2 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

2 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Mayıs 1937. z Cenub hatlarımız Temmuzdan itibaren devlet idaresine geçecekler mucibince 7: : , Fe - Meydanlekbez, Çobanbeyli - Nusuybin demiryolları” lar s- yaşa Tartı kontrolü Bugünden Sirkeci - Çekmece arasındaki tren seferleri artırılıyor | 5 pm 8 | | e Sar | Güzellik, gençlik yüzünden 3 dava mahkemelerinde, Bir ka- Cürmümeşhud birinde bir dava görülmüş dın komşusuna Moruk cadaloz.. demiş. sin diyen?, Bu sözü işiten bayan kom- Sen mi- şu: - Sen benim annem olacak sın ulanmaz karı. diyerek yerinden (ırlamış ve kendisine «moruks sözünü aşta- 20 mayıstan itibaren tatbik edilecek yeni tarife halkın ihtiyaçlarını tatmin edecek Avrupa hattı müdürlüğünün dındaki bir Fran tı, | | itibaren üçay | sürecek rın kontrolüne bu- | sarfeden kadını dövmüş. Dikkat ediyorum. Son altı ay içinde İstanbulda gençlik ve güzellik yüzün- den çıkan bu üçüncü davadır. Biri bu.. bundan iki Ölçü ve tartı letilmesini üç günden itibaren başlans ryolları işletme bez hattının &cne sonra, | law y evvel ken- evzipaşa - Mey- Çobanbeyli - Nusaybin mesini 15 sene son- nize (£ devredebilecekti. | rketten devralınabilmek kü- t ü y evvel haber V hattının gını bildirim Jdeti nlığı bir Yugoslav misafirler Dün bir talebe kafilesi geldi, bugün ikincisi gelecek lebelerden tarafından büyük bi j dır. on beşi kiz Ol i ticaret mektebi dendirler, Beş profesör tal ticaret me p 51 kişilikh bi Yapacaklai talebe, önümüzdeki şehrimizden memle- 'klerd Haliç vapurları dubası delindi ç Halle « kta olduğu olara. Karaköy köprüsünün batma tamiri Kanun, nizamname ve talimat- namelerin neşri laşların bütün kanun, limatnamelerdi zamname V > için bütün kanun berdar olabilmi > emurlar * hakkında yıd davranan sını bildirmiş- kanun! takibat yapı kontrol ve muayene üç vam afta tatili Kanun hükümlerinin tatbikine dikkat edilmesi tebliğ edildi Bütün nahiye zabıta ve rine yapı ehemmiyetle riayet cdilme inde yakala- verilmesi tleri ekte nunun hükümü ad. zalara çarptı a angını tahkikatı yedi evin yanma- ın hakkında 20 ticelenmiş- Arnavutköy Y 1köyünde ni yangı bıtaca yapılan tahkikat Dö 23 numıaral evde tana jikkati 4 olarak Meryem lik i n İl gır ana kandilinin yaP&” şıldığınd: i İnhisarlar müdürü Ankaraya gidiyor ehe rlar umu müdürü B. cim bütçe v9 kadro kkında vekâ- te görüşmek üzere gidecektir. Umum çenlerde veki 5 inhisarlar kanunu 1. ERLER kâlette ve diğer alâkadar makam. ia rda tedkiki sırasında icap eden ii p Jmü müdür hatı verecektir. Umum hafta kadar kaldi ze dönecektir. ktan Sonra in kabul edilen tenzi- » tasdik edile- sinin 20 ma- ikine başlanacak rılmışi Yazın i kal Erazi tahriri 1937 yılı içindetamamen ikmal edilecek ns bakanlığı 937 finans yılı i- n bitirilmesini yet göstermek- mayıs ayı başından t ve kazalarda yeniden tahrir nları kurmağa karar vermiş, TO ve tahsisat ce göndermiştir. Bakanlık bu gönderdiği bir emrinde çabuk görülmesi için yonu bulunan alara hususta vilâyetlere lerin daha birden fazla âyet ve ılmasını, sarih hük- yanlış mu r hakkında tahrir komi kazaların mı kanun ve talimatnameleri. müne rağmen noksan » yapan re Van gölü vapurları B. Cemil yeni vapurların montajına nezaret için Vana gitti Havuzlar müdürü B. Cemil, Vana mizden hareket et- an gölünde işlemek n eyvel İstanbul ter- anbalâjları nde yapı" montaj a nezaret €- zamanda Van gölünün meşgul olacak et, Van gölünde ah ve tanzim rada asri bir ter- At ve eşek eti satıyorlarmış Karagümrükte at ve eşek keserek etlerini bazı yerlerde sattığı tesbit edilen Refik i de biri polisçe ya- kâlanmış ve hakkında tahkikata gi- rişilmiştir. Refik şimdiye kadar bu iş- ten bir kaç defa yakalanmış bir a- ler mümki Saç kıvırmak Ondülâsyon makineleri talimatnamesi tatbik mevkiine kondu Ondülâsyon 1 tahrip et name hazırlamı; şehir mec- meye gö- talimatna- dır nden itiba- Bu talim şlanacaktır. atbik edil intihap edilen b u müddet içinde ran bâ- ol ile dam Yangın yerlerini imar İshakpaşa yangın yeri için bir proje hazırlandı Belediye İshakpaşa yangın yerinin tasavr muş ve burada ileride güzel bir »r şa proje Tramvaylara atlıyanlar Seyir halinde bul dan inip biner E maktadır, Bu azalış r inde bitt t zaları olmamaktadır. Nisanın son haftasında cezalandı- nlanların yekâünu 8 i geçmemiştir. Bu da halkın zaptü rapta tamamile a- lışmış bulunduğunu göstermektedir. da bulun- disine eçirkinsin, sen güzel değik sin..» denilen bir kadın da mahkeme ye bi Bir ka şunda bir handa bir kadın k sen kartsın vurmuştu. ay evvel de Mercan yoku- ndisine: Sen yaşlısın diyen genç âşığını öldürmüştü. Siz bunları gördükten sonra cesaret edin de bir kadına Siz güzel değilsiniz artık diyiniz ba- kalım Bu vakaları okuduktan sonra bü- ekler kadından bile bahsedi- lirken: «Dünya güzelis demeleri ken- di selâmetleri iktizasındandır. Bundan sonra haddiniz varsa bir kadına tün e i yaşmda var musınız? diye s0- arsınız korku dağları doğrusu be runuz.. ne ) | bekler.. mu nim gözüm korktu hur sözdür. YAĞLI GÜREŞ YASAK MI? Spor teşkilâtından biri şin menini istiyormuş. ne? diye düşündüm. Gazetede okudum. Yağlı güreş bu- günkü medeni dünyanın sporu deği miş, Tuhafıma gitti. Sinemalarda görür yoruz «Pangreas» usulü mü imiş? Ne imiş? Bilmiyorum, fakat görüyorum. iki adam ortaya çıkıyor. Bunlardan biri, kuvvetli olanı ötekini alıyor, ha- vaya kaldırıyor, yerden yere çarpıyor, kafasını tahtalara vuruyor, parmak» larını karşısındakinin e gözlerine s0- kuyor, karnına yumruklar yerleştiri. yor, sırtına tekmeler atıyor. Bu acalb sahneyi seyrederken ya- nımdaki sporcu arkadaşıma sordum. Yahu. bu ne Bunu niçin menetmiyorlar?.. Sporcu dostum hayretler içinde: — Aman.. deme, dedi, nasıl menet- sinler.. milli oyunları, iftihar ettikleri | spor Bunun yanında bizim yağlı güreşi. İ mizi düşündüm. Zavallı yağlı güreşin ne kabahati var. Pehlivanların yi ınsanlar. istihlâki artar. Atcılığımız, ok atıcılığımız ve saire gibi bir de eskiden kalma yağlı güreş sporumuz vardı. Garib bir zihniyetle bunu uygun bulmuyoruz. Halbuki bugün bütün meşhur pehlivanlar eşten gelmişlerdir. ası mi” Var. fena mi zeytinyağı muz yağlı gö Bugün Avrupanın en şık kadınları erini bin bir türlü lar, onlara bir şey diyor- yüzlerini g larla oğuyo: larmı? rn kudreti tas k aşağıdır. Öküze bilir e kilometr eve 200 kilo yükle günde 100 | metre yürür, Katır 150 kilo File üç deve yükü yüktetilebili, nuzdan Çi 78 kilo yük Daimi Fotograf Müsabakamız mahsus 1 — Bandırma orta oku abakamızın bu

Bu sayıdan diğer sayfalar: