30 Temmuz 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

akar” Caddesi 44315, Tası9, 21310 £,TAN, /İSTANBUL YIL — No. 819 Git | ü 73 Kuponu Bi 20 0 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil cik (300) kuruştur. kurstur. “BUYUK MANEVRAYA HAZIRLIK Kıtalarımız Manevra Yerine Harekete Başladı mağlüp oluyor Pekin ve Tiençin Japonların eline geçti Bir Çin Kumandanı Japonlara Kaçtı Hatalı Bir İş Ahmet Emin YALMAN emleketimizin umumi ha- “* Yatında bir aile samimi- vi Manzarası vardır. Bu haya: taallâku olan işlerde kusur ie YI ve göstermeyi bir mari- *aymayız. Tecrübelerimizin siz olduğunu, az bir zaman- k teknik işlere girişilin- bunlar arasında hatalılar da) ğını tabii görürüz. a at Yanlış bir hareketin külfe- Üzeri defa çektikten sonra o hata Tngy durulması da mutlaka Jâ- baki kg tib in buna benzer işleri ka bir bundan ders alınmazsa baş- t te, fena ve yanlış bir usul, Aci tecrtibeye rağmen tek- edilirse Yâzık X hata hüsmüniyete bağışlana- in tekrar Me ie ve mesuliyet aramak za- elini al Hi yapdacak köprü işinde rl amman hatalı bir yoldan | vi e projesini yaptırmak ha İz ihtisasa müracaat ikti-| iş almuştur. Dünyanın en ileri Pey “$ memleketlerinde bile bu Elbi li, e hükümet mühendisleri yap- Proje hazırlamakta ihtisası YAR Mühendii ik şirketlerinin yar-| aydan istifade ederler. Bu gibi m rin başlıca sermayesi, tahmi- day İş çikarmak suretile kur- Şöhrettir, Bunun İçin üzer- bir iş almen bilgi ve İtina ile Yaaa “derler ve baştan savma İş Ma ekimiz bu gibi mühendis. ay Yelleri bulunmadığı için İstan- Hi rüsü gibi büyük bir işin pro- takip İSİN hariçte yardım aramaktan Mm içi #ey olamazdı. Fakat bü yar- , e amme lerarası bir göhret sa- eketlerinin hesabını vermeğe ve kurulu bir k yerde Fransa hü- pe bir fen memuru getirtil. İste başlıca hata bu nokta icari bir mühendislik mü piya ve mesul) bir muhatap o- s yerde bir ecnebi devletinin | #de bulunan bir fert: “Affe-| > Yanlış olmuş., demekten “demez, ST İste hatanm bir der tecviz edilir ve "Affedersi- Sözile © geçiştirilir. Fakat liraya ihale edilen bir İşin i buçuk milyon liraya çıka- Mlaşalmrsa b; yle bir milyonluk * Yani tahminden yüzde yet- Da aifeçe sinde bir fark, kolay ko- Birta, Sdilemez, Ne in “e işlerde . ı ös vü çi » han böyle bir farktan pro- | mesul tutamayız. liçte” yapılacak köprü| Proleyi hükümden düşürecek | Şitiklik yoktur, | > #üdece baştansavma yapı- Bila, Köprüyü tutacak »kazıkların | Bakkında esaslı sondajlar | ee kâğıt üğerinde nara- | Sahib çan İingest e Leş ağ tüy emir, Şe > de Yapti KÜ projesi çizilmiştir. Kani fre iki müsabaka yapacak olan Min? Fakat Çin Lideri Çang - Kay - Şek Japon İstilâsına Karşı Ateş Saçan Ey Bulundu Şimali çü lali harp vaziyetini nen harita Londra, 29 (TAN) — Şimali Çin- | kıtaların kurun, gülle ve bombe de Japon istilâ hareketi, son yirmi|tehdidi altna girmiştir. Bu arada dört saat içinde de hızla devam et-| Uang - Ping şehri de Japonların eli miştir. Geniş ve çok mühim bir mın-İne geçmiştir. Çin ordusu geri c takanm merkezi olan Pekin, Japon |mekte, fakat cephenin bazı yerlerin. leri kıtaları tarafından zaptedilmiş | de Çinliler inhizam halindedir. (Arkası 10 uneude) Milli T T akım Dün Gitti r Belgrad da oynıyacak Futbolcüleri öğrendik Takım Şöyle: Cihat, Hüsnü, Faruk, M. Reşat, Hasan, Rıza, Niyazi, Sait, Rasih, Fikret, Rebii Milli taktım oyuncularımız (Soldan): Kaza, Fikret, Mehmet Reşat (Soldan): Niyazi, o Cihat, Hasan 2 a- |ciden konvansiyonel ile Belgrada ha- reket etmiştir. Dün de yazdığımız gibi, giden fut- boleiiler Yaşar, Hüsamettin, Fikret, i Giemeshahsal Cihat Yugoslev milli takımı ile 1 ve 2 4- Hustos pazar ve pazartesi ( günleri Belgratta milli ve temsili olmak üze- Geçen seneki manevraya iştirak eden tanklarımız ve tayyarelerimiz "Trakyada 17 Ağustosta başlıyacak olan büyük manevralarda vazife ala. cak olan kıtalarımız tecemmü mmnta kasına harekete başlamışlardır, Mo- törlü ağır toplarımız yola çıkmışlar. dır, Bugün de diğer topçu kıtaları- mız kendilerine tahsis olunan mınta aa aeeeeaseseseeaeeseree ATATÜRK KÖYLÜLER ARASINDA Cümhurreisimiz “ Atatürk Iki gün evvel, Dahiliye Vekili Bay Şükrü Kaya yanında olduğu $ halde Polonez köyüne şeref $ slime 6 civarda köylünün $ hayatiyle gok alma alâ. Ş kadar olmuşlar, bu $ Cümhuriyet o köyüne ünl uğ rıyarak müstahsil olmak gayre. tinde bulunan bu köy halknm Ziraat Bankasma olan 35 bin |i- ralık borçlarınm ödenmesi hu- susunda kolaylıklar gösterilme- sini emir buyurmuşlardır, kanaaaseresrerruaasanamen m Dersimde Asayiş Düzeldi Ankara, 7) (Tan muhabirinden) — Öğrendiğime göre Dersimdeki cahi- lâne muhalefetin tamamen soma alın mıştır. Şimdi, dördüncü umumi mü- ; m? ; fettişlik bu mintaka dahilinde Cümhu riyet rejiminin ana hatlarını telkin etmek için idari tedbirler. almakla meşguldür. Elâzizde toplanan gız kursu 20 günlük mesaisini bitirmiş, vo muallimler vazifelerine dönmüş” lerdir. Bu vilâyet muallimlerinden seçilen İkişer kişilik gruplar muhte- Nif kazalara gönderilmişlerdir. Bun- lar gittikleri yerlerde rejimin esasla- rmı anlatmak ve cehalet yüzünden bir takım ihtiraslara âlet olanlara doğru yolu göstermek vazifesini al muşlardır. Vali Üstündağ Viyanaya Uğrıyacak Avrupada tedavide bulunan vali ve belediye reisimiz B. Muhittin Üs- tündağ, belediye erkânmdan birine gönderdiği mektupta, boğaz ve ku- lağından ameliyata lüzum görülmedi- #ini, sıhhatinin yerinde olduğunu ve liyanaya eidert müddet icin kada mevzi almak üzere harekete geç | Kazası dahilindeki mevkilerini ela. mişlerdir. Manevrada vazifedar olan | caklardır. iyade fırkalarımız, topçularımız, sü piya kalamam. tapar Mİİ are davet dilen dost ve koray eek diğer sınıflara mensup | oi harbiye reislerile bütün ataşemili * bütün kıtalarımız 17 Ağustosta ba$-| terler Ağustosun on sekizinde bura” Uyacak olan manevrada vazifelerini | dan manevra sahasma hareket ede - yapmak üzere Tekirdağında Seray | ceklerdir. 1 Ağustosta. a Tunceli İlâvemiz TAN 1 Ağustosta okuyucularına üçüncü iâvesini iyor. Bu ilâve Tunceli vilâyetimize tahsis edilmiştir. TAN, Tancelinde cereyan eden son vakayi ve hükümetin oradaki imar faaliyeti hak- kında yakından tetkikat yapmak üzere muharrirlerinden birini ve fotoğrafçısmı oraya göndermişti. Muharrir ve fotoğrafçımız bir ây kadar Tunceli vilâyeti dahilinde dolaşârak tetkikler yapmışlar, ve gayet meraklı not ve resimler almışlardır. Tuncı halkın yaşayışı, itiyatları, tarihleri, vilâyetin coğrafi v: saire hakkımda, şimdiye kadar hiç bir yerde çıkmamış lümat ve resimler toplamışlardır. | Ağustosta çıkacak 24 sayfalık renkli ilâvemiz buna hasredilmiştir. o © Vahdettinle Yoldaşlığım Vahdettin harp içinde bahçıvanının kızı ile evlenmişti. Bu kız Baray Kadınefendisi olan ilk ve son Türk kadını idi. Nevzat Vah- dettin, Osmanlı İmparatorluğunun son padişahı ile, İmparatorlu- ğun en buhranlı, en gürültülü günlerinde hayat arkadaşlığı etmiş, onunla birlikte San Remo'ya gitmiş, orada ölümüne kadar Vah- dettinin yanmda bulunmuştur, Vahdettinin hayatınm içyüzünü en yakından gören bu Türk kadını bugün İstanbuldadır ve bu ha- yatın bu acıklı ve meraklı safhasına ait hâtıralarımı gazetemize vermiştir. 1 Ağustostan itibaren TAN bu mefaldı ve heyecanlı hâtıratı neş- re başlıyacaktır, Bu hâtıratı mutlaka takip ediniz. Size bilmediği. niz, işitmediğiniz birçok yeni hakikatler öğretecektir. ük manevrada bulunmak ü- | . © © Nasrettin Hocanın Fıkraları Nasrettin Hoca, Türk mizahının ölmez bir tipidir. Şimdiye kadar Nasrettin hocaya atfen söylenmiş ve yazılmış binlerce zarif hi. kâye vardır. Bunlardan kitap halinde tesbit edilenler pek mahdut- tur, TAN Nasrettin Hocanın basılmamış, kitap haline girmemiş bü- tin fıkralarmı toplayıp neşretmiye karar vermiştir, Bu hususta 0. kuyucularnm da yardımını İstemiye karar vermiştir. Basılmamış. olmak şartiyle Nasrettin Hocaya ait bildiğiniz ne hikâye varsa bize yazınız. Bunları sıra ile neşredeceğiz, İntişar eden ber hikâ- ye başımın da, hikâyeyi gönderene yarım lira vereceğiz. İlk aldığımız hikâyeleri 1 Ağustostan itibaren geşre başlıyoraz. 6 Petrol Kampında Mardinin Midyat kazasına $3 kilometre mesafede Iktısat Vekâ. iletinin Hermis petrol arama kampı var. Mütehassıs bir heyet, ba- rada petrolün çok ümit verici tezahürleri üzerinde çalışıyor, Ar- kadaşımız. Lâtif -Prenel, Şark seyahati esnasında aramalara ait çalışma ve faaliyetleri yerinde görmek, tetkik etmek için oraya; © Kadar gitti. Bir memleket davası olası petrol üzerinde bin bir müş külât içinde nasıl çalışıldığını tesbit etti, Arkadaşımızın kamp ha yatına ve teknik etütlere ait röportajlarmı yine 1 Ağusostan iti. baren “TAN” da okuyacaksınız, 1 Ağustosta TAN alınız ve arkadaşlarınıza 1 Ağus- #osta TAN almalarını söyleyiniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: