30 Temmuz 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B Londra, 29 (Hususi) -- Çin Tİ diktatörü'nün Japonyaya verd notanın kabulür madığına göre artı başka çare sulh ümitleri- dığına dair taber- avemete bazırlandığı andanı Peki zırlanmış lik bir or Pekinin v üdafaası imkâ nuh 1i nuh linde ike lar, Unişlerdi amlanı ekin nasıl düştü? Pekin, 29 — Bu askerleri tarafından işgali büyük bir taarruz hareketi neticesi değil- dir. Japonlar şehir üzerinde tayya- şehrin Japon Büyük geçid resmini her isteyen seyredebilecektir Kıtalarımız, yerlerini işgal etmek üzere harekete geçtıler ! TI AA JAPON AKINI KARŞSISINDA Çin Tahşidatı Bitince Asıl Büyük Harp Başlıcak.. Harbi yapan bagşünkü Çin kabin:si Çin asker? düktatörü General Çank # Kay » Şek relerle ve şehir civarında, bilhassa cenup kısmında yaptıkları hü Askerlerimiz manevralarda, 17 ağustosta Trakyada yapılacak ©lan büyük ask tirak ödecek ki te başlamışlardır. toplarımız yola çık- tığı gibi dün de diğer topçu kit'ala- Tine ayrılan mıntaka- almak üzere harekete” 'alarımız toplanma rımız kend Bunların hopsi ve manevralarda Vazife alan süvarilerimiz, piyade fırkalarımız ve diğer Sınıflara men- | Tİ manevralara iş- | vel Tekirdağındaki sup kat'alarımız 17 Ağustostan ev. Saray kazası dahilinde mevkilerini caklardır. Manevralardan sonra yapılacak büyük ve muhteşem resmi geçidi bütün halkımızın rahatça seyrede- bilmeleri için şimdiden büyük tri- bünler inşasımna başlanmıştır. Tribünlerde kadınlar için de yer- Ter ayrılacak ve bir çok otobüsler halkı Saray kazasından manevra sahasına götürüp getireceklerdir, Kadınlarımızdan askert? sahalarda En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi AYAĞALIDARAMUDLAYAAKIA DA BARAKI l lar aman verdirmiyorlar; Çin 250bin kişi ile büyük bir muharebe hazırlıyor a cum- ——— ——— İDAREHANESİ; İslaabul Nurosmaniye Şeref sokağı husust davre TELEFON: No. 20827 Sayı: 458 - 144 Yıli 2 Akeseçı Saneliğt. 1 A2 ça elti ay'li $ Vra, Üç aşlığı 3 l T KD ıl[lıblll!LIİLHIHIIII|IIIIJII|lHIl|L|J.|_leI]1llH!_!hlli'"l'l' YA - sena S LT LAYT ÇAPOA ' Valiliklerde | hgınere İtalya yarışı - değşiklik | DENİZLERDE Rivayetler tekrar ş Dolaşmıya başladı 1 | AD AAA Italya Akdenı'zdeî:ı;k kuvvetli olmak istiyor; fakat İngilterenin yapılmakta olan harp gemileri 570 — Bu sabahki gazetelerden - birisi Umum müfettişliklerle Ankara ve İstanbal - valiliklerinde yeni deği- | şiklikler yapılacağı hakkında çıkan bir şayiadan bahsetmektedir. Bu şayiaya yöre yeni teşkil edi- lecek Ege Umumt? Müfettişliğine Uçu' cü Umum Müfettiş Tahsin U İzmir valiliğine Kastamonu Valisi Av: | Duğııı, Ankara valiliğine İzmir V İlisi Fazlı Güleç, İstanbul valiliğin: yâ Umum Mülettişi General K | Dirik, Trakya mütetti: ra Vi Nevzat Tando; cü Umum müfeltişliğe de işleri Umum Müdürü İstanbul Vali L vekili Sükrü getir dir, Ayrı bir rivayet» şehrimizde mekte olan | Müdürü — İtalyanın 35 bin tonluk yes ni bir zırhlıyı des nize — indirmesi | burada ehemmi- yetle mevruubahs olmaktadır. — Bu suretle - İtalyanın edilecektir. larla Çin kumandanına şehrin mü- | f . Eryiyren iraydanen dafaası imkânı ol ni hatırlat- B' YUS_(_I_ Zly!l | küvvetli dönan. Bütelil Ve Clafü maya malik ol. İstanbul müdürlüğünde | kalıyor temesi ide bütün mü: TAUER kuvvet bule tikten sonra bt Bugün Çinin bu sab: yitahtında yalnız polis kuvvetl eee cak bu bir adımı 3 dan ibarettir. dolaşıyordü. Çin asketi- hamına İtalya aynı ayar- kihiğe yoktu. Yd a diğer iki zırhe h Tiyen Çin şehri de ayni halde - | ıı:..v..:, vî:l;: dir. Bu şehirde Japon tayyarele ü KE Si Çinlilere ait bütün büyük binaları, | Buna — müktedir İtalyan harp gemlleri olamadı. Diğerlerinin ne zaman denize ineceği malüm değildir. Flalbuki dün Avam Kamarasında merakla bir istizaha verilen cevap- | tan anlıyoruz ki lagilterenin bugün inşa halinde olan harp gemilerinin | yekünu 570 bin tonu bulmaktadır. Bunlara 94 bin tonluk yeni harp gemilerinin ilâvesi de pek yakındır. aa aaeeaı aN b iyinaNeiLabÜNK aüi semani c NiDANi ae mS N maiNNseNneNanNN a emgamaENErE Evli kadın ve bakire kızlar Basılan üç randevu evinde vakalandılar ı (CAhlâk zavıtası, açtığı müca- | B. Yasuf Ziga | deleyı şiddetlendiri yor İş Bankası İstanbul şubesi Umum | 1 Mı.kc:ıııııü Yusuf Ziyanın Ankaraya | — Ah son zamanlarda | nakledeceği gazetelere akseden bir | faali * ır;t;î»_î:dl;ıande ağızdan ağıza do« * * f Ziya İsi Eiğrrmz (Kavurucu sıcaktan ve kış içinde tesisi mutasavver :î:nîkıı: Bank Müdürlüğüne xıymi du n de o!en var karargâhı, istasyonu, bombardıman ettikten, yakıp yık- üniversi tıktan sonra her türlü mukavemet | imkânını kırmışlardır. | | | | Beyoğlund. Bizim aldığımız malümata göre | Vapurda yangın Bayılanlar ise İıaa'sız hesapsızdır 150 yolcudan 50 yolcu- nun âkibeti meçhuldür | Baltimore M 30 ÇALA.) | — City of Baltimi urunda, bu- | yangın tır. * Bir küç dakika içinde vapur ta » | mamen alevler içinde kâlmıştır. Vapurda 150 yolcu bulunuyordu, | 100 kadar yolcunun sağ ve salim o- | larak karaya çıkmış oldukları söy- lenmektedir, | & Filomuzun ziyareti gG Başta Yavuz olmak üzere denize ——00> » | alı gemiterimiz ve Mecidiye, Ha midiye ile diğer harp sefinelerimiz. | den mürekkep 13 gemimiz yakında Yugoslav limanlarına gidecektir. ugoslav harp filosunu - ziyaret edecek olan filomuz orada birkaç | gün kalacaklır. B :. v AERALE Si Svaklara karşı en İyi çarı | da istifade edilmesi yolunda bu y Büyük Mület Meclisinde kabul e- dilen kanundan sonra askerliğe olan Sıcaklar İzmirde ve Ankarada olduğu çıı.ı bi İstanbulda da müthiştir. Günün saatleri güneşte kırka waran bu baskından şehrin muhte- Nf yerlerinde bayılanlar eksik e- gildir. Evvelki günkü sıcaklardan za - (Devamı ücinci sayfada) şevk ve alâkaları büsbütün artan | (Devamı ikinci sayfada) İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: