17 Temmuz 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

17 Temmuz 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 Temmuz 1932 SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprübaşı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740. POSTASI (EGE) 19 temmuz salı 11 de Galata rıhtımından TRABZON POSTASI (KARADENİZ) 20 Temmuz çarşamba 18 de Galata rıh- tımından, İZMİR - MERSİN POSTASI (ANAFARTA) 20 Temmuz çarşamba 10 da İdare rıhtı- mından kalkarlar. İZMİR EKSPRES POSTALARINDA: İstanbul - İzmir ücretleri Kr. 1500 1000 800 1.nci kamara 2.nci “ 3.ncü ü Güverte MERSİN POSTALARINDA: İstanbul - İzmir ücretleri 1.nci kamara 2.nci # Güverte Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı $2 hergün ikiden dörde kadar Telefon Kadıköy 164 MUSTAFA GEMAL Vapurları Izmir sür'at postası BURSA Pazartesi akşamı saat 17 de Galata rıhtımından doğru iZMIRE Bilet vapurda da alınabilir, Galata, Küçük Rıhtım Han No 4-5 Telefon Beyoğlu 918 vapuru 18 Temmuz Scandinavian Near East Snevska Orlent Linlent Gothenburg Gothenourg, . Stokholm, Oslo Danzig, Copenhag ve bütün baltık Jimanlarile Şark ve Karadeniz başlıca limanları arasında 15 günde bir azimet ve avdet için muntazam postalar. Erland vapuru 20 Temmuza doğru Gotember, Oslo ve Gdynia'adan muvasalatle ayni günün akşamı Ham- burg, Kopenhag, 8tokolm, Dantzig ve Iskandinavya ve baltık limanları için hareket edecektir. Hemland vapuru 25 temmuza doğru Gotember, Oslo ve Gdymadn muvasalatla aynı günün akşamı doğru Hambürg, Kopenhag. Stokolm, Dantzig ve İskan- dinavya ve Baltık limanları için hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan 'Hanında 4 üncü katta kâin acentalığına müracaat. Tel. B.O. 4957 923. Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı o. MAHMUT NEDiM Kadıköy, Cevizlik, Hasırcı Başı S. 48 Cumadan maada hergün saat 1-3. Dr. A. KUTiEL Gilt ve zührevi hastalıklar tedavihanesi Karaköy Börekçi fırını sırasında 84. istanbul C. Müddelumumiliğinden: İstanbul hapishane ve tevkifhane hastaneleri içi muktazi et münakasaya vazedilmiştir. Şarlnameyi görmek istiyenlerin her gün adliyelevazım dairesine münakasaya iştirak edeceklerin 3İ/temmuz 932 pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil komsiyon müracaatları. | Satılık Emlâk Sermayedarların nazarı dikkatine! istanbulun en mühim ticari ve mall merkezinde: iratlı bir mülk satlıktır. 192 — Çemberlitaş: Satılık hane: Dört kat, sekiz oda, üç salon, su, elektrik, kuyu. İradı: 66 T. L ayda 191 — Tarlabaşı: Satılık hane: bina, dört kat, su, gaz, elektrik, mağaza, bahçe. İradı: 1200 lira 190 — Sarıyer: Satılık bina: Yeni inşaat. Dört kat, her katta beş oda, su, elektrik, banyo. Uygun şerait. Metin 205 — Galata: Satılık iratlı emlâk: Dört kat. Yazıhane için 24 oda, üç dükkân, bir depo. 207 — Büyükdeıi Satılık hane: Yedi oda, iki dükkân, su, elektrik. İradı: 70 lira ayda 173 — Beyoğlu: Tünel civarında satılık apartıman. Altı daire. İradı: T. 1. 2200 214—Kadıköy: Satılık hane, dört kat, altı oda, su, gaz, elektrik, banyo, sarnıç, küçük bahçe. 216 — Beyoğlu: Altınci daire satılık apartıman, metin inşâat, 4-5 odalık altı daire, su, gaz, elektrik, kuyu. 215 — Saraçhane: Satılık hane Beş oda, iki mutfak, küçük bahçe Tramvay caddesinde Feriköy satılık arsa: 350 arşınlık üç kıta arsa, Tamamen veya parça parça satılır. Merkezi bir No, 194 — Galatasaray civarında SATILIK HANE Metin bina, On oda İradı: 500 türk lirası 217 Bağlarba: Ermeni mezarlığı karşısında iki güzel köşk Kuyu ve sarnıç vardır. mevkide, Fiatı ehvendir. Satılık bahçe ELLI DÖNÜM, 600 yemiş ağaçı, kiraz, vişne, elma, erik, armut, sebze. Bahçe içinde bir hane ve iki kuyu vardır. Şehire yakındır. 218 — Pangaltı Dört katlı hane, dokuz oda, elektrik, havagazı, terkos, ehven şerait. 228 — EMiNONU VE BAHÇEKAPI arasında MUKEMMEL BIR DUKKÂN SATILIKTIR. Üzerinde üç oda var - Bina 299 — Beyoğlunda Aynalı- çeşmede 6 odalı kârgir bir Kane satılıktır UMUM EMLÂ Bahçekapı, Taşhan: 20 - metindir - Şeraiti uygundur 230 — Fırsafl İstanbulda 16 odalı bir hane satılıktır. Bahçesi ve ka- loriferi vardır. Şeraiti pek mutedildir. İzahat almak üzere K ACENTESİ müessesesine müracaat. 21 - 22, Telefon: 20307 Sadık Zade Biraderler Vapurları : Karadeniz Postası SAKARYA 18 Temmuz VADUTU Pazartesi günü akşam saat i8de Sirkeci rıhtımindan hareketle (Zongul- dak, İnebolu Samsun, Ordu Gireson, Trabzon ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acen- talığina müracaat. Tel. 22134 Üsküdar Istanbul altıncı lera Me- murluğundan: Feşiktaş Sinan Paşayı atik mahallesinde atik köprübaşı cedit Hayrettin iskelesi sokağında atik 33 Mükerrer cedit 23 numaralı maa bahçe sahilhane Hacer ve Kâniye hanımlarla Şükrü beyin uhdei tasarrufunda iken mumaileyhimanın istikraz oeyledikleri 1300 türk lirası mukabilinde müteveffa, Hiristaki nikoladis efendiye vefaen mef- ruğ olup mefruğunleh . veresesine olan mezkür deyinlerin maa faiz ve masarif tahsili zımnında müzayedeye vazedilen 15 gün müddetle icra edilen ihalei kati- yesinde 2690 lira mukabilinde müşterisi uhdesinde kalmış isede bedeli haddi kifayede görülmediğinden müzayede bir ay müddetle temdit edilmiştir. Mezkür sahilhane Zemin katile beraber beş kat olup iki kat kârgir diğer katlar ahşap yan duvarları kâgir iç duvarları kısmen ahşap diğer aksamı ahşaptır. Haricen boyalı ve dört kat haricen tahta ile mestur. Ve en üst katta bir balkon ve balkonun altındaki katta şah- niş vardır. Kapıdan girildikte sağda pencereleri demir parmaklıklı bir oda ve tahtında odun ve kömürlük ve bu odanın yanında merdivenle çıkılır diğer bir oda mermer taşlık ve musluk bir ayak yolü * vardır. Yine kapıdan girik dikte malta döşeli bir mutfak ve kebir bir küp derununda mermer musluk ve gömülü küpü olan harap çamaşırlık «Iki kısım olup ikinci kısımda sabit tekne vardır.» Ittisalinde demir ocağı «yıkılmış» olan Zemini #alta”döğeli ve sakat olmdyan harap mutfak mahalli; Tahtı merdivenle çıkıldıkta etrafı olma- yan daraçaya kapısı olan duvarları kâğıt kaplı bir oda ve bu odadan geçi lir ufak bir sandık odası duvarlarda yerli dolap vardır sofada bir dolap duvar içerisinde keza bir dolap ayak yolu yük mahalli ve kebir bir oda «kapısı memhur olup derununda mahçuz eşya mevcut- tur «merdivenle çıkıldıkta bir sofa üstünde üç oda ve sandık odası bir aptesans mevcut olup bu katın duvar- ları boyalıdır. Yine merdivenle çıkı dıkta bir sofa üstünde üç oda bir ap- tesane mevcut olup bu Katın duvarları kalem işlenmiştir. £ Keza merdivenle çıkıldıkta ve camekânlı kapıdan girik dikte bir oda bir aralık bir tahta boş ve bir aptesane mevcuttur. Elektrik tesisatı dahi mevcut olup hane muhtacı tamirdir. Mahalli mezkürun temdiden ihalei (o katiyesinin son müzayedesi 20 Ağustos 932 tarihine müsadif Cu- marlesi günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda Istanbul altıncı icra daire“ sinde icra edileceğinden talip olanların kıymeti muhamminesi olan 4850 türk lirası üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçesi vermeleri mecburidir. Daha fazla malümatalmak isteyenlerin 341/5220 dosya numarasını müstashibeu dosya- sında mevcut harita ve evrakı sai- resinden malümat almaları ve ihalei katiye günü vakti muayyende ispatı vücnt eylemeleri ve etmiyenlerden son müşteriden maadasının kefiyet etmiş addolunacakları ilân olunur. Istanbul birinci ticaret mahke- mesinden: Galatada Ömer Abit haninda 18 nnmarada zahire komisyonculuğu ve ticareti ile meşgul Kostaki Misailidis efendinin alacaklılarile icraen akdettiği konkordatonun 9 haziran 1932 tarihinde mahkeme- mizce tasdikine karar verilmiş olduğundan Icra ve iflâs kanunu- nun 281 inci maddesi mucibince keyfiyet ilân olunur. Zayi — İran sefaretinden almış olduğum (o pasaportumu vesair evrakımı zayi ettim. Yenisini çikaracağımdan eskilerin hükmü olmadığı ilân olunur. Balat Hızır çavuş mahallesi Rifat 0 No,,34 Dan Sahife 11 | Üsküdarda İstanbul altıncı era me- Üsküdarda Istanbul altıncı iceri murluğuudan : 1 dl “i Büyükadada, Büyükada'da, Büyükada camii mahal | 779murluğundan : iyiki lesinde atik Yenibahço Çakır, cedit | Büyükada camii (o mahallesinde Selvili sokağında aitik 12 cedit 1/3 No.li malümülhudut maa bahçe bir bap hane- nin tamamı Ayşe Vildan hanımın uhtei tasarrufunda iken istikraz eylediği 2500 lira mukabilinde müteveffa Hiristaki Nikolaidis efendiye vefaen mefruğ olup mefruğunleh veresesine olan mezkür deynin maa faiz ve masarif tahsili zımnında müzayedeye vazedilen 15 gün müddetle icra edilen ihalei kat'iyyesinde 2625 lira mukabilinde müşterisi uhte- sinde kalmış ise de bedeli haddi kifa- yede görülmediğinden Müzayede bir ay müddetle tecdit edilmiştir. e Mezkür mahal dosyada mevcut ifraz haritası mucibince 458 metro murabbaı 50 desi- metre murabbaı arazidan tahminen 129 metre murabbaı üzerine alt katı kârgir olmak üzere üç kat üzerine inşa edilmiş hane ve bahçede 20 metre murabbal Üzerine inşa edilmiş sarnıç ve kuyuyu havi olup malümül hudut olan mezkür hane alt kat pencereleri demir parmak- lıklı panjurlu ve alt kattan bahçeye üç kapısı vardır. Camlı kapıdan girildikte taşlıktır. Sağ tarafta dolabı havi bir oda ve yanındaki odaya girilir bir kapı, solda mutfak ve derununda dolap ve bir ocak, kömürlük mevcut olup zemini taştır. Ufak bir aralıkla bahçeye çıkılır kapı ve bir aptesane mevcuttur, tahta merdivenle çıkıldıkta büyük bir sofa üstünde sağda bir oda, bir aptesane, keza dolaplı bir oda ve bir büyük oda ve bir sandık odası. keza merdivenle çıkıldıkta camakânla bölünmüş bir sofa üstünde iki oda, bir aptesane iki büyük ve bir küçük sandık odası mevcuttur. Mezkür hane ikinci katından itibaren ön kısmında şahnişi vardır, üst katta bir balkon vardır. Kapı merdiven tavan- lar yağlı boyalıdır, haricen de boyalıdır. Bahçeye demir kapıdan girildikte mer- divenle çıkılır demir kapı üzerinde ve bahçesinin caddeye nazır duvarı üzerinde demir parmaklık mevcuttur. Bahçede kuyu ve ufak bir havuz ve üstü dört bir tarafı demir parmaklıklı sarnıç ve bir ma- nolya ve büyük bir çam ve müteaddit eşçar mevcuttur. Mezkür hane kısmen tamire muhtaçtır. Mahalli mazkürun temdiden ihalei kat'iyesinin son müzayedesi 20 ağustos 1932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Üskü- darda İstanbul altıncı icra dairesinde icra edileceğinden talip olanlerin kıymeti muhammenesi olan 5500 türk lirası üzerinden 0/0 7,50 yüzde yedi buçuk pey akçesi vermeleri mecburidir. Daha fazla malümat almak istiyenlarin 3841/5097 dosya numarasını müstashiben dosya- sında mevcut harita ve evrakı sairesin- den malümat almaları ve ihaleli kat'iye günü vakti muayyende ispatı vücut eylemeleri ve etmiyenlerden son müşte- riden maadasının keffiyet etmiş addolu- nacakları ilân olunur. Üsküdarda İstanbul altıncı icra memurluğundan: Beşiktaşta 'Teş- vikiye mahallesinin atik Hamamcı- eminefendi cedit Bahçe sokağında atik 5 mükerrer cedit 3 numaralı sağ tarafı Harbiye caddesi sol tarafı Bostansokağı arka tarafı yeni küşadedilen tarik elyevm Mektep sokağı cephesi (o Hamamcı emin- efendi sokağı ile mahdut (4495 zirâ bir kıta arsanın 7de bir hissesi elyevm mezkür numaraları ile mürakkam ve ifraz haritasi mucibince bir tarafı 5 ve bir tarafı 4 ve bir tarafı 7 harita numaralı müfrez mahal ve tarafı rabii Harbiye caddesile mahdut 6 ifraz numaralı ve 745 arşın murabbaında bir kıta arsanın tamamı mütevef- fiye Leylâ Firdevs hanimın uhdei tasarrufunda iken istikraz eylediği 2000 türk lirası mukabilinde müte- veffia Hiristaki Nikolaidis efendiye vefaen mefruğ olup mefruğunleh veresesine olan mezkür deyninin maa faiz ve masarif tahsili zım- nında müzayedeye vazedilen 15 gün müddetle icra edilen ihalei katiyesinde 2100 lira mukabilinde müşterisi uhtesinde kalmış isede bedeli haddi kifayede görülmedi- ginden müzayede bir ay müddetle temdit edilmiştir. Mezkür arsanın temdiden ihalei katiyesinin son müzayedesi 20/ağustos/932 tarihine müsadif cumartesi günü saat İ4ten 16 kadar Üsküdarda e İstanbul altıncı icra dairesinde icra edile- ceğinden talip olanlarin kiymeti muhammenesi olan 3500 türk lirası üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçesini müstashiben yevmü mez- kürda ve vakti muayyende 341/5098 dösya numarasile Üsküdarda İstan- bul altıncı icra dairesinde ispatı vücut etmeleri ve etmiyenlerin son müşteriden omaadasinin keffiyet atik' Venibahçe Çakır. Cedit çakır! çıkmazı sokağında atik 12 cedit 4-4-1 numaralı maa bahçe ve ahır. < ahit” münhedimdir.» Hanenin tamamı müteveffiye Leylâ Firdevs! hanımın uwhdei tasarrufunda iken istikraz eylediği 1500 türk liras mukabilinde müteveffa Hiristaki| Nikolaidis efendiye vefaen mefruğ olup, Oo mefruğunleh (o veresesinin matlubu olan meblâği mezkürün| maa faiz ve masarif fariğayı müte veffiye veresesinden tahsili zım- ninda müzayedeye vazedilen 15 gün müddetle icra edilen ih kat'iyesinde 1050lira mukabilind müşterisi uhdesinde kalmış ise de, bedeli: haddi kifayede görülmedi» ginden müzayede bir ay müddetle temdit edilmiştir. Mezkür mahal 353; metro murabbat araziden tak: minen 124 metro murabbaı ü rine-ahşap olarak iki kat üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca ittisalindö 22 metro murabbaı 88 desimetro murabbait üzerine bir kat olarak inşa “edilmiş ve üstü daraça ve etrafı demir parmaklıklı mutfak mevcuttur. Mezkür hane mermer merdivenle ocamekânlı kapıdan girildikte zemini çini taşlık, kiler. üç oda apteshane vardır. Tahta merdivenle çıkıldıkta bir sofa üstünde dört odayı muhtevidir. Üstü alafranga kiremit örtülüdü Kapılar tavan döşeme, merdiven ve: haricen yağlı boyalıdır. Hane- nin ittisalinde ayrıca üstü çin İepli iye ieizfi demi pere ve bahçeye kapısı olan ve bahçe- den ayrıca demir parmaklık çıkılan zemini çini döşemeli fak olup derununda ocak mev ise de harap ve tamire muhtaçtir. Hanenin pencelerinde panjur v: dır. Bahçedede bir mıktar eşç: müsmire mevcuttur. Mahalli mez- kürun temdiden ihalei kat'iyesin son müzayedesi 20 ağustos 9 tarihine müsadif cumartesi gü saat l4den 16 ya kadar Üskü darda Istanbul altıncı icra daire- sinde icra edileceğinden talip olan-. ların kıymeti muhammenesi ola 3750 lira üzerinden yüzde yedi. buçuk pey akçesi vermeleri met buridir. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 341/5099 dosya numa-. rasını müstashiben dosyasında mev- cut harita ve evrakı sairesinden malümat almaları ve ihalei kat'iye günü vakti omuayyende ispatı vücut eylemeleri ve etmiyenlerden son müşteriden maadasinın keffiyet etmiş addolunacakları ilân olunur. ilân z Tokat eşrafından Müftü Zade Ahmet Vehbi efendinin mahtumu Osman efendinin yedi sekiz senedir hayat ve mematından hiç bir taraftan malümat alamadığınız. . | dan bilenlerin adresime ma'ümat verme. lerini rica ederim. Adres: Tokatta Acık zade Şevki Beyin mahtumu Mustafâ, Vasfi, e Zayi —lran sefaretinden alm olduğum pasaportumu ve sâi evrakımı - zayi yenilerini . çıkaracağımdan eskilerinin hükmü olmadığı ilân olunur. Balat Kamış sokak No. 15 Iran tabaalı Kabriel oğlu İsak Anuka. ti Paris Tıp Fakültesi mezunu Cilt ve zührevi hastalıklar mutahassısı Dr. Bahattin Şevki Babıâli caddesi Meserret oteli karşı- sında Avni bey apartıman 125 sabahtan akşama kadar. Dr. Ali Mazhar Bey Avrupadan avdetle hastalarını Fatih'teki muayenehanesinde kaş, bule başlamıştır. Dr. TAŞÇIYAN 7“hrevi ve bevli hastalıklar tedav 'anesi, Eminönü, Köprüb i O. We

Bu sayıdan diğer sayfalar: