30 Temmuz 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lisan Bdel slerimiz ı» ügün; Almanca ârın : Fransızca Kunuy . Tele(on 23872 Çir . *di 9O harbine di dair “lk resimlerden: Çinlilerin meşhur zii zapteden bir hartine & Üüi Ja Sir e resimler: Yukatıda solda: Vanjing'de bir Çin zabiti, geri Bir a OT Kumandanından aldığı Ültimatoma cevap — yazıyor. Sağda TT tdüre tkn gae Böyaz bayrak himayesinde, götürülürken. Aşağıda rolda: İ *ülldikten şehir Kapdarınn muhafazası. Sağda: Pekin — kapıla, İ raam kapanmış bali.. , D m e S kada müthiş bir deniz kazası İ — vv ua | Bir gemi deniz | gâ'taşında yandı Yolcudan bir çoğunun âkı Deti Süme 4 Nakkınd lümat yok (A p Hore, ında malümai y h â:ıx City of "yland Amerikâ) 30 | yapışıp kalmışlarsa da nihayet sıca - H Yanı A hiz kna""“""“ vapurun. | ğın şiddeti tutundukları yeri bıraka. qu':r"' Çik; ,“m"d*" biraz sonra | rak kendilerini denizin dalgaları içine î_'*ı eçi Mkika 1 : atmağa möcbür etmiştir. Y0 yopç T çind SĞ vapur tama :| | Arkansa vapurundan gelen bir tel- A buh ,:f Miştır. Vapurda | gize göre City of Baltimore, dalgala. Bi Pa”' ee rın seviyesine kadar süratle yanmış . hit ıı,ı, Te, nm 'hî—!îlmı tır. Ğ y'nh "ı"iııu; A.) — Batan ge. ıy Faciaya şahid olanlardan biri, şid. | X M MCülar © kaçıp kurtulmak detli bir infilâk vukua gelmiş ve vapu. | X Seminin kr—ııurlarmn İ (Devamı 4 üncüde) SDda feci ve Kömik bir hadise - " eşeğin tahliye ettirdiği köy hayvan telefatı verdikten Ta sükünete kavuştu (Yazsn 4 üncüde) Ş B Japon müfrezesinin sevinci... 30 Temmuz 1937 CUMA Mayo Musabakae"ı İ Bu kuponlar 48 adedini — bulunca - hepil Kupon : — 20 — müsabaka lstosi ilc Sene:6 . Sayız 1990 | 29 uncu ordusundan bir müfreze — Pekinin 50 kilometra Cenubunda Tas . Ting şehrinde gönüllü Çin kadın askerleri — Bir Çin mev. lnlıler sılahlarını teslim edıyorlar Bombardımanla yaktıktan sonra Japonlar Tiyençin şehrine giriyorlar Valiler arasında değişiklik şaylaları Kâzım dirik Istanbula vali tayin edilecekmiş Akşam gazetelerinden | irinin kay - Aattiği »iyayetlare göre Haaımi mübek a tişlikler ve valilikler aratında mühim te- beddülât yaprlacaktır. Bu arada yeni ihdas edilecek Ege umumi! müfettişliği. ne Üçüncü umumi! müfettiş Tahsin Uzerin İzmir valiliğine Kastamonu va- lisi Avni Doğanın, Ankara valiliğine İzmir valisi Fazlr Güleç, İstanbul va- liliğine Trakya umümi müfettişi Kâ . zım Dirik, Trakyâ umumi müfettişliği- ne Ankara valisi Nevzat Tandoğanın, üçüncü umumi müfettişliğine İstanbul vali vekili Şükrünün tayinleri rivayeti dolaştığı kaydolunmaktadır « Otomobil hırsızları bizde de türeyor mu? Dün bir otomobil daha çalındı Şoftör anahtarı makinede bırakmıştı Dün akşarma Beyoğlunum yan sokak. larından birinde duran bir otomobil ça, İmnmıuştır. (Dovamı 4 üncüde) Bakırköy kaymakamı Bugün öğleye doğru öldü Bakırköy kaymakamı Veli Sümer bu sabah on bir buçukta Bakırköydeki evinde vefat etmiştir. Veli Sümer sekiz senedenberi Ba. kırköy kaymakamıydı. Birkaç sene- denberi de göğüs hastalığından muz. taripti. Merhum dört gün evvoel büs- bütün fenalaşmış, bu sabah hayata gözlerini kapamıştır. Cenazesi yarm kaldırılacaktır, Merhumun ailesine ta. ziyetlerimizi bildiririz. KONT Dyyy Istanbul - Ankara günlük tayyare seferleri — 4 üncü sayfaya bakınız — VÜF a N ge ER M ae aBD aai |Pekinde muvakkat bir idare kuruldu Çinliler, Nankin ve Şanghay şe- hirlerini de tehlikede görüyorlar 'Tiençin 30 ÇALA.) — Çin milisleri, bu Ba. bah silâhlarını dopolara tevdi etmeğe başla. Tmaştır. Mükavenistin. tilküvve' ' terkedilmiş olduğunu gösteren birçok katlikma vardır. Japon İetaatı, yalnız gark istasyonu elin. de tutmaktadır. Bu istasyonda — birkaç bin Çin #silâhendazından başka hiçbir Çin kuv. veli yoktur. Londra, 30 — Röyter ajansı bildiri. yor: Tiyençin şehri Japon tayyareleri ve topçuları tarafından çok giddetli bir şekilde bombardıman edil. Ecnebi konsolosları bu hali- p etmişlerse de Japon kumandanı (Devamı 4 üncüde) 40 artist mayolarını arıyor! Vzdk Artist : 20 1592 Liralık Muhtelif hediyeli olan Bu müsabakaya muhakkak iştirak ediniz Mayo: 20 Bu mayo handgi artiste aittir ? Bu artistin mayosu hangisidir ?

Bu sayıdan diğer sayfalar: