29 Eylül 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 22

29 Eylül 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 22
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

JE Heim'ın mantosu Kış'a değil, modaya uygun.. bir elbisenin üzerine aynı kumaştan yakası kürklü bir ceket giymek, ka- dını tam 1957 modasına uyduracak- tır. Jean Desses 957 senesinde şık kadını birbirin- den tamamile ayrı iki değişik şe- kilde görüyoruz. Gündüzleri bu ka- dın, gorulmemış derecede sade ve süss dür.. Ne orijinalite yapmak hevesine kapılmıştır, ne de ufak bir ziynet eşyası takmaktadır. İdeal kı- yafeti, düz ve sade bir tayyörle,aynı kumaştan rahat ve ısıtıcı bir manto- dur. Bunlar için ise en ideal kumaş, büyük veya küçük desenli "tweed" lerdir. Pierre Balmain 1957 kışında kadın kendi tipine ve vkine göre ister dar, ister bol e- tek giyinebilir. Fakat dikkat edeceği nokta kol takılışındaki ve kol evleri- nin yerindeki değişikliktir. Jacgues Helm Bır kadın dört kıyafetle bütün bir mevsim şık olabilecektir. 1956 - 57 kış modasına göre bu dört kıya- fet şunlardır: l— Çok kısa ceketli, düz etekli sade bir tayyör. Bu sade tayyörün kumaşı güzel bir "tweed" bir "Shet- land" olmalı ve etek boyu yerden 37 cm. yükseklikte bulunmalıdır. 2 — Zengin, bol ve plili güzel bir Fakat bu manto tayyörün kendi kumaşından yapılmalıdır. 3 — Düz hatlı yün ve ipek karışık siyah bir ogleden sonra elbis 4 engin ve bol etekli suslu bir kokteyl elbisesi.. Vücudu müsait o- lanlar kokteyl için işli bir kılıf elbi- ğeyi tercih edebileceklerdir. 22 Z A B İngiltere Bir dedikodu kurbanı afifçe tombul, — altmışlık doktor John Bodkin Adams, Manş üze- rindeki kibarların gittiği Eastbourne plaj şehrinin sokaklarında artık ra- hat rahat dolaşamıyordu. Geçerken ona tuhaf tuhaf bakılıyor ve fisıl- daşmalar eksik olmuyordu. edikodulara göre, Doktor Adams üç yüz ihtiyar kadının ölmesine yar- dim etmişti. Bu üç r ka- dın, ölmeden evvel vasiyetnameleri- ni hazırlamaya vakit bulmuşlardı. a: bu meselede, gösterilen delıllere bakılırsa ihtiyar doktorun kurban olmadığına inanma- mak için hiç bir sebep mevcut de- ğildi.. Bugün meslek hayatı yıkılan bu adam, belki tamamiyle masum- di Zira meseleyi tahkike memur e- dilen — Skotland Yard müfettişi Herbert Hannam, onun suçlu oldu- ğunu gösterecek hıç bir delil bula- madı. , ok İngiliz için, doktorun ba- şına gelenler. İmzasız mektupların ve bu mektupları yazan "karga"ların kudretini gösteren hazin bir misal- den başka bir şey değildi. Bu işten sansasyon gazetelerı de açık alınla çıkamıyorları Sempatik görüniişlü doktorun halk efkârında Landrudan sonra en kî)â'kunç katil haline gelmesi şöyle oldu: İyi dostlar ayet tabii hadise, eksik olma- sınlar, dostların gevezelıklerıyle başladı. Doktorun müşterilerinden, bir kaç ihtiyar kadının vasiyetlerin- de, doktora mühim miktarda para bağışlamaları, bu iyi dostları heye- cana duşurmuştu . Bu haber doktorun sadece zengin dullan tedavi ettiği, maksadının onların itimadını — ka- zanmak olduğu şayiasının çıkarılma- sını kafi geldi. Hakikat, ga yet ta— bü, çok farklıydı. Doktor hat Servisine bağlı yüzlerce — işçiyi muntazaman tedavi etmekteydı Hal- buki kimse onun mütevazi insanla- rın doktoru olduğunu görmek iste- medi. Herkes vasiyetlerle meşgul- dü. Dedikodu çabucak yayıldı: — Zira EFastbourne'un ahalisinin — ekseriye- tini ihtiyar mütekaitler ye dul ka- dınlar teşkil ediyordu. Bu ihtiyar- DEMET Aylık Eğitim ve Öğretim Dergisi Isparta'da Göller Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneğince çıka- rılır. Köyün ve Öğretmenin dâvalarını savunur. Sayısı 35, yıllığı 400 kuruştur. OKUTUNUZ. I TA lar mevzu sıkıntısı çekiyorlardı. Ak- la hayale gelmez söylentilerin çoğal- ması Üüzerine, mahalli polis işe el koymaya mecbur oldu ve kısa bir tetkikten sonra işi kudretinin üs- tünde buldu. İş Skotland Yarda ak- setti. Bu safhadadır ki basın, dok- tordan "kadınlar katili" diye bah- setmeye başladı. Hipnotizma 29 ağustos çarşamba günü, Daily Mail'de çıkan yedi sütunluk bir yazının başlığı şuydu: — "Skotland Yard seri halindeki zehirlenmelerden endişeye düşmüştür. Eastbourne'da- ki esrarlı hadise. Yirmi beş ölü var. 400 vasıyetname tetkik edıldı Kur- banlar zengin kadınlardır." Bu yedi sütunluk makaleden başka, dokto- run müşterilerinden MIrs. Gertrude Joyce Hulle'un ölümü dolayısıyla a— çılmış tahkikattan bahseden — diğe bir yazı da gazetede yer almıştı. Bu yazının başlığı şuydu: — "Coroner doktorun hastayı tedavı tarzım ha- talı buluyor ve hastanın doktora ver- diği bin İngiliz liralık bir çeki bahis mevzuu ediyor". İki hadise arasında yapılan — bu yakınlaştırmayı, okuyucular şu şe- kilde tefsir ettiler: Doktor Adams mutlaka katildi. Daily Mail ertesi gün, bundan hiç mesul değilmiş gi- bi, tahkikatı ıdare eden polisin hük- münü, dünkü haber gibi sansasyo- nel bır şekilde vermek lüzumunu duym. ufacık bir haberdi: "Sınırlermden rahatsız Mrs. Hullet intihar etti Mühim hadıselerle dolu şu sıcak a- ğustos ayında, her şeye rağmen he- yecan verıcı bir haber bulmak lâzım- dı. Fakat doktora karşı ileri sü- rülen ıthamlar, bir cinayet dahisi- nin bile kabiliyetinin üstündeydi. Ta- savvur edilen 300 cınayet için baş- ka bir izah bulmak lâzımı Bu s bepten Evening Standard tarafın- dan ortaya atılan hipnotizma teorisi bütün gazeteler tarafından benim- i: Doktor Adams evvelâ has- uyuluyor, sonra onlara is- yaptırıyordu. — Tabiatıyla, şimdiye kadar bu faraziyeye hak verdiı('lecek en ufak bir delil ortaya a- adı. Bütün bu hikâyeden ortada kalan Dr. Adams'ın senelerden beri tedavi ettiği, Ççocuksuz ve dostsuz ihtiyar kadınların yaptığı bağışlardı ve bir de Eastbourne'da, rakip bir doktorun Mrs, Hullet'yi meslekdaşından da- ha iyi tedavi edebileceği iddiası.. On günlük tahkikattan son- ra. Eastbourne'un büyük esrarından ortada kalanlar bundan ibaretti. Bunun yanında bir kaç ihtiyar kus dedikodusu, gazete arşivlerinde bir im ve arkadaşları, komşula- rı tarafından terkedilmiş yalnız bir dam. ikâyeden kalan buydu Skotland Yard müfettişi, bir ipucu keşfetmedikçe hiç bir şey ihtiyar doktoru itham etmeye kâfi gelemez- AKİS, 29 EYLÜL 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: