7 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

7 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ M'ru 987 B"’b“"“"""'z Bel-! İzmir sicilli ti- graddan geçti — Başı T inci sahifede — ::r General İsmet İnönü, Tür iyenin Belgrad elçisi B. Ali Haydar Akbay tarafından Yu- göslavya hududunda istikbal edılıı:ıışhr Elçi, Türk murah- eyetine Yugoslavya-İtalya hududuna kadar refakat et- ir. Türkiye Başbakanı, Bel, İgrad lltııyonundı Yugoslavya Baş ve Dış Bakanı B. Stoyadinoviç Ye Mmaiyetleri erkânı tarafından "'lmlınııııılırdır ontrö mukavelesi - Yarın sabah imza ediliyor - kB"' T inci sayfada — Onleransın bu haf SSİRAN Dit İşirla, ğeyei'me 1.77— bir zamana tehiri lâzem ge- ':—iliı Bu ihtimal konfarans mah- .""'u'ı asabi bir hava - tevlid t Montro. 6 (Radyo) — Me 'i' kapitülâsyonlarının - kaldı: "lması hakkındaki mukavele, ; 'Martesi günü Montröde me- “llnlşıımn edilecektir. ukavele ile kapitülâsyon- arın Mısırda daha on iki 8ç: ; : Müteber olması kabül olu: “h:ık ve bu müddet sonunda U atika ilga edilmiş ola: Pırıı. 6 (Rad iyo) — Fran: ;::ı:n Montrö murahhası he- reli zelmı;ıı:' Bay Tesan Parise .Cı;nubl Alrika murahhasları 'Ontröye vasıl olmuşlardır. Ce""" deen sonra qd“da gidecek Misakı, etrafında (i ?ı'ı,i.'nıı.d. Avrupa — siyasal mr:lı' tarkta sayesinde — sulhun, edilmi; iyi bir halde temin yorlar. * Olücağı kanaatini göstleri- m*ıırı.ıîiye Vekili Tevfik Rüş- M B;n Haziran iptidöla- Ka ğdatta bulunıcağı ve * ricalile konuştuktan sonra rana Stçeceği söyleniyor. a Misakının imzalanması esine gelince, bu misa- ©, Huziran sonlarında tama: aktedilmiş olması kuv- € muhtemeldir. ıllnır İkinci İera Memurlu- Bir horcun temini için evel- H dilip bu kerre para- 1 Şevrilmesine karar verilen h:"[' büyük yuvarlak masa M."'Wer masa bir aded tal hahsı bir mermerli kris- hll.::. ir mermerli şemsi- bir adet ut birinci ar- '0/S/037 Pazartesi sa- 5/937 C.u İ artırması 14/ Güzelyalı v.!"lnu ayni saatte llll.“u Pür iskelesinde yede Satılacağından ta: hall' 1 mezkürde ma- Tacaaj biş memuruna mü:- olunur. — 1396 at 14 4 Ni YNUN mnmNan | * FoTo OR !r L_R'f ik Lütfi Or izi okşayacak poz Temiz işçilik €et civarı Kaymakam taddesi No, 20 Ha"ciy' Vekilimiz caret memur- luğundan: (Mateo Alaluf mahdumları Raul ve Viktor Alaluf) ticaret unvanile — İzmirde Osmaniye caddesinde Çukür hanında 19-20 nmumarada her - türlü ticaret işleri ve komisyonculuk ve sigorta acenteliği ile uğ- raşmak üzere teşekkül eden işbu şirketin ticaret unvanı ve şirket mukavelenamesi tiçaret kanunu hükümlerine göre si- cilin 1980 numarasına kayt | ve tescil edildiği ilân olunu zmir sicilli ticaret memür- luğu resmi mührü ve F. Tenik imzası 1 -- Mukavelename Bin dokuz yüz otuz yedi senesi Mayıs ayının beşinci çarşamba günü saat on bir sıralarında İzmirde Halimağa çarşısında 14 numaralı daire- sinde vazife gören aşagıya mühür ve imzasını koyan İz- mir üçüncü noteri Bay Tahsin Amurun - vekili Bay Ali Raif Günyerin yanına gelen ehliyeti kanuniyeyi haiz bulunan zat ve hüviyetleri kanun nazarın- da şahadete ehil görülen kim- selerden İzmirde Halimağa çarşısında 19 numaralı mağa- zada Alber Benmayor ve İz- mirde Halimağa — çarşısında 11 numaralı yazıhanede Salvo Gomel. Nam şahitlerin tarif ve şa- hadetlerile anlaşılan, İzmirde Salhne tramvay caddesinde 522 numarali evde oturan ölü Mateo Alaluf oğlu Bay Raul Alaluf ve ayni evde oturan ölü Mateco Alaluf oğlu Bay Viktor Alaluf, anlatacakları veçhile bir şirket mukavelesi- nin tarafımızdan yazılmasını istediler adı sanları yukarıda yazılı şahitler yanında arzuları soruldukta ikisi birden söze başlayarak: M. 1 — Şirketin mevzuu: Bil'umum ticaret işleri ve ko- müsyonculuk ve sigorta acen- talığı muamelâtile meşgul ol- maktan ibarettir. M. 2 — Şirketin unvanı *“MATEO ALALUF MAH- DUMLARI RAUL ve VİK- TOR ALALUF, tur. M. 3 — Şirketin sermayesi şeriklerden her biri tarafından vazolunacak beşer bin liraki ceman “10000, on bin Türk lirasından ibarettir. M. 4 — Sirketin merkezi ticareti İzmirde Osmaniye cad- desinde Çukur hanında 19/20 NuMlı yazıhanelerdir. $ — vazı İm: Şeriklerden yalnız ıı;.:î l::l".yl::' firması altında ve işbu lieke- tin nam ve heııbııı. olarak münferiden vaz'ı imzaya me- zundur. M. 6 — Şirketin nevi kol.- lektiftir. M. 7 — Kâr ve zarar; Şir- etin kâr ve zarârı şürekâ arasında münasefeten taksim ve tevzi- olunacaktır. M. 8 — Tarihi tesisi ve müddeti: İşbu şirket, beş ma- yıs bin dokuz yüz otuz yedi tarihinden ritibaren işe müba- şeret ederek beş sene devam edecektir. M. 9 — Şerikler, müteveffa babaları Mateo Alalufun bi cümle duyunat ve matlubatını derühde ederek eski ve yeni ticaret işlerile kumüsyon ve z ııgort.ı noıınelıuııı dcvınıını ANADOLU Akitler başka bir diyecek- | leri olmadığını beyan ve ikrar eylemeleri üzerine işbu muka- velenameyi yazmakla beraber hazır bulunanlar yanında açık- ya okunup manası anlatılarak meal münderecatı arzularına tamamen uygun olduğu tasdik kılındıktan sonra altını hepi- Miz imza ettik ve mühürledik. Akitler: Şahitler: Noter resmi mührü ve ve vekili Ali Raif Gün- yer imzası Uumumi No. 2718 Hususi No. 2/227 Bu mukavelename suretinin daire dosyasında saklı 2718 umumi mumaralı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin da- kuz yüz otuz yedi senesi ma- yıs ayının beşinci çarşamba günü. İzmir üçüncü noteri resmi mührü ve Tahsin Amur namına imza okunmadı 20 kuruşluk tayyare pulu 30 kuruşluk damga pulu 40 kuruşluk harç pulu İmzaları İmzaları Saat 14 14.45 15.30 14 14.45 15.30 14 14,45 15.30 Artritizm Sayfa ? NEOKALMİNA Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Harp Okulu Komutanlığından: 1 — Harbiye okulu 937 yarsubaylamı için aşağıda cinsleri miktarları tahmin bedelleri fiat- leri yazılı eşyaların hizalarında yazılı günlerde eksiltmeleri Ankara Harp okulunda müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 2 — İsteklilerin şariname ve nümuneleri görmek üzere hergün eksiltmeye gireceklerin mu- ayyen gün ve saatta teklif ve teminat makbuzlarile mektuplarını ve vesikalarını zarf- ların ve eksiltmelerin açılma saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. Gün Pazartesi Salı Çarşamba Izmir Komutanlığı ilânları İzmir Mst. Mv. Sat. Al, Ko. dan: 1 — Kırkağaç kıtaat ihtiyacı için (72000) kilo un, kapalı zarf (36000) kilo arpa, (14000) kilo bulgur açık ek- siltme suretile alınacaktır. 2 — lira muvakkat teminat parası (126) liradır. Unun ihalesi 12/5/937 çarşamba günü saat 16,30 'da kapalı zarf, arpa ve bulgurun ihalesi 12/5/937 çar- şamba günü saat 16 da açık eksiltme suretile Kırk- ağaç satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kırkağaç satın alma komisyo- nunda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma- beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve; 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika- larla birlikte un için teminat ve teklif mektuplarını arpa ve bulgur için teminat makbuzlarını ihale saa- tından en geç bir saat evvel Kırkağaç satın alma ko- ları şart olmakla misyonuna vermeleri. A 2rA:7 graf müdürlüğünden: 1 — Kendini tanıtma kartları gelmiştir. 2 — Tanıtma kartlarının itibar müddeti tanzim başlamak üzere üç senedir. 3 — Tanıtma kartı şahsa ait olup bu kartı hamil olan kim-? senin her hangi bir posta merkezine ibrazı halinde o Eksiltme tarihi 17/51937 18/5/937 19/5/937 & 8 1240 tarihinden posta merkezindeki muamelesini kolaylıkla görür. 4 — Tanıtma kartının bedeli beş kuruş olup ayrıca 15 ku- ruşluk damga puluna tabidir. 5 — Tanıtma kartı almak istiyenlerin 6 X 4 büyüklüğünde kartonsuz iki fotoğrafla hüviyetini ve san'atımı göste- Unun tahmin bedeli (9360) lira muvakkat teminanı (702) lira, arpanın tahmin bedeli (1800) lira muvak- kat teminatı (135) lira, bulgurun tahmin bedeli (1680) Izmir vilâyeti Posta ve Tel- Eksiltme şekil Lira Kapalı zarf 473 " b 630 B K 1005 Açık eksiltme 213 * e 197 1182 473 788 e '2757 9 Kapalı zarf İlk teminatı Miktarı — Cinsi 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 Sandık Portatif karyola Battaniye Matra Manevra kemeri Çizme Kılınç Sırma kemer Elbise 2496 / 1369 Yakında çıkıyor izmir — gazete. lerinde çalışan beş muharrir arkada: gn hazırlamıkta eldoğa bu mü- kemmel eserde Egenin tarihi, coğ: fi malümatını, istihsalât, ihracat, kültür, bayındır- lik hareketlerini bol resimli olarak bulacak sınız. Türkçe- Fransızca Ba kadar mü- kömmel bir eser, İ Egede ilk - defa |Ş çıkıyor. - Egedeki Asarıatika, — hara: beler, meşbur şe- birler — hakkında aranılan malüm,; bu eserde kolay- ca bulonacağı gi- ai bi yerli ve cene bi bütün mücsse- selerin, hatta kü- çük esnafın dabi adresleri - buluna- caktır. Ü Eserin tertibi- me Ticaret — mal- bassında — başlan- maştır, Tafsilât Anadolü matbaa- sında 2776 tele- fon numarasından alınabilir. rir resmi vesaikle muavinliğe müracaat etmeleri ilân olunur. Salihli belediye reisliğinden Şehrin yolları ile sokaklarının 1 Haziran 937 ilâ 31 Mayıs 938 tarihine kadar temizlik işleri bir sene müddetle eksilt- meye konulmuştur. İhale günü 13/5/937 perşembedir. Taliplerin şeraiti görmek istiyenlerin belediyeye müracaatları ilân olunur. 7 8 9 11 1399 Emlâk ve Eytam bankasından Emlâk ve Eytam bankası umumi heyetinin fevkalâde ola- rak Haziranın sekizinci salı günü saat 11 de bankamız mer- kezinde toplanacağı hissedarlara ilân olunur. 1390 1391 Devlet Demiryollarından: Eskişehir atelyesi için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. Taliplerin imtihanları Ankara, Eskişehir ve H. Paşa depo- larında ve İzmirdekiler için de Alsancak atelyesinde yapıla- caktır. müdürlüğüne müracaatları. Izmir Ahkâmı Şahsiye Sulh Hukuk Mahkemesinden: zmirde Namazgâh cadde- sinde 143 sayılı evde oturan Hasan kızı Vasfiyenin hacrine İsteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir Cer atelyesi 9418 1118 / 1388 ve Olti okulu öğretimeni oğlu Mustafa Abbas Eronatin vasi tayinine karar verilmiş olduğu ilân olunur. 1401 Izmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi Halkapınar Kumaş Fabrikası İMEVSİM DOLAYISİLE YENİ ÇIKARIL, Sağlam, Satış yerleri: AN KUMAŞLAR zarif ve ucuzdur ——— YENİ YAPTIRACAĞINIZ ELBİSELER İÇİN BU MAMULÂTI TERCİH EDİNİ: Bil kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi Mıırı"ıl:::ıı lg::ı::îıddm caddesinde FAHRİ KANDEMİR oğlu ga: Pamuk Mensucatı'Tirk Anonim Şirketiğ ŞİRKETİN MERKEZ VE FABRİKASI İZMİRDE HALKAPINARDADIR VE LEYLEK MAHKALARINI HAVİ HER NEVİ KAPOT BEZİ İMAL EYLEMEKTK OLUP MALLARI AVRUPANNI AYNİ TİP ımıuu-rım FAİKTİR n e I—A' D elgraf adresi: Da YERLİ PAMUĞUNDAN AT, TAYYARE, KÖPEKBAŞ, nıclım GEYİK

Bu sayıdan diğer sayfalar: