29 Eylül 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 32

29 Eylül 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 32
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

s P O R Futbol Lig maçları B 1 geçen senelerle mukayese e- dilmiyecek kadar çok halkın alâ- kasını çeken lig maçlarının ikinci haftası oldukça sürprizli geçti. Hafta içersinde Adalet'in kendisinden çok hafif kalan Beyoğlusporla zoraki be- raberliği sürpriz olarak gösterilebi- lirdi. Cumartesi günü ise Fenerbahçe Beykozu rahat bir oyunla 3-1 yendi. Lefter'in oynatılmadığı bu maçta Sa- rı-Lacivertli takım gayet düzgün bir çıkardı. Tribünleri dolduran binlerce meraklı tarafından bilhassa i- kinci devredeki güzel hareketler ve ye rini bulan paslar, tayyareden iner in- mez sahaya gelen Fenerbahçenin ant renörü. Szekelly'e bir gösteriş olarak kabul edildi. Fakat maç akşamı Sze- kelly 'nin gazetelere verdiği beyanat- ta: "Takım şöyle böyle oynadı" de- mesi bu düşünceyi tekzip etti. Vefanın Kasımpaşaya 1-0 mağlüp olması da sürprizin ta kendisi idi. Bir hafta evvel Beşiktaşı çok müşkül du- rumlara sokan ve bü ir fırsat kaçıran Yeşil-Beyazlı takımdan her- kes normal olarak bir galibiyet bek- liyordu. Haftalar ilerledikçe takım- ların düzelmesi ve kendisini toparla- ması icap ettiği şeklindeki düşünce ve hesap tamamen aksine çıkmıştı. İkinci haftanın en mühim karşılaş- masını Beşiktaş, İstanbulsporla yap- tı. Sarı-Siyahlı takım oyunun bida- yetinden sonuna kadar Beşiktaşa karşı bariz bir üstünlük kurdu. F kat bu onların sahadan galip çıkma- larına kafi gelmedi. 2-1 lik mağlübi- yetleri acele, daha doğru bir deyimle telâşlı oyunları ve kalecılerının cö- mertçe Recebe yaptığı bir ikramın- dan ileri geldi. Doğrusu iyi bir takım hüviyeti taşıyan İstanbulsporun bü- yük kazanma iradesine sahip bulunmadığı bu maçla bir kere daha sabit oldu. İkinci haftanın lig karşı- laşmaları Galatasaray'ın hafta için- de Emniyete karşı elde ettiği 5-2 lik galibiyetle süslendi ve hafta böylece kapandı. Dinamolar geliyor nümüzdeki hafta, Moskovada Fe- nerbahçeyi 8-1 mağlüp eden Rus Dinamo takımı şehrimize gelmiş ola- caktır. Bir müddettenberi Sarı-Lâci- vertli idarecilerin Rus makamlarıyla Dinamo'nun Sofya veya Viyanaya kadar kendi tayyareleri ile gelmele- rini ve ondan sonraki yol masrafla- n ödenmesi yolundakı temasları istediklerinden daha iyi bir şekilde neticelendi. Ruslar İstanbula kadar endi tayyareleri ile geleceklerdı. Şohretlı Rus takımı İstanbuldaki ilk karşılaşmasını 6, ikinci karşılaşması- nı da 10 Ekim tarihlerinde Fenerbah- çe ile yapacaktı. İlk maçta K. Fikre- te, ikinci maçta da Mu_ıdata birer j ]u- bile yapılacaktı Her iki futbolcu: İdare (Heyetinin göstermiş oldugu bu kadirşinaslık spor çevrelerinde müs- pet bir tesir bırakmıştı. — Avrupanın büyük takımlarını kendi sahasında, rahatça yenen Dinamo takımının İs- tanbulda alacağı netice büyük bir, merak uyandırıyordu. Diğer taraftan Bükreş'te Galatasa- rayı 3-1 yenen Romanya Dinamo ta- kımı maçın revanşını oyna- mak üzere Istanb la — müteveccihen yola çıkmış bulunuyordu. Galatasa- rayın şim rosu, bir çok boş- luklar henüz doldurulmamış olması- na ragmen, bir galibiyeti ümid ett İ- Fenerbahçe— Beykoz maçından görünüş Yeni antrenör beğenmedi 32 Szekelly karşılanıyor Uğurlama böyle olmuyor recek kuvvetteydi. 30 Eylülde yapıla- cak olan bu maçı 2 den fazla bir farkla kazanmak Galatasaraya Ma- car Honvet takımıyla karşılaşma im- kânını verecekti. Kulüpler Bek Ahmet dâvası Bu sene spor âleminin en çok dedi- kodu ve alâka uyandıran meselesi olan Ahmet Bermanın transferı işi geçen hafta beklenmedik neticelendi. Cumartesi gunu gazetele- rin spor sayfalarına bir göz atan oku- yucular iri puntularla yazılmış bir haberi hayretle — okudu! "Ahmet Berman Beşıktaş a dondu Hafızala- rını yoklayıp iki ay evvel cereyan e- den hâdiseleri hatırlayanlar bunca şa tafatlı nutukta! bizzat milli fut- bolcu Ahmet ermamn gazetelere. Verdiği sayısız beyanattan sonra "Nasıl olu Ahmet eski kulübüne donebılır"' diyorlardı. Bunun in Fenerbahçe ile imzaladı- ği mukaveleyı hatırlayanlar, onun e- lini kolunu sallayarak Beşiktaşa dön- mesine ve 1959 senesinin Haziranına adar 3 senelik bir mukavele imza- lamış olmasına hayret etmekten geri kalmıyoı'lardı Ahmet Berman Fe- rbahçe kulübünden 12.500 lira transfer ücreti almıştı. Beşiktaş ku- lübüne döndüğü 'takdirde bu ücretin dışında 20.000 lira ödemeyi de taah- hüt ediyordu. Şimdi Ahmedin duru- mu ne olacaktı? Hususi şekilde Fe- nerbahçe ile imzaladığı mukavelenin vecibelerini yerine getirecek, aldığ parayı ve 20.000 lırayı Fenerbahçeye AKİS, 29 EYLÜL 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: