9 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

9 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o KÜÇÜK 1 — İş arıyanlar AE amana ANAMA MELEKE Odacılık kapıcılık bekçili Doktor beylerin masil bir İş mi Yeti rim Yümuzuna tah ürac Her hangi bir vili- terzihane- (B.B.) rümuzuna z 2/2 a3 Ss — Dakti çok tecrü ii fransızca, al uhasip Manca bilen bir muhasip İŞ arıyor. ui Akşamda “Kâtip, arad müra: 2 — İşçi arıyanlar eN EN EA EEE ME Memur isteniyor — İstanbulda Ve vilâyetlerde tahsildarlık yapacak memurlara ihtiyaç ipi Nakti ve ma'i kefalet şarttır. edenlerin tahriren e RE (1459) ia kubastina Mürag; e ft Mriyi Br — Ve biz No. ya Baat J sonma her gün mür« Caatları, —5 Usta bir ahçı ve hastabakıcı F — Ortaköy Şifa Yurdü içi a bir ahçı ila hastabakıcı hanımlara gi vardır... Taliplerin her gün-saat Ne e kadar idare yamur mâ mü- etmeleri. Ortaköy t er Meal im Naci Cad. No, 116 3 — Satılık eşya EAA GM, ZEZE AŞ EZ Yelkenli deniz motörü — Sığ lam tekne. e salon, mutfak tuvalet, gardirop, Çok ucuz. Telefon: 22169 — li den — e aleti iyi işler, satın alınır. Tekler » sil elik Mürhürdar Caddesi No. 62 adresine gönderilmesi, —-2 Satılık bina — Galtada üç dükânl ve ayda 90 lira irallı iki bina müsait fiyatle acele satılıktır. Galdtada Necati bey Topcülar caddesinde 111 No.lı İnmütal birahanesinde Salim verile müra Naranizin en işlek Gayet kâr temin eden bir dük! ren satılıktır. Talip olanlar > ia pazarında makinist Tanaş efşudiye mü- Tacaat, — İLÂNLAR Mobliyeli kiralık yalı — Ml birinci RU 166 Ne, un Iyeli 5 oda, telefon, banyo, bahçe 8 bilenle ikti mavi yalı kiralıktır. ak ron Mi ki sahibine müracaat, Telefon Bebek 7 -8 Satı TK arsa — Beyoğlu Firuzağa Fatma hanım apartımanı yanındaki arsa satılıktır. Beş ye ye İstanbul tica- bor sindi sebe o şubesini De beye — Satılık aparlıman — Beyoğlunda Pa çi kmak vari 29No,l Tet Bo âmi katlı bir İl eğ r. Gör ei için üçün MÜZA —1 Satılık ev — Aya; 17 civarında e le deniz kenarında k bahçeli e ri nezaretli, LE a kabili tefrik 1, 3 alı ev atli. İçindekilere mü- e e. ılık dükkân, veya ortak âi ranıyor — ani Topçular a 192 No. t işlek tütüncü ve > dükkâm a satılık veya ayeli ni bir kki üracaa! ortak aranıyor. ü t, A le mi, kiralık hane — Kuruçeşmede Yeni sokakta 9 ma lı, beş oda, elektrik, satılık Kürüçeşmede bakkal Osman Müracaa: ndiye. k hane — Yeni #amir gör” müş hane ye ip su, Tak 2000 liraya, fevkalâde pala Tarabyada 9 oda, 0ç salon, kuyu, niç a mai havi r kb bir hani ucuz acele satılıktır. ine ii (ta) acentasına “saat Arasında müracaat. — Sabah erkenden ri geç vakte kadar ünün her zamanında Yağmurlu, bulutlu havalarda el resimler çıkarmak ve neliceden evelce öö olmak için Satılık Lâleli caddesi Hâkim Rıza e lm bitişik, kazılmış, su ve taşı mev vent, ev ve apartıman inşasına müsait bir arsa satı- . hıktır. “Arzu edenlerin iile I verem Ss E R I kğ Borda pli olunur. müracaatları rica a fon; Dispanser 20243, İka- KODAK - VERİKROM FİLMİNİ KULLANINIZ | Devren leşe bakkal dük- kânı Unkaj Yeşil ma | Salih paşa Klipi 42/1 bakkal dükkânı sahibinin taşray: mene le imz satılıktır. e gi r dükkâna müracat olunması. —ank ila Satılık arsalar — yaka Gümüş suy ev isin İz msalsiz retli 2955 arsadan e siğliğ ERE lerde Rıhtım şirketinde Emin Âli beye, Tel: (20800). m— Satılık plâj — Yeşilköy iki emüsiyonlu Tahsi 2 erim ürat Acele satılık hane — Peyoğlu eki Ma erit “yeni Kafla çıkı sokak fazla hassasiyet in 8 Nolı haneye müracaat, Kiralık daireler — Kadıköy Yel değirmeni Düz sokak 64 No.da ia ra N yn ebven fiatle kiralık da- pr . irelar. ve odalar mevcutur. Kapıya Kopyalarınızı a en bastırınız, daha icnat 2 canlı çıkar, detaylar kayi sararmada! dayanır. Kopyaların diikağn si VELOX ş, Kelime- —$önik vaz üz ük Sati bağ ve köşk — Sariyer | yenimabal üslünde iskeleye 10 dakika, Boğaz amlıcaya nezaretli, büyük ay elliği çiçek, sebze bahçesi, “9 mame çiftlik tarzında gi YEDiİKÜLE enımel 5 © köşk, ahırı di . . z ee salin Sadık beye mü: | HA VA GAZİ ŞIRKE İ / racant, —:g-| Ka MK Kızıltoprak — İstasyo | Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: nuna dakik 1, bir il glial diğer b Bağdat cadde: KOK KöMüRü (merkezi teshin için) ie irlrif 36000 re üzeri e i 0 sert, orta, ya ei N U visi Sazino 've. GYTME SE (bilhassa ya inşasına elverişlidir) dört bei asi ve iki dslr eli haaiği | m) havi satılıktır. Taliplerin aynı ni vay Sini bul - Balık er re in 48 Mumaray SATGAZOL (Karbolineum tipi vi iyi ra — ei ye Emir SİYAH BOYA (— (Bilhassa demir için çok elverişlidir) ia Siri fiyatla arsalar. Telefon | Her türlü mslümat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanında 4. Boyacıyan No. 62 Sirkeci, — 3 ii eya daş — 6 metre 8 kişi alır. Oy 164 Kiyod Mehinbe vi m & 1 — Kiralık-Satılık m rpm MR EM tılık ev — Beşiktaş Muradiye dört” oda, hava; geniş nezaret salibinin azimeti dolayla yle satılıktır. Hergün Elie a satılık asri hane — 3 camekânlı taraça, ban Şöfaj santral, bahçe, 9000 lira. Müracaat: Cumalari, Moda caddesi No. 209, — a uraya iel salılık part aat Moda cad- desi ZN ei Wu ii cumaları 11-12 2 kadar, evren satılık dükkân Be yazıt, Aksay tramvay durak Şi 16 No lı tütüncü ve sucu dükkânı iğ ren satılıktır. Telefon 20504 Sirkecide Salkımsöğütte — Fort garajı yanında halen bine İni ve fanila fabrikalarila aynca ahaneyi muhtevi 800 metro ei e mahal İle yanında konförü haiz dört daireli bir âpartıman Ka ee Ar ve Pacılar camii altında iki büyük "ardiye talıktır. —4 amli Şenişiğ e e ei e satılık tütüncü ve eyazıt maci a No. 1, gayet işlekti, e ere nazarı e tine — Tuzlad, tramvay 2 v “ie bir ve 300. ağaç hicret dolayisiyla satılıktır. Enik müteahhit Hüseyin vap müraci lm köşk rakta — Kiz is tasyon e ii a işeme paşa aileni la Yak oda, ve banyosu Aynalı bir sa- numara üçüncü bir balkon 100 numara n& I 1 yam kat lon 0 ir balkon 100 kat: 3 oda zareti: Me armara, Çamlıca, stanbu Suyu, birbuçuk dönüm ayrıcı bar, arabalık ve de ae, Yirbi unundaki sahibine müracaatla her mı ür, e Istanbul Topihane- merk mandanlığı tevkifane mü- m a Aziz bey Telefon 43634 —ı Işlek bakkaliye, otel, miüleğisi, iz çe istiyenler — Siri li teli karşısında Vezir Bahçesi müsteciri sil man efehdiyea müracaat etsinler, Metro Hanında satış şubesine müracaat edilmesi gM(928) Je /g ERUIT SALy, Susama, * yazın in olan Tabi 5 — Müteferrik EE RA ZAP Ee Mn ramofon ve ya SI ta- mir gey ere Gramofon ve mi erimli hi cezasıdır. ası .hazmiyeye malik Ene 8 acentesi; şı G " iendiye ir at etsin. eri ne suretle bir mıkdar limon sakallı olursa olsun suhület gösteri 'susamayı gideren lâtif, 1 ili Franz Tie den sihhi emmel bir Usulü TRUE bir müstahzır teşkil eder, lde iz el e Saat altıdan Kiralık firin — Lâleli tramvay isti tasyonundaki büyük e firım oğlu Orhan bey Ap. No. 3, Dr. Ali Esat & —- sonra, Gedikpaşa Karababa Tekke s0- ğı No. 156 müracaat. Telefon: EE ransız matmazel ci ders veriyor, Fiat müsaittir. Melle. Dressy'ye müracaat ediniz. Yeni mi Lüx 4; manı 8$üncü kat Nor, j Beyoğlu. Ingilizce dersleri —- Çok i ngilizce d. beli İngiliz hanım hususi dersler Türeli Te etleri . yet mutedildir. Akşamda 1 beye müracaat! “GB,, rümuzuna tahriren müracaat. : İ T j Mİ A D İ M İl İ i il L L İ üs! arda — Fıstık Me si riyaziye dersleri — 4 oda, sia dükkân (kâgir) e ii mühendis peki talelçei yi Yangın — TURK SIiGORTA ANONIM i lıktır. > van 6 anar yen lise li er 92 ay hususi İİ Bankası: Adapazar 1 Türk Ticaret Bonkasidır Birkecide riyaziye dersler ei zü edi 0 sin Na Ko, çi e “Sali e nay Da AE “O. N.,, rümuzuna tah- a ai p arat Pa e er Mele i mhracasil riri racaatları, —4 unduğu maballerle memleketin bellibaşlı eslik mer 7 RI VARDIR Kiralık artım. a dersleri — Usui (Te MAT İstanbul Galata İtimadı Mili Hanı Telefon: 41937 oca Raj b kağın, da) Vek ni ia Rİ e im ediyesinden: | U “ . tımanının m katında dört odalı a ama da ge et vi e khisa r Be ediyesin en daire kiralıktır. Görmek için kapıcıy, öv : Mella Nezih H. T m dar 300 hektar midemi gi kasabasının haritasının £ İ müracaat edilmesi şeş e aa İ MA apalı zarf usulile ve elmcallk “tilizn peer İ atılı Ban çam mai korka 2671/934 tarinde v ii ee rtnameyi gör- İ — st - l esbak müdürü umumisi W kok-'İi km meni mek Na Babi ik a > almak isteyenlerin Belediyemiz mi j tanında kâin köşkü Gale idarohan. racaatları ; ari müsmire ve gayri müsmi. |) olarak göstermiş olan kler Yüksek Mühendis akm Satinalma | an arazisi deniz ve ik MDA-BS- - FR misyonundan: 3 üçer. dörder. dp ak İD ML .ABK - RT.LM İ üzere allı parçaya ayrılmıştır. e BB-AM-GB-ON Mektebin Mayıs 935 gayesine ig e tiyacı ii yaş siren in i lun en güzel mevkilerinden biridir. Ta- Mi ee mektupları idareha- mütea dik defalar dan münakasâsında ker fiatlar fazla ip olanların derununda bine nemizden eldırmaları mercudur. rüldüğünden n 11/7/9334 ti a günü saat İS tı elm aile üracaat etmeleri, 2 ihale edileceği ilân Lin 3715) ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: