11 Eylül 1939 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8

11 Eylül 1939 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 PROFESYONEL GÜREŞLER Tekirdağlı ile Alman pehlivanının müsabakası ihtilâfla neticelendi Süleymaniyeliler 29 uncu yıllarını merasimle kutladı Fenerbahçe Süleymaniyeyi 3-0 Dün Taksim stadında sekiz bin ki- şiyi aşan bir kalabalık önünde pro- fesyonel güreş müsabakaları yapıldı. Günün ilk müsabakası iki küçük peh- livan, Bursalı Selim ile İstanbullu Ha- san arasında oldu. Rakibine nazaran daha tecrübeli olan Selim 3 dakika 10 saniyede tuşla galip geldi. İkinci güreş Çatalcalı Redeb ile arabacı Mehmed arasında öldu. Çok çetin geçen iki devrelik güreşte peh- Uvanlar berabere kaldılar, Üçüncü müsabakayı Çanakkaleli Ahmed ile Somalı Fethi yaptı, Ahmedi bastıran Fethi ikinci dakikada mü- sabakayı tuşla kazanmağa muvaffak oldu. Dördüncü güreş Dinarlı İsmali ile Edirneli Süleyman arasmda yapıldı. Dinarlı İsmall bu müsabakayı 11 da- kikada tuşla Kazandı. Tabeş Tafari - Molla Mehmed Ecnebi karşılaşmalarının İlk müsa- bakasını uzun zanmadanberi memle- ketimizde bulunan Habeş pehlivanı Kassam Tafıwi Mullâ Mehmede karşı yaptı. Habeş, daha ilk dakikadan sert ve favullu güreşmeğe başladı. hake- min müteaddid defalar ihtarlerma maruz kaldı. Nihayet tekrar eden ni- zamsız hareketler karşısında hakem Habeş pehivanını diskalifye ederek Mulla Mehmed galip sayıldı. Strogof - Mülâyim Rus pehlivanı Strogot ile MülA- yimin bu güreşi merak uyandırmıştı. Güreşin ilk devresi heyecanlı geçti. Mülüyim daha atak güreşiyor, Rusu bastırmak istiyordu. Birinci devre berabere neticelendi, İkinci devre sert bir şekilde başladı. Beşinci daki- kada midesine bir darbe aldığın. id. dia eden Rus güreşi terketti ve Mü- lâyim galip ilân edildi, Dinarlı Mehmed - Skowiç Günün en güzel ve en zevkli kar- şlaşması Dinarlı Mehmedle Karâ- dağlı Skoviç arasında oldu. Bilhassa Dinarlının tatbik ettiği oyunlar halk tarafından sürekli alkışlarla karşıla- niyordu. Güreş Amerikan usulü kabul edil. diğinden sert hareketler favullu sa- PA ağ devreyi Dinarlı galip Sekiz bin seyirciyi bir araya toplayan güreşler Dünkü güreşlerden muhtelif estantaneler: Günün en güzel güreşini yapan Dinarlı ile Yugoslav, Tekirdağlı Alman yehlivanını sıkışlırırken, Mülâyim rakibinin sırtım yere getirmeğe uğraşırken, Tekirdağlı Almandan ayağımı kur- tarmağa çalışıyor, Yugoslav pehlivanı müşkül bir pozisyonda devam ettiren Dinarlı onuncu di kada yarım tayyare oyunu İle & 1 | İ | nın sırtını yere getirerek galip geldi Tekirdağlı « Villi Marn En son güreş Alman Vini Mam ile | Tekirdağlı Hüseyin arasında olocaktı Alman 130 kiloluk dev cüssesili de göründü. Tekirdağlı yanında çük kalıyordu. Güreş başlar baş bu dev cüsseye rağmen, 'Tekirdaği Galatasaray yüzücülerinin atlama müsabakaları Yüzücülerinin ekserisi talebe oldu ğu için bu sene resmi yüzme müsa. | baktlarına iştirak etmiyen Galata saraylılatr Bebekteki Denizcilik lokatı | ea me | Türkiyede ilk defa olarak tertip #abakalar dün büyük bir sporcu ka. | edilen gece maçlarına cumartesi gü. labalığının iştirakile yapılmıştır İ nü başlanmış ve Fenerbahçe ile Pera Tramplen ve kule atlaması olınak | karşılaşmıştı, Dört klüp Üezere yapılan müsabakalarda alınan a halinde tertip edi- teknik neticeler şunlardır. ın ikincisine de bu ge Tramplen: | y ile 1 — Sadi Demirkaya iğ in e bir karar verilemeden yarıda kaldı İ Gece maçları Galatasaray ile Şişli karşılaşıyor klüpleri arasnda tu & Galata nlar karşılaşacaktır. 2 — Mehmed Ekerbiçer 3 — Kemal Kozas 32.10 elisi gece yapılan İ Kule. projektör tertibatında gör 1 — Suad Erler nok itmam edileceği 2 — Kemal Kozas 3 — Kemal Aytek 92 Müsabaktdan sonra derece olan- lara klüp tarafından madalya veril- miştir, baka daha fazla aydınlık Müsabakaya saat 20,30 da başlanacak ve oyunu Adnan Akın idare edecektir. altında yapılacaktır mağlüb etti Yurdumuzun eski klüplerinden biri olan Süleymaniye dün 29 uncu yaşını

bitirdi 30 yaşına bastı. 29 sene gibi uzün bir maziye sahib olan Siyahbe- yazlılar bu münasebetle güzel bir programla bu mutlu günlerini kut- ladılar. Ve Şehzadebaşındaki lokalle- rinde başlıyan merasim Fenerbahçe müsabakasile kendi stadlarında niha- yet buldu Tam bir aile toplantısı halinde 80 kişilik bir davetli kütlesine klübün Şehzadebaşındaki lokalinde verilen ziyafette klüplerinin 29 yıllık tarihçe- si yapıldıktan sonra bu şerefli güne | iştirak eden Fenerbahçe ve Matbuat takımına teşekkür edildi. Fenerbah- çeliler namına eski futbolcülerden Ragıb mukabele ederek arkadaşları hesabına duyduğu sevinci ifade etti. Samimi bir şekilde geçen bu toplantı- yı mütsakib hususi surette hazırlanan otobüslerle klübün Şehreminindeki stadına gidildi. Sahayı oldukça mühim bir meraklı kütlesi oçerçevelemiş bulunuyordu. Günün ilk karşılaşmasını saat 15 te Matbuat takımı ile eski futbölcüleri arasına alan Süleymaniye tekaüdleri yaptı. MATBUAT - SÜLEYMANİYE TEKAÜDLERİ Hakem komitesi başkanı Abdullâ- hın idaresindeki bu müsabaka baştan nihayete kadar seyirciler tarafından heyecanla takib edildi, Süleymaniye. | liler arasında eski futbol kurtların. dan Orhan, Hüsnü, Ahmed, Hikmet gibi tanınmış şahsiyetler bulunuyor. du. Takımlar karşı karşıya şu şekil lerle yer aldılar. Süleymaniye: Sabri - Suad, Ahmed: | Naşid, Hasan, Tevfik - Kemal, Orhan, | Hüsnü, Hikmet, Zeki, Matbuat: Namık - Ahmed Adem, Osman Münir - Tarık, Murad, Adnan Akın - Şazi Tezcan, Osman Kavrak « Ali - Mehdi, Ömer Besim. Müsabakanın ilk devresi karşılıklı akınlar arasında ve 2-1 Matbuat ta- kımı lehine bitti. İkinci devre çok si. | kı oldu. Ve bir aralık Süleymaniye takımı 3-2 galib vaziyete geçti. Vazi- yetin tehlikeye girdiğini gören Mat- buat takımı son dakikalarda üstüste üç gol daha yaparak müsabakadan 5-3 galib olarak çıktı. | Faruk, Esad, Ha, Fenerbahçe Süleymaniye takımları maçtan evvel bayrak teatisi FENERBAHÇE - SÜLEYMANİYE Günün ikinci karşılaşmasını Fe. | tebrik ederim, nerbahçe ile Süleymaniye birinci ta- kımları yaptılar. 'Tarafdarlarının sü- rekli alkışları arasında sahaya çıkan oyuncular kısa süren bir merasimi müteakib biribirlerine bayrak ve ku- pa verdiler. Ve takımlar Adnan Akı. nın hakemliği altında şu şekilde di- | zildiler. Fenerbahçe: İrfan - Orhan, Şevket- - M. Reşad, Se- mih, Melih, Fikret, Basri. Süleymaniye: Hâdi - Daniş, Ruhi - Mehmed, Orhan, Hikmet - Rauf, İb- rahim, Bülend, İbrahim, Nizameddin Oyuna Fenertilerin hücumile baş- landı. İlk dakikaları mütevazin ge çen müsabakada Süleymaniyenin da» ha enerjik oynadığı göze çarpıyordu. 15 İnci dakikaya kadar mütevazin ve karşılıklı geçen oyun yavaş, yavaş Fenerbahçe hâkimiyeti altına girme- ğe başladı Süleymaniyeliler Sarılâciverd akın- larına karşı koymak için canla başla çalışmak mecburiyetinde kalıyorlardı. Feneriilerin bilhassa sol taraftan Fik- | ret ve'Basri vasıtasile yaptığı akınlar tehlikeli oluyordu. Devrenin golsüz olarak nihayetle- neceği tahmin edilirken tam 42 inci dakikada sağ tarafta yapılan bir fa- vulden Reşad Kaleye muvazi bir şüt çekti. Pikret ile Basri aynı zamanda fırladılar ve Basriyi bulan top plâse bir şütle Süleymani lesine girdi ve birinci devre 1-0 Fe ine ka- pandı. te İKİNCİ DEVRE İkinci deveye Süleymaniyeliler büyük bir enerji ite başladılar. On dakika kadar süren hücumları mü- teakib Fenerliler tekrar hâkimiyeti ! aldılar. Ve oyun Süleymaniye nısıf sahasına intikal etti. Üstüste yapılan akınlar bir türlü netice vermiyordu. Maamafih bü sırada Süleymaniye ka- lecisinin muhakkak göllere mâni ol- duğunu da kaydetmek lâzımdır, Nihayet 25 inci dakikada Fikretin uzaktan çektiği şüte kale önünde ye. tişen Esad kaleciyi şaşırtarak ikinci 37 nci dakikada müdafaanın iler. 37 inci dakikada müdafaanın İler. de olmasından istifade eden Melih geriden kaptığı topu sürerek sıkı bir şütle gole tahvil etti, Ve müsabaka bu netice değişmeden $-0 Fenerbah- çenin galibiyetile bitti. Süleymaniyelileri 29 uncu yıllarını idrak ettiklerinden dolâyı candan Şazi Tezcan

Aynı gün çıkan diğer gazeteler