18 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

18 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 Beyoğlu Halkevinin 19 mayıs proğramı Kız ve erkek 250 aza Abideyi çiçek yâğmuruna | tutacaklar Beyoğlu Halkevi. 19 Mayıs günü yapılacak umumi spor şenliklerinden ayrı olarak kendi âzalarından mü- rekkep bir grupla bu büyük bayra- mı Taksim stadyomunda tesid ede- cektir. Çarşamba günü saat 15 de 150 si kız ve 100 ü erkek olmak üzere Beyoğlu Halkevinde toplanacak olan 250 genç, üzerlerinde yeknesak Hal- kevi formaları olduğu halde mun- tazam yürüyüşlerle Taksim âbidesi- ne gelecektir. Burada şimdiye kadar Adet olduğu üzere çelenk konmıya- cak, gençler elele vererek âbidenin etrafını sardıktan sonra oberaberle- rinde getirdikleri çiçekleri hep bera- ber âbideye atacaklar, bu suretle âbi- de bir gül yağmuru altinda kısa bir zamanda bir bahçe haline gelecektir. Bundan sonra Beyoğlu Halkevi âzaları “stadyoma giderek Şer ald- caklar, Beyoğlu Halkevi reisi B. Ek- Tem Türun günün ehemmiyeti hak- kında söyliyeceği nutku müteakip müsikili Jimnastik hareketleri, ritmik hareketler ve bedii danslar yapıla- cak ve muntazam bir halde Halkevi- ne dönülecektir, Gece yirmi birde Halkevinde ya- Pılacak ikinci toplantıda da Evin er- kek âzaları muhtelif spor güsterişle- Tİ yapacaklardır. Dün 400 Alman seyyahi geldi, Bursaya gittiler Kadıköyünde yapılacak tören 19 Mayıs Kadıköy Halkevinden: 937 Çarşamba günü spor ve gençlik | bayramı dalayısile aşağıdaki program mucibince bir tören yapılacağından evimize kayıtlı üyelerin saat 14,30 da Evimize teşrifleri rica olunur. 19 mayıs 937 spor ve gençlik bay- ramı programı, 1— Saat 14,30 da Kadıköy Halkevi Spor Komitesi azalarile Hasanpaşa Kızıltoprak ve Gözlepe Spor kolları Üyeleri ve Halkevine mensup üyeler Halkevi binasında toplanacaklardır. 2 — Muzika “tarafından İstiklâl marşı, 3 — Halkevinde Atatürk heykeline spor üyeleri tarafından çelenk konul- ması, 4 — Spor komitesi başkanı bay Kâ- mil Sporel tarafından gençlik ve spor bayramının manası hakkında bir kaç söz. 5 — Atatürkün gençlik ve sporcu- lara aid:söylediği vecizelerin tevzH. 6 — Halkevinden hareket, 7 — Eski ve emektar sporcuları 2i- | yaret, 8 — Toplu olarak Fener stadına muvasalat. © — Saat 16 da İstiklâl marşı ile bayrak selâmlanacak. 10 — Halkevi atletleri arasında 100, 200, 400, 800, 1500, ve 45100 bay- rak koşusu ve uzun atlama. “1 — 17,30 Halkevi Hasanpaşa ve Kızıltoprak birinci takımları arasın- da bir futbol maçı. 12 — Bayrak yarışını kazanan eki- Von Stoben seyyah vapurile dün $eh- | be ve Hasanpaşa, Kızıltoprak takım- rimize 400 Alman seyyahı gelmiş ve doğruca Bursaya gitmişlerdir. Alman seyyahlarının Bursa” gibi tarihi bir beldeyi esaslı surette ted- kik edebilmelerini temini ötmek üze- Te belediye iktisad müdür muavini 'B. Halid yanında 16 tercüman oldu- Zu halde Alman seyyahlarile beraber Bursaya gitmiştir. idman şenliklerinin son'provası yapıldı Yarın yapılacak olan idman şen- Tiklerinin son provası dün Taksim stadyomunda yapılmıştır. Dünkü provalarda talebe, yarin- ki idman şenliklerine iştirâk ede- cekleri üniforma ile hazır bulun- muşlardır. Maslak yolu Şişli ile Maslak yolu arasındaki seyrü seferi, bilhassa geceleri kolay- Jaştırmak ve bir kazaya meydan ver- memek üzere yol üzerindeki ağaç- lar beyaza boyanmıstı. Bu tedbir ge- çen sene iyi netice verdiğinden ağaç- Jar bu senede boyanacaktır. Ayni zamanda yol üzerinde bazı tehlikeli yerlerle virajlara yeniden işaretler konacaktır. Üç sınıflı mekteplerde tatil yapıldı Beş sınif'r köy mekteplerinin bu- gün imtihanlarıma başlanmıştır. Üç sınıfı mektepler derslerini bitirmiş- ler ve dünden itibaren yaz tatiline başlamışlardır. Sirkeci-Emirgân otobüs seferleri başlıyor Belediye tarafından Sirkeci ile Emirgân arasında işlemesine müsa- ade edilen otobüslerin yolcu başına 17,5 kuruş ücret alması muvafık gö- Otobüs seferlerine bir kaç güne kadar başlanacaktır. Beyoğlu havagazı ücretleri 12 para ucuzladı larından. müsabakayı kazananlara 19 mayıs spor ve gençlik bayramı ha- tarası olarak bir kupa verilecektir. 13 — Bütün azaların spor elbisele- rile, geçid resmi ve halkı selâmlama- 81. 14 — Halkeyi müzik şubesi tarafın- dan Süreyya salonunda saat 21 de Halka büyük konser. 15 — Saat 11 den 3 e kader bayram şerefine balo, Konser davetiyelerinin idareden alınması. Beşiktaşta yapılacak merasim Beşiktaş Halkevi tarafından 19 Mayıs 1937 Şeref stadında yaıplacak Tören programı 1 — İstiklâl marşı, 2 - Hitabe, 3 - Galatasaray - Beşiktaş sporcuları arasında voleybol maçı, $ - Bölge sporcuları arasında güreş, 5 - Bölge sporcuları arasında boks, 6 - Beşik- taş spor klübü sporcuları arasında eskrim, 7 - Mütekaid'er futbol maçı, 8 - Galatasaray - Beşiktaş gençleri futbol maçı, 9 - Güneş - Beşiktaş, Do- ganspor - Ortaköy, Beyoğlu (Spor), Pera, Arnavutköy spor klüpleri spor- Cuları arasında futbol kardeşlik maç- Jar, 10 - Cumhuriyet 10 uncu yı marşı. YENİ NEŞRİYAT: ———— TÜRK HEKİMLERİ ALBÜMÜ Türk. hekimleri dostluk ve yardım tarafından 1937 yılı hatırası olmak üzere güzel bir albüm hazırlan- mış ve neşredilmiştir. Cemiyete kayıtlı doktorların resimlerini, vazife ve ihti- saslarına dair malümatı, cemiyetin ku- rulduğu gündenberi başardığı muhtelif hatıraların ve ölen doktorların resimleri- ni ihtiva eden ve temiz bir şekilde ba- sılan bu albüm dektorlar için güzel bir hatıra teşkil etmektedir. Başvekâlet istatistik Genel Direktörlüğü 19 Mayıs 1937 İngiltere kralı 6 ncı Jorj'un taç giymesi ve sinema san'atinin vücuda getirdiği en büyük ve en muhteşem şaheseri ve kral 6 ncı Jorj'a hediye edilen BESTEKÂR BIMEN ŞEN ve arkadaşları KONSERİ 24 Mayıs pazartesi akşamı Saat 21 de | SİNEMASINDA Eminönü OHalkevinden: gençlik ve spor bayramına Evimiz aşa- daki programla iştirâk edecektir: 19 Mayıs I — Evimiz himayesindeki (14) klüp 19 Mayıs çarşamba günü saat (13) de Cağaloğlu merkez binamızda toplana- cak ve önlerinde bando "olduğu halde formalarını giymiş vaziyette ve yürüyüş kolu nizamında Halkevihden hareket ederek Divanyolu - Beyazıd yolile | versite arkasındaki hazırlânan sahaya gi- j deceklerdir. 2 — Sahada tsm saat (15) de töre- ne başlanacaktır: A — İstiklâl marşı, B-£ Söylev: Genç sporcularımızdan Yekta fAnil tarafından, € — Söylev: Halkevi Başkanı - Agâh Sımı Levend tarafından, Ç — Resmi geçid, D — Beden harekâtı, E — Ko- F — Pramit, Gi — Voleybol, atbol, İ — Kupa ve madalya da- Zıtılması, Aynca davetiye yoktur. Saat (15) de Üniversite arkasındaki sahada yapıla- cak bu mutlu bayrama iştirâke Evimize bağlı bütün yurddaşları davet ederiz. Şehremini Halkevinden: 19 Mayıs spor ve gençlik bayramı için hazırlanan büyük programa göre çevre içinde parlak şekilde yapılacaktır. Bunun için 19 Mayıs günü saat 15 de bütün devetlilerin, halkın, okul talebe- lerinin Topkapı haricindeki sahada bu- lunmaları zica olunur. .. Şehremini Halkevinden: 19 Mayıs spor ve gençlik bayramı münasebetile gece Halkevi salonunda bir toplantı yapılacak. Burada spor için söz söylenecek, Atatürkün gençliğe hitabesi okunacaktır. Verilecek O balo- nun davetiyeleri Ev kâtipliğindedir. Her- kesin alması, ... Şehremini Halkevinden: Tiyatro müelliflerimizden . Müsahip- zade Celâl ile Evimizde ilk aça töreni- ni yaptığımız (Türk büyükleri gecele- ri) ne ait olan bir yıllık programımızın gerek İstanbul ve gerek Ankara gaze- telerinde (bir ihtifal ve jöbile) mesele- si gibi telâkki edilmiş olduğu ve bu ara- da bir (Halid Ziya jöbilesi) o yapmış olan Eminönü Halkevi ile programımı- zın karıştırılmış olduğu görülmüştür. Evimiz ayın ilk ve on beşinci günlerin- de diğer konferanslardan ayrı olmak üzere yaşamış ve yaşayan bir Türk büyüğünü çevremiz halkına (tanıtmak gayesile (Türk büyükleri gecele: tip etmiştir. Bu geceler bir ihtifal ve jöbile geceleri olmadığını saygılarımızla birlikte tavzihe müsaadenizi rica ederim, Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 1 Kapalı zarf üsüliyle eksiltmeye çıkarılan iş Genel nüfus sayımı neti- eslerini gösteren Fransızca ve Türkçe yazılı başlık ve sütün tertibi kâmilen yeknesak 20 cilt eserin baskısıdır. 2 — Beheri 16 sahife üzerinden 140 forma tahmin olunan 20 cilt ese rin her birinden ikişer bin adet basılacaktır. Forması 35 liradan 4900 lira baskı bedeli tahmin olunmuştur. 368 lira- lık muvakkat teminat verilmesi lâzımdır. l 3 — Eksiltme 1937 Haziranın 3, cü Perşembe günü saat 14,30 da Umum Müdürlük binasında toplanacak komisyonda açılacaktır. Açılmadan bir saat evvel zarfların komisyon Relsliğine verilmesi lâzımdır. Şimdiye kadar vücuda getirilen en muazzam, en muhteşem ve en fazla gibi 3 muhtelif memleketten ve her biri kendi lisanında konuşan 50 büyük yıldız - Mühim ve alâkabahş bir mevzu - Göz kamaştıncı bir mizansen - Dehakâr SACHA GUİTRY'nin en dahiyane ve orijinal eseri... BU FİLM BAŞKA HİÇBİR SİNEMADA GÖSTERİLMİYECEKTİR. İlâveten: Kral 6 NCI JORJ'un TAÇ GİYME MERASİMİ bütün tafsilâtile gösterilecektir. Bu akşamki gala müsameresi için resmi elbise giyilmesi şayanı arzudur. Bütün numerolu ve mütesaviyen 1 lira fiyatta olan yerlerden ancak bir kaçı kalmıştır. Temininde acele ediniz. Tel. 41341 İp Bugin TURK sinemasında iNGİLTERE TACININ iNGiLERİ Fileli h ilk irdesi şerefine: Şhrimizin en kibar halkı tertip ettiği büyük artistik gala ve nümayişe iştirak edeceklir. istik bir eser - İngiltere - Fransa ve İtalya İNGİLTERE KRALI VI JORJ'un TAÇ GİYME TÖRENİ bütün tafsilâtile, Ve şimdiye kadar gördüğünüz filmlerin en eğlencelisi BAYAN GENERAL ( Fransızca ) RUBY. KEELER - DİCK POWELL ve yüzlerce genç ve . güzel erkek ve kız. Havayen adalarının aşk adetleri, Sevişmeler, . Havayen dansları, , nefis müzik, zengin sabneler, neşe ve zevk 1 — İdaremizin İstanbul tütün fabrikası için yapılmakta olan (300) adet harman arabasına lâzumu olan ve şartnamesine ekli kataloğun (T. K. 160) tipine uygun beheri (5) lira muhammen bedelli (600) adet ve ayni katalo- gun D 11 -152 tipine uygun bekeri (6.30) lira muhammen bedelli-600 adet bil- yeli lâstikli tekerlek pazarlıkla salın alınacaktır. TI — Pazarlık 31/V/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te Kaba- taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alımKomisyonunda yapılacaktır, HI — Muvakkat teminat (508,50) liradır, IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. V — İsteklilerin eksiltme gününden en #2 bir hafta evvel flatsız teklif ve kataloklarını İnhisarlar Tütün Tabrikalar şubesi'mildürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammiın vesika almaları lâzımdır. VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden âtarılen vesaik ile V'incl wnd- dede yazılı vesika ve “© 75 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen “âlim Komisyonuna * gelmeleri ilâh olunur, (2453) z * 1— İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına uygun olmak Üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul- muştur. II — Bu tesisatın monlajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli sif İzmir 98000 liradır. TI — Eksiltme, 1/V1/937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Kabataş- da levazım ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. IV — Muvakkat teminat 6150 liradır. V — Şartnameler 490 kuruş mukabi.inde inhisarlar levazım ve mübayaat şubesinden, Ankara ve İzmir başmüdürliklerinden alinabilir. VI — İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen tesisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en az 14 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek için dahi münakasadan azami 2Z'gün evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkür şubeden vesika almaları lâzımdır. VI — Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve VI ci madde yazılı diğer vesikalarını ve muvakkal teminat akçesini ihtiva edocek olan kapalı zarf- lar en geç ihale günü tam saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komis- isliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (1630) İstanbul Defterdarlığından : Kıymeti - K Lira Kr. Ortaköy: -Pişmiş oğlu sokağında eski :55 yeni 101 sayılı evin tamamı 650 00 Aksaray :Kâtlpkasım Kumsal sokak 104 yeni 209 sayılı 48 metre murabba arsanın Lamamı. 72.00 | Yenikapı: Kâtipkasım yalı mahallesi boştan derunu yeni kumsal sokak eski 110 yeni 203 sayılı 16,5 metre murabbaı arsanın tamamı. 24 75 Aksaray: Kâtipkasım yalı sokak eski 202 yeni 111 numaralı evin 6/72 payı 80 00 Aksaray: Kâtipkasım kumsal sokak eski 108 yeni 205 sayılı 21,5 met- re murabbai arsa tamamı, 32 25 Kadıköy: Cafer ağa Nazim bey Çanakkale sokak eski 2/4 yeni 14 seyılı evde iki kalem eşya 3 50 Yukarıda yazılı mallar 25/5/937 salı günü saat 14 de salılacaktır. Satış be- deline yüzde beş faizli hazine tahvili ve istikrazı dahili tahvilleri kabul olu- nur. Taliplerin £ "75 pey akçelerini yatırarak defterdarlık Mili Emlâk mü- dürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. (M.) (2807) YALOVA KAPLICALARI AÇILDI Mayıs Ayında, Otel Ücretlerinden çok tenzilât yapılmıştır. Bir kişi için İki kişi için Kuruş Kuruş Bir günde kahvaltı öğle, akşam, yemeklerile otel ücretleri, 265 480 Mayıs ayında: Sayın müşterilere bir kolaylık olmak üzere Yalovada bir gün bir gece ve- yahut iki gün bir gece kalmak istiyenler için tenzilâtlı komple biletler de var- dır, Bunlar Köprü gişesinde satılmaktadır. (Bu biletler ücretinde vapur « Oto- büs - Banyo - Yemek ve otel dahildir.) Mayıs ayında her hafta cumartesi gün- Jeri saat 18,90 da Yalovaya bir vapur kaldırılmaktadır. Ayrıca 16 sm pan e mar

Bu sayıdan diğer sayfalar: