8 Temmuz 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hesap defterleri Ba iyi ki da basılmış, hakiki İngiliz press arionu 46 cildlenmiş sağlam, zarif ve Te Ye vmiye, kaka defterleri defteri kebirler - 200, muavin 300, 400 sahiteli; 140, 115 ve 250 kuruş Akşam matbaası — Telefon; 20681 Sene 20 — ye, 7085 — Plati her yerde 5 kuruş 7 (Teletonla) — Hataya Ve âsayiş bahşeden Türk - taylar eri işbirliğinden © sonra, Mohuik, iy relah getirecek olan eko- Tediy iğine de başlanmak üze- niyet Prayay, Bu çi Se ie olarak İskenderun Cak veyiğü pek yakında açıla Müsiy, Mu Hatayın iktisadi kalkın hı vd 5 takip Gişe eek diğer tedbirler Asi > kerlerimiz İskenderunda Msi, anayı © (AA) — Anadolu Yor: Dün hususi. muhabiri bildiri- Hatay h S8Aİ 5 te Payas ve Hassa'da mı Mdudiarına giren şanlı ordu- Ha, »tan giren kolu 15 daki- İPrang, JAP karakoluna varmış ve Katranı armaları tarafından Bir ştır, Pati İleride Karayılan köylüleri ta- nda Ky bayraklarla süslenmiş tak | hüray, ivan kesilmiş ve ordu teza- konsolg, Aeflanmıştır. İskenderun valisi , d UZ B. Fethi Benli ve Hatay Dartişi ,, Tahman Melek ve Halk Pefaaike,,, 5 Abdülgani Türkmen j lar âzaları orduyu ayni yer- İken, 15 ve selâmlamışlardır. - di'nin 2 Halkevi başkanı B. Ale ve di Tİyasetinde Rum, Ermeni, bir ayaş SET anasından müteşekkil etiniş yaya 18 senelik tahassürü a i © Şanlı ordumuzun Hatay AN . < ömür depoları Kuru- Seşmeden kaldırılıyor «4 “emyiz mahkemesi bu hususta kati kararını verdi Kuruçeşmedeki kömür depoları raki : N Sihhi; ei depoları bu | va açılmıştı. Bu dava, asliye hukuk küme Meşrettiklerinaz kö> | mahkemesinde kazanılmış, fakat de depola ni ba- | po şahipleri temyiz mahkemesine Aleyhine bir d (Devam nci sahil CUMA 8 Temmuz 1938 Telefon: — sekizinci sahifede) Antakyanın umumi görünüşü ve nehir boyu Dikkntler: Cinayet ve lıyor KÜÇÜK İLÂNLAR En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası 125 kuruş Akşam İlân servisi, telefon 20681 Başmuharrir: 20565 — Yazı işleri; 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20497 Hatayda şenlik devam ediyor Askerlerimiz Antakyada da parlak tezahüratla karşılandı Kumandan ve subaylarımız şerefine enderunda büyük bir ziyafet verildi âtaylılara refah getirecek ekonomik iş birliğine aşlanmak üzeredir. Iskenderun gümrüğü açı Ordumuz kökünden s kunda tebarüz -ettirdikleri kökünden silip atmaktır. ameliyesi ile bu havalide Cü: manevraya başlıyor Bu manevraların hedefi, Gl söylediği gibi Dersim meselesini Ankara 7 (Telefonla) — Ordumuzun Dersim havali- sinde yapacağı manevralara başlanmak üzeredir. Ma- nevraların hedefi, Başvekil B. Celâl Bayarın, Büyük Millet Meclisinin yaz tatili münasebetile irad ettiği nut- Bu vazifeyi alan ördümuz Dersim havalisindeki tedib kuvvetlerimize müzahir olacak seri ve sıkı bir zamanda ve sarsılmaz bir şekilde temin edecektir. Dersimde ilip atmaktır i: veçhile Dersim meselesini bir tarama mhuriyetin otoritesini en kısa Türkiye - Suriye dostluk muahedesi Tarafeyn murahhasları hazırlanıyor dün Hariciye Vekilimizin reisliği altında toplandı. Dört komite seçildi Suriye matbuatı Türk - Fransız anlaşma- ları aleyhinde neşriyata başladılar Ankara 7 (A.A.) — Bu sabah saat 11 de, Türkiye ile Suriye arasında ak- di tekarrür etmiş olan dostluk ve iyi komşuluk muahedesini müzakere ve ihzar için, tarafeyn murahhasları Ha- riciye Vekili Dr, Tevfik Rüşlü Arasın reisliği altında toplanmışlardır. Frahsiz heyeti B, Ponsot'nun riya- setinde olup Yüce komiserlikten gön- derilmiş olan Halep delegesi B, Da- vid, kumandan Bonot, B. Waslet, An- kara Fransa büyük elçiliği başkâtibi B: Roux ve elçilik kâtiplerinden B. Boppe'den müteşekkildi. Suriye hü- kümeti Ankara mümessili Emir Âdil Aslanı da hazir bulunuyordu. Türk heyeti de Hariciye Vekâleti kâtibi umumi muavini Nebil Balı, Sıhhiye müsteşarı Asım Arar, Güm- rük muhafaza komutanı general Sey- fi, Emniyet umum müdürü Şükrü Sökmensüer, Hariciye Vekâleti birinci daire U. müdürü Cevad Açıkalın, Ad- liye Vekâleti hukuk müşavirlerinden Şinasi Devrim, Nafla Vekâletinden Namık Cemal, Ziraat Vekâletinden U. müdür Sardı, kurmay yüzbaşı Ce- mal ve Türkofis asbaşkanı Odabaşıoğ- lundan müteşekkildi. Hariciye Vekili, Fransız heyetine beyanı hoşâmedi ettikten sonra, Tür- Kiye ile Fransa arasında imzalanan ve yeni bir devir açan mukavele-ve mers (Devami 6 ncı sahifede) vafan perverlik MERERE EAA NAAEENEEADETUET AE ANEEASAAAA0 EE OAANABOEUAADAK EAA AAAAEEAAUEEBASESAAUEA ASENA Gün geçmiyor ki, gazetelerde bir ci- nüyet haberi çıkmasın: Bekçiyi kazü- na atanlar, Kddıköy vapurunda sev- gilisinin üzerine tbanca boşaltanlar, üh... Matbuata intikal ebmiyen cü rümler de caba... Türkiyede günde ye- di kişi öldürüldüğünü, Adliye Vekili haber vermişti. Müthiş rakam! Müca- dele gerek!.. Bu cinayetleri yapanlar, kendileri ne, ailelerine kurbanlarına, vicdan- larına ve Türk nüfusunun eksilmesi- ne karşı işledikleri fenalıkla beraber, milletimizin medeni seviyesini di. şürdüklerini akıllarına getirmelidir. ler. Öyle memleketleri anlatırlar ki, kânunen bir hapishane yaptırmış, Fakat mahküm bulunamadığı için bina, bekçinin (?) ikametgâhı halin- de kullanılıyormuş... Öyle memleketleri de anlatırlar ki, halkı pürsilâh, yan bakmağa gelmez! Haydi tabanca!.. En hiddetli, en haris zamanımızda dile, sevgili vatanımızı, o mesud ve medeni birinci misalden uzaklaştıra- rak, şu menhus ve bedevi ikinci misa- le yaklaştırmamağı bir gaye bilelim, Dosta dilşmana karşı Türkiyeye cina- yeti bol bir memleket manzarası ver. mekten, sırf milsellem vafanperverli, kaçınalım! yıştie, —Zâlalinize de bir radyo verelim bayım. Musiki Fİ almas. N ruhun gıdasıdır!... —— Teşekkür Lderim!.. Arica sokaktaki evlerden birinde vari.

Bu sayıdan diğer sayfalar: