6 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

6 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazın yemeği serin| tutmak meselesi Maşallah mı diyelim bilmem artık sıcaklar. başladı. Aynı za- mande yemekleri bozulup - ekşi- mekten muhafaza kaygusu da baş gösterdi. Süt, bahusus çocuklu evlerde başlı başına bir. gailedir. Şayet tâkimi mümkün değilse sütün kaynadılıp, kaynamış bir kap derununda soğuk suya daldı- rılarak bırakılmasını tavsiye ederiz. Buz bulunmayan yerlerde tere- yağının azar azar alınıp çabuk yenmesi muvalıktır. Hemen pişi- rilmiyecek olan etin evvela kemik- lerini ayırmalı, sonra sirkeye batı- rılmış bir bez ile silinmelidir. Pişirilmeden evel renği değiş- veya kuruyup kıvrılmış kenar- ları kesilmek lazımdır. Asılacak etlerin üstüne kara biber serpil- gikte sinekler pek yaklaşmazlar. Şayet etin bayatlığında zerre kadar — şüpheniz varsa bunları iskara ve ya kızartmadan başka türlü ihzar etmek caiz değildir. Çiy eti hiç bir zaman tabak içinde bırakmayınız, bir tülbent torbaya koyup mümkünse cere- yanı hava olan bir yere asınız. Balıkların hemen pişip yenmesi şart ise de ertesi güne bırakılmak zarureti hasıl olan et veya balığın kısmen pişirilip kaldırılarak yene- ceği zaman ikmali mümkündür. Kolay ve ucuz meydana gelmesi mümkün ve ancak haftada iki, üç defa buza ihtiyaç göşteren bir buz dolabı tarif edeceğim: Birbirinden - farklı — cesamette iki tahta sandık tedarik edini göyle ki küçüğü büyüğünün içine konduğu zaman iki sandık ara- sında yirmi — santimetro kadar bir boşluk kalsın. Bu boşluğu ince saman ile doldurunuz, altına da kâfi mıkdarda saman yayınız. Yünlü bir kumaş parçasından “bir yastık dikerek içini samanla doldurup büyük sandığın kapa- ğinm iç tarafına tespit ediniz. Her iki sandığın kapaklarının da eyice kapanması şarttır. Bu süretle dahilde kalan san- dk, etrafından — nakili hararet saman - tabakasile ğan içine bir süzgeç koyarak üs- tüne vazedilecek bir buz parçası iki üç gün süt, tereyağ, et ve saireyi serin ve taze saklamağa kifayet eder. Süzgeçin altına bir çukur tabak koymayı unutmamalı ve tabii süz- geçten bu tabağa akan sular muntazaman dökülmelidir. Et te- reyağ ve balığı hiç bir zaman doğrudan doğruya buz. üslüne koymamalıdır. Uzun müddet buz- dukta kalan yemekler kaybederler. Kuşkonmaz Ekseriyetle kuşkonmazı haşlayıp herhanği bir salça ile yerler. Bir de şu türlüs tecrübe edini Bolca — tereyağı - ilâve edi patates püresini, ortası boş kı mak üzere çukur bir kaba dok- durup çatalla üstünü süsleyiniz, kuşkonmazları haşlayıp süzdükten | sonra ortasına diziniz, koyuca bir beyaz salça ile örterek üzerine | rendelenmiş kaşar peyniri ve galeta serperek furuna veriniz. Ananas - evvela Ananas dilim dilim keserek sonra soymak daha doğrudur. Bu süretle etrafındaki tatlarını Sahife 5 — Piyanonun mevk Bir odada, bilhassa küçük odada piyano- 'mun yerini yin etmek adeta bir meseledir. Piyanonun en münasip yeri pencere önü olmakla bera- rat tertibatını da aynı zaman- da nazarı itiba- ra almak lazım gelir. Çapraz konulmakla bir dereceye kadar bu müşkil hal- ledilmiş olursa- da piyanonun manzarası sesi kadar hoş ol- madığından bu sefer de ark: sını örtmek, bir de fazla yer işgaline mahal bırakmamak için düşünmek icap eder. Otoranların sesten müteessir olmaları endi; kanape ve koltuk dayanması şıkkını bertaraf ettiğinden buraya ancak çay masası, kitap rafı, gramofon - dolal kem piyanonun arkası süslenmiş ve odada şöyle kalabalık olmaz, gizlenmiş olur. Şişmanlık modası Zaif kadınları şişman gösterecek tuvaletler moda oldu Geçen sene 1 nisan münasebe- tile alman gazetelerinden - biri garip bir puvason davril yapmıştı. | Gazete: * 100 kiloluklara müjde, | şişmanlık moda oluyor,, serlavhası altında neşrettiği bir makalede lerek soyarken israfa mahal kab- | maz. Bir kâse icine dilimleri dize- rek aralarına bol toz şeker ekip hiç olmazsa beş,altı saat-bir gün İ piyanonun arkasına dayanabilir. Böylelikle bem manlığın moda olduğunu yazıyor ve son moda kadınlar diye bir çok resimler dercediyordu. Alman gazetesinin bu makalesi | bir çok şişmanları sevindirmiş, öteden beri zaif olanların da ca- mnr sıkmıştı. Arada bir kaç gün geçince | Şişr hk — modasının — püvason davril olduğu anlaşıldı ve zaifler geniş bir nefes aldılar... Fakat © zaman puvason davril olan şey bir sene sonra hakikat halini alan, Paris moda kralları bu sene | şişmanlığın moda olduğunu ilân ettiler! Paris moda kralları çok müste- bittirler, hiç bir itiraz dinlemez- ler.. Bu sebeple şişmanlık kararı da kadınlar tarafından hemen tatbik edilmeğe başlandı. Bir zamanlar narin görünmek için yemek yemeyen mütemadiyen spor yapan kadınlar ” şimdi şiş- manlamak için semen verici şey- ler yiyorlar, vücutlarını yormak- 'tan çekiniyorlar. Şişmanlamak — zanneı dar kolay bir şey değildir. Bu sebeple sarfedilen bütün mesaiye | n bir çok kadınlar şişman- | muvaffak olamayorlar. Bu azarı dikkate alan terziler, şişman — şişman elbiseler — yapınağa narin - kadınları gösterecek başlamışlardır. Bu sene Lenşan at yarışlarında bu tuvaletler çok nazarı dikkati | ve her dilimin ortasındaki deliğe vişne veya çilek reçeli tanesi koyarak arzu edilirse bir kaşık da | mül edemem ölm iyi konyak serpmelidir. Dunyanın en azılı kadını bir hastahanede öldü El çabukluğu ile bankadan 250 bin İira aşıran bu kadın bir çok kimseleri intihara sevketmiştir Dünyanın en azllı ve en şerir kadını geçende Filadelfiyada vefat etmiştir. Madam Şikago May laka- bile meşhur olan, bu kadın bir kaç ay evel hastalanmış ve delfiyada bir hastahanede yatma: 'ğa mecbur olmuştu. Kadın bura- da bir kaç ay kalmış ve bir türlü iyileşmemiştir. “Nihayet yapılan jameliyat neticesinde vefat etmiş- Hi Şikago May aslen irlandalıdır. Vefat ettiği zaman 40 yaşlarında idi. Kadım bu hayatının 15 sene- sini hapishanelerde geçirmişti Dolandırıcılık, hırsızlık, şantaj gibi vakaları ktur. En ş.ıyP::': İ a ati Amerikan Ekspres bankasından 35000 İngiliz lirası çalmasıdır. Bu paranın bir türlü izi bulunama- mıştır. Bir katil filimden dolayı 1907 senesinde Londrada Old Bailey cinayet — mahkemesinde muhakeme edildiği zaman, ken- disini ötedenberi takibeden Skot- lan Yarot polis bafiyesi şu sözleri söylemişt “Bu kadın dünyanın en fena ve en şerir kadınıdır.., Mayın kondra, Paris ve Nev- york gibi cihanın büyük şehirle- rindeki eşirra cemiyetlerile sıkı alâkası vardı. Zabıtanin kuyudatına nazaran (May) altı erkeği şantaj vasıtasıle intihara sevk etmiştir. Bir defa tevkif olunduğu za- mman üzerinde maruf ve asılzade 40 kişinin aşk mektubu - bulun- muştur. May bunlar ile şantaj yapmak istemiştir. May sevimli ve- zahiren çok kibar görünen bir kadındı. Teshir Şikago May ettiği zenğin erkeklerle mektugs laşır, sonra bu mektupları erkeğin zevcesine göndereceğini söyliye- rek binlerce lira koparırdı. Fakat son derece müsrif olduğu için eline geçen parayı az zaman zarfında yiyip bitirirdi. Daima en kibar yerlerde dola- şan, en büyük otellerde yatıp — kalkan May iki defa Çevlenmiş fakat kocaları ile bir türlü geçi- * nememişti. May geçende 25 yaşında parasız bir genci sevmişti. Hastahaneden çıktığı zaman bu gençle evlenmek niyetinde idi. Dişsiz yaşamaktansa... Ön dişi çekileceği için bir genç kız intihara kalkıştı fakat.. Fransanın Şatoru şehrinde garip bir vaka olmuştur: Matmazel Yan Muru isminde 19 yaşında bir genç kızın ön dişlerinden biri çürüme alaimi güstermiştir. Genç kız diş tabibine müracat ederek - dişini tedavi ettirmeğe başlamıştır. Diş- çı bir çok uğraşmışsada çürüğün . önünü alamamış ve nihayet dişi çekmek icap etmi; Yan dişinin cekileceğini haber alınca çok Mmüteesir olmuş ve dişciye ertesi günü dişini çekme- sini rica ederek evine gitmiştir. Yan anmesine bir mektup yazmış, | sonra odasında bir iple kendini asmıştır . Genç kız mektubunda bir genci sevdiğini, fakat ondan mukabele —görmediğini yazmış, sonra şunları ilâve etmiştir: “Her gün ayni büroda çalışıy ruz, bana hiç ehemmi yer. Ön dişlerimden biri de çeki- lince bu beni çok cektir. Onun karşısına bir dişim eksik çıkamam. Belki benimle alay eder. Buna taham- dişsiz kal- mağa tercih ediyorum Janın kendisini asbıi nedense kopmuş, genç düşerken zaten sallanan dişi ye- rinden fırlamıştır. Gürültü, annesi / kızının odasına koşmuş, Janı yerde, boynunda baygın gö- rünce feryada başlamıştır. Etraf- az yere Matmazel Yan Muru 'tan komşular yetişmiş yanı ayılta- bilmişlerdir. Bu kargaşalık esnasında Janin yazdığı mektup bir çokları tara: okumuş, ve - intiharının sebebi ağızdan ağıza gezmişt Janın sevdiği genç vakayı fından | kendisine çirkin görünmemek için | fazla gururlanmıştır, ir kızın intihara kalkışmasından, Janın bir bir parça serveti bu- lunduğu gibi kendisi çehrece de çirkin - addedilmediğinden — genç Tana talip olmuş ve nişanlanr-ıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: