29 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

29 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Sahife 4 BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi 700 Milyon İhtiyat akçesi 560 Milyon İtalyan Liretidir MECLİSİ İDARENİN SENESİNE AİT RAPORUNDAN MUKTEBESTİR Banka Komerçiyale İtalyananın Mila- | — Türkiyede M Metkezi, nodaki sarayında 28 Mart 189 taribin: | İzmir şubesinin küşadiyle - faaliyetini de imkat eden hissedaran heyeti umu> | bir kak daha artırmıştır. Mmiyesi ietimamnda okunan Meclsi İdarı | Romanya ve Bulgaristan — Taporundan evvel eminle geçen senel | Danka Kömerçiyale İtalyann e Romena Maliye esnasında İtalya hayatı iktisa- | ve Banka Komerçiyale İtalyana & Bul diyecinde vakua gelen. inkişafın, 1927 | gaa Maiz ollukları birinci” derecede Senesi nihayetinde vacuda- getirilen is- | mevkü daba ziyade tahkim. eylemekte tikran mallder mütevellit okluğu tebey- | devam etmektedirler. Zagrepte Tarva yön etmektedir. Bu mühür - hadise, |— Yugoslavyada İtalyan Liretinin altma tahvilinin de | tska Banka ilhıya edilmiştir. istikrar kesbetmesi ile beraber, a — Amerikayı cenubide — Serma: iktisadı millisinin istihsalât, krediler ve | yesi - bir — mistino iblağ cdilen Bank mübadelât gibi muamelâtı umumiyede, | Pransez e İtalyen pür Lamerik dü Süt âmil ve müessir bir uüsür olarak bey- | Maliyetim — günden — güne | daha nelnllel ikt ha dükülünü | ziyade izlar etmekte ve Limada Banko göstermekted no, artınlan sermayesile, nüfüsünü Banka Komerçiyale İtaly: gün çeçtikçe genişltmektedir. Ktisadı milinin inkişafına AVRUFAYI VASATİDE — Banka bir çok. çlektrik a Svizaera İtalana, Banka Ungaro irva, ve -İska, di Kredi: deldlik- şirke ketlerin hisse : Tetle gimeye u rana da âmil olmuştur. | Şaişm da fealiye düinde Pronnon | “Eransada Komerciyale 'revizo acentaları t Bi A olunmuş ve Milâno, Cenovu ve Romada ali şebir acentaları küşat edilmiş, gignekti Triyesti 'nin yeni binastmn resmi açılan kağalı ea u müşü Memaliki ecnebiye — Ameri- ka Cemahiri müttehidesinde, banka Kon Nevyork şubesi yanında, Banka Komer- | Y ifta ahit men giyale İtalyana Tröst Kompani Mülberi | föza etmekte bendevamdır. Btrit ve Bruki e kaçat — Lehistanda ve Çekoslovak- Varşovada Bank ŞK Varsoviya ve Pragta Bank Ünyan do .e iştirakâımız iyi neticeler ver etmiş ve Nevyorkta Bankomüt - Kor rasyan ve Bostonda Banka Komerçiyale İtalyana Trosi Kompani af Boston mile iki müessise tesis ol Yunanistanda — ve şülöleri - Solünik, Kavala ve P glmak üzere Banka Komer İngilterede ise Londra şübemiz Tahhun mevküni mühafaza etmizkte ve varifesini — fevkal'ade bir surette ifa eylemektedir. Taklarda bazı müdaveler efkârdan | 5 bilançı Teklif ve vu teklifi kabul edildi ! Türek T AĞLARD 65 TALĞÇI: Filanço müğibince kân safi “Yüzde en ihtiyat akçesine ütün B N Semti — Mahallesi Beyoğlu Kâtip mustafa çelebi odası vardır. o1 antireyi havidir. Bâlâda evsafı muharrer sinema mahallinin hazineye ait msıf hissesi edilmek üzre 25,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usul 15 teklif zarflarının küşadı mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenenin yüzde yedi buçuğu hesabile 1875 lira teminat akçesi ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke Pazar satış komisyonuna muracaatları. Caddeikebir ve küçük parmak kapı 1-3-5 91-93-95 maruf sinema Müştemilâtı: Kâgir ve iki kattan ibaret olup cadddeye nazır olan kısmında balkonu ve iki locayı uzun ve geniş ve müzeyyen sinema salonunu ve ayrıca Memur aranıyor: İstanbul gümrükleri baş müdürlüğünden: Saokağı Havayı değiştiriniz, sinekleri koğunuz, fazla ısınan mahalleri serinletiniz.. bu şeyler için vantilâtör kullanınız. SATİE vohtetir nevierin VERESİYE OLARAK TAKDiM EDER Metro Han Tünel meydanı: Beyoğlu - No. cedit 1-3-5 Nevi atik B3 halâsı vardır. Beyazıt: yıldız. namile Mersin gümrüğünde 12 lira asli maaşlı 6 katiplik münhaldir. Me- murin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı cami olmak ve harcırah talep etmemek üzere talip olanların bir hafta zarfında vesaikile birlikte mezkür baş müdürlüğe müracaatları. 700 mülyonluk sermayerin yüzde Deşi temettuata — > yüzde beş medlisi idaraya , Bermaye üzerinden 6/o S tekrar temettuata : Benci sabıka kârlarından Lakıyyo , TTekrar ilüiyal akçesinv” > BAKABEI 05 Gelecek seneye nakil » 28,481 934 — | Bu Svretle tamamen tediye edilmiş sermaye —— 000600 Tiret Ve ihtiyat akçesi de 000 - » z Yani ceman üret DARUTTALiMi MUSİiKi HEYETİ şimdilik yalnız Cuma günleri Çubuklu Bahçesinde'ssilzz olmaktadır. —f | - Haydarpaşada demiryolları muba- yaat komsiyonundan: Arslan marka ve ya o ayarda on ton çimento pazarlıkla mubayaa olunacağından taliplerin şehrihalin (29 ) uncu çarşamba günü saat 'onda komisyonda ispati vücut etmeleri. Tetrika nümerosu: 3 28 mayıs 1929 REKLÂY ÜcReTi E L M ekı Muharriri: (Va-Nü) | Hacı Bey, kendinde, herkese çatmak hakkını buluyordu. Çünkü | zengindi. Lâkin, başkalarının kendisine mukabelede — | bulunacağını aklına “getirmemişi | Vudiiiıt ters cevaplar yetişmiyor- | altına, evde doğruı muş gibi bir de Feyziye “ kepa- | başına giydiği fitil fitil sık dikişli | ze , de,, istikbalde zevcem ol- | kirli beyâf'takkesi arkaya devrildi; ması mühtemel - bulunan ” Beyza | kanlı gözleri faltaşı gibi. açıldı. hanım efendi hakkında tefevvü- | fıldır fıldır döndü. Anasının ba: hatta bulun... Bu ne böyle?... Asıl | basının dayağından kurtulup müs- kabahat bende ki, seni adam ye- | takil bir adam olduğu yarım asır- rine koyarak, buraya, çağırdım. | hk bir zamandanberi, böyle haş- Bunu söyliyen, Ahmetti... landığı asla vaki değildi. Gerçe, Eyvahlar olsuun! ©, bilâ perva, sağa sola savuru: Şimdi kıyametler kopacaktı... | ötekine sataşır, berikine kafa tu- İşte, Hacı Beyin, sokakta şapka | tardı; fakat, bülün bunlar muka- 11 doğruya İLÂN MELEK SiNEMASI müdiriyetinin ihtiyarnda — olmuyan esbabı mücbireden dolayı DON KAZAKLARININ könserleri verilemiyecektir, aleyh b biletleri özero M Binaen- t iştira etmiş oln zevatın KİRALIK APARTIMAN Sirkecide - Balıkesir - oteli “iltisalinde 20 No Kıykı zade İacı Rasih apartına- mının 1 nümerolu dairesi kiralıktır. Gör mek için tahtindâki kömürcü Mehim ağaya müracaat. Satılık Otomobil Az kullanılmış 52 model açık “Kraysler,, markalı bir otomobil satılıktır. Talip olanların Galatada merkez rihtim hanı karşısında kahveci Foti Efendiye müracaat- ları ilân olunur . Hazineye ait nısıf hissenin kıymeti muhammenesi Lira 25,000 / sekiz taksitte bedeli sekiz taksitte tediye iyle 2/6/929 tarihine müsadif Mevlüdu şerif Önümüzdeki Mayısm 31 i Cuma günü saat 2 de zevcim Sı ik eşrafı ve eshabı em- lâkden merhum Mustafa Nuri beyin ruhuna ittihaf edilmek Hare samider - gazelkan hafız Kemal beyin iştirakiyle mev- lüdu — şerif — okunacağından yevm ve saati mezkürda bi mum ehibba, akraba ve kari: ini mahleremeniz Çarp kapı 'da Beyazıt tramvay cadde- sinde Sinekli medresesi karşı- sında 94 numerolu bendeha- neye teşrifleri rica olunur. Merhum mumaileyhin zevcesi Nazime İngilizce bilen hanım Araniyor Tophanede Seyrisefsin Seyvah salonunda Türkiye rt Hicarethand. sine müracaat, Tel. Boyoğlu 1525 bilinde, ancak ve ancak, hürmet, itaat görmiye alışmıştı, “ kasabasının yarısma, havalisinin dörtte üçüne, İstanbulda hanlara, apartımanlara sahip bulunan ve hemecu her şirkete kol atan Hacı Beye karşı, böyle nadan nadan söz söylemek kimsenin aklından geçmemişti. Binaenaleyh, Ahmedin bu umulmadık — taar- ruzu karşısında, aksi adam, bir- denbire ne diyeceğini — şaşırdı. Odada, bir müddet, fırtınalardan evelki 6 müthiş durgunluklara müşabih uğultulu bir süküt hüküm Hemen - şimdi, şimdi Hemen şu anda, müthiş bir kavga çıkacaktı. Beyza hanımefendi, ev sahibesi olmak sıfatile, araya gir- meyi bir lâhza düşünmedi değil! Fakat, susmayı, şu demindenberi kendisine İânet lânet “cevaplar | du: Demek, Ahmet bey, yalnız, yeren ihtiyarın, artık göz bu delikanlı tarafından hapsedili- şini keyifli keyifli seyreylemeyi müreccah buldu! — Pek memnun- yakışıklı, tahsilli, İstanbul terbiyesi almış, İstanbul şivesi - konuşur ve alelhusus zamane gençlerinde bulunmıyan bir hususiyeti haiz, yani karunlar kadar zengin bir delikanlı olmakla kalmıyor; aynı | zamanda, kendi izzeti nefsini “dam,, min izzeti nefsini vikaye etmeye muktedir bir erkekti... Beyza hanım efendi, Ahmetle, eskiden de bir iki kere kuzini Melihalarda görüşmüştü.O zaman- lar, delikanlı, - anlaşılan yanında babasile Hacı Bey olmadığı için serbest hareketli, konuşkan, hoşsohbetti. Lâkin, nimresmi bir mahiyeti haiz olan bülyüklerin refakatindeki bu ziyarette, Ahmet, Beyzanın karşısında, bambaşka bir hüviyet olarak belirmişti. Şark terbiyesinin - “Yaşlıların yanında edebile oturmak , şiarı, delikane hiyı, / silikleştirmiş. — pısırıklaşmış, ezmiş, büzmüş; hattâ, onun siliks liğini, pısırıklığını, Beyzaya da sirayet ettirmişti: Doğrusu ya genç kadın, münasebetsiz bir şı söyliyerek , uygunsuz bir hareket yaparak zaten oğullarının kendisila evlenmesine aleyhtar olan ihtiyar- ları kızdırmaktan, onların nefretini büsbütün celbetmekten üzerine korkmuştu. Bu - izdivaç fırsatıni her ne pahasına olursa — olsun kaçırmamamak istemişti. Bu ses beple, Hacı Beyin tahkiramiğ lâflarını birer zarafet telâkki ede rek gülümsemek şöyle dursun, hal tâ, son açık ve tahammülsuz tahi kiri bile sineye çekecekti. Fakat, ( Mabadı var )

Bu sayıdan diğer sayfalar: