30 Temmuz 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Yirmi yedinci yıl No. 7236 Cuma 30 Ha e Temmuz 937 Hergün sabahları çıka * siyasal gazetedir. Japonlar, Dün Pe Uzak Şarkta kanlı muharebeler devam ediyor General Fen Suyan, Pekin şehrini Japonlara teslim etmiştir ——— o—.|.rm — .İaponlar, Tiyençin ile Lankfanı bombardıman ederek büyük tahribat yapmışlardır. Çinlilerin zayiatı büyüktür Tokyo, 28 (A.A.) — Mebu- e meclisi maliye encümenin- beyanatta bulunan Prens K“'wye. Çin ile ihtilâfı musli- he halletmek ümidi tama- | ki B. Eden Romaya gidecek b © zail olmamış olmakla Staber Japonya için ağır bir karar ittihaz etmek zamanının Milüetmiş olduğmu söyle TDiştir, | Tokyo, 28 (A.A.) — Ha SiYe Nazırı namına söz söy- heğe salâhiyottar bir zal | buçü etmiş olduğu mühlet i © öğle vakti münkazi | | Japon — ültimatomunun | BBi yeçbile.37 n0i Erkanin | e çekilmesinin — Japon fizonu ile Japon tebaasının Diyeti için kâfi görünme- -€ olduğunu beyan et- . Bu zat ilâveten demiştir ki: | ÜĞK ıBanEıifJıı N Memi İ j n Du —— k urlarımız Pekindeki Bir Japan neferi top başındu Ingiltere hııiciye Nazırı Bay Kaebilerin himayesi — için za- "'J olan- tedbirleri —almıştır. ordusu bu şehirde mü- Stdem, dide elerin ehemmiyetini tah- — enin, yakında Romaya gi- derek, İtalya Başvekili Bay 'i_"——ıîğW Müussalini ile konuşacağı Lon- ne Girdiler A Türkiye-lrak Şimendifer yolu inşaatına yakında başlanıyor Mısır Kralı Dün merasimle kılıç kuşandı Dün, Mısırın;îar;fında bü- yük şenlikler oldu Kabire, 29 (Radyo) — Mısır ktralı Faruk, bugün 19 yaşına gir- miştir. Bu münasebetle — Masarın her tarafında büyük şenlikler ol mMuştur, Kral Faruk, bu sabah, saltanat arabasına binerek, relakatinde bu- Tunan — Başvekil Nahas paşa ve ni yabet heyeti azasından iki kişi ile parlâmentoya gitmiştir | Parlâümen- toda, âyan — meclisi de - toplan bulunuyordu. — Kral Farik — parlü: menloya 2 atıldı. Kral, konunuesasisine | göre, 19 yaşına girdiğinden, bugün- den itibaren Misirin devlet işlerini tedvire başlamış ve girerken pare 10p Misir temelyar sadık kalacağına — dair parlâmenlo | huzul da andiçmiştir. Niyabet meelisi, betle - bügünden — itibaren devlet umurunu krala devretmiş ve —bial ederek Abidin sarayımı — terkeyle- miştir. Kral, parlümentodan dönerken, yanında — yalnız Başvekil Nahas paşa bulunuyordu. Bpstn üğle üzeri aaracda ha. yük bar ziyafet verilmiş ve bütün parlâmento ve üyan azası ile kor- diplomatik hazır bulunmuşlardır. Abidin sarayında gece de mü- kellef bir gardenparti tertib edil- miştir. bu münase: çarr -. Mızirin her taralında bü gece fener alayları tertib edilmistlir. Kahire, 29 |Radyo| — Royter ter Ajansından: Kral Farak, bu va- bah Misir krali olarak. kiliç kü- ganımıştır. gözden geç—-irilecek dradan haber verilmektir. ——— Spor Kurumu ikinci reisi B. Ad- nan yakında şehrimize geliyor Ankara, 29 (Hüsüsi) — Türk spor kurumu ikinci reiki Aydın — say- lavı B. Adnun şehrimize gelmiştir B. Adnan yakında İzmire gidecektir. Orada bulonduğu - müddetçe işlerini gözden geçirecek ve faar günlerinde İzmirde spor harekel- l':.:i'i;ı göm::elenlî ;ulııııaw aktır. h y Balkan güreş müsabakalarının orada yapılması ve Rumcu milli kımı ile Türk milli takımıma İzmirde karşılaşmaları muhtemeldir. Aynı zamanda İzmir-Aukara ve İzmir-İstanbul muhtelitleri arasında da maçlar yapılacaktır. ' güyret edecektir. Fakat =" ükıbeti bilhassa Çinli- hattı hareketlerine ve , ? ların mukabil hareketlerine ur, Tokyo, 29 (A.A) — Ame- e Befiri B. Crev ile İngiliz . Dod bugün Hariciye B. Hirota ile görüş-$ ur. .î:“ıhıy, 28 (A.A.) — 29 Dlaat kümdarla be İran, Irak vrerAfgaııı * TP in ordusuna mensub Bi Yangsoun yakininde z — ER Hdi Bo "ehri üzerinde Tiençin- Gürültülü bir seyahatten sonra N e:İe'ııııiryı;ıılu köprüsünü -——————'—_'“—_ , L 'a exiş eı’kı':'kı'ıı'ııel kıtaatı Ingııtere Kraı ve Kraılçe- ğlq Paoting Foudan hare- Yüni, ttmiş ve bir gece yürü- ile,, Sen sonra Langfanga 10 MA.:;"G mesafede bulunan l.hn €© varmış ve bu suretle ahi münakalâtının sağ ce- p:ı'(_lehdid altına almıştır. k | si Londraya döndüler .— .—— İrlanda, zabıtası, şüpheli birçok köyleri işgal altına aldı İngiltero Kralı AL tıncı Jorj ile kru- T-Hankeon — hattı son tahkim edilmiştir. İç- l..dîî tayyarelere karşı kul- Cnn Zirhli trenler mütema- dolııınıktnd ır, liçe Elizabet, bu- gün İrlanda seya- hatinden dönmüş- ZOti v lerdir. ü .i“lıngf'oıfyı 27 Çin tay- Subek ilek " Drar Şan Ş eİtiştir. < | da zabıtası; dün: i ı—.:hly 28 (A.A.) — Çin | va hâdiselerden Afgan Kralı Zahir Han l—' Ürine nazaran General dolayı bamı şüp: n.ıı!,;_ı_ m"ı_ı,.,)h_ X .î:_ e Yuan — Mareşal rinievel - Cumburiyet — bayramında ;_l dü çi B birçok eevebi hükümdar, veliabd y Şekin emri üzerine 'âra — bir ültimatom ve- o *eıl ve devlet ricali Ankarada toplana- Yapılan tah: DN Ş " cak ve Türkiye Reisicamhuru İtei ;üHoPelyı tahliye etme- *'*"';Vî""l- vala türke arzı tazimat eyliyeceklerdir. '?q;m" 48 saat mühlet ita | kâ bâditcler ee İbnissoud, Yemen İmamı, Irak 19.;- nm"'f'- _ı"'ı"n Krah Gaziyülevvel, Afgan Kralı ve merkezlerinin bir: ihcu ordu 9 Çin tay- ih “muzaharetile Şarki Muhtar — hükümetinin olan Toung Cheouyu TiF Veliahdı, Ankarayı ziyaret edecek hükümdarlar arasındadır. Bundan başka Romanya Baş- yekili B. Tataresko ile İtalya Hari: din; çağa — bombalarla tabrib edilmiştir. İhtilâl cil erin, ha “uıim şimendiler hatla- eiye Nazırı ve Balkan antantı Ha- '*hd.. e , İ zimn — Birçoğuna riciye — Nazırları da Cumhuriyet Bha e 29 (Radyo) — Ti- | 3, dinamit koy ayrümüda , ânlarale; Dulananık: alınan haberlere lardır. duükları — anlağıl. D Ankaraya ge- Cumhuriyet bayramımızda Ankaraya bir çok hü- '.stan Hariciye Nazır. lart ile Asya pakı Kahire, 29 |AAJ — Ajansı muhabirinden: Kral Faruk bu sabah alkışlar içinde Misr Krab olarak — kılıç kuşanmıştır. Ba merasim (Firaun- lardan) beri Mısırda — yapılan ilk merasimdir. 4 Ankarada |tifo var İstanbul, 29 (Hususi) —Son haberlere göre, Ankarada da tifo hastalığı çoğalmıştır. Royter r gelecek tı görüşülecektir Tecek olan İran, Irak ve Afganistan Hariciye Vekilleri, bu fırsattan is- tifade ederek Asya paktı için bir toplantı yapacaklardır. İşoretler: İ Deli diye başımıza imtiyazlı bir belâ kabul edemeyiz! Dün, Necatibey mektebinden muallim Bayan İsmet Perran idatehane. mize geldi ve hakikaten bepimizi hayrette bırakan bir şikâyette bulundu. Bayan Perran dedi ki: - Bayraklıda oturuyorum. İşlerim dolayısile İzmire geldim. Basma: onunda indim, Otobüs beklemeğe başladım... Ansırın arkamdan vm etti, beni şiddetle yumruklamağa başladı. Bir insanın, biç haberi yok iken birdenbire taarraza uğrayıb yumcuklanmasının verdiği heyecamı takdir edersiniz. Başımı çevirdim.. İyice giylamiş, iri yarı bir adam. Beni hem dövüyor, hem de en #ğır külürlere boğuyordu. Nihayet bir kadındım. Firaftan, kahvehane. den vesaireden koşuştular, onu yakaladılar. Bon, heyecanımdan, tecmü- rümden, utancımdan ve korkumdan ağlıyordam. Meğer, bu adam — deli imiş. Gidip polise başvardum: Ne yapalım «dediler. deli imiş. — Düşününüz rica ederim, bir deli sokak ortasında bize saldırabi- liyor da ona kimse birşey yapmıyor. Yani deli cemiyet içinde elini, ko: lunu sallıya sallıyo, mesuliyetsiz ve tam bir hürriyctle dolaşacak.. Bu ne iştir? Ben, asabıma oldukça hâkim bir kadın bulunduğum halde, ni: bayet bütün hislerimi ağlamakla avutmağa çalıştım.. Bayan İsmet Perran, teessürlerini uzun uzadıya anlattı ve düşündük: Bir insanın ansızın velevki aasızın - olmasa bile, durup durarken hücuma uğraması ye üstelik dayak yemesi, felâket gibi bir şeydir. Maayyen bir düşmanın taarruzu kabul edilebilir. Fakat hiç yüzü görül memiş bir insanın birdenbire saldırması; insana neler düşündürmez? Me. selâ, Bayan İsmet Porranın yerinde, bir sinirli, bir hâmile, kalbinden muztarip bir kadın tasavvur ediniz. Bu bemşire, karşısındakinin deli olduğunu da anlarsa vaziyeti ne olur?.. Soniyen, bir kadına saldırmakta ve onu sokak ortasında böyle dövmekte tereddüd göstermiyen bir deli- min, yarın öbür gün eline geçir-ceği bir silâhla daha müdhiş hâdiselere de atılmıyacağımı bize kim temin eder?. Delidir, diye vatandaşın başına imtiyazlı bir belâ kabul edilebilece- kini hiç ü hmarbaveye, syorn

Bu sayıdan diğer sayfalar: