18 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 11

18 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman ban, Telefon: 22925 Trabzon Yolu DUMLUPINAR "giri? PAZAR| ürü est 20 de Galata rıhtımsından. kalkacak, gidişte Zonguldak, İnebolu, Ayancık, «Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, irebeln, Görele, Trabzon, ve Riteyo dönüşte benler Hâveten Ok, ve Sürmeneye uğrayacaktır. Karabiga yolu İzmit yolu Haltann Cuma, Pazar, KE e eman Mi THE TURKİSH AMERİCAN Shipping and Trading co Araboğlu ve şeriki Export Lines The msip Corporatlon NEW » YORK Her on ghude Bir Kuvyark ie ima muz aranda muntazam nt: Her âna döve Sö ei Ker” Yakan hareket, Yakında Nev Yardan gelecek ve parlar Exporter vur Exirla yapırı Yakında Key Terk, Fedeliya ve Bostan çin yal e eşyayı Üzriye alarak hareket edecek vepürlr. Exportar vapuru 23 ağüstema doğru Exirla vapuru 8 Eval do? Kumpanya, mtçlerlrinin. menafine duha iyi hizmet ve fevkalâde seri por alar taktim emelle İskerderiye Veya Yarcilyada aktarın. ural ve doğru Konoçimento He Kevyerk için mezkür manlardan muayyen trilerde hareket eden ekspres ve İ0k3 yapurlaına yolev ve eğyayi ticariya kabul edecktir. Bu vapurlar Amerikanın ahli ve | bütün yiiyetleri ls Karada, Got, Maki ka ve Les Angtos Be Gan Franke satte verir bütün Hanlar için doğru Konşmanta He eşyayı Geariye kabul eder, Farlu tefal için Glada'da 6 met Vakıf (ki Arapyan) banmda 4 üne halin Hayri - Araboğlu ve geriki müze ant, Te, 4 e) Günleri osa doğra DOYÇE LEVANT Linye Hamburg Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahr arasıda azimet ve ATM tara yatla me İn sal Avola vapuru 22 Temmuza doğru ğ! ilirled vapuru 84 apstsa doğru İĞ yay apk dün eme Bürkük; Yel, Kalin ilik v9 İbrsil için Ulmanımızdan hareket en yaparlar Minirled vapuru 31-52 ağuntra m Solla vapuru 86 - 27 ağüster dağ Yakında Hamburg, Brom, Anvers ve olarda İmamlar İçin arala Bra yapılar ae A AE lm vapuru 1-19 Atan doğru Harburg, Rolleri İsi klınyan hanında ester Bilbormanm ve Şürekâm vapur acentalığına mü- raçast, Telefau MAG47 -6 (1601) Levazım dikim metro yakalık çuha pazar günü asat 15,15de pazar. lıkla alınacal hanede komisyona gelmeleri. Gü yıkama makinesile çamaşır ütü makine: at 14 te pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesini görecekleri hergün | münakasa için de belli saatte Top- hanede komisyona gelmeleri. (180) Eer Cumartesi, Çarşam- (4558) ANTALYA e ea Slam ölün (| İstanbul Levazım Âmirliğine İl Gumartesi 17de5irkedi ve dönüşte mutat iskelelere uğrar. bağlı kıt'at için 35,000 kilo Beyaz İğ rıhtımından kalkacak ve Ay- İ Peynire talip çıkmadığından tek- var pazarlığı 19/8/934 Pazar günü | saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin Tophanede Komisyona gelmeleri, Harbiye ve merbutu mektepler hayvanatı için dört yüz yirmi bin kilo kur görüldüğünden pazarlığı 19/8/934 Pazar günü saat 14,30da yapıla” caktır. Taliplerin Tophanede Ko- misyona gelmeleri. “190, “4707,, yallrblın mekdebi İçin on bin ile beyaz peynire talıp çıkma- ğından 18/8/934 cumartesi günü at 15 te pazarlığı yapılacağın dan taliplerin Tophanede komis- yona gelmeleri, “İ97,, “4776, Istanbul Mıntaka Sanat Mektebi malzeme olbapta! | #aat İdte aleni münakasa suretile muamele yapılmak Üzere müna- kat Deniz yolları İŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy » Köpr Tel. 42962 — Birkeci Mühür Han Tek 20740 ea Mersin yolu vapuru 19 MERSİN Zum Pazar 10 da Sirkeci rıhtı- mından kalkacak. Gidişte Ça- nakkale, İzmir, Küllük, Bod- rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Alanya, Anamur Dönüşte bunlar 14,15 te pazarlıkla Taliplerin Tophanede İmeleri, (210) (4954)

* evi için 250 19/8/934 Teliplerin Top- “202, “4813, * ane hastanesi için bulaşık 26/8/934 pazar günü Ayvalık sür'at | yolu yeli. yolunun anta İkel erine uğrıyarak İzmir'e gidip dönecektir. “4859, Dikkat Vapur başlarında izdihama mahal kalmamak üzere bilet- lerin hareket günlerinden evvel Karaköy ve Sirkeci acen- talarımızdan tedarik edilmesi muhterem yolcuların menfaat- ları icabındandır. — “4688, 194, * “4712, ota verilen fiat pahalı * Doktor NIŞANYAN Hastalarını. ber gün akşama kular Beyoğlu Tokatlıyan otali yarında Mektep sokak 86 Koli muayanehar mesinde tedavi eder. Tek 40640 ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi: Adapazarı İstanbul şubesi : Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel, 22042 Komisyon ve Ticaret kısmı > Tel. 23623 Galata şubesi Tel. 43201 Üsküdar şubesi Tel. 60590 İimadı Milli Tel, 41937 Sermayesi : 1,200,000 İhtiyat akçesi: 130,000 ŞUBELERİ Bandırma - Bartın - Biga - Bilecik - Bolu - Bozliyük - Bursa Düzce - Eskişehir - Galata - Gemlik - Gerede - Geyve Hendek - İzmit - Karamursal - Kütahya - Mudurnu- M. KemalPaşa Safranbolu - Tekirdağ - Üsküdar - Yenişehir. Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır. İkraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. Komisyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye satışına delâlet eder. (itimadı Milli) kendi sigortasıdır. | Müdürlüğünden: 934 - 935 Ders senesi için mektebimize alınacak talebenin kay- dına başlanmıştır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte bir istida ile müracast edilecektir. A — Nufus tezkeresi “Talebenin yaşı on Gçten küçük ve on yediden büyük olmıyacaktı B — İlk mektep şahadetname: C — Aşı şahadetnamesi, 'D — Dört tane kartonsuz vesika fotoğrafı. E — Müracaat ve kayıt müddeti 18/8/934 günü akşamına kadardır. Müsabaka İmtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4525) tanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Şişli Çocuk Hastancsl için lüzumu olan 165 kalem ilâç ve sıhhi veçbile ve 28/Ağustos/934 Salı günü şa konmuştur. İste müracaatları. “4562, mm AKŞAM KİTAPHANESİ NEŞRİYATI » ASYADAN BİR GÜNEŞ DOĞUYOR Yazan : İSKENDER FAHREDDİN Büyür göçlen ve kuraklıktan evvelki derirlare sit Büyük tarihi roman Yeni çıktı Bu eser muharririn en fazla rağbet görmüş tarihi romanların. dan biridir. Türklerin ( Büyük göç) ten ve (Kuraklık) tan evvel orta asyadaki yaşayışını ve ( Büyük göç) ü hazırlıyan kuraklığın nasıl ve nereden başladığını yeni tarihi vesikalara ve (Türk tarihinin ana hatlarına ) göre ve pürüzsüz bir Türkçe ile anlatan bu kitap günün en mühim eserlerinden sayılabilir. Bu #libarla ( ASYADAN BİR GÜNEŞ DOĞUYOR ) romanını hem. yeni nesle, hem de roman meraklısı karilerimize hassatan davsiye ederiz. Romanda on bin senelik bir Türk destanı olan AYDIN ile YILDIZın (Altındağ) da uzun seneler kaldıktan sonra (Lâyemutlük kuvveti) ni nasl bulduklarını ve Büyük göçle bir çolun kızı olan ( YILDIZ) in (Alageyik ) ka: bilesinin başına geçerek garbe doğru mani indiğini böyük bir.zevk ve merakla okuyacaksınız. Büyük kıtada 272 sahife — Fiyeti: 80 kuruş Holantse Bank-Üni N.V. Sapık Mahrısefit Felemenk Bankası istanbul Şuba: Salata Karaköy Pala- Meydancık Alatamci Han, Her türlü Banka muamele- lerii Kasalar Icarı umumi MoDURLuk:ı AMSTERDAM Şubeleri : im, Buenos Aires, İstanbul, Rio de Janelro, Santos, Sao Paulo. Istanbul Mıntaka Sanat Mektebi Müdürlüğün: 934 - 935 ders senesi İçin Ankara inşaat usta mektebine talebe alınacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir istida ile müra- enat edilecektir. 'A — Nufus tezkeresi “ Talebenin yaşı on üçten küçük ve on yediden büyü olmayacaktı B — Ilk mektep şahadetnamesinin aslı, C — Aşı şahadetnamesi, D — Dört tene kartonsuz vesika fotoğrafı, E — Müracat ve kayıt müddeti 18/8/934 günl akşamına kadardır. Müsabal Mobilya münakasası Nafıa vekâletinden: Yeni inşa edilmekte olan vekâlet binasının muhammen bedeli 40.000 lira olan mabilya, mefruşat ve tesisatı kapalı zarf usulle münakasaya konulmuştur. Münakasa 5 eylül 934 çarşamba günü saat 15 te nafıa vekâleti, malzeme müdürlüğü makamında yapılacaktır. cari seneye mahsus ticaret odası vesikası yirlikte münakasa saatinden evvel komisyon riyasetine vermeleri Icabeder. Talipler bu husustaki şartnameleri “40, lira mukabilinde vekâlet malzeme müdürlüğünden satın alabilirler. (4633) Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: Ankara Kız Enstitüsü Kalorifer, vesaire tesisatı 13/8/934 tari- binden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka- amste, 3/9/934 İstanbul Mıntaka Sanat Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 1/9/934 tarihinde başlanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecektir. İmale kalmış talebenin 1/9/934 de mektepte hazır bulunmaları Yâzımdır. İkmal imtihanları esna: olduklarını tabip rapo- rile isbat edemiyenler; sınıfta ipl Derslere 1/10/934 tarihinde başi Sınıf geçmiş olanlar, 1/10/934 tarihinde mektepte hazır buluna caklardır. (4645)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler