30 Mart 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 23

30 Mart 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çilebilir" denilmektedir. Haysiyet di- vanı seçilirken buna da dikkat edil- memiştir. Nihayet dilekler de dinle - hemeden toplantı dagılmıştır. Haki- katen büyük bir ekseriyetle iş başına bir idare kurulu getırılmıştır Fakat sağladığı üst ekseriyete rağmen bu idare kurulu bir hafta dahi hiz- met etmeden feshedilmiş veya istifa- a mecbur bırakılmıştır. Yani iki yıl lıekımlerın mukadderatına hükmetme- idare kurulu daha lekdaşlardan müteşekkil olduğu hai- de hastalanmış ve çökmüştür. Bunu o arkadaşların başarısızlıklarında de- ğil secimin sevkü idaresinde, seçi- min anormalliğinde aramak 1lâzımdır. i. Vilâyet, Sağlık Ba- z Konseyi gibi birbi- rinden ayrı fonksiyonları olan birçok teşekküller bu masum yavrunun ba- şında toplanmış, defin de bulunmuş, — huzurunda el bağlamıştır. Teşekkülünün men arkasından bütün ilgili ma- kamların müdâhalesine uğrayan bir kuruldan hekimlik ailesine — yarar- beklenemezdi. — Yavru i- dare kurulu bu üzden intihar et- mek zorunda kaldı ve fikrimize göre en doğru, en merdane hareketi de bu Ankara Tabib Odası şekilde bitmesinde, aidatım ödemeden ve odaya kayıt ol- madan veya henüz talebeyken seçi- me katılanların vebali olduğu gibi, yalnız senede bir defa sırf istedikle- rini muvaffak edebilmek için bu gi- bi toplantılara katılarak, gürültü ya- ratan, yuha çekenlerin de bir su olsa gerektır Hâdiseyi bir gençlik -ıh- tiyarlık meselesi haline getirenlerin de gizli maksatlarından şüphe etmek lâzımdır. n kulaklarımıza ka- dar ulaşan "Profesör saltanatım yı- kacağız" teraneleri de hiç makbul de- ğildir. Bir memlekette gençler, toylar, tecrübesizler bulundukça orada hoca- güngörmüşler de ola- muadil te- şekküllerin ulaştıkları merhaleleri göz önüne alarak genç veya ihtiyar, fa- kat çalışacak, liyakatli ve üstün in- sanları bulmalı ve seçmeliyiz. Bun- dan evvelki idare kurulu bu vasıfta insanlardan müteşekkildi. Gene o a- yarda bir kurul seçmek — dâvalarımı- zın başarıya ula için biricik çaredir. Üst tarafı demagojidir. Dr. E.E. HALİKARNAS BALIKÇISI- NIN EN YENİ ESERİ Gülen Ada YEDİTEPE YAYINLARI ARASINDA Fiatı 100 Kuruş AKİS, 30 MART 1957 KİTAPLAR GOL KRALI SAİT HOPSAİT Aziz Nesin'in mizahi romanı. Dü- şün yayınevi, Mizah serisi No. 2. Gül matbaası, İstanbul - 1957. 127 sayfa, 250 kuruş) kbabanın mizah yayınlarından sonra bu tip kitapların tuttuğunu gören Babiıâlili naşirler seri halinde mizahi eserler çıkarmaya başladılar. Millet bu kitapları -bilhassa iyi yazıl- mış olanları- hakikaten kapılıyordu. . Asrın ortasında öyle asık surat- h bir dünyada yaşanıyor ki, bir neb- ze gülme, bir dakikalık tebessüm in- sanoğlu için, önüne geçilmez bir ihti- yaç halini alıyor. Günlük olaylar, ge- rek iç politikasında, gerek dış polıtı- kasında, gerek aile içinde, gerek i hayatında öylesine bıkkınlık verecek, öylesine insanları canından bezdire- cek bır hava içinde cereyan edip gidi- insanoğlu ister istemez ou kırıp bunun dışına çıkm m salgın hastalığı bedbinlik içinde bo- olanlar men birer cankurtaran simidine benzeyen miza- hi kitaplara sarılıyorlar. POtobüste, vapurda, trende, park kanapesinde oturanlara bakın, çoğunun elinde bu tipten bir kitap göreceksiniz. İktisat ilmi ile. yakından uzaktan alâkası olanlar bilirler. Arz ve ta- lep kanunları diye bir takım kanun- lar vardır. Mizahi eserlerin neşrinde de bu kanunlar hemen kendini göster- di. Talep fazlalaşınca bu tip kitapla- arada iktisadi kanunların yanıba- şında naşirlerin fazla ka a hırs- ları da şahlandı. Evvela bır liralık cep kitapları halınde neşre başlanan s ra iki, iki bu- yukseldı, ihtimal, zaman geçince bu kitaplar boyca aynı kaldıkları halde fiatça yanına yanaşılmaz şeyler ola- caklar. "Gol Kralı Sait Hopsait", bu neviden 'bir kitap.. — Yazarı da Aziz Nesin.. Azla Nesinin velüt bir mizah- çı olduğu şüphesiz. Zira hemen her ay bir kitabı piyasaya çıkıyor. "Gol Kralı Sait Hopsait'te yazar, küçük mizahi hikâyeler yerine büyükçe bir hikâye, daha doğrusu mizahi bir ro- Hem de teali bir rom emiyetimizin yaygın bir derdine, futbol hastalığına — dokunu- or. Dokunuyor, yumuşak bir tabir. Aslında Aziz Nesin eline aldığı kale- mi bir neşter gibi kullanıyor. Yarayı karşısındakme hıç acı duyurmadan, . "Gol Kralı kuyucu iseniz, satırların altında ya- tan manadan çok mevzuun akıcılığı- na kapılıp gitmek itiyadında iseniz bu kitabı bir orta oyunu seyreder gi- bi rahatlıkla okuyabilirsiniz. Romanın mevzuuna gelince, Hasip Ferferik ile Mehcure Ferferik'in la- zı Sevim Ferferik - sosyetedeki adıy- la Kerkenez Sevim - spora değil ama sporculara pek düşkündür. Sporun çeşitli kollarında çalışanları tecrühe ettikten sonra futbolcularda karar kılmıştır. Kerkenez Sevim'in düşüp kalkmadığı futbolcu yoktur. sa İstanbulun as iki takımı danışıklı tağında halledilir. Sevimlerin evi ade- ta bir futbolcu kampına — dönmüştür Sevim futbolcuların içinde en ço Tozkoparan takımından — Duvar Ah- met namıyla maruf — futbol yıldızına bağlıdır. Duvar Ahmet takımın kapta- nıdır ve bek oynar. Futbolun bütün hi- lelerini bilir. Gazetelerin arka sayfala- Ahmetle Kerkenez Sevim'in macera- ları alır. Ancak Sevim'in bazı mace- raları kendisine, bilhassa ailesine bi- raz tuzluya mal olmaktadır. Sevim evli olmadığı halde zaman zaman an- ne olmak tehlikesi geçirmektedir. Sevimin annesi ve babası kızlarım ev- lendirmeye karar verirler. Sevim kendisinin sporcu kolleksiyonu yap- masına karışmıyacak bir enayi koca aramağa çıkar. Derken, tam aradığı tipte bilini bulur. Bu Sait Sanoğlu adında Pariste yüksek matematik tahsil etmiş bir paşazadedir. Muhar- rir kitabında Sait Sanoğlunu şöyle tarif etmiş: "Belki içinizde Sait Sanoğlunu ta- nımayanlar vardır, diye, — onu biraz anlatalım. Adı her nekadar Sarıoğlu ise de, onun saçları, sakata, kaşı, bı- yığı, yani vücudundaki — bütün kıllar platin beyazıdır. Kirpikleri de bembe- yaz olduğu için, çipil çipil mavi göz- lerı, en hafif aydınlıktan kamaşır. Bu de birşey yokmuş gibi vara çarpar. Boyu bir iki santimse de agırlıgı 57 kilo Oldu- ğundan daha da uzun görünür. Teni- nin rengi kıreç gibi bembeyazdır. 26 yaşındadı İşte bu tıplerın en katan çızgılerle belirtildiği bu romanda yete, yer yer ıdarecıler, fakat umu- miyetle profesyonel futbolcular ve klüpler başarıyla hicvedilmektedir- Kitap dudaklardan tebessüm eksilme- en okunacak kadar akıcı ve nükteli.. Yalnız kitabı satıcıdan alırken tabı almak için 250 kuruş ödemeniz lâzım,.. 23

Bu sayıdan diğer sayfalar: