29 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

29 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gahife 8 HAYATINIZIN AYNASI KODAK Makinasiyle çektij fotoğraflarınızdır Kodak filmleri yegâne emniyet edip memnun kalcağınız filmlerdir. Kodak makinaları ve filmleri ile VELOX kağatları alâminüt fotoğraflar için MİNUTEROS KARTLARI | PAJEOL İltihabı mösane Eh kuvvetli ve Seyelanı meni Müessir muzadı Bel soğuklüğü — GÖŞ GELN taalfünü bevildir. Gut milliter KA Tesiri seri ve esaslı J Tebevvülün evcar MÜPTELÂ VE MUZTARIP OLANLAR İÇİN PAJEOL BİR TEDBİRİ ŞAFİDİR Paris hastaneleri mütaahhidi: Şatölen Müessesesı 15 büyük Mükâfat - bilâmum eczanelerde satılır. BELSOĞUKLUĞU, FRENGi ve ademi iktidar, DOKTOR SITKI NECiP Paris (SEN- LUİ) ve (Neker) kliniklerinden mozua, frengi en yeni ve müessir, bekoğukluğu ve ihlilâtatı tatbikatı elektrikiye ( ozonutarını ) ile az zamanda nüks etmemek fzera tedavi - Yeni postafane kazşısında Viora Han. - M MUAZZEZ MECBURİ KAT'I LİKİDASYON "Yalnız 3 gün için “M. B. BROD ve MAHTUMLARI,, nın Galatada Karaköy caddesinde Tokatlı Lokantası ittisalindeki Şubesini terketmesi dolayısiyle mevcut bilumum İNGİLİZ KUMAŞLARINI fabrika fiatından noksan elden çıkarılacaktır. Bu fırsattan istifadeye koşunuz! ZAMAN . -47 lirie Depotonda bor e ct ve koköla tü 1 İ tarmn sengin Geşiteri möreniter: 388 Luraşlak ut Dü Dir Deza KREMSİMON tasirt potran MECANEN takdim i İtanbul, Bağee kaşu NL 37.Z (Sabik Müçyan Feyanesi) <—— Alâkadrana İlâan — İstanbulda Zından kapısında 19 numerolu mağazada birlikte çalışmak üzere VA H. Hafizof ve Mehmek Nihat bey narında şerikleri kabul etmiştim. Bu kere mumaileyhimanım kendilerine menfaat temini maksadile 1 buraya mağaza ile alâkam olmadığına dair moktuplar yazdıklar ilânat yaplıklalrına Tanttali oldum. Mumaileyhinazın - mağazz kesmek üzere icap eden Ladabiri kanuniş lniş olduğundan iütfen kemafissabık. Tasim N İrmamla müzmeleye devam buyarmanızı 've müşterek hesaplar olan alâkanızıda muhafazayi hukukum namına benim malümatın olmadan kesmemenizi ehemmiyetle lân ve arzederim Rarism Necdet uu Derie Deniyalları ve Haa 29 Mayıs 1929 Vai nüdürlüğünden: 1 Haziran 929 tarihinden itibaren bilâmum seyrüsefer tarifeleri atideki şekilde tebdil -uilecektir. Haydarpaşa Eskişehir Afyon Konya Yenice Yenice Konya Haydarpaşa Eskişehir Ankara Ankara Eskişehir Haydarpaşa Haydai Eskişehir Ankara Ankara Eskişehir Haydarpaşa Haydarpaşa Adapazarı — , Adapazarı Haydarpaşa Eskişehir Ankara Ankara Eskişehir Mezkür tarihten it Trabulusşam - Hayfa - Kahire arasında ve mütekabilen seyrüsefer etti ( Haydarpaşa - Adar Haydarpaşa ) Muvasalat Hareket .. 9,40 19,58 20440 1,02 124 8,36 9,08 18,20 - S 7,30 1734 18,04 122 142 602 640 17,05 B ( Havdarpaşa - Ankara - Haydarpaşa ) v 1301 23,07 23,29 725 -. - 20,20 417 Ho«7 1428 . - ( Semplon sür'at katarı ) ( Anadolu ekspresi ) e 19,00 2,20 " 2,33 9,05 -. v 19,00 ı l4 128 9,00 ( Haydarpaşa - Adapazar - Naydarpaşa ) M 20,01 0,46 .. .. 2,50 8,00 (CEskişehir - Ankara - Eskişehir ) - 7,00 15,33 - H 1135 19,53 - yaren Yataklı - Vagon ve Yemekli - Furgonların Haydarpaşa - Adana - Halep - günlerde biç bir tadilât icra edilmemiş olduğu ve daha fazla malümatın istasyonların bekleme salonlarına talik edilmiş olan tarifelerde mevcut bulunduğu ilân olunur. Derlet Demiryolları ve Limanları Onmni Müdirlüğünden : tebdil edilmiştir. S0 No Katar 12 14 M LAĞ TÜ Sake S 20 , Kü a Büzider M6rie 28 . SA Mi 4 . M0 LA 4 , MT Ü e e W B M 11 No Katar B eç M0e M Haydarpaşadan hareket S. Pendikten hareket —— S. Haa n Pendikten —£ K Bostancıdan £ - Pendikten —£ " Bostakadai | ç Pendikten Not: 49 No katar yalnız perşembe, cuma ve günleri seyrüsefer eder. 47/48 No katarlar 1 nisan tarihinden 31 inci 125 640 7,30 8,03 8,30 9,18 10,24 12,06 13,30 14,50 15,40 16,40 17410 1745 18,20 1907 19,35 20,15 20,55 22,30 617 6,52 728 7,54 9,05 9,34 10413 12,10 13,02 14,05 15,09 16441 17,15 18,05 18,15 19,29 20,32 20,18 20,42 21,30 22412 Pendiğe Beskülayl Pendiğe Bostancıya Pendiğe Haydarpaşaya muv. muvasalat S. Haziran 929 tarihinden itibaren Banliyö battı katarlarına ait seyrüsefer tarifesi atideki şekilde 216 7,30 8,27 831 9,26 10,08 1116 13,— 14,22 15,42 16,34 17,32 17,38 18,37 19,12 19,59 20,03 21,07 2147 23,20 708 7443 8.19 20,57 21,09 21,33 22,20 2302 pazar ve 50 No katar yalnız cuma, cumarlesi ve pazartsi teşrin tarihine kadar seyrüsefer eder.

Bu sayıdan diğer sayfalar: