17 Kasım 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 34

17 Kasım 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S P O R Sporcular Ömer Besim öldü Bu hafta pazar günü saat 16.15'te Türk spor hayatında uzun sa- man kendisinden bahsettıren 19 defa Türkiye — rekortmeni, 28 defa bey- nelmilel milli atlet Omer Besim ha- yata gözlerini kapadı. Sporu bırak- tıktan sonra gazeteciliğe — başlıyan ve Cumhuriyetin spor sayfasına ya- zan Ömer Besim koyu bir Galatasa- raylı ve örnek bir sporcuydu. Spora güreşte başlamış ve İstanbul birin- cisi olmaya muvaffak olmuştu. Son- ra zamanın moda sporu Olan futbo- bole merak sarmış ve uzun zaman Galatasaray futbol birinci takımında sol açık mevkiinde oynamıştı. Ama mer Besim şöhretini atletizmde kazandı. Evvelâ kros koşularına ka- tıldı, sonra 400, 800 ve 1500 metre koştu Senelerce bu mesafelerin Tür kiye rekorunu muhafaza etti. 1924 ve 1928 olimpiyatlarında Ay yıldızlı formayı şerefle temsil Son zamanlarda 1lerleyen yaşı -57- ve bozuk sıhhati sporla arzu et- tiği kadar alâkalanmasına elvermi- yor, fakat Besimin kalbi spordan u- zak yaşamaya bir türlü razı olmuyor- du. Hayata gozlerını kapamazdan az önce bite, n Mithatpaşa stadında Beşıktaşla karşılaşan kulübünün ala- cağı neticeyi merak ediyordu. Maçı radyodan takip etmesine kimse mani olamamıştı Futbol Millhi maçlar AKİS'in satışa — çıkarıldığı sıralar- la, İstanbulda Mithatpaşa Stadın- da Turk milli takımı, Polonya ile karşılaşacak. Rakibimizin kuvveti hakkında yeteri kadar bilgiye sahip bulunulmaması, tahmincilerin işini i- yice zorlaştırdıgından kimse maçtan evvel netice hakkında birşey söyliye- miyordu. Bu tereddüdde, takımımızın teşkili ve tatbik edılecek tabye hak- kında da malümata sahip olmamanın tesiri büyüktü: Tek seçici kadroyu i- lân etmiş, federasyon milli takımın antrenörlüğünü Cihad Armana ver- miş ve çalışmalara başlanmıştı. Fa- kat tam yumurta kapıya dayandığı zaman önce antrenör hastalanmış, sonra onu oyuncular takip etmişti. Bazı futbolcuların da -sırasıymış gibi- sakatlanıvermeleri Tek seçicinin iki ayağım, bir pabuca sokmuştu Eşfak Aykaç bu hafta, çarşamba günü -ma- ca iki gün kala- milli takımda oyna- tacak futbolcu bulamadığından dert yanıyordu. İkinci bir dert te tatbik edilecek sistemden doğuyordu. Milli takım WM mi, yoksa duvar sistemi mi tatbik edecektı" Duvar sistemini memleketimize tanıtan antrenör Sze- kelly, buna bir sistem denemiyeceğini, olsa olsa bir taktik sayılabileceğini 34 söylüyordu. Halbuki Tek milli takım için tesbit edeceği "strateji" olmalıydı. "Taktik", rakibin oyununa göre değişebilirdi. Onun önce den tesbiti faydadan çok zarar verir- di. Fakat Tek seçicinin su sırada ne stratejiyi ne de taktiği - düşünmeye vakti yoktu. Eşfak daha ziyade Lef- ter ve Canın arızalanılın geçip geç- miyeceğini, onları bu halleriyle oyna- tırsa ne kaybedecegini düşünüyordu. Bu sefer de işin halli, sırtlarına Ay- yıldızlı formayı geçirip sahaya çıka- cak olan sporcuların gayretine kail- yordu. seçicinin bir Lig maçları G eçen hafta pazar günü Mithatpa- şa stadı tarihi dünlerinden birim daha yaşadı. Tribünler hıncahınç do- luydu. Maçın neticesi puan cetvelinde sonra ikinci devrenin yarısına kadar yakaladıkları fırsatlardan pek azını kullanabilmiş olsalardı maçı kazana- bilirlerdi.. Olmadı. Olamazdı da.. Çünkü Beşiktaş takımı daha henüz toparlanıyor ve kendisine geliyordu. ücum hattında Ahmet Bermandan başka göz dolduran bir tek eleman yoktu Onun da bütün gayretı netıce— y1 değiştirmeye kâfi gün Fenerbahçe stadında spor, İstanbulsporla 1-1 berabere kal- dı. Maçın favorisi İstanbulspor ancak maglubıyetten ikinci devrenin bitme- sine 13 dakika kala kurtulabildi. Güreş Melborna hareket Bir müddetten beri Modada kampta bulunan ve kadrosu tesbit edilmiş olan Güreş milli takımımız 17 Kasım cumartesi günü Yeşilköy hava mey- danından kalkacak bir uçakla, Mel- Galatasaray - Beşiktaş maçından gorunuş Evdeki hesap çarşıya uydu bir değişiklik yapacak mahiyet taşı- yordu. Bu sebeble stadın yolunu tu- tanlar sade Galatasaray veya Beşik- taşlılar değildi. Fenerbahçeliler de ne ticeyi edenler arasındaydı. Hoş, yer olsaydı bu maça en azından taraflı tarafsız 60-70 bin kişi itibar ederdi. Maçtan evvel tahmin yazısı yazanlar. Galatasarayı kâğıt üzerinde galip ilân etmişlerdi. Vakıa bu şekil- de düşünenler netice itibariyle yanıl- madılar. Galatasaraylılar ikinci dev- rede İsfendiyarın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldılar. Ama bu taraftar- larının arzuladığı ve tahmin ettiği kadar kolay olmadı. Eğer ilk 24 da- kikada Sarı-Kırmızılı takım kazandı- ğı fırsatları kullanabilseydi netice farklı bir galibiyet — olabilirdi. Keza Beşiktaşlılar da 25 inci dakikadan burna hareket edecektir. Kafıleye Be- den Terbiyesi Gene ü Niza- mettin Karsan başkanhk edecek ve ayrıca idareci, antrenör, hakem ve doktor olarak 13 şahıs ta gene kafile içersinde Olimpiyatlara götürülecek- ti. 15 güreşçiye mukabil 13 idareci!. Vasati olarak nerde ise bir güreşçiye bir” idareci düşüyordu. Hele bir tek şahsın bilet ücretinin 7500 lira civa- rında olduğu hat; rlanılırsa 13 turistin bütçede yaratacağı boşl bu döviz sıkıntısında daha iyi anlaşılmış olur. Karar vermek durumunda olanlar ve 3 atleti istişare heyetinin evvelce o- nayladığı kararı bozarak Olımpıyatla- ra götürmeyenler herhalde hu işin muhasebesini yapmış ve neticede kar- l1 çıkılacağı kanaatine varmış olma- lıdırlar. Bu kan kimse anlayamadı; onlar anladılarsa lütfen izah etsinler. AKİS, 17 KASIM 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: