23 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

23 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyt* Beklediği Aşk Edebl roman Yazan: 11 donduğunu hissetti, sesini çıkarmadan genç kızın önünde iğilerek u zaklaşmağa hazırlandı; fakat ufak bir el uzandı ve elini yakaladı. tlk defa balkonda keman çaldığı ak şamki gibi uzun uzun sıktı ve sıcak nefesi yüzünü yakacak kadar yaklaşan dudaklar: Size Fransızların dediği gibi iyi gece değil; çılgın hulyah, coş kun bir gece temenni edeceğim; sabaha kadar beni düşündüğünü istiyorum! dedi. Ve gene herşeyi unutan, ayaklarjnın altında sürünmeğe hazırlanan adamın cevabını beklemeden kaçtı. *** Birge vazolardaki solmağa başlıyan çiçekleri atıyor yerlerine tazelerini koyuyor, Sedat Sami de geniş koltuğa yerleşmiş gazete oku • yordu. Birden elinden gazeteyi fırlata rak hiddetli bir sesle: Birge, dedi, bu mesele beni fena halde sinirlendirmeğe başladı. Hangi mesele, Sedat?.. Hangi mesele olacak, Samiramis Hanımefendile Necmi meselesi. ' Necmile Semiramise ne olu yor? Ne olacak, oğlan çılgın gibi âşık, seninki de nazlanıp duruyor, dikkat etmedin mi o gece gezmesindenberi... Galiba bir haftayı geçi • yor değil mi?... Evet, ne oldu?.. Semiramis Hanım değişti, so • ğuklaştı, çocuğa âdeta surat ediyor. Aralarında ne geçti, bilmiyorum ki. I^rcmi çok çekingendir, bir müna • sebetsizlik edeceğini hiç zannet • mem. Yok ben de zannetmem. Hem böyle birşey olsaydı Semiramis bana söylerdi. öyle ise ne diye çocuğa surat ediyor, bu kıza Allsh merhamet namına birşey vermemiş. Necminin V.er gün biraz daha soluk, daha bitkin bir halde çekine çekine geldiğini gördükçe öyle üzülüyorum ki... Peki ama, Samiramisin ne k&bahati var?.. Ne kabahati mi var?.. Evvelâ yüz vermeseydi böyle olmazdı. Zamatnmda ümidini keser, çekilir gi • derdi. Çocukla âdeta oynuyor, cansız bir kukla ile oynar gibi düşün meden, üzülmeden oynuyor. Bunu anlamamak için budala olmalı. Sedat Sami kalkmış, asabî adımlarla odanın du: Necmi iki gündür gelmedi değil mi Birge?.. Evet gelmedi Bugikı de daha gelmedi, meiçinde dolaşıyordu. Biraz düşündükten sonra birden sor Bugünkü maç Viyana takımı bugün Beşiktaşla karşılaşıyor Şehrimizde bulunmakta olan Viyananın profesyonel takımlarından W. A. C. takımı bugün Fenerbahçe stadyo • munda Beşiktaş takımile ikinci maçını yapacaktır. Viyanah futbolcular, cu ma günü Fenerbahçe takımile yaptık lan ilk maçta futbolun bütiin incelik • lerini kavramış san'atkâr bîr takım olduklarını ispat etmişlerdi. Bugün de seyircilere ayni zevki vereceklerine şüphe yoktur. W. A. C. takımı, cuma günü y"k • sek b;r oyun oynamasına rağmen Fe • nerbahçe takımımn sıkı müdafaası karşısmda iki golden fazla yapamamış tı. Bu itibarla bugün nasıl bir neti ce alacakları merak edilnvektedir. Befiktaş müdafaası da Fenerbahçe müdafaası kadra sağlam olmakla berber çok seri oynıyan Viyanalıların karşı smda herhalde çok yorulacaktır. Ma amafih Beşiktaş muavin hath, Fener muavin hattına n'sbelte daha emniyetü olduğundan Beşiktaş müdafaasının yükü nisbeten hafifliyecektir. Resiktaş muhacim hattı gol yaoacak anasıra malik olmakla berafcsr, Merkezî Avrupanın namdar müdafilerine maHk olan bir takımın karşısında oynıyacairndan gol atmak keyfiyeti biraz müşkül olacak hr. Viyana takımı çok seri ovnıyan, mükemmel yer tutan, topu kal'iyyen avaklannda bekletmiyen ve icabında yiidırım gibi fiit atan oyunculardan mü • rekkep olduğuna göre Beiktaslılann bütiin bu hususîyetleri gözönünde tutarak oyunda ona göre bir tabiye kurmaîan lâzımdır. Ancak bu suretledir ki maçm neticesi mucibi memnunivet bir şekil alab'J;r. Besikiaslı'ara da bu macta mcvaffakivet dileriz. c 23Temmuz Iktısat Işleri PERÎHAN ÖMER Lâkin acaba hakikaten ağlıyor muydu?.. Kimbilir, karşısındaki kadını aldatmak için böyle roller ya pan erkekleri pek çok duymuştu. Yavaşça dizlerine kapanan başı kaldırdı. Parmaklarını okşar gibi yüzünde gezdirdi, elleri ıslanmıştı. İçi rahat etti. Tatlı bir sesle sordu: Niçin ağlıyorsunuz?.. Semiramis... Ne var Necmi?. Seni seviyorum, o kadar çok seviyorum ki... Necmi, beni daha da çok sevdiğini istiyorum, anlıyor musun?.. İstiyorum ki hayatta hiçbir kadın benim sevildiğim kadar sevilmemiş olsun, söyle, istediğim kadar sevebilecek misin?.. Bu kabiliyeti kendinde görüyor musun?... Seviyorum, istediğin gibi seviyorum Hayır, daha deği4, haydi kalk artık fazla geç kalırsak amcam kizar, hoş sevgili damadının karde şine pek kızmaz ama, ne olursa olsun şüphelendirmemek daha iyj. Necmi Sami isteksiz bir hareketle kalktı. Fakat kendini, hâlâ sıcaklığını hissettiği vücutten uzak bu • lur bulmaz bu hırçın kadının emrine itaat ettiğine pişman oldu. Daha oturmaları için yalvarmak istedi. Lâkin Semiramis biraz evvel kendini yürümekten menettiğinden şikâyet ettiği karanlıkta koşarak uzak laşmağa başlamıştı. Çaresiz o da hızlı adımlarla yürümeğe başladı. Semiramis gittikçe serileşen adım larla ilerlerken kendine yanaşan, gene aşkını, hislerini anlatmak isteyen adama «rica ederim Necmi Bey şimdi aşkı bırakın, dalgınlıkla fazla uzaklaşmışız, çok geç kaldık» diyordu. Halbuki içinde zerre kadar endişe yoktu, maksadı bu yiirüyecekleri uzun yolda gene aşk sahnelerine başlamamaktı. Bu gecelik bu kadarı kâ fiydi. Daha ileri gitmek işine gel miyordu. Çünkü o bir damla zevki bile arkasından kadeh doluları istırap içirebilmek için vermek isti yordu. Karşısındaki dudaklann ilk uzanışında zevki son damlasına kadar içiren kadınların çok geçme den, kendilerinin siyah bir ıstırap kadehile yalnız kaldıklannı bilirdi. Onun içîn köşkün kapısma gelinciye kadar genç adamın yalvarmalarına hiç aldırmadı, hatta cevap bile vermedi. Bahçe kapısının önüne gel dikleri zaman soğuklaşan bir sesle söylendi: Salonun elektrikleri sönmüş, aydınhk, amca beyin yatak odası Demiryollarımızın bir senelik faaüyeti ne netice verdi? % 13 derecesinde azalmıstır. j RADYÖ ^ksamki Droeram j tSTANBUL: 18,30 fransızca ders 19 Suat İsmail Bey tarafından konferans 19,30 Türk. musiki neşriyatı (Ekrem. Ruşen, Cevdet, kemanî Cevdet, Şeref, İbrahim Beyler, Vecihe, Belma Hanımlar) 21,20 Ajans ve borsa haberleri 21,30 Cemal Reşit, İzzet Nezih, Laşinski, Mes'ut Cemil Beyler tarafından oda musiksi. VtYANA: 17,20 gençlerin zamanı 17,45 pîyano ve taganni konseri . 18.15 iki musahabe. 18.55 ikindi konseri 19,25 Viyanada bir gezintı . 19.50 yirmi sene evvel 20,15 fennî bahisler 20,45 eğlenceli konser 22,40 on dakika şaka . 22,50 muhteîif . 24.05 org ve piyano konserı 24,40 dans havaları. VARSOVA: 18.20 piyano konseri 18.45 şarkılar • 19,05 hanımlarla musahabe, gramcfon, muhteîif 20,20 Polonyada seyahat, askerî marşlar 20 55 spor, musahabe. tefrika 21.17 hafıf musiki konseri . 22.17 Posenden naklen konser 23,20 kafe konser havaları. BUDAPESTE: 18 35 piyano konseri 19.50 salon or. kestrası . 21,35 Laktos Çingene orkestra, s! 22.20 opera orkestrasmın konseri 22,35 haberler 24,05 dans havaları. PRAG: 18.45 musahabe, gramofon . 19,05 haberler ziraî malumat, gramofon . 19.25 almanca neşriyat . 20.05 haberler 21.13 musahabe. Bründen nakil 22.35 radyo tefrikası 22,40 keman ve viyclonsel konseri 23.20 şarküar . 23,50 haberler. KOLONYA: 17,05 Münlhten naklen ik'ndi konseri 18.20 küçük orkestra konseri 19,05 be. den terbiyesi. fransızca mizah, gunün akisleri 20 20 akşam konseri 21.05 haberler, Frankfurttan naklen mlzah 22.05 konser: Bachın eserleri . 23,05 ha. berler 23.35 gece musikisl. ROMA: 17.35 çocukların zamanı 18 05 tagann ve orkestra konseri . 19 haberler. gramofon 21,35 fırka haberlerl, gramofon, muhtelif . 22.50 musahabe, muhteîif . 24.05 son haberler. BÜKRES: 19,10 radyo orkestrası. hafif musîki 20,05 radyoda Üniversite. radyo orkes «mn •. « !• tt^atv» hi^t.ıno a;t fıkro Geçen seneyi evvelki yıllarla mukayese Uzunluğu halen 4000 kilometroyu mütecaviz olan Devlet demiryollarımn 1932 1933 senesi zarfmda Iimanlar har:ç olmak üzere varidat mecmuu 12 milyon 33 bin lirayı bulroustur. Li manlarla brlikte hasılatı umumiye yekunu 12 milyon 701 bin liradır. Ge çen seneki hasılat 1928 1929 sene s!n:n ayni ise de 1931 1932 yılına nisbetle yalmz demiryollar hasılatı 2,5 milyon lira, limanlarla birlikte 2,7 milyon lira noksandır. Limanlar hasılatı geçen sene 668 bin lira tutmuşken bir evvelki sene bu hasılat 881 bin lira idi. Şu halde demiryollar hasılatı umumi • yesinde geçen sene husule gelen aza Iış bir sene evvelkine nisbetle % 16 derecesnıde olduğu halde, limanlar hasılatındaki sukut % 2 4 ten fazladır. İşletme masarifi Geçen yıl Devlet demiryollan işletme masirifi bir sene evvelkine nisbetle 872,000 lira azalarak 10,930,000 li radan 10,058,000 liraya düşmüştür ki tenakus °"e 8 tatmaktadır. Mafşat ve ücurat 4,965,000 liradan 4,492,000 liraya inmiş, yani % 9,5; malzeme sarfiyatı 2,304,000 liradan 1,696,000 liraya düşmüş, % 2 6 derece sinde azalmıstır. Tamirat masrafı 3,416,000 liradan 3,564,000 liraya, diğer masraflar da 245,000 liradan 307,000 liraya çıkmıştır. Şirketler tarafından Uletilen hatlar Ecnebi şirketler tarafından işletilen hat'ann geçen seneki işletme masraf • lan bir sene evvelkine nisbetle 795,000 lira noksanile 6,231,000 lira tutmuş tur. Bu hatlar 1933 yılında yolcular dan 1,995,000 lira, yük ve sair nak Hyattan da 5,113,000 lira kazanmış • Iardır.Bu hatlarda geçen sene 5,737,000 adet yolcu taşmmış ve 1,160,000 ton esya nakiedilmiştir. Şirketler tarafın • dan işletilen demiryollannda trenle • rin 1933 senesi zarfmda katettikleri mesafe b'r sene evvelkinin 3,087,000 kilometrosuna mukabil 2,840,000 kilometrodur. Bu hatlarm 1932 yılmda nrnumî geIîr m;ktan 8.476,000 lira, işletme masarifi de 7.026,000 lira tuttuğuna na zaran mezkur sene k«n 1,450,000 lira idi. Geçen sene ise kâr miktan ancak 877.000 liradan ibaret ka'mıstır. 1927 ve 1928 senelerinde bu hatlar sırasile 12 milyon 604 bin ve 12 milyon 6 6 9 bin üra hasılat yanmışlar ve masraf • lan da 8 milyon lira arasında dolaş • mısti. 5u hesapça beş sene evvel *e nevî 4,5 milyon liradan fazla net hasılat bırakan şirket demiryo'Ianmn ka« zançlan 56 misli azilnvş vaziyettedîr. Bu muspet neticeler karsisında Devlet demiryollannın isletmesinde temin edilen nvjv?ffakiyetler büyük ve parlaktır. en münakkit derecede gözlerden bile kaçmiyacak Devlet demirvolları nakliyatt Geçen sene Devlet demir)ollan 4,834,000 yolcu taşımış ve bu hatlarda işliyen umuti katarlann yolcu kilometrosu mecmuu 246,565,000 kilo • metroyu bulmuştur. Bir sene evvelki rakamlara nazaran yolcu nakliyatı geçen sene 65,000 kişi, yolcu kilometrosu da 31,216,000 kilometro tenakus etm'ştir. Bununla beraber geçen yıl içinde banJiyö katarlan dahil oldağu halde umum Devlet hatlannda tahn'k edilen yolcu katarlan adedi bir yıl evvel • kine nazaran 1 4 T 9 fpzlasile 26,027 katara baliğ olmuştur. Yoîcu hatarlann • da bu çoğalısa mukabil gecen yıl tahrik edilen muhtelit k'tar'ar 311 noksanile 13.860 a düşmüstür. Yük katarlan adedinde bilhassa şayanı dkkat bir sukut mevcuttur. 19311932 yıîmda umum Devlet hatlan ii zerinde 8,626 adet yük treni hareket ettiği halde geçen sene bu miktar 5,857 ye düsmüş, 2,769 >ük katarı aza'mıytır. Maaha/a gerek yolcu gerekse yük benlen'nîn katettikleri k:lom?tro yeku nımda n%üh?m bir tenezzül mevcut degHdh 19311932 senesinde 4.911,655 kilometro tutan yolcu ve yük katarlan tren kilometrosu geçen sene zarfında 4.270,663 kilometroya inmis ancak Sporcularımızı karşı'avacak heyet hareket etti Moskova 22 (A.A.) Beden terbiyesi yüksek meclisi mümessilleri Türk spor heyetini karşılamak üzere Odesaya gitmiştiır. Sovyet spor gazeteierinin neşriyatt ';§por gazetelerî, Türk sporcuîarınm Rusya seyahatme pek büyiik bir ehemmiyet âtfetmektedirler. rar 2130 oda musikis! . 22.05 tagonnl kcnseri . 22 35 piyano konseri 23,05 radyo gazetesi 23 35 musık' TULÜZ: 20,35 haberler, opera komik parçaîsrı21 20 senfonlk konser, oüeret şarkıları 22.05 Vagnerin «Lohengrin» operasından parçalar . 22 35 musiki ve şarkılar 23 20 haberler. dans havaları 24 05 amator. lerin zamanı, dans havaları . 1,05 haberler, Viyana orkestrası. Nerelerde maç yapılacak Moskovada iki oyun yapılacaktır. Leningıad1, kief ve Odesada da o yunlar tertip edilmesî düsünülmektedir. Birçok şehirler ve bu meyanda Harkoftan Türk sporcularile maç yapmak için müracaatlerde bu'unulmustur. Dün de Yedikuledeki deri fabrika'arı tetkik edildi Üstü bez, altı kauçuk ayakkabı'ann ayakkabı, kösele ve deri sanayiim<ze ne dereceye kadar zarar verdiklerini tesbite uğrasan konvsyon dün de Ye • dikuleye giderek deri fabrikalarını tetkik etmistir. Komisyon tetkiklerini etraflı ve «ümullü olarak yaptığı için, bu müesseselerde çslısan amele m'k tannı, isçilere verilen gündelikleri, s*rfolunan iptidaî maddleri, bu imalât için memlekete yapılan ithalâh, öde nen resimleri tesbit etmektedir. Şeh • rimizde, küçükleri de dahil olmak üzere on tane lâstik ayakkabı fabrikası v?rdır ki içlerinden en büyüğünde 6 0 0 amele çalışmaktadır. Komisyon deri fabrikalanndan sonra tekrar bazı lâs • t;k fabrikalarını gezecek ve raporunu hazırlıyar'k Ticaret Odası idare he yet?ne verecektir. Meyva ve sebze toptan satış I slesi Kabzımallar cemiyetı bıldıriyor: 22 temmuz. 934 Birinci İkinci K.losu Küosu 23 12 Kayısı 18 7 Şeftaü 20 15 Armut akçe 10 8 Armut samanlı akçe 5.4 Armut kıymeti 4.3 Armut Adıyaman 15 7 Armut kızıl 5 4 Arjnut kantartopu 6 5 Armut Edremit 20 15 Vişne 65 3 Erik 12 8 Üzüm çekirdeksiz İzmir 4 3 Ayşekadm fasulye yerll 7 6 Çalı fasulye 2 Kabak 23 22 Bamya yerli 12 1 Q Bamya İzmir 4 Dolmalık biber yerli 3 Dolmalık biber İzmir 2 Sivri biber Tanesl: 2.5 120 (para) Patlıcan yerll Tanesi: 1.20 (para) Salatalık Trahzon mıntaka heyeti çekildi Trabzon 22 (A.A.) tki sporcu hakkında verdiği cezanın ittifakça reddi üzerine bura mmtaka heyeti toptan istifa etmistir. Röntgen kongresî Her üç sene de bir ilim mer kezlerinden bi • rinde toplanmakta olan beynel milel Röntgen kongresi bu seneye tesadüf e • den içtimaını eylul ayı içinde «Zürflı» te aktedecektir. Bu kongreye Dr. Orhan Remzi B. bütün memleketlerden tanınmış radyoloğlar ve Röntgen profesörleri iştirak edeceklerdir. Bu itibarla kongre cihan ilim hayatında yüksek bir ehemmiyeti haizdir. Kongreye memleketimizden Dr. Orhan Remzi Bey davet edilmiştir. Orhan Remzi Bey evvelce hazırla • dığı orijinal bir etüdü göndermiş ve kocıgre riyasetinden gelen cevapta kongre için arzedilen etüdün kabul olunduğu bildirilmiştir. Doktor Orhan Remzi Bey temmuz nihayetinde Zürihe giderek kongreye iştirak edecektir. Birgeninki de aydınhk. Söylediğim gibi çok geç kaldık. Siz artık içeri girmeyin yarın amcama vaziyeti kurtarmak için uyduracağım yalanlarla beraber selâmlarınızı da söy lerim. Necmi Samiye bu soğuklaşan ses, bir tokat kadar tesir etti. Beyninin uyuştuğunu, damarlarındaki kanın Eski şekle avdet rak ettim bir gidip pansiyonuna bakayım, hasta filân olmasın. Son geldîğinde pek ( halsiz görünüyordu. Şimdilik Allaha ıstnarladık yavru cuğum, birazdan gelirim. Anadolu Ajansınm Vefa Knmkapı kuiübünün tekrar avrıla caeını ivma eden bir hoberi tstanbul 2 2 (A.A.) Istihtara tımıza nazaran şehrimizde, vaktile birleşmiş olan iki büyük kulübün erkânı, vaziyetlerini gayet dostane bir surette tetkik ettikten sonra gene eski şekil de ve ayrı ayn iki kulüp olarak çahş • manın spor cephesinden mişlerdir. Bu haberler doğru ise her ikisi ayrı ayn sahalarda tstanbul sporunu parlak bir surette temsil eden bu iki tesekkül bu hafta zarfmda yeniden iki kulüp c{*rak faaliyet sahasına atıla caklardır. Hiçbir infial ve gerginlik eseri olmadığı beyan edilen bu ayrılmamn, teşekkül tarzlarına nazaran meşgul oldukları spor şubeleri arasmda bir ya kınlık bulunmıyan her iki kulüp için de faideli olacağı müteşebb'sler tara fından tahmin edilmektedir. d?.ha müfit neticeler vereceğine kanaat hâsıl et (Mabadi var) Mersin idınan yurdunun mnvaffakiyetü bir turnesî Belçikalılar BrUksel seroisine iştirakimizi is'iyor'ar 1935 nisanında Brükselde açdacak olan beynebnilel sergiye hükumetimi zm de iştiraki istenmistir. Brüksel maslâh'tgüzarımız Emin Âli Bey, Belçika hükumetinin bu müracaatinden alâkadarlan haberdar etmistir. 1930 da Liyejde açılan sergiye hükumetimiz istirak etmiş ve bilhassa Tütün Inhisar İdaremizin m?mulâtı pek ziyade rağbet görmüştü. Alâkadarlar, bu seferki sergi 6 ay devam edeceği ne nazaran, ihracat mallarımızın pro • pagandası için iyi bir vesile olacağmı söylemektedirler. Belçika bükumeti, Kıbrısa ithal ediecek eşya Kıbrısa ithal edilecek J ipekli, sun'î ipekli ve yünlü mensucatm mikt?n tahdit edilmiştir. Kıbns konsolosluğumuzdan gelen malumata göre sene sonu • na kadar bu maddelerden 5134 yar • dalık ithalâta müsaade olunacaktır. • MÜESSİF BİR ZIYA Bahriye h?yatı askeriyesinde bir çok kıymettar hidematmdan başka donanma kumandanlığı ve en son olarak Seyrisefain Müdiriyeti Umumiyesini emsal ve akranına faik bir sureti nezihe ve kutsiyede bülent bir sima ve pâk bir vicdanla hrtama erdiren bahriye erkânıharp amirallerinden mütekait Arif Paşa daribekaya intikal eylemiş tir. Cenazesi bugün öğleden evvel saat 11 de Beylerbeyinde Havuzbaşın • daki yalısından kaldınlacaktır. Ehib • basının mezkur saatte hazır bulunma • lan rica olunur. Mersin Idman Yurdu futbol takımı Antalya ve tzmirde müteaddit maçlar yapmak üzere bir turneye çıkmış, Antalyada Işık takımını 40, Antalyaspor takımını 51, İzmirde Göztepe takımını 10 mağlup ederek Mersine dönmüştür. Yukarıki resim Mersin İdmstn Yurdu futbol takımını göstermektedir. M. Yen zefosa karşı yeni bir suikast hazır'anıyormuş! Atina 22 (Hususî) Atinadan M. Venizelosun Pariste bulunan akrabasma vaki olan ihbarata na • zaran bazı eşhas eski Başvekile yen bir suikast hazırlamak üzere Parise müteveccihen hareket etmişlerdir. Bu haberi gönderenler M. Venizelosun akrabasma Fransiz hükumeti nezdinde tesebbüsatta bulunmalarını tavsiye etmişlerdir. T.rkiye Ctımhuriyet Kerkez Bankası sergide Türkiyeye tahsis edeceği paviyon sahasını meccanen verecektir. Istanbul Şubesi VEFAT Edirne Belediye Reisi Ekrem Beyin validesi hanımın Eskişehirde vefat et tiği teessürle haber alınmıştır. Galatada Bunlcalar caddesinde Inhisarlar Müdiriyeti Umumiyesinin bufunduğu binaya nakil ile 25 temmuz 934 çarşamba gününden itibaren orada muamelâtına devam edecektir. Nakil münasebetile Bankamıı gişeleri 24 lemmuz 934 salı günü kapalı bulunacaktır. . (4004) I , Diş Tabibi IMEHMET MUAMMER Kadiköy, MoJa cjddesı No 56 Koft Servanu Jti^linde TELEFON 60653 I c Yeni eserîer Yeni A:iam Yeni Adam mecmuasmın 30 uncu sa yıaı birçok makalelerle çıkmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: