30 Temmuz 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ Yı: 20. ME Sayı, 70221142 Fut gn et İnğ in, si Bündeli n #por işleri hak. ik gazetelere verdiği diği, recelerde ehemmiyet ver Y hey, de sporun neden dola Selegi ola, Jedi bir memleket me bor i Söunü göstermiştir. Si ,* öyle bazılarının sandık: | we 'danlarıma çıkacak iriileriyl karşıla- büt ün gen mesi ola- a Belgrad'a hareket ettiler oya Sustosta biri milli ve biri tem Mâkü ak üzere iki maç yapacaklar SPOR ii ug vaziyette, cereyan a ra si n d a den hkiki bir harptir ve bu d gr. ony nn arpkı ponya galip mevkidedir. Atatürk evvelki sabah bera Son gelen haberler, Şimali Çin or. vekili - ve KE nd rinin b Sung Telgraf adresi: Kurün . İstanbul 100 KURUN “5 Ankara Caddesi EZ PARA “0.0 Telef. 21413 (Yazı); 24370 (İdare) sili bolcularımız Çinliler çekildi, Japonlar Pekin'e girdiler da bir milli ve bir tem” . aşı . Yugoslavyadı bi m pk kişilik bir ordu hazırladı, üzere iki m iman l ntboleularımız dün k Mİ dö em Sn Muharebe Merkezi lerdir, Seda a Rızann terbiyesi yl Fede rasyonu reisi 8: Nankin hükümeti Japonyaya karşı 200,000 bekliyor Çinde ! iyasetinde m a mi Çan Kay Şek Çini için kurtuluş ancak muharebe antronörü Biyepei -.Japon hâdiseleri hireleri Köylüler İ berlerinde Dahiliye Parti genel se ekreteri Şükrü Ka- ya olduğu halde motörle Paşa * bahçeye uz oradar Beykoz kaymakamı e jandarma ku * indiği ile diğer zövat tarafın” üğini bildiriy. selini Cu b r reisimiz köylülerle erer etmişler, dertlerini sor- sir kin üzeri e Alatrk sonra yeniden: teşek Jadran Galata rıhtimında. RL 1Soni Sa. 6 Sü: 4) vi memleket vi #0 ir Y sla ğ leşen ve müsta! ir, öğ bel elmi imiş buluna an ugo v ağ /Kısaca: maka mektepgemisi Daha büyük bir kından tetkik etmişlerdi: 3 7 Sonu: Sa. 7 Sü. 5) ürkçeşme suyu : 7:55. teri susu imzalamış, eakiben Dah açikçasını söylemek lâzım ge Ç Ş ra ile vali ve yg reisi akn lir in tmiş — yerli sanayii” iç risinde mikrop çıktı, e e ME koae iliki Vekilimiz Bi Cer Akşam val Bayar da an açılış söylevini lunmu: ti ie ne göğ leklerin yerine getiri mesi için sümüz kabararak. giriyor: Yerli Şükrü Kayaya emir vermi işler Ky gelemem ebeler malamizari 4 emil id Cd ral derecesini görmek bizim için ne ka” ı etirkün DAN la Si iş Jandran isimli Yugoslav. mektep dar zevk verici, gurur çe bir 4 l ai ie de oki EE ik kir; | gemisi dün limanımıza gelmiş ve | seydir. idi ii iş O il köye oran aşı air NES İ mana imi ye rmi bir pare: "topla Bugün'sergide sgördüğümüz'me ASIM US sevinç içinde bırakmıştı ğ şehri selâmlamı lardan bir, çoğunu yakin bir ar ii Selimiyeden al selim mukabele kadar nasıl A Di dan bekliyorduk dlmisi ir Fakat bu serginin a var, iş Gördüğü rağbete nisbet e derece dar, ne kadar sıkintile Bi Şeki ora) İstanbul kumi İarını ziyaret e miş, bilâhare ti ziyaretleri iade “e da erlere sığdırmak al olmayo: Hariri ise, rte Pe-| | e yürümesini doğura b gn ATATORK ba e kazanmaktır, ir ket T he RErAR 1 pot Faruk çe Fravuünlardan beri ' ilk yapılan merasim Küle baz die ia şehrimizde | , gi Mısır Kralı Kılı kuşandı Kâhire, 2 8 (A. A) — Rayter a- nsr muhabi ii Kral Fari aki b K elkilani için de Mısır Kralı edi ye kuşanmış yi ma, ravunlardanberi ie el ilk Ke Akdeniz meselesi İngiltereyi eygai ediyo 9 (A. Va — Başvekil, yili Me hava; deniz ve kara N LR lal W ç k t / Bay Şükrü Sökmensüer Meri ki iğ lü “daimi bir sergi j €şme e Pr ap a 7 ıyor bira zabitaği be Pakotelde 2 ge geldiğini söylemişti.) servisleri mümessillerinin Cebelüta - ! ça m > a gerideki talebe de Ta Bir an evvel mmm veya seçil-| Tı niz üssüne teallük eden bütün i > beklediğimiz bu binanın meseleler üzerinde müşti bir tah Xi h ahalle mümessilleri evlerdeki! »- bn akşam yemeğini yemiş - li kadar GE alacağın ağ e tevessül ettiklerini ve de - z Gözlerimizi aydınlatan kendi mal-| de bugünkü sevkulceyiş | vaziyetini aStalıkları pe Veni vi a ardan m olmek be yereli de seyredebile- nerden ire b En u ar rilmiş, Mi i a ve mecbur tutuldular | ŞE ğin MER gi dökülerek, dezenfekte edi “| İn. o w ik 4) lr “YARIN | 7 kamp ilâvemizi veriyoruz e YES Istanbul çocukları kamp Hee tg ba günlerini nasıl geçirdiler? 1Bolresimler ve yazılarla beraber? yy m yg dizilir mai e lin MalğiMepii izi Mr dad

Bu sayıdan diğer sayfalar: