2 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

2 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A Sahife 10 Küçük ilânlar AKŞAM okuyucuları arasında en emin, en süratli ve en ucuz ilân vasıtasıdır. KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Sal ve Perşembe günleri intişar eder. 1 — Iş arıyanlar A e YANE VVE TECRÜBELİ BİR MUHASİB İŞ AR YOR — Fabrika ve banka muhasebe usullerini dahi bilen 18sedelik tecrübeli bir muhasib iş arıyor. Günde birkaç saatini veya bütün gününü verebilir. Defterlerini kendi tutmak istiyen küçük iş sahiblerine ve muhasib olmak istiyen- lere ehven şeraitle usulü defteri ve ti- cart ve hesab öğretir. Akşamda N.H. rümuzuna mektupla müracaat. — 3 2 — Işçi arıyanlar m kmmmkizninizzne ŞARK KROMLARIT. A, ŞİRKE- TİNDEN: ECZACI ARANIYOR — Şirketimizin bir eczacıya ihtiyacı vardır. Taliplerin mufassal tercümei hallerile, bonservis suretlerini fotağraflarile beraber (Şark Kromları T. A. şirketi Guleman Erganimaden) adresine: göndermeleri ve istedikleri asgarı ücreti de bildir meleri lâzımdır. —3 ECZACI KALFASI LÂZIM — İstan- bul İş bankasi arkasında eczene leva- zımı tüccarı Salamon Benbasaya müra- caat, K —-1 BİR ALMAN ŞUVESTER ARAN YOR — Diplomalı bir çocuk suvesle- rine ihtiyaç vardır. Adresimize mürs- caat. Adres Fincancılar. Yusufyan han No. 17 Rahmi, e —2 MÜCELLİT ve PEDALCİ “— Alına- caktır, Ücretler iyidir. Ankarada Çan- kaya Matbaası Direktörlüğüne müra- cant edilmesi. —ı ADANADA ÇALIŞMAK ÜZERE — 90 lira ücretli diplomalı bir Eczacı ba- yan aranmaktadır. Öziş Ecza Deposu- na müracaat, —5 BELEDİYE. — Eczanesini içindeki mal- larile beraber üç sene zarfında ödemek üzere kendisine devretmek için diplo- malı bir eczacı aranmaktadır. Öziş Ec- za Deposuna mürâcaat. —3 İŞÇİ KADIN ARANIYOR — Kapalı çarşı Örücüler Astarcı han No. 13-14- 15 deri boyama imalâthanesi kadın işçi , İster. Müracaat imalâthanede Bay Aliye, $ — Eatılık eşya m ibik ii ESKİ KİTAPLAR SATIN ALINIR — Her lisandan, evde kalmış basma ve yazma kitapları satmak istiyenler bir kartla İstanbul 218 posta kutusu adre- sine müracaat etmelidir. Böyle kitap- ları olanların evlerine de adam gönde- rilir, iyi fiatla satın alınır. —7 SATILIK P:YANO — Meşhur Zim- mermann marka şık bir Alman piyanosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağhane sokak No. 35. — OTOMOBİL ARANIYOR—935 - 936 modeli çok az kullanılmış Ford veya Şevrola satılık otomobili olanların son fiyat ve adreslerile akşamda A.F.Y, rümuzuna mektupla müracaat, — SATILIK APEKS (Rontgen cihazı)— 425 liraya, işler bir vaziyette, Radios- kopi, Radiografi ve tedaviye elverişli, Müracaat: Şark Diş deposu, İstanbul İş Bankası arkası Rıdvan Han No.4, Te- lefon 21134, —ı SATILIK RONTKEN MAKİNESİ — Hastane ve doktorlara: Simens büyük ideal Rontken makinesi. Az müstamel çok ehven İzmirde kuruludur. Denizli hastanesine müracaat. —.9 24 — Eiralık-Satılık SATILIK ARSA — Şişlide büyükdere caddesi üzerinde tramvay istasyonun- da fevkalâde nezaretli köşe başında 380 No. lı arsa ehven fiatle “satılıktır. Almak arzu edenler Üsküdarda Rumi Mehmedpaşa mahallesinde Parlak s0- kakla 131 No. da bay İsmail Hakkıya müracaatları, mil i | Piyango bileti ve saire satılan, kazanç yergisile kirası az ve üstünde bir oda- sı olan, Beyoğlunun en kalabalık bir caddesinde gayet işlek bir dükkân has- talık dolayısile camekân ve tesisatile 150 liraya devren satılıktır. İstiklâl cati- desi 141 Noya müracaat. —3 SATILIK MÜFREZ ARSA — Fener- | yolunda Bağdad caddesinde konak tram-| vay durağında 146 No.l, yeni duvar | ve demir kapılı yemiş ve ıhlamur ağaç- ları ve bir kuyuyu havi iki dönümü mütecaviz arsa satılıklır. Müracaat: Tel, 43249, —3 2000 LİRAYA SATILIK EV — Be- yazıdda çadırcılar caddesinde Lutfullah sokağı başında 50 numaralı dükkân fevkinde dört odalı nezareli bulunan kâgir bina satılıktır. Eminönünde diş doktoru Vecihi Kemale müracaat. — 9 MOBİLYALI APARTIMAN — Şişli- de Abidei hürriyet caddesinde Kehlibar- ci apatrtımanı 4 numarasi teşrinievvele kadar mobilyalı" kiralıktır. 3 veya 4 oda, banyosu vardır. İçindekilere 10 dan 12 ye kadar müracaat, —4 KİRALIK APARTIMAN — Arna- vutköyü, sahilde kız Kolejinin hizasın- daki Uğur apartımanında beş odalı daire kiralıktır. Kaloriferide dahil bü- tün konforu haizdir. Kira elverişli olup kapıcıya müracaat. —3 TÜTÜN, PUL, MÜSKİRAT, SU — KİRALIK EV — Beş odası, elektrik, terkos, hamam, bahçe ve marmaraya nezareti vardır, yirmi liradır. Sultan ahmet Akbıyık hamami sokağı 30 No ya müracaat. —3 FABRİKA YERİ ARANIYOR — Merkezi bir mahalde 500 ilâ 1070 met- re murabbaında, sahil olursa tercih edi- lir, Bahçekapı Hasan deposuna müra- caat. —2 BEYOĞLUNDA MOBİLYALI KİRA. LIK ODA — Mobilyalı aile yanında kiralık oda, Beyoğlu Mis sokak Mar- mara ikinci kat No, 3 —ı ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APARTIMAN — Aksarayda Atatürk caddesi civarında oİnebey mahallesi Tiryaki Hasanpaşa sokağında 26 No.l maa bahçe senevi 720 lira irad getir mekte bulunan apartıman satılıktır. İçindekilere müracaat, —8 DEVREN SATILIK DÜKKÂN — lek bir yerde tütün, pul, tayyare bileti ve saire satmağa elverişli, bir tarafı boya salonu, ortadan bölmeli, askerlik dolayısile acele satılıktır. Görüşmek için adliye karşısında Kınacıyan han yanın- da kunduracı dükkânına müracaat. —2 SATILIK VE KİRALIK — Balatta Kesmekaya Tekkesi karşısında Kara- papak Kilise sokağında 2/1 ve 4/1 No. ikişer odalı iki hane. Görmek istiyenler pazar günleri zevali saat 12 ye kadar müracaat. —i KADIKÖYÜNDE SATILIK KÂGIR HANE, ve DÜKKÂN — 1 - Moda cad- desi 9No.lı iki apartımana tefriki müm- kün metin bina ve dükkânlerile birlikte satılıktır. Her gün gezilir. 2 - Şifada 20 No.dan müfrez 1 Nollı hane iki kat dörder oda, ayrı kapıları vardır. Ya- nındaki garaj mahalli ile birlikte veya ayrı satılıktır. Her katta abdesthane ve hamam vardır. İçindekilere müracaat. SATILIK İKİ KÖŞK — Bakırköyün- de İncirli asfalt caddesinde istasyona 8 dakika mesafede biri 7, diğeri 8 oda, 2 salon, çatı odaları, kuyu, elektrik ve 20 bin arşın bahçeli 41, 43 sayılı iki köşk uygun şeraitle toptan ve ayrı sa- tılık ve kiralıktır. Görmek ve görüş mek istiyenlerin içindekilere müracaat- ları, —7 ——— KİRALIK DAİRELER — Aksaray Ye- nikapı istasyonuna giden Mustafa Kemal caddesine nazır Azimkâr sokâğında yeni yapılmış 3 No.lı Marmara apartı- manı daireleri kiralıktır. Daireler dörder beşer odalıdır, elektrik, havagazı, ter- kos vardır. Her gün gezilebilir. —4 ————— BEYOĞLU BALIKPAZARINDA — Üzerleri salonlu betonarme iki dükkân birden kiralık ve satılıktır. Müracaat için Harbiye mektebi karşısında 295 numecalı evde bay Leona, -5 ; v İm ker ii ŞE e N n KİRALIK KÖŞK — Göztepede Çifte- | mmm lk al mmm İŞ KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — TILIK EV — Nizam ciheti, çam ormanı içinde. Bir kat üstünde 4 oda, mutfak, banyo, elektrik, akar su, sarnıç, 900 mtere M. bahçe, hususi çamlığı vardır. Adanın en temiz havali ve en güzel manzaralı yerindedir. Bina kârgir ve ye- nidir. (Akşam) ilân memuruna müraca- at. Telefon: 24240. —8 * — << — KİRALIK EV —34 oda elektrik, kumpanya suyu, tamamen müstakil havadar, 9 liraya Hacıhasna Hatun camii karşısı No. 12 Sultantepe Üskü- dar pazar günleri öğleye kadar müra- caat, —1 A eme ACELE SATILIK — Küçükpazar ka rakolu karşısındaki sokak içinde Saatçi yokuşunda mücedded iki aded kâgir ha- neler: Dörder odalı, birer banyolu, iki- şer helâlı, bir miktar bahçeleri, biri maktuan 2500, diğeri 2700 liradır. Ve yanında iki aded arsa: 71 ve 72 metre murabbaında ve iki evlek taşı ve iki ku- yusu mevcuddur.. Ayrı ayn satılıktır. Kantarcılarda Vatan oteli yanındaki perükâr Ahmede müracaat. —3 SE Ye SATILIK — Beyoğlunda Ömer Avni mahallesinde Acıçeşme sokağında No, 5 on iki odalı kırk lira kiral 432 metre arsasile iki sokağa yüzlü ahşap hane 2800 liraya satlıktır. Gezmek için içindeki Bayan Ayşeye, görüşmek için Feneryolunda istasyon karşısında 16 No. ya. a VİLLÂ — Boğaziçinde Çengelköyün- de iskele yanında yeni yalı, Betonarme 934 modeli, kübik, cadde ve deniz tarafında muntazam bahçeler, havuz, yüzlerce renkli balık, - nadide meyva ağaçları, yediveren Avrupâ gülleri, ka- yıkhane hem deniz banyosu, kameriye, İ bahçede tenvirat, yalda terkos, tele fon, gaz, elektrik, geniş oda ve salon- lar, çift mutfak, çift banyo, sığınak ve bütün istirahati'havi Boğazın en , güzel villâsı satılıktır. Taliplerin için- dekilere ve yahut 38-98 numaraya te- lefonla müracaatları, —5 SATILIK ARSA — Cihangirde Ege bahçesinin alt tarafında Kumrulu 50- kakta yokuşun ağzında denize nezareti kâmileli 390 metre murabba 28 - 30 numaralı arsa satılıktır. Postahane cad- desinde Şişman Yanko Ananyadi ha- nında terzi Aristidiye müracaat. — 2 saymazsak lm) SATILIK HANE — Aksaray Valide camii karşısında Selimpaşa sokağında ii No.lı mücedded kâgir hane satılık- tr. Beş odalı, kâmilen yağlı boyalıdır. Elektrik, havagazı, terkos vardır. Cu- martesi günlerinden maada her gün saat 12 den 2 ye kadar görülebilir. —4 havuzlarda eski OAmerikan mektebi karşısında 2 No.li içi dışı boyalı köş- kün birinci katı kiralıktır. Altı oda, elektrik, terkos, pek kullanışlı, çamlıklı fevkalâde Mezaret, denize, iskeleye, tramvaya yakındır. Perşembe, cumar- tesi, pazar günleri gerilebilir, İçindeki- lere müracaat, —ı Maltepede Bağdad caddesinde istasyon karşısında iki katlı, 7 odalı, iki mut- fak, iki hel banyo mahalli, suyu bah- çesi bulunan, içi dışı boyalı, denize, adalara nazır doktorun pek şık köşkü satılık olduğu gibi yazlık ve yıllık, mobilyalı, mobilyasız kısmen ve ya- hud tamamen kiralıktır. İçindekilere ve yahud telefon 20718 müracaat.— 8 KELEPÜR SATILIK HANE —7 BÜYÜKADADA 4000 LİRAYA SA. SATILIK ARSALAR - oda, kâgir elektrik, terkoz hava gazı Banyo ve bahçeyi havi, Kadıköy, ce- vizlik, eski Afitap yeni Güneş sokak 3 No, Görmek için bekçiye, görüş mek için 22931 numaraya telefon. Saat 4 den 6 ya kadar. —5 ACELE SATILIK HANE — 10 oda, 3 Sofa, bahçe, hamam, elektrik, terkos hava gazı, Kadıköy, Talimathane sögütlü sokak No. 3. Görmek için için- dekilere, görüşmek için 22931 numa- raya telefon, saat 4den 6 ya ai DEVREN SATILIK BAKKALİYE VE KIRTASİYE DÜKKÂNI ARANIYOR — İyi bir mevkide olması elzemdir. İstek- lilerin Akşamda ( Devren ) rümüzuna mektupla müracaatları, —- Bostancıda Bağdad caddesi Yeni mahalldde asfalt- ten iki dakikalık mesafede ifraz olun- muş mütcaddid arsalar ehven fiatle sa- tılıktır. Arzu edenler mezkür mahalle- de 425/1 numaralı bay Nazmi köşküne müracaatları, e KİRALIK GÜZEL BİR EV — 5 oda hepsi yepyeni muşambalı, mutfak, ban- yo, çift belt, güzel bahçe. Şişli koca mansur sokak No. 25 — UCUZ ÇİFTLİK — Edirnenin İpsala kazasında (10,000) dönümlük Orfana çiftliği satılıktır, Bunun bir kısımı prinç ekili mütebakisi çok güzel mer'adır. İzahat için Üsküdar İskele caddesinde (36) unmarada yağcı Mustafa Tuncalıya müracaat, —.2 4000 LİRAYA SATILIK APARTI- MAN — Aksarayda 30 metrelik Namık Kemal caddesinde 31/1 No.lı sabah ve akşam güneşleri vedeniz görür, terkos, elektrik, gaz ve büyük bahçeli mahiye 45 lira kira getiren yağlı mücedded kâgir 3 daireli apartıman satılıktır. İçindekine müracaat. ei ACELE SATILIK EV ve DÜKKÂN— 6 odalı, elektrik, terkos, bahçesi olan ve denize yakın, altında berber dükkânı ve devren satılık gazinosu olan ev el- den sahibi tarafından satlıktır. Haliç Fener vapur iskelesi caddesi 27 nu- marsya müracaat, r2 SATILIK — Aksaray Guraba Hasan- ağa mahallesi Uzunyusuf sokağında 6 No. ve üç oda, mutfak, çatı arası, mekemmel taraça, bodrum, su, elek- triği vardır. Ayni mahallede Mehmed Lütfü sokağında 18 numarada Tahsine müracaat, —? 5 — Müteferrik meki DANS DERSLERİ — Hususf ve münferiden (asri dans dersleri) Beyoğlu Karlman . karşısında o eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3 müracaat saat- leri: (12-14) (17-20) ye kadar profesör Panosyana, —9 DANS DERSLERİ — En iyi ve en çabuk . akademik (metodlarla Oasri dansları öğreten Profesör Hanımyan Beyoğlu Tepebaşı Kallâvi sokak No. 13. -3 ——————— FRANSIZCA HUSUSİ DERS SALONU— İstanbulda benzerlerinin en eskisidir. Dersler münferiden veya müştereken verilir, İhtisasımız, mükâleme, Tercüme kitabet oüsuülleri. Lisan © mütahassısı Prof Albert Anjel. Köprübaşı Eminönü hanı, TÜTÜNCÜ DÜKKÂNINDA — Satış yapmak için bir çocuk alınacaktır. Or- tak ta alınır. Girmek istiyenler Taksim. de Stadyom karşısında Şark kıraa! nesine müracaat etsin. - ALMANCA. İNGİLİZCE ve FRAN. SIZCA — (Bahusus ticaret şubeleri için) İstanbulun müteaddid okullarında res- men vazifeli, diplomah bir Alman Öğretmeni tarafından gayet seri ve ciddi metodlarla ders verilmektedir. Bundan maada, mekteplerde tedris edi- len her branş üzerine yardım dersleri verilir. Şerait rekabet kabul etmiyecek derecede müsaittir. Akşamda (Terakki) rümuzuna mektupla müracaat ediniz. — 9 ALMANCA DERSLERİ — Berlin üni- versitesinden edebiyat ve felsefe agre- jeliğine malik ve İstanbul üniversitesinde lisan tedris eden - fransızca ve ingilizceye vakıf - genç bir Alman profesörü husust veya grup halinde almanca dersleri vermektedir. Muhtelif ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanlarına hazırlık dersleri esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedildir. (Prot. M.M.) rümuzile (Akşam) a mektupla m DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En kısa bir zamanda iyi dans öğren- mek isterseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybetmeden profesör Yorgoya müracaat ediniz. Adres: Beyoğlu Tokatlıyan arkası Topçekenler sokak No. 3İ, ici kat, Gazetemiz idarehanesini adres olarak göstermiş olan karilerimizden B H — Muhabir — Temmat — NB. —H2 — Devren —FA— ÂF XY — Mürebbiye namlarna gelen mektupları idare- hanemizden aldırmaları mercudur, “KURTULUŞ ,, Biçki ve dikiş dersanesi Müdiresi: Mm. Papazyan Haftanın 4 günü kadınlara günde üçer saat Fransız usulile biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe musâddak diploma verir, Feriköy Te- peüstü 116 No. Papazyan apartımanı, Selâmi İzzet TİYATRO KONUŞMALARI Her Kitapçıda bulunur. Fiati: 50 kuruştur. ye — e BI EE Ki AİT HAKİKATI

Bu sayıdan diğer sayfalar: