski elbisele- rinize derhal yeni hava verecektir. Bir kaç metre kadife kurdele de, bu mevsim gardrobunuzda mucizeler yaratabilir. Meselâ mı dediniz? Me- selâ gecen seneki prenses biçimi el- bisenizin göğüs altındaki penslerini biraz sökünüz, söktüğünüz yerlerden çıkardığınız kadife kurdeleleri çap- raz yapıp ufak bir uçla, veya fiyonk yapıp uzun bir uçla sarkıtınız.. Pren- ses biçimi bütün elbiseler, bu şekilde ilâve edilecek kurdelelerle, çabucak 956 senesi damgası taşıyabilirler. Kolyelerinizin ense kısmına ehem- miyet veriniz ve meselâ ıncılerınızı, ensenizde zengın straslı bir eski za man iğnesi ile kapıyarak zengınleştı- riniz. Baharda giymeye mecbur olduğu- nuz şu siyah redingot mantonuza a- AKİS'E Abone Olunuz P. K. 582 ANKARA 26 cıkh acıklı bakmayınız Onun siyah astarını çabucak söküp siyah puanlı eyaz bir süre alın, mantoyu bu iç açıcı kumaşla kaplayıp aynı kumaş- tan bir eşarp takın ve gene eski şap- kanıza ayni kumaştan geniş bir kur- dele geçirin. Zaten 956 ilkbaharında şehir kıyafetleri daima beyaz tefer- ruat taşıyacaktır. Eğer çok uğraşa- cak vaktiniz yoksa, ilk fırsatta be- yaz bir eldiven, güzel beyaz bir çi- çek, bir beyaz küçükşapka satın alı- nız ve bu aksesuarları koyu renk el- biseleriniz ve her türlü kıyafetinizle kullanınız. Ciddi bir elbisenin yaka- sına oturtulacak pliseli veya volanlı organze yakalar, fiyonklar da onu derhal gençleştırecektır Zaten elbi- selerin bellerinde yapılan bütün de- ğişiklikler, elbiselerin yakasında da yapılabilecektir. Çünkü 956 senesi modasında beden kısalmış fakat bo- yunu dolduracak şekilde jabolar ve kurdelelerle yukarıya doğru çekil- miştir.Eski bir tayyöre yeni parlak düğmeler koyarak ve bu düğmenin daha büyüğünü iğne gibi yaka rö- verinde kullanarak tayyörünüze en son Paris havasım verebilirsiniz. Daha neler ve neler yapabilirsi- niz sevgılı okuyucu Yalnız modadan ür yİp, onu iyice tanımanız ve o- nun sihirli degnegı ıle gardrobunuza dokunmanız şarttır. Güzellik Dost başa bakar Moda, yeni elbise hatlarına bağlı ol- duğu kadar da baş şekline bağlı- dır. Yani modaya uymak isteyen ka- dın elbisesinin biçimini degıştırdıgı gibi saçlarının da biçimini değiştir- mek mecburiyetinde! dır Çünkü ka- dın, siluetini, elbiselerinin biçimi ka- dar, baş şekli ile elde eder. 956 senesinde saçlar epeyce uza- mıştır, fakat esas itibariyle şakaklar- da yapışıktır. Ensenin uzun görün- mesi, açılması matlup olduğuna gö- re bu uzayan sacları topuz halinde toplamak akla en yakın gelenidir. Birçok manken, bu sene, defilelerde, yapışık topuzlarla — görünmüşlerdir. Çok kısa saçları, birdenbire uzatıp flu şekilde omuzlara bırakmak bir- çok kadınların ve bilhassa birçok er- keklerin arzusu idi. Fakat moda, bir- denbire buna cesaret edememiş ve to- puzu, kısa saç ile usun saç cereyanı arasında bir intikal devresi olarak kabul etmişti. Topuzların yanında, en çok rağbet gören yeni bir saç biçi- mi de, ıçerıye doğru yapılan rulolar- dır. ece, çokkısalan saç, serbest bırakılabılıyordu Şelale adı verilen bu moda gelecek senelerin saç tema- yüllerine bir işarettir. Bu sene en çok nazarı dikkati celbeden şapkalar bütün başı içine alan, derin giyilen ve hemen hemen hiç saç göstermeyen tas biçimi; şap- kalardır. Yapışık saç modası devam ettikçe, küpe modası da devam ede- çektir. Saç bakımı Bugün —güzellik ve sıklık doğrudan doğruya bir temizlik, bakım me- selesidir. Bu bakımdan saç, mühim bir rol oynamaktadır. İyi bir berbere gitmek şartı saçlarınızı, kor! yaptırabilirsiniz. Permanant, yalnız bazı vaziyetlerde yasak olmalıdır. Meselâ saçlarınız dökülüyorsa, me- selâ saçlarınız çok fazla ince ise, va- him bir ateşli hastalıktan henüz kalk- mışsanız veya gebeliğin sonunda ise- niz. Bu haller olmayınca, iyi bir ber- ber saçınızla cinsine göre size sıcak veya soğuk permanant tatbik edebi- ile, permanant Saça zarar veren şey arada sıra- da yapılan permanant değil bakım- sızlıktır. İ monyak, saçları harap eder. Vaktiyle kalevi maddelerin saçları iyi temiz- lediği goz önünde tutularak sık sık kullanılırdı Bugun saçları temizlemek için yağlı şampuanlar, asidli sabunlar kullanmak lazımdır. Yumurta şam- uanları, kükürtlü sabunlar da za- rarlı değildir. Saçları sık sık ıslatmak fenadır. Sekiz günde bir yıkanan saçlar, sık sık yıkanan saçlara nisbeten daha az çabuk kururlar. Hele çok kuru saç- ları, 12 günde bir yıkamak lâzımdır. Saçları yıkamadan yarım saat evvel diplerini zeytinyağ ile yağlamak çok faydalıdır. Sakınılacak şeylerden bi- ri de saçlara maşa yapmak, çok sık dişli tarak kullanmak, çok sert fırça ile fırçalanmaktır. Topuz yaparken, saçları fazla çekmek de zararlıdır. Deniz banyolarından sonra saçları çok uzun zaman güneşe tutarak ku- rutmak, fazla sıcak veya fazla so- ğuk permanantlara maruz bırakmak saçları öldü Parlak, canlı, güzel saçlar kadı- ma en kıymetlı süsüdür. Donuk ve ö- ü saçlar ise kadına neş'esiz, karan- lık bir ifade verir Şelale modası Kaynağı Paris AKİS 7 NİSAN 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: