30 Temmuz 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ Bör e Ki vi ee D MA L ça 30 TEMMU7 CUMA 1937 G'U NDELIK SIY.AS.AL GAZETE ON lKINCI YIL SAYI:; İrlâandada Belfast Şehrinde İngiliz Kralının Misafir Bulunduğu Binaya Bomba Atılmıştır . 10189 Japon Kuvvetlerı Dün Pekine Gırmışlerdır e rakyaManavralarınaButunEme i Generaller İştirak edecektir .. Oı 6 Ağustosta Başlay 1p üç gün Devam Edecek an Manavralara Ecnebi Erkânıharplerle, amutaydan Bir Heyet Ve Askeri Şüra Aza- sı Davet Edilmişlerdir.. 'hbul 29 | Hususi | — Ah““"ln 16 sında başlıya .l"“'-lıı büyük Trakya ma Aarına ait hazırlıklar l edilmiştir. Manavralar "':îı.. sürecek ve bir geçid bitecektir fakyada yapılacak — bü: | *ri manevralara Bü- Mület Meclisi — azasın- Slan emekli generaller Yük “İunmıuluı N.“t"d. li Beneraller yunlardır: Örgene- Yü ia ' Ar aza — olan ni Siya saylavı Mi o,ık" Örgeneral Kâzım P. general Ali Fuat Ce- * Reneral Kâzım İaoanç. & İKâzım Sevük Tekin, Muhittin Akyüz, 1 Naci Aldeğer, ge- Aet, general Sıtkı t İnönü, Tap, Tik, Wıl Şefik, general erkânıharbiyece | Balıkesir | | Zeki Saydemir, general Ali Hikmet Sökmen. Emekli generallerimiz ma ve general İhsan navra'larda üniformalarile hazır bulunacaklardır, İstanbul, 28 (Hususl) — Trakyada — yapılacak olan ordu manavraları, Çorlu ci varında olacaktır. Eskiden kumandanlık etmiş olan say lavlar, resmi elbiselerini giy | miş oldukları halde manav edeceklerdir. Maraşalımız Fevzi Çakmağın nezareti ve ralara iştirâk Manavralar , Birinci ordu kumandanı Ge Fahreddinin kuman dası altında cereyan edecek- tir Ecnebi devletler erkânı- harpleri, Ağustosun 18 inde Geliboluya ve oradan ma İzmir — vapurile çıkacaklar nıvıılııın Hava Silâhlanmasının Mühim Bir Artışı.. “İM Söneye nazaran, harp tayyaresi inşaat faaliyeti themmiyetli bir yükseliş arzetmektetir. _.'"lldı neşredilmekte '* r'ane , Mesl itet kuvvetleri » hde belli başlı "lh aekeri hava kuv Nh de dair yazılan bir © * 'v.ı" Ayyare imalâtı iş e BM. A|flıınyıyı listenin 'qı Reçirmektedir Aşağı Aaj, , “tu Miyaç "larıbu salnameden D Yoruz, "Of._:" Senenin on ıki ayı bi '©va teşlihatı mü Gy, “de Almanya bütün "k !'l“'!n geride bi N— a. Aşağıdaki N İş *:kı. * bir faaliyetle geçen e muhtelif ki ler Arasındaki tayyare yi —ıılg:î,d_" nisbetini gös n H *"ve İlste, *Snenin . 87.12 "ıı, 8 Amerika 16 SyA 1413 3 teslihatını arttır ” güciyle çalışmak Tansa, bomba filo k "Mıılır. Fa kat âni kullanılmak için ikinci de- recede bir ihtiyat olarak yalnız G harp tay bir hal karşıs nda kuvveti yaresini bâlâ muhafaza et mektedir kı bunlar yaramaz. bir işe İtalya hava efradı kadro- sunu iki misline çıkarmıştır Sovyet Rusya ise Alman ya ve Japonyanın müctemi hava kuvvetleri yekünuna bir. kuvvet yarat- mağa uğraşmaktadır müsavi Sovyet Rusyaovın şarki Si biryada 1300 harp tayaresi vardır. önümüzdeki artıracağı hava kuvvetleri bilhassa de Japonyanın 18 ay zarfında niz tayarelerinde olacaktır Donanma için inşa edilecek yeni 12 deniz tayare filosu- na mukabil ordu için ancak 6 filo kurulacaktır. Japonya ile Amerikanın donanmalarına mensup ha va kuvvetleri şimdi sayı ba: kımından Sovyet Rusya do nanmasının hava kuvvetle rinden iki misli fazladır , cereyan edı:egl sahaya gideceklerdir.. Ma navralar üç gün sürecektir. Manavralardan sonra 5 pi | yade, | süvari, 1 motörlü | topçu İivası ve bir de tay | yare alayının yapacağı ge çit resminde, ecnebi erkâmı harplerle ateşemiliter er de hazır bulunacaklardır. İstanbul ve Ankara vali lerile matbuat mümeasilleri, Askeri şüra azası, Büyük Millet Meclisinden bir he yet manavralara davel edil mişlerdir.. Bundan başka, halktan manavraları takip etmek istiyenler için de hu susi trenler tahsis edilecektir. Manavralarda — iki ta- raftan — birinin - kumanda vı General Nafiz ve diğeri nin de General — Sabittir. ——— ae — Fransız —— Urdusunun yapacağı manav- ralar ağustosun on beşinde haşlıyacak 29 (Radyo)— Fran wız ordusunun yapacağı büyük, Ağustosun son on beşinde yukarı Savvada Paris, manavralar yapılacaktır Manayraların esası, Jüra dağlarından bir düşman hü cum ve istilâsına karşı mü> * Amerika ——— Filosu Vilâdivostoka gidiyor Moskova, Z9 (AA) — Tas ajansı bildiriyor: Ağusla krovazörü ile 4 destroyerden mürekkep bir Amerikan filosu bugün dost ça bir ziyaret yapmak mak sadile Vilâdivostoka gele- cektir. Fileo Amerikanın As ya filosu kumandanı amıral Yarnellin kumandasındadır. Fıloyu selâmlamak üzere Amerikanın Sovyet er Bir lıği nezdindeki ateşemiliteri B Faymonvile Viâdivostoka gitmiştir Pasifik denizindeki Sov- yet filosu kumandanlığının mümessilleri bir destroyerle Amerika filosunu karşılama- / ğa çıkmışlardır. Kral F Faruk Meıasııılı kılııı; kuşandı Bir ihtilâl hareketi mi?.. Kabire, 29 (A.A ) — Kral Faruk bu sabah merasimle Mısir krali olarak kiliç ku şanmıştır. —D OG — — Almanya Halkın elındekı hububat ma- ddelerini niçin topluyor?.. Berlin,9 (Radyo) Al | manya hükümeti, ekmek imaline yarıyan bütün hu bubatın müstahsil tarafından hükümete teslimini ve yal- nız ailevi ihtiyaçlarına göre, | tohumluk için bir ayırmalarını bildirmiştir. Bu tedbirler, general Gö ring tarafından alınmıştır. —ameam— Yugoslav Ilıkleıı gemisi i dün istar bula geldi Ankara, 29 (AA) Yugoslayanın Jadran mek- tep gemisi, bugün İstanbula gelmiştir miktar k NafiaVekilimiz Berlinde Tetkiklerde Bulunuyor Yakilimiz şerefine dün Alman hükümati namına bir zi- | yalet verilmiştir. Gazteler ziyarete ehemmiyet veriyorlar Berlin, 29 (AA.) — DN B. ajansı bildiriyor “Berliner Börsen Zeitung Ali Çetinkayanın Almanya yı ziyareti hakkında neşret tiği bir makalede diyor ki: “Ali Çetinkayanın bu zi yareti, son seneler zarfında Türk - Alman iş birliği sa- hasında alınan iyi neticeleri hatırlatmak için en iyi bir vesiledir. Bu sahada, yalnız Ankara yüksek ziraat ens titösündeki 22 Alman pro fesörünün iş birliğini hatır- latmak kâfidir. Ali Çetinkaya kendi me sahası olan Türkiyede demiryolu, liman inşaatiyle hava yolları tesis işleri. mi- safirimize, iki memleket ara- sında mevcut mükemmel mü: genişletilmesi gayretin de devamı için mü kemmel bir temel teşkil ede- cektir., Ankara, (A.A ) — Dün Berlinde Alman hükü- meti namına Nafia Vekili miz şerefine bir ziyafet ve rilmiştir. Stokholm. 29 (A A.) — İsveç ajansı bildiriyor: Türkiye Nafin vekili Ali Çetinkaya, İsveçten ayrılır ken, gazetecileri kabul ede- rek. İsveçteki tetkik — seya hatinin çok faydalı olduğu nu, bilbassa İsveçte ımıle- sai nasebetlerin 29 nin yalnız çalışma ve hayat şartlarını değil, onların atö- iye ve sıhhi tesisatlarını da tetkik ettiğini, sekiz saatlik gün kanunu geniş bir. mik- yasta Türkiyede de kabul edildiği için, bu seyahat ve- silesinden istifade ederek bu kanun hükümlerinin tatbiki hakkında müessir bir kon. trol temini tarzına — dairde tetkikatta bulunduğunu sö- ylemiş ve demiştir ki: * — İsveçin Türk demir- yulu inşaatına malzeme ver- mesi — meselesine — gelince, bu hiç şüphesiz bir konjonk tür işidir. Bununla beraber biz İsveç mamulâtının evsa- fını daima takdir ediyoruz. Vekil, karşılıklı — ticaret mübadelesinin istikbalde ço galacağı ve bu — suretle de Türkiyeye İsveç malzemesl- ne müracaat imkânını vere- ceği Ümidini izhar ederek pa suüretle sözüne devam et- miştir: *“— Halen Türkiyede en mühim ve başlanmak üzere olan iş, suların seviyesinin tanzimi işidir. Bu iş için de İsveçin teşrikl mesaisini 'ar. zu ediyoruz. Stokholmdeki ikametim esnasında, dört kö- prü ve şosa mühendisi angaje ettim, Başka daha mühendis bulsaydım onları da alacak- tım. Zira İsveçliler bu saha- da büyük bir — tecrübeye maliktir ,, Çin Kıtaları Pekin Tahliye ettiler. Pekindeki Çin Kuvvetleri Kumandanı Kaçmış- tır. Muharebe Tien - Çin Mıntıkasında Devam Etmektedir. Buralarda Imtiyazlı Ecnebi Mın- tıkalarında da örfi İdareİlân Edilmiş Ve Asa- yişe İngiliz Kıtaları Memur Edilmiştir. Londra, 29(AA.) Ayrı ayrı menbalardan alınan ha- berlere nazaran General Şu vg Chek Yuan Pekinden kaçmıştır. Çin kıtantı müdafaaya ait tesisatı tah rip eltikten sonra gece şehri tabliye etmiş ve Japon kı- taatı Pekine girmiştir. Tiyen Çinde harp devam etmekledir. Japon tayyare leri Çinlilere att başlıca me baniyi bilbasaa — üniversite merkezile istasyon ve milli kuvvetlerin umum karargâ- İki Japon muhribi Tako ya bombardıman etmiş, karaya bir Japon müfrezei! çıkarmıştır Tako ile Tiyençin arası ndaki munakalât kesilmiştir İmtiyazlı ecnebi mıntaka diği ve inzibat ve asayişinin muhafazasıiçinla- giliz kıtaatı — ile gö nüllülerin teşrikimemi et. tkleri Tiyençinden ayrıca bildirilmektedir Dün Londrada Çinin Lon I firleri arasında bir toplantı yapılmıştır Çin maliye na- zırı da bu toplantıda bulun- muştur. Yapılan müzakere- lerin Çine, bilhassa Japon- yanın Çin limanlarını ablo- LT a aa e. | ka etmesi halinde silâh sev arında ör - | kı meselesi hakkında cereyan ettiği söylenmektedir. Şangbay. 28 (Radyo) — 29 uncu Çin ordusu komu- tanı (Sen Soyan), Hopey) | havalisini tamamen tahliye etmek üzere Mareşal Şan Kay Şek namınma Japonya.

Bu sayıdan diğer sayfalar: