7 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

7 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fratelli Sperco Vapur Acentası ROYAL NEDERLAND KUMPANYASI S/S “GANYMEDES, — va- puru 20 Mayıs 1937 de bek- lenmekte olup AMSTERDAM, ROTTERDAM ve HAMBURG limanları için yükleyecektir. SVENSKA ORİENT LİNİEN KUMPANYASININ M/S “ERLAND, motörü 28 Mayıs 937 de beklenmekte olup ROTTERDAM, HAM- BURG, GDYNIA ve SKAN- DINAVIA limanları için yük alacaktır. SERVİCE MARİTİME RU- MEN KUMPANYASININ S/S “SUÇEAVA,, vapuru 19 Mayıs 937 tarihine doğru beklenmekte MALTA, MAR- SİLYA ve CENOVA liman- İları için yolcu ve yük kabul eder. Yolcu ve yük kabul eder. İlândaki hareket - tarihlerile navlunlardaki değişikliklerden acenta mesuliyet kabul etmez. Daha fazla tafsilât için İkin- ci kordonda Tahmil ve Tahliye binası arkasında FRATELLİ SPERCO vapur acentalığına müracaat edilmesi rica olunur. Telefon: 4142/4221/2663 Wı Fı Hı VAN' Der ZEE& CO. V.N. DEUTSCHE LEVAN- TE LINIE G. M. B. H. HAMBURG *LARISSA,, vapuru 12 Ma- yısta bekleniliyor. ROTTER- DAM, BREMEN ve HAM- BURG için yük alacaktır. AMERIİCAN EXPORT LI- NES The EXPORT STEAMSHIP CORPORATION “EAMİNSTER,, vapuru 29 Nisana doğru bekleniliyor. NEV.YORK için yük kabul | eder. *EXTAVIA, vapuru Mayısa doğru - bekleniliyor. NEV-YORK için yük alacaktır PİRE AKTARMASI, SEYRİ | SEFERLER *EXCAMBION, vapuru 7 Mayısta NEV-YORK ve BOS- TON için PlREden hareket | edecektir. “EXCHORDA,, vapuru 21 Mayısta NEV-YORK ve BOS- TON için PİREden hareket SERVİCE MARITIME ROUMAIN BUCAREST “DUROSTOR,, vapuru 2 Mayısa doğru — bekleniliyor. KÖSTENCE, SULINA, GA- LATZ ve GALATZ aktarması TUNA limanları için yük ala- saktır. JOHNSTON WARREN LINIES LTD. LIVERPOOL »JESSMORE,, — vapuru 9 Mayısta — beklenileniliyor. LI- VERPOOL ve ANVERS - li- manlarından yük tahliye ede- cek ve BURGAZ, VARNA, KÖSTENCE, SULINA, GA- LATZ ve IBRAILE limanla- rına yük alacaktır. *INCEMORE, vapuru 30 Mayısta bekleniyor. LIVER- POOL ve ANVERS limanla- rından yük tahliye edecek ve BURGAZ, VARNA, KÖS- TENCE, SULINA GALATZ ve İBRAİLE İimanları — için yük- alacaktır. SOC. ROYALE HONG- 10 | )İİ"İİİHİNİHİ"İİİlllllllİİHlllmlllmlull||İ||||IİİİIİIİİNİIIIIHHIİI |||||||||lll|||||||||""l"l"m"lİUIİ||llllllllllllllll"""l"lll_ Ucuz, taze ve temiz ilâç çeşidleri Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında Hamdi NüzhetÇançar Sıhhat'Eczahanesi GS DKDK IKLAT ELEKOLRYKLAKTKAIT KKY CUYK CKOT AAA LKLKY OKTT ADKT KİK KKY KKK AAA AAA TANIAAI KI değirmen Hali faaliyette yüz yirmi santimlik çift taşlı ve 27 beygirlik İngiliz nasyonal markalı mazotla müteharrik motoru ve bir tuz taşı ve bir arpa ezme makinesi ve muafiyet ruhsatnamesini ha- iz değirmen acele ve ehven fiatle satılıktır. İzmirde Kestane pazarın- da 22 numarada makineci ve tornacı Raşid ustaya müracaat. | nasrlamı Birinci Sınıf Mutahassıs Dr. Demir Ali Kançı oğlu |İİcilt ve Tenasül hastalık-| ları ve elektrik tedavisi İzmir - Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması arkasında Telefon : 3479 GEz F | ROİSE DANUBE MARİ- TIME *DUNA, vapuru 12 Ma- İ yısta bekleniliyor. BELGRAD, NOVİSAD, — BUDAPEŞTE, BRATİSLAVA LİNZ ve Vİ- YANA ıçııı yük alacaktır. DEN NORSKE MIDDEL- HAVSLINJE OSLO “SARDINIA,, motörü 22 Mayısta — PİRE, ISKENDERİ- YE, DİEPPE ve NORVEÇ limanlarına hareket edecektir. Vapurların — isimleri gelme tarihleri ve navlun - tarifeleri hakında bir taahhüde - girişi- lemez. Telefon No. 2007 2008 Purıen Şahap Iılıiı x&xılxxXX N kuruz ol (Olivier ve | racak ve ANADOLU 7,Mayıs 987 5 Slmragrıları EE e eli # rükler,asabi zayıflıK,uykKu W suzluk, baş ve yarım baş a; rısı ;baş dönmesi baggmlık | (CT LA AA AT gelen nde bulunur. bülün rahalsılıkları Ci B dlç alınacaktır Askeri fabrikalaf umum müdürlü- ğünden: Ankara civarında Kayış, Küçük Yozgad ve Erzurumda kuk | lanılmak üzere bir operatör ile iki tabip ve bir eczacı alınA” | caktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile umum müdürlüğe mü” racaatları 29 3 7 n 15 1263 Gazi Bulvarında Izmir Sağlık Evi Müessis ve Müdürü Dr. Operatör Mitat Baran Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu” lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastal arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 407 ŞÇ Ur ae N [ racık o;ı—ı';—ııı “UMDAL,, Umu- | mi Deniz Acenta- lığı Ltd. Hellenic Lines | Limited Şürekâsı Limited Vapur Acentası Birinci kordon Rees binası Tel. 2443 THE ELLERMAN Lİ- “BELGİON,, vapuru 13 ya- NES LTD. | hut 14 Mayıs beklenilmekte, “ALGERİAN, — vapuru 5 | ROTTERDAM, HAMBURG ve ANVERS limanları yük alacaktır. “TURKİA,, vapuru 28 ya hut 29 Mayısta beklenilmekte, ROTTERDAM, HAMBURG ve ANVERS limanları için yük alacaktır. PHELPS LİNE PHELPS BROS & CO INC, “JACOB CHRİSTENSEN,, vapuru. 20 Mayıs - beklenil- mekte NEV-YORK limanı için yük alacaktır. Vapurların isimleri, gelme tarihleri ve navlun tarifeleri | hakkında bir taahhüde girişi- | lemez. Mayısta LONDRA, HULE ve ANVERSten gelip yük çıka- 15 Mayısta avdet edip LONDRA ve HuLL için yük alacaktır. *LESBİAN, vapuru 27 Ma- yısta LONDRA, HULL ve ANVERSten gelip yük çıka- racak ve aynı zamanda LON- DRA ve HULL için yük ala:- caktır. EGYPTIAN, vapuru Mayıs nihayetinde LİVERPOOL ve SWANSEAdan gelip yük çı- karacak ve aynı zamanda Lİ- VERPOOL. için yük alacaktır. için TEH GENERAL STEAM nez. NAVIGATION C. LTD. îıa'ılrnîı'koı;md' “UMDAL,, | “ADJUTANT, v |U IZ ACENTA- | Mayıctıj gelip Lownîâ’)("îç.î DLİĞI LTD. . vapurü ” acentalı anahtarı olan ye, yi urucaklır y ğan SETRE Ha OA lzmır vilâyeti muhasebei hu Tarih ve navlunlardaki de- | Olunür. gisikliklerden acenta mes'u. | — Riz binasında No.166 — | susiye müdürlüğünden: Tiyet kabul etmez. Telefon : 3171 İ Bedeli muhammeni AKCRDAKTARTATAATIKIL II TI Lira - Kuruş Yeri Cinsi Oktor 8 ŞT 425 000 Burnava Akkaş Medrese binasi | sokağı, A.Kemal Tonay Bakter?'yolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları Birinci Sınıf Mutahassısı (Verem ve saire ) İdarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi zilı bulunan eski medrese binasının mülkiyeti satılmak Ü 20 gün müddetle açık artırmağa çıkarılmıştır. Şırllırı öi mek istiyenlerin hergün Muhasebei hususiye müdüriyeti dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü _kî:îîı Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı E Si PY işsE n ev ve muayençhanesinde sabah saat 8 den akşam aaat 6 ya £ 24/S/937 pazartesi günü saat 10 d_a depozito makbı kadar hastalarım kabul eder £ | birlikte Vilâyet daimi encümenine müracaatları ilân olunu” Ö KDĞ DDD DA YAKICAKAR.TOLKAKIDALI OKLAAKA AA BKK Ze ZeZoze £ <7 75 VONK S HİLLES S0 1 Tesiri tabit, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. Sriğbi ğ n A y eti gelğei . b zi üiz echzacı ve tabip D

Bu sayıdan diğer sayfalar: