6 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2

6 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Mart Okuma şekli ©a titir bir endişe ile barap eden bir mektada — Tüsgele bit okumüa taraına düşüverme keyfiyetidir. | Filhakika, okumanın şeklini tayin hususunda itinali davranmak lürım- — gelir. Kıymetli eserlerin kaldırım sergilerinde bazin bir yalvarışla müşteri — bekleyişimi #cr ile seyreden bir kimse aya: | Giümağlar okuyorsa gene duyar. O halde Bunu sarabaten tespit etmek ve ber ki — dormülün net ve istikameti belli çizgileri halinde belirtmek — imk kosudır. her idtakğbor duygu kendine mahsus bir yol açar ve içinde eserin bakikt maca ve değerini aulıya —anlıya — sahileleri Okuma meseklilenim Tarihi kıymeti haiz bina- lar tamir edilecek Evkaf idareri, İz-mirde modern bir hamam yapmağa karar verdi Haber aldığımıza göre evkaf Ankârada evkaf umum müdür- Hususiye me- mur kadrosü Böşalan yerlere yeni memür alınmıyacak., Şehrimiz Muhasebei Husus'ye müdürlüğünün, Hazirandan iti- baren tetbike başlanacak yeni keadrosunun şimdıki — kadroya nâzaran geniş olacağını, biilçok memurların maaşlarının artırılar cağını yazmıştık. — Dakiliye Ves kâletinden — gelen yeni kadro, vali Bay Fazlı Gületin tasarruf edilmesi hakkındaki kararı se- bebile geniş tutulmıyacak, hatta mevcut kadrodan çekilenlerin yerlerine yeni memur alınmı- yarak 'kadrodaki memur miktarı â elemi o eseri havai gözler va tatbik kabiliyeti olan — bir “—Bu hututta her ka — Fakat bünün okuma gekillerinde müşterek olması lüzmgçelen bir nok: ORayı söylemek imküm vardır. O de; Betice itibarile: Okumak-düşünmek O dermülü şeklinde bullsa edilebilir. Burada diğer bir mersle kendini göste- aahife ve Satır üzerinde düşüne düşüne mi okumek, yoksa ertri ekudüklan “tonra heyoli umumiyesi üzcerinde mi düşünmek İzmir evkaf müdürüğü, kafa vatidat temit edecek Mmuh- telif binalar inşası işine ehem- miyet vermekle beraber halkın menfaatini temin edecek inşa. atada yer ayırmaktadır. Şim diye kadar Mezarlikbaşında bü- yük bir hal ve bir de gazno inşa ettirilmişlir. cam'inin tamirine, Mezarlıkbaşı mevkiinde yeni bir mağaza inşa- sina da başlanmıştır. moödern bir hamam inşt ettire- Okurkan düşünecek isek everin Bütünündeki, sentesindeki hâkim fikri — “te raha parçalamış oluruz diyorlar. Okuduktan sonra düyünsek — diyorlar — ki, bu sefet do ökürken içimine mohartirin ani bir doğuş balinde — verdiği — fikir ve işleri samamada zaptedamiyeceğiz ve onlara — bir çekil ve. Bu binanın atrafında elbişe vesair lüzümlu tesi: sat bulunacaktır. Evkaf hamamı Tire ve Urla kazalarında Evkafa ait olup tarihi kıymeti haiz bi- nalar tamir - edilecektir, standardizasyonu Ihracatçılar dün borsada tetkikler yaptılar Yarın tekrar Odada toplanıla- cak, son karar verilecektir dar delice bulunacak buğday ekmeğinin siyah olacağını iddia etmişler, bu miktarın fazla o duğunu ileri sürmüşlerdir. Yalnız ecnebi maddeler mik- darının - tesbiti için borsada buğday nümuneleri üzerinde tetkikat yapılması — neticesine için, dün öğle üzeri e İlıf muh:- Biace bu mossle dahi gene herkese güre değişen bir premsip meerleri- Bası hafısa ve idrak; okuyarak — düşünür, bamsı da okuduktan — soura gmami ibtisasatını kaydeder gibi düşünür. Fakat okurken — düyünen — insan . vonra eser bekkında fikir yon szaklaşacak değildir. O, okurken düşündüğü Bütün noktaları kite. bilirdiktem soura bir silmi tasfiyeden geçirip oolara, telekkör — kalıpla. n Bir çekil verecektir, Okuduktan sonru düşünen insau da, okurken tamamile baval bir ka kla satırları ve sahifeleri aşıp gitmiyecektir. Belki ereri bitirdikten şasrunun kıvrımları içerinde sabırsız biriken fikir ve duygu parça. Hissiyatı içerisinde inşa ediyormüş gibi yuar ve işliyecektir. Mesele; ga veya bu şekilde düşünmek değil, mücerret olarak eser üze- düşünmektir. Asıl kari bu ameliyeyi yapandır ve kitap asmıl onun Bahri Savcı kitabın sen sabifesini Göçmenlere çift #eseri yeniden Si oaakatapı İskân müdürlüğünce yakında göçmenlere çilt hayvanı dağı- tılmasına başlanacaktır. Lâzım gelen bavale, Sıbhat ve İçtimat Muavenet Vekâletinden, İskân müdürlüğüne gelmiştir. Teşkil edilen- bir lânmgelea — yerlerden hayvan satın alacak ve bunları derhal göçmenlere tevri ettirecektir. İki Aşir arasında Birinin başı yariıldı Buca nahiyesinin Uzundera köyünde Savran oğlu AÂşir ile Ali oğlu-Aşir arasında kavga çikmiş, Savrân Aşir, Ali oğlu Aşiri araba demirile başından ağır sürette yaralamıştır. Ya- ralı, İzmir memleket hastane- sine kaldınlmış, — vak'anın faili Buğday mahsulünün standar: dize edileceğini ve bunun için Ticaret odasında ihracatçıların yaptıkları toplantıda müzakere cereyan ettiğini, bazı kararlar alındığımı yazmıştık. Mayıstan itibaren buğdayla. yımızın standardize edilmiş ok duğu halde ibracına başlana- İktisad Vekâletince hazırla: nacak buğday ihracmın kont: rolu nizamnamesi için mütâlek ve dilekleri öğrenilmek istenen ihracatçılarının Odada yaptıkları içtimada vardıkları netice, hakikaten mühim say- hyor. İktisad — Vekâleti, ihraç ed lecek buğdaylar için üç stan- dard kabul edecektir: derhal tasvip eylemiş ve - yeni güle, (Vaprık) ismi verilmiştir. Bir taharri memuru öldü Fransanın en meşbür tahârri memurlarından Robert Lendri, 85 yaşlarında olduğu halde öl- müştür. Bu adam, senelerden - beri- bir taharfi memurunun evinde suğınmış, kendisine ve" rilen bir lokma ekmekle ge- - Dans öğrenen kral -| Arnavudluk krah Ahmed Zo: nişanlısı Kontes lina, hergüni ve mesai ” haricinde krala dans telif nümuneler alarak içindeki senebi maddeler mikdarı üze- rinde araştırmalar yapmışlardır. Bu — tetk klerde —buğdaylardıki scnebi madde miktlarının yüzde. 3,5-4 den fazla olmadığı arla- şılmıştir.. Bu - tetkikler, Borsa komiserinin önünde yapılmıştır. İhracatçılar, yarın Ticaret oda- sında tekrar toplanarak kat'i mütalealarını — b Idireceklerdir. Odan sonra Ticxret odası reis liği tarafından bir Tapor hazır lanacak ve 12 Marttan evel İktısad Vekâletine gönderiler Ondan sonra da Vekületçe, buğday ihracıinın” koatrolu hak- kındaki nizamaame hazırlana- derlinde tam bir Bir vakit bütün Avrupada nam kazanmış olan - eski bir zabıta memurunun böyle sela- ket ve yoksulluk içinde ölmesi, herkesin dikkat nazarını çek- miştir. Meğer Robert Lenderi hayatında büyük bir işlemiş ve bundan dolayı böyle bir hale düşmüştür. O kababat ta, bir zaman bütün Fransayı m eden bir cinayetin fai- li:l":ıyd— çıkarmış Robert Lendrinin - rakipleri, onun bu muvaffakıyetini hoş memişler ve uydurdukları a ile adamcağızı azlat. Gözleri açılan kör Londrada, bir hastalık neti: cesinde senelerdenberi kör olan (Lui Kentrik) adında bir adam; bundan üç sene evel, bir sabah ndan kalkınca, gözlerinin iyi olduğunu sevinçle görmüş: tür. Bu hal; bütün göz doktor« larını bayrette bırakmıştır. Zira (Lui Kentrik), on seneden fazla bir zamandaaberi, bir daha iyi olmamak üzere gözlerini kay- betmişti. Vaziyet böyle iken, bu adam ne suretle iyileşmişti? Bu nokta; doktorları çok düşün- dürüyor ve onlann, mütemadi- yen kitap karıştırıp bu hâdise- nin sebeplerini aramağa sevke- diyordu. Ne çare ki bu muam- ma çözülmeden evel,” ( Lui Kentrik), mağaszasından evine giderken, bindiği otomobilin, bir otobüse hafif çarpması ne- ticesiade asabında hasil olan heyecanla' birdenbire tekrar rü- bahasında 15 koyan, 520 kuzu, 4 manda, 42 öküz, 3 inek, 8 4 malak olmak üzere 596 baş havvan kesilmiştir. Tayyaremodelciliği kursu açılıyor İlkokullarda talebeyi tayyare- ciliğe teşvik maksadile derslerinde tayyare modelciliği dersleri gösterilmesi görülmüştür. Bunun için parar- tesi günü ilkokul öğretmenleri ne mahsus olmak üzere — mek« tepler (müzesinde bir (tayyare modelciliği kursu) — açılacaktır. Kursta derslere saat dokuzdan hakkında mütalcalarını yürüt- müşler ve amelt noktalar üze- ridde durmuşlardır. Vekâletin, buğdaylar için kabul ettiği üç tip de birinci, ikiaci ve üçüncü olmak- üzere üç kısma ayrıl: fiatleri — gösterirken, diğer tan da, her yemeğin hassa- gösterimek ve bu mretle Tahriri arazi işleri Vilâyet tahriri arazi işlerinin Hazitan ayına kadar bitirilme- sine çalışılmaktadır. Vilâyetten tabhriri arazi komisyonlamı reis- liklerine lan — tebligatta, arazi hhir’.i.'l:ılıiı behemehal Haziran ayına kadar bitirilmesi Haşarat mücadelesi Ziraat Vekâleti, haşarat mü- cadelesi için 10 ton nu satın almağa karar vermiş- tir. Bilhassa portakal ağaçları- na ârız olan haşarata karşı sıkı bir mücadele açılacaktır. Vekâlet, kontrol nizamname- sinde buğdaylar içinde buluns- ü" bu şekilde tanzim “başladıktan sonra müş- yüzde 3.3,5 olarak tesbit et Bu nisbette yüzde sürme, filiz, delice ve toprak bulunuyor. Bu ecnebi maddele- rim heyeti umumiyesi yüzde 3,5 tur. Bir kiloda 175 delica bulunabileceği müvafık olacağı bildirilm'şse de yaptıkları müzakerelerde — bu cektir. Kursu, 25 - ilkokul - öğe retmeni” takip edecektir. Evvelâ öğretmenler, tayyare modelciliğini öğrenecekler, on- dan sonra okullarda talebeye Hatta bazı ihracatçılar, bu ka- Fedakârlık... Zafer.. Ve Rekor haftası IŞTE TAYYARE Sinemasının GUa Sizlere hazırladığı Büyük sürpriz... Aşkın tevlit ettiği nihayetsiz elemi ve ıstırabı.. Vatan ve evlât mühabbeti gibi âli hisleri tasvir eden dünyanın ea büyük filmi Vatan Hasreti İki dâhi san'atkör HARRY BAU 'İvîîıç:'l NA MANES'in Muhteşem temsilleri Nükteli sözleri,, Kendilerine- hâs etvar' ve hareketlerile mihayetsiz zevk heyecan içinde bırakan ARMAND. BERNARD — ANDRE LEFAUR tarafından emsalsiz bir surette temsil olunan BAŞKASININ KILIĞINDA Fimi ta alama zacım Goi elecekür PARAMOUNT “Hdilanda ahalisi, çiçeklere we bilhassa güllere son derece glıdır, Hollanda da; çiçek ife gibi telâkki olunuyor. - Çiçeklerin envaını her zaman Hollandada — bulabilir- Sah günlerde —Amsterdam çileri, Mmuhtelif fidanların aşılanmasından yetişen gül meydana getirmişler ve güle, geçenlerde Hollanda duğu —küçük kızın ismini vi i kararlaştırınışlardır. - Çiçekçiler,bu karardan sonra a bir heyet göndermişler fiyeti velahd prenses iyanaya bildirmişlerdir. Pren- -| giçekçilerin —bu” kararını evine eskisi gibi Karşıyaka nahiyesinin Turan mevkiinde Haşim oğlu İdris, oğlu Seyfiyi ölümle Takas ı?leri İtalyan adalarından yapılacak idhalât İktısad Vekâletinden — şehri- miz Türkofisine bildirildiğine göre aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1 — Halen 5:7-937 tarih ve 2-7005 sayılı — kararnamenin dördüncü maddesi hükümlerine tevfikan ticari mübadelâtta bu- lunduğumuz Ege denizindeki İtalyan adalarına bundan böyle yapılacak ihracat mukabilinde ancak bu adalara menşeli mal- lar idhal edilecektir. 2 — Bu kararnamenin meri- yet mevkiüne girdiği tarihe ka- dar eski hükümlere tovfikan başlamış olan takas müamele- leri, eski hükümler — dahilinde intaç ve tasfiye 'olunacakır. 3 — Bu kararname neşri tas rihinden muteberdir. Telefon şebekesi 30,000 liraya ihtiyaç var Vilâyetin bütün köylerini te- lefonla biribirine bağlamak için vilâyet Jandarma komutanlığı tarafından tetkikat yaptırılmış, şimdiki şebekenin ıslahı' ve ye- nilenmesi için otuz bin Hirayâ ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. Jandarma umum komutanlığın: dan bu tahsisat istenecektir. Köy kalkınması Meyva fı'(dan!arında hastalık var Köy kalkınması için dağ köye Terine meyvalı ağaç fidanı tevzi edileceğini yazmıştık. Bursadan getirtilmesine teşebbüs edilem meyva fidanlarında İyaspis hâs tahğı bulunduğu görülmüş ve *bu iyüzden fidanların: gönderiler mediği anlaşılmıştır. Vilâyet ziraat müdürlüğü; dağ köylerine lâzım olan fidanların diğer fidanlıklardan teminini müvafık görmüş ve lâzimgelen teşebbüslerde bulunmuştur. Zeytincilik kursları 15 Şubatta Aydinda açılan zeytin budama kursuna devam eden Zirsat memurlarından B, Nureddin Özağrı Çinede, B. Tevfik Kaçmaz Nazlilide, B. Cavidan Sökede bu ay içinde tâli birer zeytincilik kursu aça« caklar ve kursa devam edecek zeytincilerin bilgilerini — artıra. caklardır. Ege mintakası ziraat müte- hassıs B. - Forruh - Barlas, bu mesaiyi tetkik ve kontrol ede- cektir. Afyon ve müştakkat İktısat Vekâletinden şehrimiz Türkofisine -bildirildiğine göre, gümrük tarifesinin 822 numaralı pozisyonuna giren afyon ve müştakkatı için bir defaya mah- sus olmak üzre Türk-Macar ti- caret anlaşması kontenjanına elli kila ilâve - edilmiştir. Çarşıyı teftiş Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün fuar hazırlıklarını ve- çar- şida esnafın dükkânlarını teftiş etmiştir. Bağ baiıhçetütü Kimyevi Gübreler VE Ziraat âletleri Hacı Davüt zade Rahmi Karadavud Halimağa Çârşısi No. 31 İZMİR

Bu sayıdan diğer sayfalar: