23 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

23 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2> lemmuz Istanbul üçüncü icra memurluğundan: Karagümrük Tabakzade mahallesinde Yeniçeşme sokağmda eski 81 yeni 109/1 numaralı hanede mukim iken halen ikametgâhı meçhul bulunan İbrahim Bey oğlu Ahmet Beye, Eınniyet Sandığına (450) liraya birinci derecede ipotek irae et • tiğiniz Karagümrükte Tabakzade mahallesinde Yeniçeşme soka ğında eski 81 yeni 109/1 numaralı bir bap kârgir hanenin 370 lira 89 kuruşun 11/2/934 tarihinden itibaren % 9 faiz % 3 kumusyon bilcÜmle masraf ve ücreti vekâletle birlikte temini tahsili îçin ipo • tekin paraya çevrilmesi yolile Emniyet Sandığımn ita ettiği 21 şu • bat 934 tarihli takip talebi üzerine adresinize gönderilen ödeme emrine mübaşiri taı afından verilen meşruhattan mezkur adreste ol madığımz anlaşılarak ilânen tebligat ifasına karar verilmişti. Tari • hi ilândan itibaren bir ay zarfında yukanda yazılan borç ve mas raf'.arı dairemizin 934/367 numaralı dosyasına ödemeniz IâzımdırBorcun tamamına veya bir kısmına ve yahut alacaklının takibat fcrası hakkında bir itirazınız varsa gene bu müddet içinde yazı ile veya şifahen bildirmeniz Iâzımdır. Bir ay zarfında borç ödenmez veya itiraz olur.mazsa iootekli gayrimenkulün satılacağı ödeme emrinin tçbliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Cumhuriyet Görülmemiş Parlak Bir Muvaffakiyet Denizyoîları Acentalan: Karaköy Kopriibaşı Te). 42362 Sirkeci Mühürdarzade ^••B Han Tel 22740 M M ^ 1ŞLETMES 1 BAKER v. HAYDEN mağazalarındaki mevsim sonu BEYOGLUNDA İzmir sür'at İskenderiye yolu vapuru 24 temmuz 6«|| 11 de Galata rıhtırmndan kalkacuk doğru İzmir, Pire, Iskenderiyeyegidecek ve dönecektir. (4o78) Egg ® EŞYAYİ MUTEBAKİYE ve FIRSATLARININ ilk günlerinden istifadeye koşunuz Kat'iyyen daha iyi ve daha elverişli şeraitle nail olamıyacağınızdan mubayaatınızı, BAKER » HAYDEN mağazalarından yapınız. Memnun kalacaksınız Bartın yolu vapuru 23 temmuz PâTarfaci I 9 ^ a Sirkeci nhtıra^aneSI m ı n d a n kalkacaktır. BURSA Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi her halde alâkadar edecektir (4079) Istanbul Ziraat . Bankasından: ?3/7/934 tarihinde satışları ilân olunann 600, 840, 1104, 737, 737/1, 929, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087 satış dosya numaralı gayrimenkullerin satışları 23 temmuz 934 gününün ilânı meşrutiyet bayramına tesadüf etmesi hasebile 24 temmuz 934 salı gününe talik olunduğu ilân olunur. (4097) TÜRK ANONÎM Ş1RKET! VAPURCULUK SÜRAT YOLU Pendik Serom Darülistihzarı Müdürlüğünden: Pendik Serom Darülistihzarınm senelik ihtiyacı olan 180 230 baş dana alenî münakasa suretile 15 ağustos 934 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te Fındıkhda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil komisyonda ihalesi icra kıhnacağmdan şart • namesini görmek istiyenlerin hergün Pendik te Müessese Müdiri yetine müracaat eylemeleri. (4086) Trabzon yolu vapuru 24 temmuz 20 de Galata nhtıSalı mından kalkacak. Gidişte Zonguldak, Inebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Siirmene, Orduva ugnvacaktır (3876) Vaian Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 IZMIR ve MERSİN Sadıkzade nhtimından kalkarak do^ru tztnir. Antalva, Mersine gidecek. Dönüşte bnnlara ilâveten Alanya. Küllük, Çanakkaleve ugravacaktır. Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinden: 1 Aşağıda müfredatı gösterilen binaların inşaatı kapalı zarf usulile toptan münakasaya konulmurtur: a) Idarehane binası Maden sahası üzerinde b) Hastahane binası Maden sahasından iki bin metro mesafede c) Müdir evi binası Maden sahasından üç bin metro mesafede d) Dört aile ikametine mahsus olarak bir çatı altmda inşa edilecek memurin evleri binası Maden sahasından üç bin metro mesafede e) On iki aile ikametine mahsus olarak bir çatt altında inşa edilecek ustabaşı evleri binası Maden sahasından bin metro mesafede. 2 Talipler evvelce bu gibi isleri başarmış olduklarına dair muteber evrak ibraz ederek sartname ve mukavele suretlerile vahidi kıyasî fiat cetvellerini Sirketin Bahcekapıda Taş handa kâin idarei merkeziyesinden beş lira mukabi linde alabilirler. 3 Teklifler nihayet agustosun dokuzuncu perşembe günü saat on beşe kadar kabul edilecektir4 Münakasaya girmek istiyenler beşinci madde mucibince dolduracakları fiat cetvellerini muhtevi kapalı zarfı ve sartname ahkâmınm kabulünü mutazammın imzalı bir varaka ile istıtaatı fenniye ve maliyelerini müsbit birer ve sikayı, Türkiyede müesses ve muteber bir banka tarafın dan veıilmiş muvakkat teminat mektubile birlikte diğer bir zarfa koyarak. üçüncü maddede tayin olunan vakte kadar, Şirket Müdiriyeti Umumiyesine makbuz mukabi linde tevdi edeceklerdir. Muvakkat temihat mektubu yirmi bin Iirahk olacak ve ihalenin takarrüründe teminat miktarı iki misline iblâğ edilecektir. 5 Teklifler her bina için ayn olmak üzere vahidi kıyasî fi ati esasına göre hesap ve tayin olunacaktır. 6 Tekliflerin sartname ile fiat cetvelleri mündericatma ta mamen uygun olması meşruttur. 7 Fiat cetvellerinin tetkikinden sonra Şirket bu siparişi mü nasip gördüğü taübe vermekte, yahut ihalevi tehir veya yapılan münakasayı feshevlemekte muhtar olacaktır. 8 İnşaat hakkında fazla malumat almak ve mevcut plânları görmek istiyenler hergün saat ondan saat on üçe kadar Şirketin merkezi idaresine müracaat edebilirler. Istanbul Nafıa Başmühendisliğinden: Keşfi 6916,76 liradan ibaret olan Kısıklı Çakmakdere asfalt yo • lunun tamiratı pazarlıkla ve münakasa kaime ve sartnamesindeki şeraitle ihale edilecektir. Kaime ve çertnamesi ve ameliyat mekadiri cetveli iki lira mukabilinde Intanbul Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden tedarik olunabilir. Pazarlığa girmek istiyenler münakasa şart namesindeki vesikalarla ve 519,75 Iirahk teminat makbuzile 4/8/934 tarihine musadif cumartesi günü saat on beşe kadar Istanbul Vilâ • yeti Daimî Encümenine müracaatleri. . (4009) Benktas ikinci hukuk hâkimliğinden: Nisantaşında Teşvikiye caddesinde Sait Pasa konagında mukim küçük Cemile ve Fehîme Harumiara ait bazi es« yalar va»i huzurile 25/7/934 çarşamba günü saat 14 te utüacagindan ta lip olanlarm mahallînde hazır btılun • malan ilân olunur. (1323) ^ ™ Dr. İHSAN SAMİ • • Gonokok Aşısı Belsoiuklu&u ve ihtflâtlanna karsı pek tesirli ve taze asıdır. Divanyolo I Sultan Mahmut türbesî No. 182 üsküdar hukuk hâkimliğinden: Kadıköyünde Rızapaşada Caferoğlu sokağında 8 numaralı hanede sakine Madam Lüsiyanın kocası Toros oğlu Serki» Efendinin gaipliğine ve beyin lerindeki nikâhın feshine hüküm itası hakkında açtığı dava üzerine muma ileyh Toros oğlu Serkis Efendinin kanunu medeninin 32 nci maddesi mu • cibince hayat ve mematı hakkında malumah olanlarm bu baptaki bilgilerini 6 ay zarfında mahkemeye bildirmeleri lüzumuna karar verilerek yapılan ilân neticesinde mahkemeye bir guna itayi malumat eden olmadığı göriilmüs ve mahkemece dahi Serkis Efendinin ha • yat ve memabna dair malumatı olan Iarm tekrar alh ay zarfında ihbar et • melerine karar verilerek bu bapta tanzim kılman ilânnamenjn bir niishast mahkeme divanhanesine talik edilmiş olduğu gibi keyfiyet aynca gazete ile de ilân olunur. Cemiyeti Hilâliahmer ARMUTLU Kaphcalan . Gaip sıhhati yeniden kazandmr I Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hâkimli» ğinden: Mahketnenin 934/494 numarası tah» tmda Levon Efendi vekili avukat O • hanet Denmi Efendinin Beyoğlunda lstiklâl caddesinde Sakaselimçıkmazı sokağında 3 numaralı Ceraal Hüsnü B. apartımanının 4 iincü dairesinde mu kime Madam Aynes Moris hakkında iki ySx liranm maafaiz ve masarif tahsiline dair verilen 27/6/934 tarihli kararm başkâtip ihbarnamesi muma ileybanm ikametgâhı meçhul bulunması hasebile tebliğ edilememif, tarihi i • lândan itibaren yirmi gün zarfında mahkemeye müracaatle temyizi dava etmediği takdirde hükmün kesbi muacceliyet edeceği makamı tebliğde ilân olunur. (1308) Merkezi Umumisinden: Eskişehir Hilâliahmer merkez ambarında satılığa çıkarılan eşyadan (sülüyen, yağh boya, yeşil toz boya, mukavva, ambalaj kâğıdı, karbit) 26 temmuz 934 perşembe günü ve (inşaat mal zemesile marangoz edevatı) 28 temmuz cumartesi günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile ambarda satılacağı. Boyaların kıymeti muhammenesi olan (88294) kâğıtlann muhammen kıymeti (83456) ve karbitin (52500) inşaat malze • mesile marangoz edevatının kıymeti muhammenesi olan (29660) kuruşun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile ta liplerin mezkur günlerde ambardaki satış komisyonuna müra caat eylemeleri ilân olunur. (1324) Ankara Belediyesinden: I TÜRKİYE HİLÂLİAHMER Mezbahada yapılması takarrür eden firigorifik ve teferruatı için icap eden proje ve sartname ve keşifnamenin ihzarı iki ay müddet le münakasaya konulmustur. Şartnamesini görmek ve tafsilât almak istiyenlerin hergün Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatleri ve müsa bakaya iştirak edeceklerin ihzar eyliyecekleri proje, sartname ve keşiinameyi 11 eylul 934 salı günü saat on yediye kadar Belediye Reisliğine vermeleri. (3895) I Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehirde Hilâliahmer ambarında fazla miktarda bulunan muhtelif eşyalardan (sütlük muhtelif emaye tabak, porselen çay ve kahve f incanları, emaye kâse, tuzluk, yemişlik, çiçeklik, vesai • re) 24 temmuz 1934 salı günü saat 14 ten 12 ye kadar açık arttır • ma suretile mezkur ambarda satılacağmdan taliplerin muhammen kıymeti olan (7955) kuruşun yüzde onu nisbetind* depozito akçelerile yevmi mezkurda ambarda müteşekkil satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur (1214) Istanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: löan Gümrükleri Başmüdiriyet Daıresi Tatbikat mekteb:nin hulunduğu salon Jahilinde yap acak olan 681 îira bedeli k^şifli k!şe inşası möt>akasa ve ihaîât kanımunun ÎS Inci maddes. A fıkravnn müsfeniden pazarlıkla münakasaya konulduğundan lalip olanlarm 29 teronîuz 934 pazar günü saat 14 te Istanbul İthalâi Gümrüğön de müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur, (3619) Istanbul üçüncü icra memurluğundan: Bakırköyünde Taşhan caddesinde 11 numaralı hanede mukime iken halen ikametgâhı meçhul bulunan Elisi Hanım ve Ohanes Efendi. Emniyet Sandığına «1100» liraya birinci derecede ipotek irae ettiğiniz Gedikpaşada eski Bostanali yeni Şehsuvarbey mahallesinde Sarayiçikilisesi sokağında eski 15 yeni 13 numaralı bir bap hane nin 1285 lira 84 kuruşun 31 K. evvel 933 tarihinden itibaren % 9 faiz % 3 kumusyon bilcümle masraf ve ücreti vekâletle birlikte te nıinî tahsili için ipotekin paraya çevrilmesi yolile Emniyet Sandığımn ita ettiği 21 şubat 934 tarihli takip talebi üzerine adresinize gönderilen ödeme emrine müb&çiri tarafından verilen meşruhattan mezkur adreste olmadığınız anlaşılarak ilânen tebligat ifasına ka • rar verilmişti. Tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında yukarıda ya zılı borç ve masrafları dairemizin 934/371 numaralı dosyasına ödemeniz Iâzımdır. Borcun tamamına veya bir kısmına veyahut alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazınız varsa gene bu müddet içinde yazı ile veya sifahen bildirmeniz Iâzımdır. Bir ay zarfında borç ödenmez veya itiraz olunmazsa ipotekli gayrimenkulün satılacagı ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak üzere ilân o • lunur. * (4092). Istanbul Belediyesi ilânları \ İzrnir Emrazı Sariye Hastanesi Baştababetinden: Hast&nenin senelik ihtiyacı olan 115 kalem ilâcı açık münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti ve listeyi görmek üzere hergün İzmir ve Jstanbul Limanı Sıhhiye merkezleri Baştabipliğine ve kat'î ihale günü olan 24 temmuz 934 salı günü saat 16 da îzmirde Liman Sıh hiye Merkezinde toplanan Komisyona müracaatleri. (4010) Aşağ.da cüzdan numaraları yazılı tekaüt, yetim ve dulların bi rinci üç aylık maaşlarına ait bordrolar Hususî tdareler Tekaüt Sandığı tdare Heyeti Reisliğinden gönderilerek tstanbul Ziraat Bankasma tevdi olunmuştur. Bankaya müracaatle maaşlarını almal&rı. (4112) 1761, 1052, 1273, 874, 855, 602, 2015, 1768, 2170, 1531, 730, 639. 745, 892, 305, 409, 1764, 1280, 1770, 2006, 717, 857, 898, 2163, 1020r 1071. 2005, 1289, 753, 880, 709, 2185, 2023, 2158, 2010, 863, 1035, 1257, 747, 1788, 1027, 1506, 54, 2011, 726, 403, 1029, 510, 1528, 1287, 1522, 1509, 1529, 1019, 1038, 2165, 884, 1780, 713, 2161, 1769, 881, 878, 281, 1323, 517, 1550, 900, 2025, 5, 419, 1081, 647, 744, 1784, 1059, 2187, 280, 628, 1526, 895, 1776, 2502, 608. 899, 1022, 1521 Otobüslerin fennî muayeneleri için gazetelerle yapılan ilânda 14/ 6/934 tarihine kadar mehil verilmiştir. Bu sırada otöbüslerinin tamirde Mİduğundan bahisle yukarıdaki tarihe kadar yetiştiremiye cek'erini ve bu sebeple haklarının mahfuz tutulmasını istidalarile temenni etmiş olanlarla işbu ilân tarihinden itibaren on gün daha mehil verilmiştir Aksî takdirde elyevm hiç müracaat etmiyenler gibi işbu otobüslerin de ruhsatnamelerinin tecdit edilmiyeceği ilân olunur. . (4116) Istanbul Müftiliğinden: Kuranıketimin tercüme ve tefsirimn tab'ı kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. Talip olanların çartnamesini almak üzere tstanbul Müftiliğine müracaatleri ve yevmi ihale olan 8/8/934 çarşamba günü saat 14 te Vilâyet muhasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusuna yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte müracaatleri ilân olunur. «3927»

Bu sayıdan diğer sayfalar: