6 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

6 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAMDAN AKŞAMA y a Bahşiş vermeyin Birine bahşiş vemek, hem, ha- kikati halde, onu tahkirdir; hem He, katiyen, bahşiş alanm menfa- gtine —uygun — değil Zira , bahşiş verilmesi teamül haline gelen bir işte çalışacak rsonları, kapıcıları, hademeyi Ve sair işçileri tutan patronlar, onların, bir ay zarfında faraza şu kadar bahşiş alacağını söy- liyerek, bu yekünu maaştan indi- firler; eyer yekün maaşı geçiyorsa, İşçi, üstelik, peştemaliye verir. Böylelikle, —bahşiş, — doğrudan goğruya — sermayedarın — cebine girmiş bulunur . Avrupanın bir çok yerlerinde, bahşiş yasak edilmiştir. Meselâ jöovyet memleketlerinde umumi yerlerde “ Bahşiş, çalışanları tez- | yiftirl,, diye lâvhalar nazara çarpar. Viyanada ise, iş, berakistir. Hattâ, tramvay biletçilerine, her bilet alışta — bahşiş vermek taamül iktizasıdır. Polislerin de eline, her kesin gözü önünde bir kaç metelik sıkıştırılırsa, alınacak cevap “danke, , yani “teşekkü ederiml,,den gayrı bir şey değildi Avusturya merkezi hükümetinin meşhur Tokantalarından biri olan Opernrestorana giden — müşteri , her yemekte altı kişiye bahşiş vermek mecburiyetindedir; 1 - Ye- mek getiren garsona. 2 - İçki ge- titen garsona. 3 - Hesap gören garsonların - başına. 4 - Gardro- ba. 5 - Asansörcüye. 6 - Kapcıya. Bu kadarı da rezaletin kı sıdır! İşin en feci ciheti, bi bu bahşişler, teşekkür reverans- larile önünüzde iğilenlerin cebinde kalmaz, binnetice, gene, müessese sahiplerinin kasasına fazla kâr suretinde girer ! Çünkü, Opern- Testoran kapıcısı, her ay, mücs- şeseye, bir kaç kapıcıyı doyuracak kadar peştemaliye vermektedir. Şehrimizde verilen bahşişlere gelince, bunlar, henüz, çok şükür Viyana derecesini bulmadıysa da, günden güne yeni icatlar çıkıyor. Pahalılık mücadelesi — yapmak mecburiyetinde bulunduğumuz bir sırada, bahşiş usulü aleyhine de hareket etmeliyiz. Halk, nutat 9, lerden mada bir para verme- S e Müthiş sürat Bir fransız torpido muhribi saatte 40 Deyli Telegraf gazetesinin Paris muhabiri bildiriyor : Yeni inşa / olunan * Nalmy ,, namındaki — torpido — muhribinin Ülnyahın en seri gemisi oldu; B bahiiye uemlan G fından iddia olunuyor. Bu gemi esmi süret tecrübelerinde bah- son derece mem- nun etmiş idi. “Nalmy,, son sefe- tinde kendi rekorunu bile kır- mmıştır. Resmi tecrübelerinde — saatle 9,85 mil sürat yapmış idi. Son- faki seferinde saatta 39,93 mil apmıştır ki hali hazırda bütün ihanda bundan daka seri bir gemi yoktur. * Nalmy ,, 'nin uzunluğu — 420 kadem ve hacmı 2590 tondur. Mubribin eslihası beş ağır, dört bafif top, 37 seri ateşli tayyare pu, altı torpedo kuvanı, bir atarya hambara aletten mürek- tir. Nalmy ,, mensup bulundüğu fının altı gemisinden ikincisidir. 8“' * dördü derdesti inşa bulu- nuyor. ŞEHİR Tercemanlar Nazari tedrisat bitt ameli ders gösterilecek Hileli erzak Emanetsikı bir kontrol| yapmağa karar verdi Hükümet, yiyecek ve içeceğe bütün mevadın satış tar- bir. hıfzıssıhha kanunu Bir' kâğ Aydan beri devam eden | İAyıhası - hazırlamıştı. Bu layıha Tercemanlar imtihanı bu ay niha- | DU sene mecliste müzakere edik miştir. yetinde ikmâl edi Tercemanlara cektir. şimdiye kadar güzel sanatlar akademisi tarihi sınaat müderrisi Vahit bey tara- | fından ders verilmişti. TEEİ GeNlk tafık abidati, tarihi eserlere r. Bu nazs ameli sahada takvi demi müderrislerinden M. Bam- | bori meşğul olacaktır. Seyyah tercemanları yüzü mü- Kanun çıkıncaya kadar şehir hıfzısshhasının temini için emanet bazı tedbirler alacaktır. Kanunun muhteviyatı az çok belli olduğu için emanet, bu para ile kanunun ilerideki tatbikatına zemin hazırlayacaktır. Muallimlerin tasaruf sandı Maarif Vekâleti " Türkiyedeki bilumum mekteplerde çalışmakta olan muallimlerin aralarında birer tecavizdir. d n Tercumanlardan sonra rehber- î',;:ğ'“.,,f,şîğ:d'gı ee Hai lerin — imtihanları — yapılacaktır . | " aallimler, — maaşlarından her (li el bi Ülel v ya acentaya merbutturlar, Reh- berler, Türkçeden bir de bildik- lerini iddia — ettikleri — lisandan imtihan edileceklerdir. Rehberler, |öyalnız seyyahları vapür. ve ya | şimendüferlerden alarak otele isal etmekle mükelleftirler. Bu itibar ile rehberlerde büyük bir vukuf ve malümat aranmayacaktır. ay cüzi bir para ayıracaklardır. Hakem mahkemeleri Mühtelit hakem mahkemeleri daki isviçreli zat haziran sonunda şehrimize gelecektir. Muhtelit - hakem — mahkemele- rinde elyevm 11,300 dava vardır. Temmuzan altıncı günü İngiliz, Fransız, — Romen — mahkemeleri tatili faaliyet edeçeklerdir. Çenberlitaştaki hafriyat Çenberlitaştaki asarı atika haf- riyatı müsbet bir netice verme- miştir. Danimarkalı asarı atika mütehassısı bu tarihi taşın toprak altındaki —merdivenleri hakkında tetkikatta bulunmaktadır. Merdivenlerin muhtelif resimleri Rusya ile ticaret Ticaret odası bu gün muzakeratta bulunacak Ticaret odası bugün öğleden sonra mühi bir içtima aktede- cektir. Bu içtimada Rusya ile aramızdaki ticari münasebat mev- zuu bahsolacaktır. Rusya ile iş yapan yirmi iki facir - oda riyasetine” muhtelif #ikâyetlerde - bulunmuşlardır. İçti- mada bu şikâyetler tetkik edile- cektir. Bu günkü içtimam Rusya ticaretini alâkadar eden kısmı kâfi surette cereyan edecektir. Trakya müstahsilleri koopı Tekirdağında Trakya müstahsil- leri kooperatifi namı altında 500 bin lira sermaye ile bir şirket tesis - olunacaktır . Bü , hususta | teşebbüsatta bulunulmuştur. Evkafın islahi Macaristanın cellât başısı geçen-i İsviçreden davet edilen evkaf | de vefat etmiş, yerine Anten mütehassısı bu ay zarfında şehri- | Kosarek isminde biri tayin edil- | miştir. Yeni cellât 1,78 metre tulünde ve 112 kilo ağırlığında arı bir adamdır. İsviçreli mütehassıs evkafın 1s- labı hakkında İZMİR ORTA MEKTEBI İZCİLERİ il ediyor. Talebe bayramında orta mektep izcileri bilhassa nazarı dikkati celbetmiştir. n HÂBERLERİ Edirnekapu hattı Tramvaylar şimdilik sirkeciye kadar işleyecek Edirnekapa - Fatih tramvayının rzesmi küşadı bir kaç güne kadar yapılacaktır.Bundan sonra bu bat üzerindeki arabalar Sirke: nekapu arasında işleyecekti Bilâhara bu hatlın göreceği ragbet üzerine Edirnekapı - Sir- keci arasındaki arabalar, Beyoğlu cihetine geçeceklerdi. Edirnekapı - Sirkeci tesisinden sonra Fatih - Harbiye ve Fatih - Beşiktaş - arabalarının izdihamı azalacaktır. Elmalı suyu Elmalı ” bentlerinde — 1,250,000 ton su bulunduğu görülmüştür . İki sene evel yagan şiddetli yağ- mur ve hasıl olan sellerden dolayi elmalı bentleri tamamile yıkık mıştı. Altı aydan beri yapılan tamirat ikmâl edilmiştir. Bu su- retle elmalı bentleri bundan sonra 2,230,000 ton su istiap edecektir. Bu sene Kadıköy cihetinde su sıkıntısı — çekilmiyeceği - tahmin olunuyor. İçki fabrikaları Bu sene Anadoluda bir kaç fabrika açılacak Müskirat inhisarı müdür mua- vini Hüsul B. idarenin Bu sene izahatı vermiştir. — İdaremiz bu sene Anadı- funun mühtelif yerlerinde fabri: kalar açacaktı. İzmir, Gazi Ayntap, Diyarbekirde açılacak fabrikalar için bütçeye tahsisat konulmuştur. Bütçemiz kabul edilirse projemiz tatbik edilecektir. Bundan başka Kabataşta bir depo tesis edeceğiz depunun bu- lunduğu araziyi satın alıyoruz. Bu depoda konyak istihsal edeceğiz. Hüsnü B. ispirtonun - 130 dan 300 kuruşa çıkmasından kaçakcı- lıgın eskisine nazaran azaldığını kaçakçılıkla muntazam bir süret- te mucadele edil ylemiştir. Likör fabrikası Müskirat inhisar idaresi tara- fından bir likör mütahasısı celb- edilmiştir. Mütehassıs M. Benzi idarenin kimyahanesinde işe baş- lamıştır. M. Benzi burada tetki- katını ikmal ettikten sonra bir likör numunesi yapacaktır. Müskirat idaresi bu numune üzerinden likör yapmak — için bir imalâthane aşacaktır. Adliye kadrosu geldi İstanbul müddei umumiliğine tebliğ edilen İstanbul adliye kad- rosunda bir tebeddül - yoktur. İstanbul adliyesinde çalışan hakim ve memurların maaşları barem kanunu ehkâmına tevfiken yapıl- maıştır. Mazut kokan balıklar Balıkçılar cemiyeti Şehremane- tine bir şikâyette bulunmuştur. İstinye bahriye tamirhanesinden denize mazut dökülmektedir. Ma- zut civarda tutulan balıkların etini kokutmaktadır. Balıkçılar cemiyeti Boğaziçinin balıkçılığını iziha eden bu vaziyete hattının | | melerinden birine girdim. — Belki enteressan talâk dava- ları vardır.. Diye hukuk mühake- Salon — hincahinç - kal şahitlerin sıralarına, hi süsünün yanına kadar beyaz ka: be ile dolu.. Müba- talâk davasıydı. Hakimin önündeki erkek, ka- Tısının israfından bahsediyordu.. kadın kocasının kendisine manto, çorap elbise, tarak olmadığından dem vürüyor, ille ve ille böşan- mak isteyordu.. Genç kızlar gözleri hayretle açılmış dınlıyorlar, boşanmak iste- yen kadın mütemadiyen soyleyor: — Hakim efendi bir kadının her şeye ihtiyacı vardır. Otomobil, apartman, gramofon, dans.. — Talebe bu yeni İhtiyaçları ezber- ler gibi dinleyor, —kadın ediyor: devam — Rica ederim reis bey bir kadın 5 çift iskarpinle bir koca seneyi geçirebilir mi? İnsan ayda bir şapka almaz mı?.. Bir kadının iki üç tane gece elbisesi olmaz mı? Talebe bütü bunları kemali dik: katle dinledikten, adam akıllı öğ- rendikten sonra ikinci muhake - me başladı.. Oda talâk davası .. Ondan sonraki de talâk ondan sonrakide talâk.. Doğrusu — Kiz — talebenin , bu tatbikatına — parmağım ağrımda kaldı... * Hayat demek boşanmak demek midir.. Ve hayat bilgisi tatbikatı diye kız talebeye evvelâ boşan- mağı mi öğretmeli?. Hikmet Feridan imperatorluk yumurtası kimin suratına patladı İngilterede büyük bir ceryan İmperatorluğu mahsu- lâtının ecnebi mahsulâtına tercih edilmesi... Bu harekete ön ayak olanlar her yerde nutuklar söyl yorlar, imperatorluk yumurtaları- nın, tütünlerinin kuru üzümlerinin sarfolunması — için — propaganda yapıyorlar. Bu hareketin başında bulunan- lardan biri de Mr. Stancldır. Mumamaileyh ahiren Londrada uzun bir nutuk irat ederek “ İm- peratorluk yumurtası, imperatör- luk yumurtası isteriz,, diye bağır- mış durmüştür. İmperatorluk yumurtalarını din- demekten usanan samilerden biri cebinde bulundurduğu çürük yu- murtayı “ Al sana imperatorluk yumurtası!, diye Mr. Stanclum Suratıma- yapıştırmıştır. AKŞAM Yermi, Siyast gazete İDAREHANE — acımuzluk sokağı Telgraf adresi; “Akşam, iatanbul, Telefon » yazı İşleri İçini lat: 1686 Telefon 1 İdare İşleri İçime yi D4 ABONE ÜCRETLERİ Türkiye içini Seneliği 1700, ala aylığn 800, Üç aylığı S00 kuruş. Ee meraleketler için * Seneliği 3000 aylığı 16004 ç aylığı $00 kuruştur. Güzetemin ilünlerdem mes'uliyet abul men,

Bu sayıdan diğer sayfalar: