29 Eylül 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 21

29 Eylül 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 21
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

larında olmalıdır. Fakat vazifesini yapmıyan hizmetkarlar, hesap def- terine hile katan bakkal eti eksik veren kasap, bahçeyı tahrıp eden komşu çocukları karşılarında sakin, fakat kararlı bir muhalefet bulmalı- dırlar. Bağırıp çağırmak değil sükü- netle, terbiye ile hareket etmek ve asla zayıf davranmamak lâzımdır. Eğitim Bakanlığı ocuklara iyi bir tahsil verdirmek için hususi mekteplere yollamak, lisan öğretmek, hocalar tutmak kâfi değildir. Annelerin okul aile birlikle- riyle işbirliği yapmaları şarttır. Ço- cukların terbiyeleri, tatil zamanları- nı ve eğlence saatlerini programla doldurmaları ailelere birçok vazifeler Bir anne, pedagog ve ruh müte- hassısı kadar insan ruhundan anla- malıdır ve bu mevzudaki konferans- ları, neşriyatı takiple mükelleftir. Sağlık Bakanlığı Ailenin sıhhati onun en kıymetli servetidir. Çocuklar ayda bir ke- re muhakkak tartılmak ve gelişme- leri takib edilmelidir. Çocukların ki- lo ağırlığı kadar mühim olan birşey de boy ölçüsüdür. Bundan başka her anne çocuklarını senede bir defa diş- çiye, kulak, burun ve boğaz muta- hassısına götürmelidir; Dişler k iyen ihmal edilmemelidir. Aşılar da mühimdir. ne çocuklarını her teh- likeye karşı tedbirli bulundurmak ve icab eden aşıları yaptırmakla mükel- leftir. Çocukların yaptırdıkları aşılar tarihleri ile yazılarak muhafaza edil- melidir. Tetanoz seromu yapılan ço- cukların anneleri de doktordan, bir rapor alıp saklamalıdırlar. çocukla- rın küçükken geçirdikleri bütün has- lklar ailenin sağlık dosyasında ka- yıtlı bulumalıdır. Pedagog ve ruhi- yatçı olan iyi bir anne, ayin zaman- da biraz da doktor olmalı, kaza vu- kuunda alınacak ilk tedbirleri, hasta bakımını, doktor çağrılmasını icab ettiren durumların teşhisini bilmeli- dir. Bu arada annenin iyi ve bilgili bir ahçı olması da — mevzuubahistir. Belki vıtamınlerı tartarak yemek pi- şirmek biraz mübalâğalıdır ama ye- mek tanziminde, genel olarak bir ka- lori ve vitamin hesabı yapmak ta şarttır. Aileyi iyi beslemeye çalışır- ken yağlı ve şişman çocuklar, göbek- li kocalar meydana getiren kadınlar biraz mesuldürler. İç İşleri Bakanlığı Evin dahili intizamını temin etmek için muhakkak programlı hare- ket etmek lâzımdır. Bir ev kadını ça- maşır, ütü, temizlik ve sökük, dikiş günlerini tespit etmeli, gündelik u- fak işlerini de hiçbir zaman ihmal etmemelidir. Zamanında yapılan da- hiliye işleri iktisadi durumu da des- tekler. Zamanında tamir edilen bir sökük büyümez ve yırtık olmaz. temiz yıkanır ve az- ayakkabılar daha u- zun ömürlüdür ve saire. AKİS, 29 EYLÜL 1956 Eğlence Bakanlığı Ev kadını Üüzerine aldığı altı mü- bakanlığa bir de eğlence ba- kanlıgını ilâve etmelidir. Çocuk eği- timinde, ailenin saadetinde eğlence- lerin, sinema ve tiyatroların çok mü- him rolü vardır. Bütçesi dar olan aileler dahi ucuz halk matinelerin- den, ucuz konser ve tiyatrolardan istifade ederek, muhakkak bütçele- rinde eğlenme ve gezme parası ayır- malıdırlar. Tatil günlerinde — annelerin tertip edecekleri kır gezintileri, çocukları mesut eden ucuz eğlenme vasıtaları- İntizamlı, programlı, — tertipli ha- yat, aile saadetini yalnız bir şartla temin eder: Sert ve sıkıcı bir mutla- kıyetten uzak ukça.. Arada ufak sürprizler, degışıklıkler, bazan de- lilikler de lâzımdır. u da, an- cak zaman zaman yapılmalıdır. Moda Terziler — ne diyorlar? 956 - 57 kışı kadına birçok deği- iklikler getirmiştir. Marylin Mon- roe veya Sophia Loren ne derse desin, artık çok fazla sıkılmış beller moda degıldır Ne fazla göğüs, ne de çok göz alıcı kalçalar hoşa gitmemekte- dir. Vücut yumuşak, hareketli ve dal- galıdır. Omuzlaı' yuvarlak, bel rahat, karın normal şekilde mevcuttur. Bu yeni hat, hareketlere de, hatta muh- temelen kadın psikolojisine de tesir edecektir İşte yenı modayı hazırlıyan büyük terziler böyle duşıınmuşler, böyle - -- ArE F SA F' ş.ııv ;E&çı L AE " KEİ M earfır | he J. Desses'in kış modeli Tabii hatlar KADIN yapmışlar.. Fakat — herbirisinin ayrı ayrı bir düşündüğü vardır. 1957 ka dım sokakta nasıl gıyınecek hangi stili seçecek ve gardrobuna ne gibi. ilâveler yapacaktır?. Modanın can amarları nelerdir? Birçok büyük terzi, gazetecilerin bu suallerini cara gönülden cevaplandırmıştır. Çünkü her yiğidin kalbinde bir arslan ya- Onla! birgün, bütün kadın- arın şık ve güzel giyindiğini gör- mektir. Zevksiz şeyler onların gözle- rini tırmalar. Işt ların, kış gardı- robuna birşeyler ılave etmek isteyen kadınlara tavsiyeleri: Chrıstıan Dior Oyle zannediyorum ki, yeni mo- da her tip kadını memnun edebi- lecek çok muhtelif değişiklikler ge- tirmiştir. Fakat bütün bu değişiklik- lerin tabi oldukları bazı ana prensip- ler vardır ki şık olmak isteyen kadm, vvelâ — bun melidi eselâ bu sene kemersız elbıseler de çok moda- merliler de.. Fakat bir kadın 1stedıgı biçime kemer oturtamaz. Ke- merli elbiseler, ""Hollandalı" dediği- miz buzgulu hatta plılı bol ve zengın etekler buna dü 5 kalkık yakalı, sıkı bedenlerle karşı- mıza çıkmıştır Halbuki, kemersizle- rin bedenleri ufak büzgüler, pensler ve ustalıklı kuplar ile zenginleştiril- miştir. Kısacası' boldur, eteklerine ge- lince bunlar dar birer kılıftan ibaret— tir. 1956 -57 modelleri yaka, kol olarak ayrı ayrı tati tbik e ıl z, dâima bir bütün halinde seçilmelidir. Jacgues Fath ollara dikkati Bu 1956 - 57 mo- dasının parolasıdır. Sağır renk- ler de kadına ayrıca bir yenılık ge- tirmektedir: Bronz rengi yeşıl Ssİ- yah, mor ve muhtelif maviler insana yenileşmek arzusu vermez mi? Şehirde giyilecek elbiselerin etek boyu yerden 36 cm. yüksek olmalıdır. Saçlar kısa kesilmelidir. Şapkalar kadına uzunluk verecek şekilde seçil- melidir. 1957 de yapılmaması icab eden başlıca şeyler şunlardır: dolaşmak.. Çok uzun saçları muhafa- za etmek.. Sabahları kolye ve küpe gibi süs eşyaları takmak.. İşte bunlar katiyetle yasaktır. Germaine Lecomte Acayipliklere veda etmek zamanı artık gelmiştir. 1957'nin şık kadı- nı sadeliği ve olçuyu erşeye tercih edecektir. İnceliğini ve kadınlığını orijinalite ile degıl zarif, şık ve güzel aksesuarlar ile temin edecektır, Kü- çük ve hoş şapkalar, ince ayakkabı- lar, ağır bir çanta, renk harmonisi.. İşte kadının şıklığını verecek olan bunlardır. Kış gardrobunun en kıymetli par- lmalıdır. Bu manto çok iyi, besli ve zengin bir kumaştan ya- pılmalı, kabilse kürkle astarlanmalı- dır. Gardrobun ikinci mühim parçası ise bir tayyordur Bu tayyörün yeri- ni düz bir kumaştan yapılmış bir "takım elbise" de tutabilir. Yani düz 21

Bu sayıdan diğer sayfalar: