July 30, 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

July 30, 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sal AYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM eş HAD NÜZHET inci yi lar dususi ilâ lr ar: eledi karar — yer: (ANADOLU) M e ULUSAL 8 BARIN ES İzmirde; çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. Mısır Kralı Dün merasimle taç İgiydi ve resmen krali oldu. :4-No: 1066 Telefon: 2776 — Cuma — 30 Temmuz 1937 Fiati (100) Para ji aponya hiçbir tavassut kabul etmiyor Japonya hiç bir devletin mü- dahalesini kabul etmiyor Japon tayyarelerinin attıkları bombalardan (Tiyen b em | yangınlar çıkmıştır. Hali korku ve heyecan içine Tiyen-Çin 30 (Radyo) — Rusya m — nd: N- a ka bardmad, İl saat 17 de dan böyle acak sm Unan a ermiştir. müzakeresi lir, li Gi GEM attık- ELEK yapiniz ai bom EDE BİZ Yugoslavya tok yalm yangın çıkmıştır. 2 ie büyük bir heyecan için- Mektep gemisi İs. dir tanbula vardı imendifer münakalâtı, dün- anbul, 29 (A.A) — Yu- abe kesilmiş bulucuyor. goslavyanin” Jadran “mektep Nankin 30 (Radyo) — Şan- gemisi bugün limanımıza gel- miş ve şehirle top teatisi Çin tayyarecileri suretle selâmlanmıştır. Tiençin, 29 (Radyo) — Çin- dileri Polis devriyeleri or- lilere ait lıca mebanı bil- | tada görünen yegâne müsellah Tayyareci hassa üniversite, merkezi i kuvvetleri teşkl etmektedir. N ta i vetlerinin | Halk serbestçe dolaşmaktadır. | Zindberg Kaleye rdusu- Mun mücade! vi şi ni söy- iştir, yarelerinin bombardımanı te- Tokyo, 30 (Radyo) — Ja- vE yanmaktadır Pohya hariciye anil Çin - Pekin, 29 (A.A) n kr İapon ihtilâfına hariçten taatı şe müdafaaya aid İr devletin tavassutunu kab tesisatı tahrip ettikten sonra “tniyeceğini beyan imi, süküt içi eda. eb tahliye et- Valimiz değişiyor “mu? Şe umumi müfettişliğine bay . Tahsin tayin edilecektir. ş olacaktır. zmir valisi Bay Fazlı Güleç Ankara ei kuvvetle muhtemel General Kâzım Dirikdn de o © tayini İstanbul valisi olacağı söylen- mektedir. İngiltere tek- lifine karşı 15 devletin cevabı muvafık olarak geldi Bit e. Bay Fazlı Güleç a anbul, 3 30 ( Hususi ) — 120 A ANE radan verilen bir habere | ber alm yeniden Ege umumi mü- gi a side edilecek ve n Üzer umumi mü- e Lehistan aleyhin- de propaganda Lehistanın Amerika sefiri Amerika ahudilerine târiz etti haleleri Lehistan Yahudilerinin gelmiş m bildirmektedir. k 29 (A.A) — Leh Ans, “bildiriyor Lehistanın | vaziyetini düzelteceği yerde vr elçisi B. P. i mezu- | fenalaştırmaktadır. Bunların Le ." Lehistana hareketinden | histan hükümetinin maksadla- Şehrin kapıları rar Londr A.A) dradaki Çin rm Eğe Londra. Paris ve Mosk firlerinin dün Londra iy” oldukları içtima gavesi Tul, İngiltere, Amerika ve Akdenizde ngiltere sevkülceyşi| İnin bugünkü vazi Geri Londra 29 (A.A) Baş- şi Milli müdafaa hava, de- vardı ara servisleri mümes- p AR silerinin Cebelütlarık deniz Ta Me men üssüne taalluk Ti en Bn ün Londra, 30 dya) — Meş- meseleler ( üzerli erel hur Ni iz ün bir tahkike tevessül ekleri Kaleye varmıştır. ve nizde bugünkü sev- ig Kaledea Morleye külceyş vaziyetin inceden in- gidecekti gli geçireceklerini < kamarasına bildirmiştir. İngiltere Grandi Yeni Lokarno için randı Almanyaya bir Romaya gitmeden nota verdi B.Edenle konuşacak) Londra 30 (Radyo) — İn giltere İri nezareti, yeni Lokarnı n Almanyaya bir nota vermiş ve ii akita ber bu Mü teknik bir komite toplanması lüzumunu ileri rami ce: avam Katil maznunu emile Bir > suçundan iki buçuk ay hapse mahküm olan Çanakkaleli; Cemile, miyet müddetini doldurmuş ve ve Çanakkal İe müddeiumumi- mahkü- ha, ağ z li Detroa Le ei rını tahrikamiz bir surette buldan Çanakkaleye © geler €yanatta bulunmuştu tefsir edeceklerine Leh hükü- vala 5 ti — - İtal. merhum general Yusufun ze dd erika Yahudilerinin hepsi) in inin mubaceret toprakları | yanın bura sefiri Grandi iç Ro- | cesi Bn. Saadetin öldürülmesi ik söz söyliyen 1 ulmasını ve ham maddeler | maya gitmeden ii nie vak'asında alâkadar olmakl, Yahudi elebaşıları haki- | metalibelerini mümkün kılacak Heye Nazırı B. - aznundur. akkale müd | ahudilerin a şekilde çalışmak suretile Le- | yar: ret edecek ve bale deiumumiliği bu cinayet a kısmını temsil etmektedir. | histand iki dindaşl di hkikatına sali edilmek- -B m uygunsuz müda- © etmeleri lâzım gelirdi. hususat etrafında bömlnişkir. tedir. Avam kamarasında: gü- rültülü bir celse Çin- Japon meselesinin,U. sos- yetesine gitmesi gayrikabildir makamında B. Eden, Japonyanın Ulus- reeem Lord Eden Londra 30 (Radyo) —Avam ear a7 red ni lar sosyetinde aza olmadığını hakkında beyanatta bulunan seyleri ve alien, Cip Hariciye. Nahrr Bilden, Çin | *7 gitmiyeceğini, | İngiltere- deki İngiliz tabaasının afiyet- | nin bu mes'ele ında hiç te bulunduğunu söylemiştir. bir şey yapmak Dn ol sosyetesine r Etel, bundan ime Sil gidip gitmiyeceğini sormuştur. —————>». iz da bulunmuştur. Ademi müdahale komi- tesi toplanacak mı? İngiliz plânı hakkında her taraftan cevaplar gönderildi Londra 30 (Radyo)— İngil- tere Hariciye nezareti, ademi almış bulun. ak ler ğ mi müdahale .omite- müdahale mes'elesi hakkında | sinin, bugün toplanması mu: li İngilterenin plânına verilen ce- ——a2»— 0.“ Kral Faruk Dün kılıç kur- andı karrerdir. Amerika Reisicuamhuru ma- Jümat aldı her rada br e m Faruk, bu sabah, saltanat binerek, in bu lunan Başvekil Nahas e i arabasına et heyeti parlâmentoya en . a , âyan de toplanmış bulunuyordu. m Faruk parlâ mentoya girerken 21 pare top atıldı. Kral, Mısır O kanunuesasisine öne, 19 yaşına girdiğinden, bugün. “e 'n itibaren Mısırın devlet im Va; a 0 (Radyo) — tedvire a ve temelyasasına | Amerika hariciye nazırı Bay a k kalacağına dair lime iairli and içmiştir. Mi Hul, dü i cum Bay Niyabet meclisi, bu se. Rival inle, gin olun- le begünden ibare derler | muştu Hul, umurunu ii devretmiş. ve Çin - gk ör. hak- ederek Abidin seraya meyi kında reisicumhura malümat se vermiştir, ri m hazir ea Abidin sarayında gec kellef bir gardenparti eli edil. yalnız Başvekil Nahas ulunuyordu. in öğle üzeri sarayda bü- her tarafında bu gece Bu; gi yük bir side verilmiş ve bütün sırın fener alayları tertib edilmistir, parlâmento ve âyan azası ile kor- all. Da m ai ledi in rağ

Bu sayıdan diğer sayfalar: