2 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

2 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Asi tayyareler dört Ingiliz gemisine bomba attılar Batırılan asi kruvazörün mürettebatından 600 kişinin boğulduğu tahmin ediliyor Bilbao 1 — 15 asi tayyare, dün Bilbao limanında demiri bulunan dört İngiliz şilebini bir çeyrek saat bambardıman etmişler, fakat bom- | balarını isabet ettirememişlerdir. Bu | şilepler dün Bilbaoya erzak ve zahi- | re getirmişlerdi. Asi kruvazör nasıl batırıldı? Santender 1 — Dün asi Espana kru- vazörünü batıran hükümetçi bombar- dıman tayyareleri üç tane idi. Yanla- rında da avcı tayyareleri bulunuyor- du. Tayyarelerin attıkları yedi hava torpilinden ikisi geminin arka gü- vertesine isabet etmiş ve şiddetli bir infilâk vücude getirmiştir. Kıruvazörün 845 kişiden mürekkep Mürettebatından 600 ü boğulmuştur. Asilerin taarruzu püskürtüldü Bübao 1 (A.A) — Hükümet kuv- vetleri, Bask cephesinde düşmanın taarruzunu durdurduktan sonra dün bütün gün mevzilerini ıslah etmekle meşgul olmuşlardır. Nevyork - Paris hava yarışı Yarışa iştirak için 22 müracaat vaki oldu Paris 1 (A.A.) — Fransa Tayyare Klübü, kayıdlarını kapamadan bir gün evvel Nevyork . Paris hava yarışına iştirak etmek üzere 22 mürücaat vâki olduğunu ilân eylemiştir. Bu müraca- atler, şu şekilde ayrılmaktadır; Üç İngiliz tayyaresi, bunlardan bi- rinin pilotu Amy Johnson idi. İki Rumen tayyaresi, bu tayyareler- den birinin pilotu prens Conta Cuzene idi, Dokuz İtalyan tayyaresi, 3 Amerikan tayyaresi, 1 İsveç tayyaresi, 4 Fransız tayyaresi, Fransa hava nazırı Cot, 28 nisanda Londraya gittiği zaman Nevyork - Pa- rİs hava yarışının fenni ve haval ah- vel müsaid bulunduğu takdirde Lind- bergh'in hava seferinin yıldönümün- de yapılacağını beyan ettiği hatırlar- dadır. Kral Zogu İtalya - Arnavutluk mü- nasebetlerindeki * sami- miyetten bahsediyor Tiran 1 (A.A) — Matbuat mü- messillerini kabul eden kral Zogü, İtalya ile Arnavutluk arasındaki dostluğun sağlamlığını tebarüz etti- rerek Mussoliniye karşı şahsi hay- ranlığını ifade etmiştir. Kral demiş- tir ki: «Kont Ciano'nun ziyareti, iki mil- etin samimi hislerine istinad eden iki memleket arasındaki samimi mü- nasebetleri takviye etmiştir.» Gazeteler, Kont Ciano'nun Ama- vutluktaki ikameti hakkında sahife dolusu yazılar yazmaktadırlar. Tiran 1 — İtalyan - Arnavutluk görüşmelerinden sonra neşredilen resmi tebiğde iki memleket arasında derin dostlük teyid edilmekte ve umumi sulhün menfaatine olarak arada mevcut münasebetleri son İtal- yan - Yugoslav itilâflarile hemahenk olarak inkişaf ettirmek arzusu ilâve edilmektedir. Kont Ciano Romaya döndü Roma 1 A.A.) — Hariciye nazırı Kont Ciano, bu sabah hava yolile Tİ- renden hareket etmiş ve Romaya varmıştır. General Goering İtalyada Venedik 1 (A.A.) — General Goe- ring, refakatinde Hesse prensi oldu- ğu halde incele ye hareket © smighiri iğ ” İ kıtaları ile mühim mikdarda silâh ve Barselonda isyan San Sebastien 1 (A.A) — San | Sebastien radyosu Barselonda anar- şistlerle sendikacıların müştereken iS- yan - çıkardıklarını ve geçen o gece sokaklarda müsademeler olduğunu bildirmektedir. İsyan, civardaki bi çok köylere de sirayet ettiğinden v. ziyet vahim bir şekil almışıtır. Madridi bombardıman Madrid 1 (A.A) — Dün hükümet merkezinin bombardımânı neticesin- de 2 kişi ölmüş ve 32 kişi yaralan- mıştır. Madridde taarruz hazırlığı Madrid 1 (A.A.) — Zannedildiğine göre, askeri kumandanlık Madrid cephesinde asilere karşi büyük bir taarruz hazırlamaktadır. Bn son günler zarfında milis kuv- vetlerine dolgun mevcutlu. takviye cephane gönderilmiştir. Ispanyaya giden ticaret gemileri Ingiltere gemilerin himaye edilmesi talebini reddetti Londra 1 (A.A) — Tali ademi mü- dahale komitesinde dün lord Piy- mouth, İspanyaya giden ticaret ge- milerinin himaye edilmesi hakkında 2 Mayır 1937 İngilterede iktisadi buhran Milli müdafaaya yardım projesinden vazgeçilecek Zondra 1 (AA) — Umumi husu- met ve iktisadi aksülâmellerin veha- meti karşısında Neville Chamberlain'ın «Milli müdafaaya yardım; hakkında | ki projesinden vazgtçeceği parlâmen- | to mahfellerinde söylenmektedir. Bununla beraber nazirın bu proje- | lerin yerine aşağı yukarı ayni fikre müstenid, fakal tenkide daha az ma- ruz yeni bir yardım sistemi bulması da imkân dahilindedir. Nazırın bilhassa bu sene varidalı artanları alâkadar eden yardım pro. jesi derpiş etmekte olduğu söylenmek- tedir. Borsaya mensup büyük bir firma, dün alâkadar olduğu altın madeni piyasasının sarsılması dolayısile mu- amelelerini durdurmuş olduğunu bil- dirmiş, fakat bütün teahhüdlerini ye- rine getireceğini de ilâve eylemiştir. Dolaşan şayialara göre, Chamber- lain, bugünlerde kati ve emniyet ve- rici beyanatta bulunmazsa, perşembe günü birkaç iflâs daha ilân edilecek. tir. Asya Milletler cemiyeti? Ankaradan Tan gazetesine gelen bir habere göre Japonya bir Asya Mİl- Jetler cemiyeti kurmak fikrindedir, Japonyanın bütün şark ve islâm dev- letlerini haziran ayında Tokyoda bir konferansa çağırması ihtimalinden bahsediliyor, Bundan evvel de böyle bir riveyet çıkmış, fakat teeyyüd etmemişti. Bi- naenaleyh bu haberi ihtiyatla ker- şılamak lâzımdır. İskandinavya memlekelleri in Bayan Simpsonun yapılan teklife itiraz etmiştir. Lord Piymouth'un beyanatından sonra İskandinavya teklifinin kabul edilmesine pek az ihtimal vardır. Lord Piymouth, bizzat kendi ticare- tinin himayesi ve ademi müdahaleyi kontrol etmek için İngilterenin ağır yükler altına girdiğini kaydederek | yeni teahhüdlere girişemiyeceğini be- yan etmiştir. Alman murahhas, tali komitenin bu meseleyi tedkik etmeğe salâhiyeti olmadığını söylemiştir. Fransız murahhası, zıd bir tez mü- dafas etmiş ve içinde ademi müda- hale müşahidleri bulunan yük gemile- rine taarruz edilerek balırıldığı tak- | dirde kontrole imkân olamıyacağını ileri sürmüştür. Belçika, Danimarka ve Sovyet Rus- ya murahhasları İskandinavya tezi- ni müdafaa etmişlerdir. Neticede tali komite, murahhasların mensub ol dukları hükümetlerden bu hususta ta- Ilmat istemelerine karar vermiştir, Londrada grev 25000 otobüsçü grev ilân etti Londra 1 (A.A.) — 25,000 kişiyi iş- lerinden ahkoyan Londra otobüsleri grevi, gece yarısı başlamıştır. Grevci- lerin murahbasları bir beyanname neşrederek eyaletlerde bulunan 120 bin otobüs işçisini de grev ilân etmeğe davet etmişlerdir. Londra grevcileri gece yarısından sonra garajlar civarındaki kahvelerde mitingler yapmışlardır. Her garajın önünde polis devriyeleri dolaşmakla- dır. Şimdiye kadar hiçbir hadise kay- dedilmemiştir. Fen fakültesi talebesinin Ankaraya seyahati Ankara 1 — Fen fakültesi talebe- sinden 47 genç kömür sergisini gez- mek üzere buraya geldi. Ankara yük- sek mektepleri talebeleri tarafından karşılandılar. Talebe Halkevinin mi- gafiri olarak Orman çifliğinde yemek yediler. Öğleden sonra şehri, sergiyi gezdiler. Yarın Çubuk barajını, zira- at enstitüsünü gezecekler sonra İs- tanbula döneceklerdir... in lek me öl . talâk kararı Yarın katileşiyor, Vindsor dükünün açtığı dâva Londra 1 (A.A) — «Madam Şimp- son'un, Simpsondan boşanması» dün İpswich boşanma mahkemesinin du- varlarına talik edilmiştir. Hâkim sir Deyd Merr'yinan, bu işle pazartesi günü meşgul olacak ve bo- şanma kararının tasdikine kimsenin itiraz edip etmiyeceğini soracaktır. Bir cevab alamadığı takâltde böşari- ma karamamesi katiyet kesbedecek- tir. Windsor dükünün avukalı tarafın- dan, <Taç giyme hakkında tefsirler» isimli Kitabın muharriri Georffrey Dennis İle naşiri Heinemanhı zleyhin- de açılan dava, Londranın bütün mah, fillerinde şiddetle pa edilmek- tedir. Kitab, piyasadan toplattırılmış' ol- duğu İçin bu davanın sebebi ne olabi- leceği merak edilmektedir. Bununla beraber iyi Haber alan si- yasi mahfeller, bu kitabın Kanada ve Amerikada piyasadan kaldırılmadığ. nı söylemektedirler. Binaenaleyh ki- tabın bu memleketlerde neşredilme- ginden dolayı Windsor dükünün uğra- dığı zarar ve ziyandan dolayı muhar- ririn mesuliyeti bakidir. Naşir de ay- ni zamanda mesuldür. Takibat evvelâ, kitabın bütün memleketlerde piyasa- dan kaldırılmasını, sonra da Windsor dükünün, şahsı aleyhindeki neşriya- tın tekerrürüne müsamaha etmiyece- inin herkesçe anlaşılmasını temin etmek için yapılmaktadır. Pariste 1 mayıs günü Paris 1 — 1 Mayıs günü, hükü- met merkezi pazar ve tatil günlerin- de görülmiyen nisbi bir sükünet içinde uyanınıştır. Taksilerin âdedi her günkünden daha az idi Yalnız sokaklarda saadet getirir diye zan- nedilen inci çiçeği satanlar çoktu. Bugün yalnız Action Française gazetesi çıkmıştır. Gaziantep - Narlı yolu ' Gaziantep (Akşam) — Gazliante- bin yegâne mühim istasyonu Narlı yolu çok bozulduğunda nakliyatta müşkülât çekilmekte idi. 52 kilomet- reden ibaret olan bu yolun esaslı ta- ioirinie heşlarmmişlir... Hitler, Alman bayramı münasebetile Berlinde bir nutuk söyledi Almanyanın, hükümet işlerine klisenin karış- masına müsaade etmiyeceğini tekrarladı Berlin 1 (A.A) — 1 mayıs Alman milli bayramı münasebetile Lust. İ garlen'de büyük bir nümayiş yapıl- mıştır, Goebbels, Ley ve Hitler birbirini ta- Kiben söz almışlardır. Goebbeis, nasyonal - sosyalist dev- iletinin, eskiden kine tahsis edilen 1 mayıs gününü herkes için bir bay- ram haline Koymuş olduğunu teba- rüz ettirmiştir. Bundan sonra söz alan Hitler, ez- cümle demiştir ki: «Göçen mesud seneler zarfında İ mayıs bizde de diğer milletlerinki- ne benzer bir bayram idi. Bugün bir bayramdan ziyade siyasi bir nüma- yiş mahiyetindedir. Evelce | mayıs bizde dahili mücadelenin bir sem- bolü idi. Fakat bugün mölli bir bay- ramdır.» Halkın talim ve terbiyesinden bah- seden Führer, şu sözleri söylemiştir; «Alman milletinin otoritesi olan otoritenin hiç kimse tarafından teh- likeye düşürülmesine müsaade eğe- meyiz. Bu sözlerim, herkes için bilhassa kiliseler için de muteberdir. Kilise | ler dini meselelerle uğraşmağa o de- vam ettikleri müddetçe devlet kendi- lerini rahat bırakacaktır. Fakat her ne suretle olursa olsun bezi tedbirler ittihaz ederek yazılar, tamimler, ve saire İle devlete aid olan hakları gasbelmeğe kalkışacak olur. larsa biz de harekete geçeceğiz ve onları dini faaliyetlerine ve vazife- lerine iade edeceğiz. Kendi ahlâkla- rile meşgul olmak için bütün sebep- ler mevcud iken bir devletin ahlâkı- nı tenkid etmeğe kalkanların bu ha- reketi tecviz edilemez. Biz, devletin ve milletin ahlâkını tanzim etmek va- . zifesini üstümüze almış bulunuyo- Tuz. Alman veya ecnebi olsun bütün alâkadarlara bu işle meşgul olacağı" mızı temin edebiliriz. Alman milletinin sağlam bir vü- Cude ve fikre sahip olması lâzımdır. Biz büyümekte olan nesille meşgul olacağız ve onu tuzaklara ve suikasd- lara karşı müdafaâ edeceğiz. Bu ne- sillerin bizim başlamış olduğumuz büyük işe devam etmeleri lâzımdır. Biz yeni bir devrin, milletimiz için daha iyi bir istikbalin pişdarlarıyız.» İngiltere Bilbao halkını nakletmek için hazırlık yapıyor Limandaki gemiler, nakle muhtaç 200,000 kişiden ancak yarısına kifayet ediyor Londra'l (A-A;) — İngiltere hükü- metinin Hendaye'deki sefiri sir Hen- ry Chilton'a talimat göndererek müs- taceliyet kesbeden Bilbaonun tahliye- si için Yâzini gelen tedbirleri almasını bildirdiği öğrenilmişir. Bilbaodaki İngiliz konsolosu vaziye- tin günden güne fenalaştığımı ve tah- liyenin işişten geçtikten sonra yapıl- ntasmdan korktuğunu beyan elmek- tedir. İngiliz konsolosu elde mevcud Bask gemilerinin ancak 100,000 kişi nakle- debileceğini, halbuki Bilbaoda tahliye edilecek 200,000 kişi olduğunu ilâve eylemiştir. İngiltere hükümeti, şimdi bu hale bir çare aramaktadır. İngiltere, mültecilerin akibeti hak- kında Paris ile temas hâlindedir. * Vanderveldin bir mektubu Brüksel “1 (A.A.) — Sosyalist Le Peuple gazetesi, Vandervelde tarafın- dan Leon Bluma hitaben yazılan bir mektubun şüretini neşretmektedir. Bu mektupta ezeümle şöyle eyi tedir; * Memleketlerimizin sendikal ve $- yasi enternasyonalleri müttefikan, İs- pavyada çarpışan ecnebi kuvvetleri bir an evvel geri çağırılmazsa ademi müdahale ismi verilen siyaset, sureti katiyede iflâs etmiş olacağı için İs- panyanm meşru hükümetine serbes- çe müdafaa vasıtaları temin etmek hakkımı vermekten başka çare kal madığına kani bulunmaktadırlar. Gülünç bitaraflık ne zamana ka dar dest bir milletin meşru hükü- metile 1936 da hükümet darbesi ya. panlar arasında terazinin gözlerini denk tutmak iddiasında bulunacak- tır? Iki firari Tevfik, tevkifhaneden nasıl kaçtıklarını anlatıyor |ekseriyeti teşki Adana 1 — Burada ı yakalanan fira- ri Tevfik tevkifhaneden - ne suretle kaçlıklarını şöyle anlatmıştır: «— Demir parmaklıkları beraberce kestik, ses çıkarmadan atladık. Yere inince bir müddet öyle durduk, Jan- derma başka tarafla gittiği sırada kaçlık; deniz kenarına indik, Yanı- mızda 150 lira vardı. Burada bir san- dal tedarik ettik, Haydarpaşaya geç- tik. Oradan marşandiz trenin kâh al- tında, kâh basamaklarında seyahat ederek Eskişehire vardık. Oradan oto- büsle Pozantıya geldik. Yolda bir yer- de jandarma hüviyet cüzdanlarmi aradı. Bizi şoför sandığından sorma» dıs Tevfik Antakyaya giderek kendisi. nin mahkümiyetine sebep olan adam- dan intikam almak istiyordu. Bergamada umumi bahçe Bergama (Akşam) — Evkafida resi &sarı âtikadon olan Selçuk mi. naresi civarını bir bahçe haline ge- tirmektedir. Bu bahçede bir de gü- zel havuz yaptırılmış ve resmi küşadı yapılmıştır. < Japon seçimi Iki partı mecliste il edecekler Tokio 1 (A.A.) — Umumi istihba- Tat neticesinde Seyuksi ve Miselto isimlerinde başta gelen İki parti, şimdiye kadir parlâmentoda mütekas bilen 33 ve 57 mebusluk kazan. mışlardır. İntihabalın neticeleri yarın ilân edilecektir. Liberalliğe: meyyal olan Minsetto partisile muhafazakâr bir işçi parti- 8i olan Seyukai partisi mensupları, meclisteki webusların yüzde 80 ini teşkil edeceklerdir. IBu iki fırkanın kazandığı muvaffakı- yet militaristler için bir hezimettir. Çün- kü isimleri geçen fırkalar sulh ve sükür taraftarı, maceralara aleyhtar ve dikta“ törlüğe düşmandır. | Hindistanda muharebeler Londra 1 (A.A.) — Simladan bil dirildiğine göre, Veziristan da asiler- le ikinci İngiliz - Hind piyade alayı arâsinda şiddetli müsademeler olmuş ve 4 yerli asker ölmüştür. Bunlar a- rasında 14 yaralı vardır. Kaiseres ovasında bir İngiliz tay- yaresi tahrip elek. Asilerin 2 yatı meçhuldür. p enüz xe “4

Bu sayıdan diğer sayfalar: