8 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

8 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o ı TELGRAF MABERLERI Almanyada idamlann listesi kabarıyor «Türk parası en sağlam paradır» Camhuriya^ HARP TARİHİMİZDEN SAHIFELER: 6 Bir Ingiliz mecmuasinın yazdığı makale Yıldırım 3 bin askerle 70İHEM Ihtikâr oğlu ihtikâr! bin kişiye karşı koyuyor NALINA MIH1NA Von Papen kâtibini öldürenlerle maiyetini tevkif edenler hakkında tahkikat yapılmasını istedi Londra 7 (A.A.) Daily Telegrafın Berlin muhabiri bildiriyor: Reisicumhucun muzaheretine maz> har olan M. Von Papen, Roehm tarafmdan idare edilen suikastçilerin idamları esnasında öldürülen kâtibi Von Bose ile maiyetinin tevkifi hakkında tahkikat yapılmasını iste • mi'tir. Eğer Reisicumhur Mareşal Hin denburg, Von Papenin bu talebini kabul eder»e, Hitler hükumetinin vaziyeti ciddî olabilir. tdam edilenlerin listesi gîttikçe artan rakamlar göstermektedir. Resmen 46 idam bildiriüyoır. Fakat resmî sıfatı olmıyan kimseler, Miinichte 122, Berlinde 73, Breslauda 54, Dresdende 5, Stuttgartta 1 idam yayıldığını söylemektedirler. Bu listeler içinde ezcümle Ro ehmün, Bavyera sabık Başvekili Von Kahrın, sabık Rayştag azasmdan sekiz kişinin ve bir jeneralin isimleri vardır. Gayriresmî bir listenin daha hazırlanması da muhtemelde.*. «Kurşunî ordu» nun yeni erkânı harbiye reisi M. Lutze, isyanın li • derlere inhisar ettiğini bildirmistir. Başvekil muavini M. Von Papenin arkadaşları olan mevkuf millî sosyalist rüesanın tahliyesi, mumaileyhin vaziyetinin şimdilik istUorar bulduğuna hükmettirebilir. Hatırlardadır ki, M. Von Papenin en yakin 'naesai arkadaşı olan Von Rose, Başvekil muavininin odasında tabanca ile öldürülmüş ve bizzat Von Papen de derakap tevkif edilecek birkaç gün nezaret altında bulundurulmuştu. Paris 7 (A.A.) Berlinden bil • dirildiğine göre, eski naznrlardan Traviranus 3 haziran hâdisesinde ölenler arasında bulunmaktadtr. Söylendiğine göre, M. Von Papen, mesai arkadaşlarından bazılarmm ölümüne sçbep olan icraat hakkında M. Hitlecden izahat îstemiş ve kendilerine karşı tevcih olunan hiyaneti vataniye cünnünü ispat eden vesaik gösterilmesinde ısrar eyle miştir. Alman ordusu kumandant Münihi teftiş edecek Berlin 7 (A.A) Reischwehr kumandanı Jeneral Von Blomberg, Münih ve lngolstaatta bir teftiş seVon Papenin vaziyeti yahati yapmak üzere hareket et • Berlin 7 (A.A.) Havas Ajan • miştir. sı bildiriyor: ııımınıımıııınnnıınıılıiuılılllıiiiınıınınnnıu « I M Belediyeler ve nakil Ziraat müdür ve mütehassısları vasıtaları Meclisten çıkan ye^ı kanunun hükümleri Ankara 7 (Telefonla) Meclisin son içtimamda çıkan kanucıa nazaran belediye hudutları dahi linde otobüs, otokar, tünel işletmek hakkı belediyelere aittir. Bunların belediyelerin de iştirak edeceği şirketler vasıtasile yapılması, işletilmesi veya icara verilmesi veya imtiyazınm itası lcra Vekilleri kararile olur. Belediyeler dilerlerse inhisan tazamtnun etmemak üzere bunların işletilmesine ruhsat dahi verebilirler. Hususî mahiyette elektrik te sisatı gibi işlerin yapılmasına ve uınuma ait olarak îhtiyaçtan fazlasmın hususî işlerde kullanılmasına ve beldenin muayyen mevkileri arasında yük başına ücret alan nakil vasitalarının isletilmesine inhisan tazammun etmemek şartile ruhsat verebilir ler. Yeni yapılan tayinler ve nakiller Ankara 7 (Telefonla) îzmir Botnuva mücadele istasyonu mü • dürlüğüne Vekâlet mütehasnsla nndan Nihat, ziraat umum müdürlüğü mütehassıslığına Bursa ziraat mektebi tnüdürü Süleyman Fehmi, Kastaraonu mıntaka mütehasnslı • ğına Kastamonu ziraat müdürü ekrem, Uzunyayla aygır deposu müdürlüğüne Konya harası müdürü Mümtaz, Konya harası müdürlü • ğüne Uzunyayla aygır deposu müdürü Abdülkadir, Çankm Ziraat mü • dürlüğüne Çanakkale ziraat mü • dürü Ekrem, Çanakkale ziraat müdürlüğüne Istanbul birinci ziraat müdürü Resat, Ankara mıntakasi emrazı nebatî mütehassıslığına Almanyada stajım yaparak avdet e • den Alâettin, Seyhan mmtakası emrazı nebatî mütehassıslıgina Rauf Beyler, ttalyada ihtısas sitajını yapanlardan Ferruh Bey tzmir, Kad<i Bey Muğla, Nizamettin Bey Balıkesir, tsmet Bey Malatya, Salâ hattin Bey Tekirdağ mmtakalan mütehassıslıklarına, Gümüşane ziraat memuru Hüsnü Bey Çoruh ziraat memurluğuna, Erzurum ziraat müdürü ömer Lutfi Bey Zonguldak ziraat müdürlüğüne, Kırklareli ziraat müdürü Cemal Bey Erzurum ziraat müdürlüğüne, Çankın ziraat memuru Fuat Bey Kırklareli 'zira • at müdürlüğüne, Kars ziraat mü • dürü Enver Bey Beyazıt ziraat müdürlüğüne, Zonguldak ziraat müdürü Cevdet Bey Aksaray ziraat müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. Şarkî Avrupa diplonıasisi Türkiye, Sovyet Rusya > nın dostluğuna istinat edemiyecekmiş! Londra 7 (A.A.) Daily Teleg raph gazetesi yazıyor: Şark Avrupası diplomasisi iki mü • him istihaleye marıız kalmıstır: Bir taraftan, Yunan hükumetinin * Londra ve Roma kabineleri tarahn • dan imza edilmiyen hiçbir Akdeniı misakma iştirak etmemeğe karar verdiği, çünkiî Atinanm böyle bir diplo • matik vesikanın ttalya aleyhine müte • veccih bir koalisiyonu kolaylaştırmasında korkmakta olduğu büdirilmektedir. Diğer taraftan ise, Kemalist Tiirkiyenin, munhasıran Sovyet Rusya dostluğuna istinat edemiyeceğ'ne kani olarak İranla sıkı bir antan' aktetmiş oldugu ve yakında Tahrana askeri bir heyet göndereceği söylenmektedir. ! € Anadolu Ajanstnm nota: Bu hususta salâhiyettar mehafilin maluma tına müracaat eden Anadolu Ajansı bu haberin asıl ve esası olmedığını beyana mezundur.» Bir Bulgar gazetesi teslihat programımızî tamamen öğrenmiş Sofyanın Kambano gazetesine Ankaradan bildirildiğine nazaran Türkiyenin yeni teslıhat programı artık bütün teferrüatile malum imiş. Türkiye şimdilik en büyük ehem • miyeti şimal hudutlarının emniye tine atfedecekmîş, Boğazlar, Edirne ve Kırklarelinîn gîzli ve muhtelif aksama taksim edilerek hemen tahkimatına başlanacakrruş. Bu husus içîn icap eden tahsisat bütçeye konulmuş. Trakyadaki tahkimat Sovyet mütehassıslarının yaptığı en yeni bir plân üzerine olacakmış. Bu tahkimat plânınm bazı yerleri Büyük Erkânıharbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa tarafından tadil edilmiş. Trakyada birisi otomobil yolu olmak üzere üç yeni sevkülceyş şose ve bir de yeni demiryolu yapılacakmış. Bunlar, plânın ilk kısmı imiş. Plânın ikinci kısmı yeniden birçok denizaltı gemilerinin mubayaası, tayyare adedinin iki kat tezyidi ve bütün eski toplarm yenileştirilmesî olacakmış. Yeni top mubayaası için bu sene 300 milyon leva harcedecek imişiz. Londrada münteşir Ekonomist mecmuası Türk parasının sağlam > lığı hakkında yazdığı bir yazıda diyor ki: «Altın kıymetile ifade edilirse Türk lirası dünyamn en müstakar paralarından biri olarak kıymetini muhafaza etmiştir. Osmanlı Ban « kasının umumi toplantısında reism söylediği gibi Türk lirası 1930 senesi eylulündenberi 12 frank 6 santim üzerinde kalmıstır. Döviz tahdidatı ve ithalât takyidatı gibi tedbirlerle sıyanet edildiği cihetle Türk lirasının kıymetinde görülen bu U • tikrar bir dereceye kadar sun'idir, denebilir. Bununla beraber, başka memleketlere nazaran Türkiyede • ki döviz tahdidatı çok mutedil o • lup memlekette başka yerlerde olduğu gibi millî paranın kıymeti üzerinde birkaç borsa teessüs etmiş değildir. Hakikati halde Türkiye bugün Birleşik Amerika Cumhuriyetleri ve ICıiıcT parça parça olan Tıiaınm, en tngiltere hariç olmak üzere hemen ağır ve süslii bir harp baltasım bütün memleketlerle yaptığı kle • düsman askerlerini bile bir ring itilâflan sistemine istinat et mektedir. Ingilterenin umumî siyaseti icabı klering itilâfı yapmaması Karatatarların ihanetini müteakıp, bu cihetten aksi bir hal olmuştur. başta «Sarhoş Vezir» denilen VeziriZira, böyle bir itilâfın bulunmaması azam Ali Paşa olmak üzere, Murat PaTürkiyeye beş senelik sanayi proşa, Yeniçeriağası Hasan Ağa, Karasi gramını tahakkuk ettirmek için lâSubaşı Avni Bey gibi büyük erkân «nazrm olan makkıeleri vermekten bizi musu devleti kurtarmak» gibi riyakâr mahrum ediyor. bir iddia ile büyük şehzade Süleyman Osmanlı Bankası heyeti umumiye Çelebiyi alarak savaş meydanını terketsinde reis Sir Herbret Lorensin Türk tiler. Bundan sonra, genç şehzade Çelirasının istikran hakkındaki be • lebi Mehmedin ısrarına rağmen, onun yanatı arasında bilhassa şu nokta erkân ve ümerasmdan bir kısmı da bin drkkate şayandır. Anlaşıldığma gökişi ile Amasya tarafına gittiler. Ma re Cumhuriyet Merkez Bankası emneviyatı bozulmuş olan Rumeli asker • rine Osmanlı Bankası tarafından leri başsız ve kumandasız kalmıştu Onbirkaç sene evvel eccıebi parası ülar da kumandanlarının gittikleri yolzerinden bir avans hesabı açılmış • dan Mireköyü istikametinde geriye tır ki bu avans Türk lirasının kıy • doğru akmağa başladılar. metini muhafaza etmesinde kıstnen Bir aralık Sırp despotu (Sırp orduâmil olmuştur. Ticarî bir bankanın sunun kumandanına despot diyorlardı) bu suretle bir merkez bankasına padısaha geri çekilmeği teklif ettise de muavenette bulunması sık görülen Yıldırım bu teklifi inBalle reddetti. bir hâdise değildir. Merkez BankaBir müddet sonra, kumandanlardan sının en son vaziyetlerine nazaran Minnet Beyin teklifi de ayni ce • son sene zarfında altın mevcudu vaba maruz kaldı. Kahraman Yıldı 13,9 milyondan 18,4 milyon Türk rımın kahraman ruhu, uğradığı kahlirasına; döviz mevcudu da 364,000 bece ihanetlerden duyduğu nefret ve Türk lirasından 3,764,000 liraya istikrahla muztaripti. Firar edenleri duryükselmiştir. Diğer taraftan tedadurmak içîn, firar yolunu kapamak ü • vüldekî evrakı nakdiye mecmuu zere evvelce tahkim ettirdiği Çata'te161,3 milyondan 158,0 milyona inpeye gitmeğe ve orada yeniden muhadiği için bankanın vaziyeti daha rebe etmeğe karar verdi. Bin ath ile oziyade kuvvetlenmiştir.» raya doğru yollandı. Yolda, Sırpîar da çekilmiş olduklan için ordunun arka smı kesmek üzere Timur ordusundan süvari koşunlarla flerliyen Emirzade Sultan Mehmedin taarruzuna rasgeldi. Yıldırım, müthiş bir hücumla bunların üzerine saldırdı, darmadağın edip geriye atb. Mehmet Sultan yeni kuvvetler sevkederek hücumlarını tekrarladı. Fakat, bizzat Yıldmmm kumanda ettiği bin Osmanlı atlısı öyle kahramanca dövü şüyorlardı. Tepe onlann elinde kaldı. Sarhoş vezirin de büyük şehzade ile kaçıp gitmesi. Yıldırımı ümitsiz bir vaziyete düşürmüştü, htikâr var mı, yok mu diye bir hayl münakasa cereyan etti. İhtikâtaı, böyle topyekun münakaşası pek t« kabil ohnadığı için var da diyenler oldu, yok ta diyenler oldu. Fikrimce, madde zikrederek ihtikâr olup olma ^ dığını münakasa etmek daha doğru ve makuldür. Meselâ, bu yaz günlerinde, Florya plâjından istifade etmek istiyenler, ihtikânn âlâsile karşılaşırlar. Birinci mev» ki tren ücreti gidip gelme 86, ikinci mev« ki 63 buçuk, üçücnü mevki 4 3 kuruş • tur. Bu kadarcık bir mesafe için halktan bu kadar çok para almak ihtikâr değil de nedir? Bu fiatleri, Anadolu tarafındaki banliyö trenlerinin fiatleri'* le mukayese edince, Şark Demiryolla n kumpanyasının, ihtikâr değil iht oğlu ihtikâr yaptığuıa, zerre kadar he kalmaz. Sarhoş vezir kaçıyor nihayet ihtişamlı kıyafetine kullanmakta, en iri ve seçme vuruşta devirmekte idi dan saldıran Timur süvarileri, evvelâ ok yağmurile karsılantyor, bunlardan tepeye çıkmağa muvaffak olanlar, bizzat Yıldınmın kumanda ettiği sipahi lerin keskin kılıçlan altında can, veri • yorlardi. Yıldınmın efsanevi kahramanlıgı Osmanlılarm müdafaası o kadar şiddetli ve canlı idi ki Timur ordusuna yılgmlık ve bir avuç aslanla başa çıkıla • mıyacagı kanaati gelmiş, yorgun askerlere rehavet çökmüştü. Timurun savaş yerine uzaktaki askerleri bu kahramanca çarpısmayı hayranlıkla seyrediyor • lardı. ö m e r Halis Paşanın pek güzel tasvir ettiği gibi Yüksek atının üstünde iri ve dik vücudü, dünyaya hükmetmek üzere yaratılmış, eğilmez başım siisliyen gür saç ve »akalile akşam güneşinin hafif ziyaları altında esatirî bir hahramanı andıran yıldırım da hakikaten bu hürmetli temaşaya hak verdirecek mehabetli ve muhtefem bir levha arzediyordu. Kılıcı parça roarça olan Yıldırım en nihayet ihtiş^T.tlı kıya • fetine yaraşan ağır ve süslü bir harp baltasım kullanmakta, en iri ve seçme dilşman askerlerini bile bir vuruşta devirmekte idi.'» Yıldırım, Çataltepede bir şehamet muclzesi yaratmıştır. Kahraman ırkımızuı daha evvel ve daha sonra yarattığı ve yaratacağı sayısız mucizelerden bi ri... Halktan bu kadar para alan Şark Demiryolları idaresi, Floryada istasyoa şöyle dursun yolculann rahat inip binmesi için, bir rıhtım bile yapmamıstııv Burada trene binip irunek bilhassa göbekliler için hayli güç bir marifettir, yüz kiloyu geçenler için Floryada trene binip inmek imkânsızdır. Şirketin plâj ücreti de dahil olarak kestiği biletlerde birinci mevki 84 kuruş 10 para, ikinci mevki 66 kuruş 10 para, üçüncü mevki 49 kuruş 30 paradır ki bu da, fazladır. Esasen herkes Sirkecide ohırmadığına göre, oraya kadar tramvay ücreti vermeğe mecbur. dur. Oemek ki Beyoğlundan Floryay* yalnız gidebilmek ve plâja girebilmel için aşağı yukan 100 kuruş vermek lâzımdır. Diğer masraflar da caba. Bit lira, bugün bir tervettir. Düşünmeli kf köylü buğdaymın kilosunu 45 kuraşa satıyor. Bir aile babası bir lira fle 10 buçuk okka ekmek alabibyor. fstanbulun burnunun dibindeki bir plâjda bit deniz banyosu yapmak için bir karı koca ve iki çocuktan mürekkep dört kişilik bir ailenin bir günde vereceği para, ortahalli bir ailenm bir haftalık masraflarına tekabül eder. Diğer maddelerde ihtikâr var mı yok mn, onu baş ka zaman münakasa edebiliriz; fakat Florya plâjma gidip gelmekte ve Şark Demiryolunun banliyö tarifesinde mMbakkak iht'Tcâr vardır. Maamafih bu kelime Şark Demiryolları idaresin'n gücüne giderse onu değiştirip yenne pahalıhk kel.mesini koymakta bir mah zur yoktur Deniz konferansı Bütün müşkülâtı İtalya çıkarıyormuş! Nevyork 7 (A.A.) Newyork Tiraes gazetesi bu sabahki makale 4 sini Londra bahriye konferansı iptidaî müzakerelerine tahsis etmektedir. Mezkur gazete diyor ki: «Bu konuşmalardan da göcülü yor ki, Avrupa devletlerile Amerik* ve Japonya arasında birçok müşkiv lât mevcuttur. Diğer taraftan biz zat Aveupa devletleri arasındaki r©« kabet başka meseleler de ortaya koyacaktır. Çünkü Almanyada, Fran« sada ve ttalyada milliyetperverlik inkişaf etmektedir. Mezkur konfe ransa davet edilmiyen Almanyanm gaybubeti müstakbel müşkülâb mucip olacaktır. Diğec taraftan ttalyanm metalibatı kat'iyyen Akdenizin isitklâlini istiyen İngiltereyi Fransanın endi şelerini hüsnü suretle karşılamağa sevkedecektir. Fransa ise Afrikadaki müstemlekelerinin ehemmiyetine binaen, İtalya 35 bin tonilâtoluk gemiler yapmak projesini tatbik ederse, yeniden birçok harp sefineleri inşa ettirilecektir.» Londra 7 (A.A.) Siyasî mehafil ve matbuat, bahriye konferansı hususundaki iptidaî müzakerelecin uğradığı vahim müşkülâtm sebep • lerini büyük bir nisbet dahilinde îtalyaya yüklemek temayülünü göstermektedir. «Mahmutoğlan köyü» ismini taşıyan ve Çagatay Hanı Mahmut Oğlan tarafından Yıldırımm esaretüe tarihî bir şöhret kazanan yerde, dik ve taşlı bir bayırdan inerlerken Yıldırımm atının ayağına bir taş glrdi, üstündeki kahramana lâyık yüksek ve yollu bir hay • van olan yağtz at yuvarlandı. Şairin: *Ne yana kım salar atın gazepnâk Kı7ar ol saf yakastn serbeser çdfc» dedği Yıldırımla atı yuvarlanınca kalkma ve at değiştirmeğe vakit bul • tmdan Timur at'ıları etrafını sanp, kahramanı esir etm'flerdî. Bulgarlara göre silâhlanıyormuşuz Yıldınmın son hamlesi Güneş batarken Yıldırım etrafına baktı. Bir avuç piyade haricinde üç yüz atlısı kalmıştı. Bu üç yüz atlıyı topladı ve düşmamn sıra sıra ihata çemberlsrini yararak kaçıp gilmeğe karar verdi. Tepenin şimaü şarkisinden ilerledi ve şimdiki Sığırlıhacı köyünün bulun • duğu taraftaki düşmamn üstüne an • sızın ve şiddetle atıldı. Kanlı, korkunç bir boğuşma oldu. Yıldırımla atlıları kılıç, kargı, balta ve gürz kuvvetile düşmam yarıp geçtiler. Fakat tepeyi sa ran asker çemberleri bir tane değildi ki... Her taraf, Timurun süvari ve piyadelerile doîu idi. Yıldırımla askeT leri bunlam bazılarına yaklaşmadan gect'ler, baTilarmı çiğnîyerek geçtiler. Baflsnnda hakikaten bir Yıldırım, önüne geîeni yıkıp deviren bir fevkalbeşer, bir dev bulunan bu üç yüz ath, her çarpışmada biraz daha eksilerek nihayet bütün düşman hatlarını yarma: ğa muvaffak oldu'ar. En az 200 m sli ; fa k Timur kosunları, dövüşe dövüse iki bölüğe inmiş Yıldırım sipahilerln'n kahramarlık tarih;ne parmak ısırtan ; satvetlerine boyun iğm şlerdi. Yıldırım vaziyetin vehametini görüyor Yıldırım bu yiiksek yerden etrafına bakınca vaziyetin vahametini anladı. Cenahları dağıimıs ve meydanda pek az Osmanlı askeri kalmıştı. Kendi askerlerinin çoğu yığın yığın yerlere se rilmiş olmasma mukabil, her taraf Timur un kosunlarile dolu idi. Derhal bütün kuvvetlerini ve perakendeleri oraya toplattı ve tepeyi akşama kadar muhafazaya karar verdi. Vakit ikindi olmuştu. Timur, her tarafta muharebeyi kazandığını ve Yıldınmm az bir kuvvetle Çataltepeye çekildiğini haber alınca sol cenah ku • mandanı Emirzade Şaruhu oraya gön derdi. Kolayca vuku bulacağını tasavvur ettiği, Yıldırımı esir almak şerefini sevgili oğluna ikram etmek istiyordu. Fakat öteki kumandanlar da bu şerefi kaçırmak istemiyor'.ardı. Emirr/Je Sultan Hüseyin, Emir Süleyman Şah ta kıt'alarile o tarafa koştular. Bu külli yetli kıtaat, her taraftan Yıldırım Beyazıdm üstüne şiddelte saldırdılar. Nis betsiz, fakat nisbetsizl'ği derecesinde kahramanca bir dövüş başladı. Bir a • vuç Osmanlı Türkünün bütün Timur ordusüe cenketmesi m^kadderdi. Çünkü, Timurun, çekilen Osmanlı kuvvetlerini takip etmekte bulunan kolları da dönüp Çatalteoeye gelmişlerdi. Mevcutları iki üç bine innvş olan yeniçeriler tarafından müdafaa edilen tepe 70 bini mütceaviz bir ordu tarahn • dan kat kat sarümışb. Tepenin, hay • vanlann tırmanabileceği yamaçlarm Iktisat Vekâleti levazım müdürlüğü Ankara 7 (Telefonla) Iktisat Vekâleti levazım müdürlüğüne Zonguldak maden şirketi kotniserle rinden Cemal Bey tayin edilmiştir. Istatistik umum müdürlügünde Ankara 7 (Telefonla) Uta tistik umum müdürlügü adliye şu besi müdürlüğüne âli iktısat mec lisi raportörlerinden Mehmet Ali Fuat, ziraat subesi müdürlüğüne sabık Ziraat Vekâleti ıstatistik müdürü Osman Ferit Beyler tayin e dilmişlerdir. Yıldırım esir düşüyor Timur Yıldırımm tepeden kaçtığmı haber alır almaz, çok inatçı bir asker olan Çagatay Hanı Mahmut Oğlam taze ve kuvvetli bir kolla Yıldınmın arkasından saldırdı. Her taraftan süvariler bu kola katıldılar. Evvelki kanlı hü cum ve müdafaa sahnesi yerine şimdi heyecanh bir kaçma ve kovalama sahnesi basiamıştı. Aksarrvın alaca karan • lığı kaçanlara yardımcı idi. Fakat su • suzluk, yorgunluk insanlan ve hayvanları yere seriyordu. Hayvanlara inişten istifade ettirmek için, Yıldırım ve atlılan Çubukçaytnm garbindeki yamaç lan takip ediyorlardı. Nihayet bugün Avusturyada gene bombaîar patladı Viyana 7 (A.A.) Avusturyanm muhtelif noktalarında bombalar patlamiftır. Yalnız maddî zarar vardır. Uç baytar, Nazi taraftan faal! yette bulunduklaruvdan azledil • mislerdir. Staviski rezale i takkikatı PacU 7 (A.A.) Staviski meselesini tahkika memur parlâmento komisyonu Bayonne bonoları meselesinde terahisi görülen Basses • Pyrenees valisinin azlini Dahiliye Nezaretinden istemeğe karar vermiş ve eski Başvekil M. Chautempsm divani âliye sevki hakkmdaki teklifi reddetmiftir. M. Hitler Almanyamn Türkiye seiiri ile körüstü Berlin 7 (A.A.) Başvekil M. Hitler, Almanyanın Türkiye sefiri M. Von Rosenbergi kabul ederek uzun bir mülâka.tta bulunmu&tur. ABlDİN DAVER

Bu sayıdan diğer sayfalar: