27 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

27 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ba 27 Mart 1932 — THE TURKİSH AMERİCAN Shipring and Trading co Hayri Araboğlu ve şeriki American Export Lines The Export Steamsip Corporatlon NEW - YORK Her 10 günde bir Nev York ile lima- nz arasında mun ım posta: Her ayın 5, 15, we inci günleri Nev York,'dan hare! Yakmda Nev- York'dan gelecek va purlar. Exmoor vapuru 22 Martta Excelsior vapuru Exantiha vapuru 17 Yakında Nev - York, Boston, fiya ve ticariye Exilona — EXporter — vapuru Exmoor — vapuru Ki a, müşterileri ana doğru na doğru Pladel- le seri pos- emelile' İskenderiye veya ma sure'ile ve doğru tarihlerde hareket lüks vapurlarına yolcu icariye kabul edecektir. apurlar o Amerikan. dahili ve bütün vilâyetleri ile Kanada, Golt, Mek- sika ve Los Angelos ile San Fransisko Seattle vesaire bülün limanlar için doğru Konşmento ile eşyavı ticariye kabul ederler. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan hanında 4 üncü ki Hayri boğlu ve şeriki müracaat, Tel, B. 0.4 AKANIYOR Şehrimizin mühim bir mües- sesesi tarafından otomobil ka- roserilerini boyamak için tec- rübedide ve Türk tabiiyetinde bir boyacı ustası aranıyor. Teklifatın yalnız muktedir olan kimseler tarafından “Müessese, , rumuzile İstanbul 176No. lu pos- ta kutusu adresine gönderilmesi. LL MASTALIKLARINA KARŞI Belsoğukluğu ve frengiye yakalanmamak için PROTEJİN kullanınız. Her eczanede bulunur. Ticaret davalarını da rüyete mezün İstanbul asliye mahk i birinci hu- kuk dairesinden: 2/1 tarihinde mahkemece iflâsına karar verilen İstan- bulda Fıncancılarda 67 numaralı mağa- zada Çamış biraderler şirketinin İstanbul ikinci iflâs dairesinde alacaklılarile ak- teylediği konkurdatonun tastiki müte- raporile hassısmı havi kası icra ve iflâs k lesi mucibince e konkurdatoya itirazda vakti ıhmetto Ok bulunanların Sulla yevm ve mez- kürda sarayında — İstanbul mal birinci hukuk dairesinde ur Türk tiyatro Sam'atkarları cemiyetinden : 28/3J)32 parartesi Sant 13 te cemiyet merkesinde umum içtimaa eylemler n olui Gümrükler Muhafaza Müdürlüğünden Gümrük Muhafaza Umum ku- mandanlığına ait küçük motörlere ayda altmış lira maktu ücretle iki kaptan alınacaktır. Ellerinde ka- ribe ikinci kaptanlık veya süvari- lik şahadetnamesi olanların İstan- bul Gümrük Deniz Muhafaza müdürlüğüne (müracaatla lâzım gelen tafsilâtı almaları ilân olunur. Dr. A. KÜTİEL Cilt ve zührevi hastalıklar müteliassısı Karaköy, büyük mahallebici yanında No,34 Hasan Kolonyası Akşam Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Muhammen İkraz Merhunatın cins ve nevile mevki Borçlunun kıymeti — No. ve müştemilâtı ismi 2335 102 Kocamustafapaşada Canbaziye mahallesin Hüsniye de Meşeli Mescit sokağında atik 5 ve beş (| Saide defa 5 mükerrer ve cedit 7-9-11-13 numa- (o Ruhsar ralı gayrı istimlâk arsa ve üç bap dükkânı Hanımlarla müştemil bir hanenin tamamı. Osman Ef. 1252 4410 Üsküdarda altuni zade mahallesinde İsmail Ulviye paşa sokağında atik 5 ve cedit 11-15 nu- (o Nazire maralı bir hanenin tamamı. Yusuf B. tara- H. fırdan bilvelâye valdesi 3550 5689 Fatih'te Hoca Hayrettin mahallesinde mal- Hamdi Ef. ta sokağında atik 57cedit 51 numaralı bir hanenin tamamı. 1315 5691 Bostancı başı Abdullah ağa mahallesinde Abdülve- hamam sokağında atik 4 cedit 8 numaralı © hap B. bir hanenin tamamı 25400 7255 Galata'da Sultan bayazıt mahallesinde top- Ali Kemal çulalar caddesi ve demirciler sokağında B. atik 152-154-156-29 ve yeni 146-148-148/1 148/2 -41-150 numaralı tahtında bir tiyatro... ile iki dükkânı müştemil yirmi dokuz oda- lı bir apartımanın sülüs hissesi. 3160 8290 Boğaziçin'de Beylerbeyinde Bostancıbaşı (o Cemile Abdullah ağa mahallesinde Gazhane soka- H, ğında atik 5 cedit $5, 5/1 numaralı maa köşk tarlanın tamamı. 56795 8443 Galata'da yeni Cami mahallesinde kürek- Mehmet çiler sokağında atik 13-15-17-19 ve cedit oOEsat B. 13 ilâ 19-19/1 numaralı Demirhan deru- (onamına nunda ve muayyen mahallinde şerbethane bivekâle gediğinden münkalip mahallinin 2/6 Hisse- ( Ibrahim sile mezkür Hanaltında üç bap mağazanın o Ali B. 1/6 ve 2/6 hisseleri. 1101 8720 Kasıwmpaşada Yeldeğirmeni Mahallesinde Sait Sadi şeh sokağında atik 11 ve cedit 22 numa- (Efendi ralı bir hanenin tamamı, ve Hamdiye H. 8014 8829 Pendikte çatra mevkiinde umum 661-15 ve Ali Vasfi cedit 15 numaralı ma bahçe bir ahır ve bır B. hanenin tamamı. 7271 8867 Topkapı takyacı (mahallesinde topkapı Kiryaku harici sokağında atik 11-13-13-13-13-13ve Ef. cedit 9-13 - 11 - 11/1, 11/2, 13-15 nuna- ralı iki dükkân bir ahır bir kahvehane ve iki bap hanenin tamamı. 3939 2933 Beylerbeyinde küplüce mahallesinde Şemsi oOEmine bey ve mektep sokağında eski 8 mükerrer | Yaser ve yeni İ numaralı bir hanenin tamamı. 8454 9008 Emirgânda emirgân caddesinde atik 20 Mehmet cedit 24 numaralı bir bap sahilkane ile (o Vahit derunine cari nısıf masura maileziz. 4049 (9280 Beylerbeyinde bostancı başı Abdullah ağa Cemile H. mahallesinde Rasim ağa sokağında atik 3 Bilvesale mükerrer 3 mükerrer 3 mükerrer ve yeni 9/1 o Nuricisim numaralı ma bahçe iki bap köşkün tamamı. OH. tarafın bilvesale 2295 o 9373 Boğaziçinde Kuzguncukta İcadiye sokağında Verjin H. atik 76 ve cedit 35 numaralı bir dükkânın (o bilvasale tamamı. ve Nişan veNazaret Ef.ler namına bilvelaye 7395 9384 Boğaziçinde Çengelköyde kuleli caddesinde Vehibe H. atik 3-13-15-17-19 mükerrer ve cedit 5 - 5 Hikmet numaralı ma babçe bir köşkün tamamı. B. 6500 9375 Kuzguncukta Çifte meyhane ve bakkal Virjin H. elyövm dere furunu sokağında atik 2 mü- (bilvesale kerrer 9 ve cedit 27, 22/1, 24 numaralı üç Nişan ve bap hanenin mukatalı muayyen mahalli ile o Nazaret icareteyinli muayyen mahalli. Ef. ler namına bivelaye Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlâk vadesi hitamında borç öden- #emesi hasebile altmış bir gün müddetle satılığâ çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilât almak istevenlerin -——&X Badiş Mir gömün eri ugıne Mmüfacaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. Dr. HORHORUNİ Cilt ve Zührevihastalıkları o muayenehanesi Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 NAFIA VEKALETİ Ankara şehri içme suyu komisyonundan: Komisyon Ankara şehri dahilinde bazı ana boruların ferşiyatile bunlara müteallik müteferri imalâtı 1/3/932 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasya vazedilmiştir. Münakasa 31 Mart 932 perşembe günü saat on dörtte Ankara'da Işıklar caddesinde içme suyu komisyonunun dairei mahsusasında icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartname ve projeleri (10) lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'attır. Itriyat âleminde menendi ve naziri yoktur. Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA DEPOSU Sahife 11 İstanbul Evkaf Müdiriyetinden: Mahalle ve mevkii Sokağı No. Cinsi © Müüdeti Eerimisi icarı Hira * Beyoğlu Hüseyinağa © Sakızağacı 55/53 nisif hane İsene 25 Paşabahçe Çınar-Yeniyol 2 Hane a ” Çınar-Şehitlik 4 > ki 8-54 ” Ni Sü te te yağ ” ” Gu, ve >) GN » » e il z Z iğ, ag a Çınar 3 Otelinüstkatı , 12 ” » 3 - -Oğöln” imla iğ dairesi Mahmutpaşa Cami ittisalinde (020 Mektep mahalli ,, 9 Tahtakale Rüstempaşa © Papasoğlu 22 Mağaza şe ineği Hocapaşa Karakihü- (o Orhaniye 2 Dükkân ir erip seyin Çelebi Çelebioğlu Alâedddin Yenicami av- 89/53 © ,, b 8 lusunda Çarşı Yağlıkçılar oo 97/129 © ,, 6 Çemberlitaş Atikali oo Çilingirler 2 7 paşa Şehzadebaşı Kalender Tramvay C.de46/38 Ri çiy) AĞ hane Kumkapı Nişancımeli- Cami avlusunda 34 Şa “ 4 metpaşa Küçükpazar Hocahay- Sebzeciler 153 ii 5. 30) reddin Paşabahçe Reşadiye (o Ayazma 21 vi N 5 Çemberlitaş Atikali- (o Yağlıkçı han 10 oda ii 2 paşa üst katında Çarşı Çuhacı ban 29 hi — 1 üst katında Hocapaşa Iknikemal Oo 46/48/50 Bodrum ezel maa oda Hocapaşa Karaki- Nöbethane 11 Barakave arsa, 6 hüseyin çelebi Beyazit Sekbanbaşı Fırın 2/6 Kemer mahalli ,, La Yakupağa Ahırkapı Ishakpaşa Saraçhane 1 Arsa elk Paşabahçe Çınar 1 Gazino elyevm , ll eczahane Kanlıca ” 4 Kayıkhane s 2 Galata Şahkulu. Kulekapısında 24 No.li 2 sene 16 apartmanın 1 No.lı dairesi Paşabahçe Çınar 3 Hane ee vi Çınar - Şehitlik Ba gasği Vezin Alâettin Çiçekpazarı 16 Mağaza a anlıca Cami avlusunda 10 Dükkân 5 & Babiâli Nallımescit (o Aziziye 55/16 Dükkân i 9 BayazıtSekbanbaşı oSimkeşhane 93/89 — m 7 Yakupağa altında Çemberlitaş Molla Cami ittisalinde 1 Hane 3 sene 18 fenari Hocapaşa Emirler Hamidiye 3/48 o Dükkân we Ni Hoca Âlâettin Çiçekpazarı 14/18 7 — 75 Atik Ali paşa Çilingirler 64/66 Baraka z Ge Çarşı Yağlıkçılar 73105 oDükkân Ni 16 1709 2Zdükkân -, g Balâda mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlâk hizazalarındaki müddetlerile kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. Ialeleri Nisanın 4 cü pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezküra kadar Çemberlitaşta Evkaf müdüriyetinde Akara i nn ( Baştarafı onuncu sahifededir ) üç katta on oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve yüz seksen iki arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 4905 Üsküdarda Hacehesnahatun mabal- lesinde, Yağhane, Paşalimanı soka- gında, eski 7, 9, 13, 13 mükerrer ve yeni 14, 16 Nollı üç yüz kırk arşın arsa üzerinde kâmir ili i-4t- - © ——- . KAL ana emma pe oda, bir sofa, iki mutfak, bir sarnıç ve altı yüz kırk dört arşın arsa üzerinde bir depoyu ve iki yüz elli arşın bahçeyi havi seneden maa ahir ve arabalik bir hane, mahallen maa depo bir hanenin tamamı. (Altındaki bir odası dükkâna tah- vil edilmiştir). Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilâtı yazılı emlâk 6İ gün müddetle icra kılınan aleni müzayede netiçesinde hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek birinci iba- lesi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve 4 Mayıs 932 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on dörtten itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat 15 buçukta arttırma bedelleri muhammen kıy- metini geçtiği taktirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkür günde saat 15 buçuğa kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkür emlâke evelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunma- dıkları veya başka talip zuhur eyleci i taktirde evelki taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacakları iucumu ilân olunur. Behice, Münire H.- larlâ Beh- Çet B. 1314 5796 di

Bu sayıdan diğer sayfalar: