July 30, 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

July 30, 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, 2 zn * Yugoslavyada NB dini buhr 4 üncüde ; 7 ye: Ahm Anadoluda san'at tetkil leri, 5 incide ; 7 ncide 3 Çocuk sahifesi ün 12 sahife Geceyarısı balkon- ed Hi vi Mimar Sedat Çetintaş ran Ondördüncü yıl sayı: 4746 muharrir ve e) TANBUL — CAĞALOĞLU irin ve mektub adresi: m İstanbul » Posta kutusu: İstanbul, No 246 : Başı 2366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 - 24200 Anslilopdiisi Her eve lâzım olan çok Cuma 30 Temmuz 1937 faydalı bir eserdir nci muhafızı açık- ça tahrikâta girişti (Suriyeyi istiyoruz) propagandasile hazırlattığı nümayişi Fransız makamları menetti Kara yollarımızı hası | yapmalıyız ? Hatayda bir halk nümayişinden Müslüman partisi faaliyetini her yere teşmil etti Japonlar Pekine girdiler Içinde şiddetli muharebeler olan Tiençin şehri yanıyor ATATÜRK Bazı İstanbul köylerin- de 'tetkikat yaptı Ulu Önderimiz Atati k vilâyeti- velliğ bir sıkıntıya mi bu köy halkının maziyellirinin tetkiki in Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ze İstanbul Vilâyetine emir rmiştil Kd lek etin, diğer esini köyler de ayni ve hus © ü takib ettiğimizi; İ e , Deklare bu umumi dığımız tdlirlrin kati , Köylerde Türk harfleri ve şapka (flim verime ab anki. Mbit olmay sie z.İd 1 ileri ei öl Bu kararın yakında verileceği zan- ecel İİ > v : iki 1 ale ne arekete er Meler a hn ki hakiki bir yol siyaseti YİENMAEMEŞ y geç k Cumhuriyet kö; m —. i tmeğe başladığımıza hük-|. Antakya 29 (Hunisi Muhabir öde din efndu bileyme. yes kida Manaaya VE Su, o me debilel İT RRŞŞN den) — İskenderun muhafızının. rk harfi vd dü Ti miştir. Munir kendisinin di e in yay anıyor v O yu kıymettar. #ki. Bayındırlık Bakanlarimız-| propagandasile bugün için hazırlattığı | mı sahte Ha- im ve dan birinin, çok değil iki eve) büyük nümayiş im makamlarınca m Türklüğü | Yacağai söylem zay, Yelki Bayındırlık Bakaninızın| gene ilm iştir.. Müslüman partisi faaliye- KE lere Yaa lek mücadele e- Memn aka da va gören ienimmda kara yollarımızın hangi usul-| tini her tarafa teşmil simişün. Dündenbe. | deceğibi ve ete kezanaçlığım söyler l8 KE kr tekçkinin yaziteşinaslığı A: ve ve iltifatlarıni Mak ör Bal e imi ENE . Je im ir, mira sek tetkik ve e O esnal, İht | I l S t d yaretler esnasında alınan notlar Da- ae dekar yolar Hailcıler antander 1 İvan tarafndan İstanbul Ve zlar Yazmışık 0 ii İâyetine bildirilmişti kağ . si tehdide başladılar İspanya Başvekili Giral'a göre ihtilâlciler asker ve paraca sıkıntıda imişler z sana Mısır Kali Majeste Faruk dün kılıç kuşandı ni Faruk Kahi A.) — eReuter ajan- si sila den di Kral Faruk, sabah alkışlar içinde ve Kralı ii kile kuşanmışt şar. Bu merasim, Firavunlardanberi Mı - sırda yapılan ilk esimi #w Maje: ie e Kral Fandan ie Eş si münasebetile andan Bebekteki afeti verilmiştir. elm 4 TAŞLARI Edip tarihçimiz Çin kıtaatı çekiliyor Çin Başkumandanı Mareşal Çan-Kay-Şek'e göre artık herhangi bir sulh ümidi kalmamıştır “ pe ekin. kapılarından birisi Le 29 (A.A.) — < Nankin'de malümat almakta olan bir membadan bildirildiğine göre 29 unci celeyin mi ya aid tesisatı tahrib et tikten sonra al içinde; şehri tahliye ets rdi Çin ordusu, | mişlerdir. saat 8 de Pekin'i tahliye etmiştir. Japon) £ Polis devriyeleri ortada görünen kıtaatı biraz sonra Pekin'e girmiştir. Tel-| gâöne müsellâh kuvyetleri teşkil ei. graf ve telefon am ebe do- dir. Halk serbestçe dolaşmaktadır. Şehrin layısile se rafla ai ii kapıları açıktır. Çin askerleri Pekini Pekin 29 (A.A) — Gin imei ge İngiliz - İtalyan e . Eden Romaya giderek Duçe ile görüşecek Habeşistan ilhakının tanınmasile İspanyadaki gö“ rüllülerin çekilmesine mütekabilen karar veriliyor M. Eden Londra 29 (A.A.) — M. Mu ei yi görmek üzere gitmesi muhtemel olduğuna dair olan: şa-| miş diğer bir şayiaya nazaran Bea M. om M.- Eden'in Romaya ne.tekzib ve ne.de teyid etmiştir yia hakkında sorulan suale cevaben iyi malümat almakta olan mehafil bu şayiayı Grandi yi mama Rom . 3 sütun Yi “ Yugoslavya mekteb gemisi dün geldi Dost memleket bahriyelileri dün muhtelif ziyaret- vie yaptılar, akşam şereflerine ziyafet mi Pazardan itibaren Ge Miele N yındırlığını elde etmek için ar yapmak kâfidir. Bunun değil bir mümunesini eski Bağdad cad- “nd, a #imdilik Kadıköyü - Suadiye ara- Bönye vi olarak yenileştirilen sahasında burgj > or muyuz? O güzel yol sayesinde bir gezi sekiz on yıla ancak varan kı ÜR sm n zarfında kendiliğinden mamur » bu ünik sahadaki beş on kilo- meni esli ri okan EĞE Ma 2 misal ve bir örnek olarak :mleketimizde. yapılmak a olan yolların miktarı binler inlerle kilometrodur.. Bu yolda da * değiliz. Her yıl her tarafta e sayılmıyacak mikarda. yol Santander'den bir manza: için uğ âli z m Bilan 29 (A.A) — Radio Bilbao, |. Şimal gephesinde e ulü takib ediyoruz ve yaptığı" “e ediyon aarruz ii e Nusyonalin kuvyetletin ilesi'harekbt:> Ban 9 (A, Tl arın sürekli bir varlığa sahib ol- iy km olu a Hükümetçile- ip aldığımız. tedbirler nedir? İşte e ee ip maa sir yeniden Mn urası henüz tamamile at'iyet- Alon ve Lannevara' dağlarına i " ir. taarruza sevketmiştir. Gm mi aye, Günce oyalar) AN vo lr bala 2 hate Si mişlerdir. vel zapi işlerdi. Buraları Navarlı a ni) gütmeğe | başladığımıza e anin üç tayyaresi Salamanca'yi | layların ii harekâk için sön de » u o olacak Yolarımız ve bomb: barına e etmişse de üçü | rece ihtimamla ekine etmiş © olduklari ğlamlığın zelli- | de dü: şürülmüşt se Sa, 3 sütun 1 de) eri di ini temin deni esas 3, #ekillerde yapılmalıdır bir. Bir ali sali iktifa etmek isiyoruz: | bir iki parçasını Ankarada yapacaklar. apılan İlar artık kendi | Beton rübelerinden memnun olma- Mn nelerde yapıldığını pek bi dey, pirakılmıyarak devamlı nezaret-| dık mı acaba? Çünkü çimento şirke eri-| miyoruz. Fakat Ankara Belediyesinin dır, N muriyet halinde tutulmalı- | nin teklif ve ball galiba Gere miki e yollarda b. n bloklar kullandığını lar deği »e bu hallolunmıyacak dava-| tecrübe olarak birkaç yerde betol ee İstanbulda yaptık» Gokiaşk ademki bunlar rrpada| yön Eğer bu zribeler etili İn örnek yollar başlıca iki yerdedir: Bi- Yal geilolunmuş olan meselelerdir. . |ler emiş olursa bizim için beton yollar) ri Haydanaşa istasyonundan simendifer Yormuş püPde çalışan ve yol için kaf bir takım iyilikler var olacağı-| geçid yerine kadar olan yerde, ikincisi İerini £ oulunan mühendislerimizin fikir-| ni tahmin ediyorduk. Mn o iyilikle-| Hacıosman bayırı başından Tarabyaya Biz bitin mek kalır faydalı olurdu. | rin bir kısmını ar için yapılmış olan | yandan inen yolun mühim bir kısmı. Yol- adeta yy ecrübe edilerek bırakılmış ve | yollar üzerinde gör YUNUS NADI Bulmuş bik nokta üzerine nazarı Günenkş şikeli ka baton elliden TArkası Sa. 5 sütün 3 te) iran gemisi Galata rıhtımında, kapisi zabitler anbul Vilâyetini ziyat orlar diyor! Garı Sinci sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: