30 Temmuz 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN DiLi z Son Posta Sene 8 — No, 2513 Yazı işleri telefonu : 20203 CUMA 30 — TEMMUZ 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kuruş Çin m Japon orduları Umumi Müfettişler ve tarafından at altına Valiler arasında sl tebeddüller mi olacak ? . m a l I n a n T i e ii ÇI n ya n Iyo r Ege Umumi Müfettişliğine Tahsin Uzerin, İstanbul 6 s5 Valiliğine Kâzım Diriğin, Üçüncü Umumi Müfettişliğe, Pekinde iki taraf arasında sulh | istanbul Vali Vekili Şükrünün getirecekleri eri daki teyide muhtaç şayialar müzakerelerine başlandığı söyleniyor İngiltere yeni eyaletlerin | Bienal Nankinin hâkimiyetinden zafer! Na Dünkü akşam refiklerimizden çıkmasına izin vermiyecek | sir semer: | «Kumkapı sahillerinin İstanbulun |! ümmi a .. a en pis yerlerinden biri olduğuna datr İ bundan bir müddet evvel Belediye. RESEN nin dikkat mazarını çekmiştik. Bu || neşriyatımızı nazarı dikkate alan va» |! 4 ve belediye reis vekili Bay Şükrü, , Kumkapı sahillerini bizzat gezerek vaziyeti tetkik etmiş ve o yerlerin temizliği için esash tedbirler almış- tır» Dünkü akşam refiklerimizden bir diğeri yazıyor: «Kumkapılılara bir o hizmetimiz: Neşriyatımız tesirini gösterdi. Kum. kapı sahillerinden çöpler kaldırıldı. Bütün bir semt halkı rahat nefes al- dı. Aferin Belediyeyel> Aferin Belediyeye değil, ate rin Belediyenin gördüğü böyle basit bir işin başarıcısı olmak sı- 2 Tahsin Uzer Kâzım Dirik Büyük şehirlerimizden bazılarındaller ve valilikler arasında bazi mühim deveran edip oralardan İstanbula ge -| tebeddüller yapılacaktır. Yeni ihdas, e len şayialara göre ümumi müfettişlik - (Devami 5'inci sayfada) Londra 20 (Hususi) — Çin - Japon)rin Çin mahallesi hemen hemen tama-|| fat onun elinden kapmak isti. Hâdiselere sebep veren bi, buğün bilhassa Tiençinde büyük İmile harab olmuş, birçok binalar ve bu'l, Yeni lere? .. .. bir şiddet kesbetmiştir. > prina yim binası yanmıştır. Ye e RUYA sporcular k ceza gördüler Japon tayyâreleri tarafından dört saat | -Mukabil taarruzda bulunan Çin kuv- Mlitemadiyen bombardıman edilen şeh- (Devama 3 üncü sayfada) ğ İ U m pa Ta $ I n | Milli liği Yugoslavyaya gitti Hükümetimiz İngilterenin bankaya yatıran Yunan güreşçilere ere bugün bl .|pe . ; “İN . Calatasaraylıların bayramı yarın başlıyor teklifine cevabını verdi | izmirli gazeteci |... cu, Gr e ki Rus murahhasları İspanyadaki Faslıların da İzmir Ziraat bankası © | se üzerine İstanbulda tahkikata başlıyan | (Devamı Sinci sayfada) LeEMEe0iN ipa iklim e rare gönüllü sayılmasını talep ettiler orijinal bir müracaat Londra 20 (Hususi) — Roma, Berlin,| Moskova hükümeti, plânın kabulü için karşısında kaldı | ge Memleket Röportajları el aris, Moskova hükümetlerile Balkan | iki mühim şart ileri sürmüştür: (Yazısı 3 üncü sayfada) e... tante devletlerinin İspayanın kontro-| 1 — Asi saflarında harbeden Faslılan KALA İİ Gym ya di i ME ait. İngiliz plânma karşı cevablarılda ecnebi gönüllüsü olarak kabulü ve Ege mınta a$l iy& ayrı I, ya Mur > hariciye nezaretine vâsıl olmuş») geri çekilmeleri, Geçen harekdtta Pekin istasyonu önünde bomösrdımandan kaçışan halk > varmı cü 604 “ So P İ da | . . a . Keme maal İğ yaz trisi istiyen ve İstemiyenlar | Güzel san'atlar birliğinin 21 İNGİ || süksinie bedbin sehri || yağmur yağan Tmiyonür tütün mahsulünü ve İsmet Hulüsi izini. de İnsanlar nikbin ve bedbin olarak kazanacağız amma tütüncülerin canları sıkılacak iki ana sınıfa ayrılırlar. Nikbinlik ve X bedbinlik hemen hemen doğuştan başlar ve bütün hayat müddetince sürer gider. Ayni meselelerde tama- men âyrı duyar, ayrı görür, ayri dü- günürler, biri datma âğlar, biri dai- ma güler. Hödiseler onların gözlük- leri önünde yekdiğerine o kadar ben- zemiyen şekiller iktisap ederlerken âdeta olup biten bir şey yoktur. Yal. nız bedbinin ağlamak ve “nikbinin gülmek arzusu ile yarattıkları hayal. ler vardır, diyebiliriz, Bu ebedi ve ezeli tezadı bir kere daha canlandırmak orzusile biri bed- bin ve diğer nikbin iki arkadöşımızı beraberce şehirde bir gezinti yapma- ya davet ettik. Gittiler, gezdiler ve ... " dolaşıyorlar k Gts incirler zarar görecek, resim Sergisi dün akşam açıldı | vecenlr Selen Ere || yağmur yağımazsa 10 milyonluk üzüm ve incirleri İstanbulun evleri, yolları, çeşmeleri, t b a ümt kâprüleri, tramvaylar, vapurları Izmirin yeni çehresini gösteren bir resim ve ciler ve diğer. mümtaz|l - yalanda bize bir'seri ger yazdılar, ri > am bunları bügünden itibaren bir arada ||, İzmir. (Hususi) — Ege mıntakası a Seray mektebi s: at bir kısmını iç sayfa- öte öaylypruz kurak, çorak bir yaz geçiriyor. Sıcak - £ Küşat resminde birçok o mebuslar “Peder fflacaksınız. 05 iğne lar o kadar şiddetli, hava tazyiki o ka" lardır. Sergide teşhir o- dar sıkıcı ki şehirlerde oturmak imkân. sız gibi bir şey... (Devamı 2 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: