27 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

27 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27Temmuz 1934 Beklediği Aşk Edebi roman 15 Yazan: PERİHAN ÖMER Semiramisin içinde ufak bir naerhamet hissi kıpırdadı, fakat çok geçmeden bu his, eski mecalsiz halile yerine sindi ve hareketsiz kaldı. Acnnak!.. Ne için, ve niye?.. Kim bilİT, b«lki de Sedadın hakkı vardı. Ihtimal fazla üzülmiyecekti bile... Artık dü şüntnüyordu; gözleri hâlâ tavana dikili bekliyordu. Belki yanm saat kadar bir zaman böyle gecti. Salonun kapısı yavaşça açıldı. Semiramis başıni bile çe • virmeden »ordu: Necmi sen mîsm?. Titrek bir »es cevap verdi: Benim, yalnız misın?.. Evet, seni bekliyorum. Sahi mi söylüyorsun, insanı bazan ne mes'ut ediyorsun?.. Nectnî yanıma gel!... Evet böyle yakın otur, gözlerime bak, sahi sen mes'utsun. Şu dakikada bilsen gözlerin nasıl parlıyor, nasıl nihayetaiz bir sevinçle parlıyor? Ne budala bir ağabeyin var. Acaba o hayatında böyle bir zevk duydu mu?.. A!.. Sahi unutuyordum; ben sana bugün birşey söyliyecektim. Bir sır, fakat biraz daha yaklaş, yüziime iyice dikkatle bak. Bir degişiklik görmüyor ımısun? Benim de gözlerim sevraçle parlıyor değil mi?. Çünkü seviyorum. Bugüne kadar onu sevdiğime emin degildim, bugün omı neye gördütn, bilsen ne guzel, ne hoştu!. Sana öyle müteşekkirim ki Necmi bu aşln biraz da senin kemanın ya rattı. Sen çalsrken ben hop onu dü • şünüyordum. Beni affet, her însan gibi ben de biraz cgo'ıstim. Seni kemanın için, bana vereceğin hulyalar içm ararkr<n kalbini hîç düşünmedim! Necmi bS'ün kuvvetile kulaklartnı tık*dı, beynine kızgın bir sis saplanmış gibi gözleri dönmüştii, sesini çık'rmadan bir rüzgâr gibi koridorlardan, sokaklardan geçen her âsık gibi sevdiği agızdan cıkan iyi, kötü her lâfa inanı yordu. Bu act masala da manmıstı. Kend'ni vat'k odasmda bulunca bir koltuğa cöktü, basını avuçlannın içinde sıkfa... Göz'erini açtığı zaman, g/"«e ol mustu. Perdeleri kapalı duran pence • relerden mebtıbın haftf aydmlığı da g'remiyordu. Bu kar~nlık genç adamı ürkiittü; yrinden fırlıyarak, elektriğj yaktı. bir den bütün eşyalarile ortaya çıkan odaya hayretle baktı, sonra göz leri parhyan bir noktada k~Wı. Ve. ya • vasca aynaya yaklasfa. Acı bir dikkatkat'e bskmap'a basfadı. Ayn~da şimdiye kadar hiç meşgul olm»dıgı soluk, zayif bir yüz vardı. Bu dökük, seyrek saçlı basm altmdaki kemikleri çıkık yüz, etraflan moraran,' çukura batan gÖzfer Necmîye fazla çirkin göründü. tçröde kacmak, bu rarab daha fazla görme < mek arzusu canl»ndı, fakat kaçamadu Hatta aynaya biraz daha yaklaştı. Daha kararan gözlerle uzun uzun bak • makta dvam etfa* ve beyaz dudaklar der'n çizgiler yaparak bayıhrken «cza • vallı Semiramis, diye düşündü, kim • bilir bir dakika bile bakmasma ta • hammül edemediğjm bu surata saat • lerce bakmak, bakabPmek için ne gucliik çekiyordu. Peki öyle ise ne için? Pahhh!... Bn deliyün! Efclendirmek için jrüze! olmak detjil, giilünç olmak k'fidir.v tki kuru el ayn»vı kapadı, Necmi Sami sarhos gibi sallana salla na uzaklaşuken Hrden sendeledi, a yajh yerde y t a n kemana takılmışb, i ği>di ve vahsi bfr harket'e kemanı sapmdan yakalıyarak kutusundan çıkar dı, bütün havahnı mahveden bir düs manı gırt'agindan vkalayıp sarsar gibi korkunç bir zevkle sarstı. Bütün ço« cukfok, gençlik seneleri bu na*ikor tahta narçastna sanlmtşh ve o buna mukabil sevdiği kadma baskasmı düsün • dürmüstü. Genç adam, kuru, kesik kahkahalarla güldü; buhıtlanan göz • lerinfn önünde, gergin tellerin özerîn de, müt'>madîyen işliyen, bir yay din liyen, düsünen bir kadın ve dSsfinu len güzel bir erkek hayali geçmişti. Son kahkaha boğazında keskin bir bnnçer gibi krvnldı, kaldı. Sporcularımız gitti Katil Osman nasıl yakalandı? Katilin Ineboluda Adliyeye verdiği ifade Rusyada müsabakalar yapacak olan kafile dün akşam vapurla Odesaya hareket etti R A D YO nroffranr»; İSTANBUL: ! 12,30 plâk neşrlyatı 18,30 plâJc neşTÎyatı 19,50 Ajans haberlerl . 19,30 Türl musiklsi neşriyatı fMes'ut Cemil, Ruşen, Cevdet, Ovrik Beyler, Vecihe, Nazan Te. rldun, Nedme Hanımlar) . 21,20 AJans ve borsa haberlerl 21,30 radyo orkestraa tarafmdan sigan musiklsi ve haflf muslJö VtYANAt 17,20 çocukların ramanı . 17,40 plyano ve tagannl konserl . 18,10 !ki musahabe18,50 İMndl konserl 19,30 gramofonla Hlnt düguıüerinden bir sahne . 20,05 hali gecesl: Tagannl ve muski 21,35 taganri ve plyano konserl 22,25 piyes . 23,59 g» ce konserl . 1,05 gramofonla konser VARSOVA: 17,05 muslkl revusfl 18,05 sıhhl mu. sahabe 18 35 gramofonla hafif mnslkl konserl 19 20 sol'stlerln k&nserl . 19.50 muhtelif 2050 gramofonla haflf mnslkl konserl . 20 55 spor, muhtelif 21,17 tagannl ve senfonlk konser 23,05 tefri. ka 23 20 kafekonser havalan BUDAPESTE? 18,35 musahabe . 19,05 orkestra kon serl 19,45 spor haberlerl . 20 taganni konserl . 22,20 orkestra konserl 23 35 Kolompar Çlngene orkestrası 24^5 Roval B cazbant takımı. PRAGs . 19.25 almanca nesrlyat 20,05 haber ICT . 20,15 konser 20,45 Brunden nakll21,10 konferans . 21,25 gramofonla eaz havalan 22,05 Bratlslavadan naklL 23,01 son haberler, gramofon, rusça haberler. BELGRAT: \ 19,05 çocukların zamanı 19,35 gramofon 21,05 Zagrepten nakil . 23,05 orkes, tra İle mllll havalar • 23,50 radyo orkeatraaının konserl. ROMA: 17,35 çocuklarm sa manı 18,19 kansıi konser 19 haberler, gramofon . 21,35 fırka haberlerl . 21,50 senfonlk konser 23,20 yüksek muslkl 24,05 son haberler. BOKREŞ: 18,10 radyo orkestrası . 20,05 radyoda Ünlverslte, radyo orkestrası . 21,20 oda muslklsl 22,05 tagannl: İngiliz ve Amerikan muslklslnden parçalar 22 35 saksofon konserl . 23,05 radyo gazetesl 23,35 gramofonla haflf muslkl parçalan. SEHtR İSLEKl Meuj'a su'annın hali Sca günlerde şehirde satılan nr?mba suları sıkı bir teftişten ge çirilmistir. Bu teftisat esnesmH« d^mgasız m°mba sularma tesadiif edilmi'îtir. Bu vaziyet Belediye varidatına ve sehrin sıhhatine zarar vermekte oldu^undan sulann sıkı surette mürakabe edilmesi alâ kadar memurlara bildirilmiştir Teie.'on Sfrkeiinden paraiar tahsif ediliyor Yeniden inşa cdilecek paviyonlara sarfedilmek üzere Telefon Şirketinden alınacak fazla mükâleme ücretlerinin Belediyece tahsil edilmesi ve proje mucibince sarfiyat yapılması ;çin Ankn • radan Beled'yeye emir gelmiştir. Katil Otman Maktul Nazmiye tnebolu (Hususî mubabiri • mizden) ts • tanbulda metresi Nazmiye Hanımı öldürerel oturduğu evin mahzenine gömdükten sonra Cumhuriyet vapurile kacan Trabzonlu Os manın yakalanması için tnebo Osmani yaka'lvyan luya emir veril POlU &miH Nij/azt misti. Bey Cumhuriyet vapuru Hmanrmıza geldiği vakit, bu katilin yakalan ması irin tertibat almnnştı. Polis âmiri Niyazi Bey, vapura jrîderek, katili vapurun altkat ambannd* yakalamıştır. Osmanın üzerinde bir bıçak, Nazmivenin elbîselerî ve as» Bir'z evvel kendîni bile ürküt'o so • kerken Nazmive ile beraber çekil • luk yüzde, kızıl bir aJev dolaştt mis resimlerî bulunmuştur. Drrinden gelen bir su şıkırtısı, NecKatil Osman istiçvabında; Vakmi Sami balkondan igfldi. Plîbtabm fıkebir kazasının Yalı kövünden aydmlattıÇi sakin denizde ufak bir kaHacı o&ullanndan Osman olduğunu, rartı vardı. Hık, parlak sulann üzerinMevlude îsminde brr kndinla evlî df keman, rabat, endişesiz yahyordu. iken bunun üzerine Nazmivevi IGenç adamm içinde hnsla attığı tab • kinci kan olarak yanma nikâhsız ta parçasma karşı taskın bir kıskanç • afdıgim. bu sırada askere almarak lık uyandı, biraz daha igfldi, aşegı • tstanbula gelirken Nazmiyeyi de beraberce vetfrdigmi, Nazmıiveye dan bir fısıltı geliyordu. Biraz daha Kas'mpa^ada ev tutıro kendisi Haiğ'Ierek dinlemeye başladı; ugultular n>îdive harp gemisinde askerliğmi arpsında bir ses mütemadiyen rabat... RahM... Rahat.r.tSyöraÛ."" ^ ' ^ < bîth«dîShrî, Naztniyenin Çe^mmney' t^anmda înhisarlar TütGn devosunKararan gozleri kapamlı* Denîzbı da çalıstığmı, askerHtml bitirdik ' zevkl kÖnurerek açilan agzından vahten sonra Kasımnasada Bedrettin si bir kahkaha çıktı. Fakat çok geç • mahallesinin AHbaba sokaŞında 22 meden gene e;ki munis, davetkâr te numarah evin bir odasını kiralayıp orada oturduklarmi, diger odaiarda bessümünü bulmustu. Yahudi ailelerinîn bulondufunu, •** Nazmiye fle çok seviftiklermi, 18 SemVamîs. Senursmis. ffiliybr gün evvel Nazmivenin deoodan eve musun?.. Z avallı Necmi... d^inmemesi üzerine sfîzliden araş • trrmıssa da bulamadıgını, polise ha(Mabadi var) ber vermediğini ve nihavet onun gavbubeti teessüründen tstanbulda LİMANDA duramıyarak memleketine gitmek icin vapure bindiiini soylemîftrr. Osman îstanbul Adliyesîne gönderilmek üzeredir. SVketî Hayriyede tasfiye yapı] mak istenildiği, hissedarlarm kazan MÜTEFERRÎK madıkları icin paralarmı geri almak istedikleri hakkında intişar eden haberlere doğru nazarile bakılma tkinci umum müfettis tbrahnn maktadır. S'rket halen ziyan vazi • TaH Bey dün şehrimize gelmiştir. yetînde degildir. Ibrahim Tali Bey, pazar günü Bursaya giderek Bursa kaplıcalannd'a romatizmasını tedavi ettirecektir. Rutyaya giden sporcalartmız hep (Birinci »ahifeden mabat) heyeti aza*ından Cevdet Kerim Beyin riyasetindedir. Spor kafilemizin tesyiinde Cum huriyet Halk Fırkası umumî kâtibi Recep, Fırkanın tstanbul Vilâyeti idare heyeti reisi Cemal Beylerle Sovyet sefareti, Halkevi ve Fede rasyon erkânı ve bir sporcu kalabalıği hazrr bulundu. Kafileye riyaset eden Cevdet Kerim Bey, hareketinden evvel bir mubarririmize seyahat etrafında şu izahatı verdi: « Dost iki memleket gençliği nm temasinın <fa çok iyi ve faydalı olacağuva süphe yoktur. Rusyada yapacagımız temas ve ziyaretler için oradaki teskilât tarafmdan bir program hanrlanmaktadır. Mos kova, Leningrat, Kiyef ve Odesada müsabakalar yapılacaktır. A?ustosun on sekîzinci günü Odesadan hareket ederek 20 ağus tosta tstanbulda bulunacağız.» Sovyet Rusyaya giden spor ka filemiz içinde denizcilik kısmına Vamık Bey rtvaset etmektedir. Bu bir fortna ktyafette ve Halkevinde kısimdan gKÎen. gençler tzmirden AIp, Karamürselden thsan, Beykoz kulübünden Rıdvan, Galatasanay dan Naili, Orhan, Suat, Cihat, Semih, Ahmet, Mehti Beylerle Suspordan Leylâ ve Cavidan Hanunlardır. Güresçiler: Haliç tdmandan Çoban Mehmet, Mustafa, Vefa Kumkapıdan Saim, Nuri, Besiktastan Abbas, Anadoludan Ahmet, Hüseyin ve Kenan ismindeki gençlerdir. Güresçilere de Seyfi Bey riyaset etmektedir. Futbolculara Beykozdan Rıdvan, Galatasaraydan Avni, Necdet, Rashn, Fenerbahçeden Yasar, Mustafa, Esat, Fikret, Besiktastan Meh • met Ali, Şeref, Feyzi, Nuri, lzmir mıntakasmdan Sait, Ankara mmtakasından Bilâ], Süleymaniyeden Bülent, Ali, tstanbulspordan Samih, Resat, Hasan Beyler dahildir. Sporculardan başka idareci ve hakem olarak tzmir mıntakasmdan Mustafa, Istanbuld'an Kemal H/ılim ve futbol heyetî reisi Necmettm Beyler de kafile ile beraber gitmişlerdir. Iktısat Vekili dün sergiyi ziyaret etti (Birinci sahiteden mabat) Celâl Bey, bütün paviyonlarda ayn ayn uzun müdd'et kalarak, teshir edilen yerlî mallarm BmiIIerile gSrttsmüs ve kendilecinden muhtelif meselelere dair malumat almıstır. El ve ev işleri Şirketi Hayriyenin vaziyeti Ibrahim Tali Bey geldi Kurba'ıc'ereden de tramvay geçirüecek mi ? Roma sefiri İzmire g'tti Bir müddettenberi mezunen Ankarada bulunmakta olan Roma sefiri Vasif Bey dün saban şehrimize gelmiş, buradan tzmire gitmistir. Vasıf Bey tzmirde birkaç gün ka lacak oradan memuriyet mahalline gidecekthr. Muhittin ve Hâmit Beyler Vaiovaya gitîiler Vali ve Beiediye Reisi Muhittin Bey dun akşarr reis moavini Hâmit Beyle beraber Y^'ovaya gitmistir Muhittin ve Hâmit Beyler tumartesi tekrar ts • tanbula «vdet edeceklerdir. Kadıköyünde Hasanpaşa mahalle • sile Kurbalıdere civan halkı tarafın • dan 4000 imza ile tanzim rdilip Bele • diyeye verilen istidantn tetkikatı *ir • ket.'er komiserliği tarafmdan ikmal e d'lmiştir. Bu semtlerden tramvay ge • çirilmesi hakkında varit olan bu dilek sirketler komiserliğince muvafık göriilmüştür. Yalnız bunım imkânı olup olmadığı hakkmda Üsküdar Tramvay şirketinin de mütaleasının sorulmasma karar verilmiştir. tktnsat Vekilimiz, el ve ev işleri »m teşhir edrldiği Halkevi tctima iyat subesi paviyonunda doktor Galip Hakkı Beyden, sehirde ignesile çalısan kaç khi bulundugunu sor • muştur. Galip Hakkı Bey: < Busün icin derhal 2 bin isçi tedarik edi'ebilir; fakat himaye edrlirse adetleri on bini gecer> cevabmı vermiştir. Her memleket, evlerinde çalı.«an fakir ailelerine iş cıkarmak istedi ğinden bu eserlpden harice satıs yapılamamaktadır. Bilâkis kontenjan meseleleri münasebetile vanılan temaslarda muhtelif meml^ketlerin Türkiyeye bu kabil mamulât îthal etmek tekliflerile karşılasılmıştır. Vekil Bev. Kemalive bahlannın teshir edildiçi kısnn da gezmisj boyalan ve desenlerini tetkik etmîs, satts olup olnaad'ığını sormustnr. Vekü Beye: Eh, şöyle bövie.. Cevabı verilmiştir. Vekil Bey de, bu sekilde cevabın, esnafımızda ekseriya kazancı gösterdiğinî söyliyerek lâtife etmislerdir. Kiirkçülük ve bezcllızîmiz Vekil Bey, yerli kürklerin teîhlr edüdisi kısımda da kürklerin nasıl tftdarik edild!*i, nasıl boyandığı hakkında suaJler sormustur. Kontenjan üzerine teessüs eden kurVcülük san'atmin de inkigaf etmekte olduju müşabede edilmistir. VekH Bey, Burüadaki Hacı Sabrî fabrikaları mamnlâimı tetkik ettî ğî esnada, bazı firmalar arasmdaki rekabet »eklini mevzım babsetmi» ve bu rararlı vaziyeti bertaraf edecek îlk carptıin meslekî ablâkm teessusü olacağım bilhassa kaydetmistir. Sip^hi oglu Hâmit Beyin Adapaxan Bez fabcîkasi manrulâtmı da tetkik eden Celâl Bey. amele mik tan ve satı«lar hakkmda malumat Utemijtir. Vekil Beye, bilhassa ip lik tedan'ki meselesinö*eki müskü • lâttan bahsedilmiştir. Iktısat Ve kilimlz de Kayseri fabrflcasmın I93S te iplik vermeSe ba«Iıyacagını, Bakırköy fabrikasmın da bu hususta Yardımı olacafrnT, maamafih 1937 de böyle bir meselenin tamamen kalmıyaçaSım, haricin ipliklerine^muhtac olmaktan kurtulacağımızi beyan etmistir. Vekn Bey, Kütabya Azîm Cini £»brikannın »aviyonunu gezerken Kütahv&da bir de porselen fabri • katı acılacağını söylejn«tir. Vekil JBey» krem, lâvanta, hrnak cilâsı sibi tuvalet levaxun> cıkaran bir laboratuarın mamulâtını tetkik ederkenı Nalbantfar kontrol edilecek Hayvanların nallan takılırken bilgisizlik ve ehliyetsizlik yüzün den hayvanlarda birçok ayak has • talıklannın husule geldiğini nazara alan Ziraat Vekâleti badema nalbantlan kontrol etmeğe ve hepsin! fennî malucnatla teçhiz etmeğe karar vermis ve bunun için İstanbulda, Ankarada ve Diyarbekirde olmak üzere üç mektep açmağı lüzumlu görmüştür. Bir muallimin muvaffakiyetli sergiyi Balıkesirin Necatibey erkek muallim mektebi resim muallimi A. Sırn Bey Güzel San'atler Akade tnisi salonlarında bir resim sergisi •cmıstır. Serpi mütevazi bir şekilde tanzim edilmiş olup 60 eserden mürekkeptir. Sırn Bey bir kısım tablolannda fütürizme büyük ver vermiş bulunmaktadır. Bu eset' lerden bilhassa zeybekler, kahka • ha. balo ve kâbus zikre şayandır. Demirci tablosunda da hususiyet vardır. Eserlerde umumiyetle renge ve terkibe ehemmiyet verilmiş tir. Kendi kendine mütevazi bir şekilde çahşan bu »an'atkâr mualiimi tebrik ederiz. Tarih Tetkik Cemiyeti bürosu . Merkezi Ankarada olan Türk Tarihi Tetkik Cemyeti umumî bürosunu simdilik tstanbula naklet • mis ve Dolmabahçe sarayında hususî bir dairede çalısmağa basla • mıstın. lehirTiyatposu Veremle Mücadele Cemiyetinin mehtap gezintisi Veremle Mücadele cemiyeti tarafından tertip edilen mehtap gezin • tisi dün gec'e yapılmıştır. Tenezzüh saat beşe ka4ar devam etmis ve çok eğlenceü oimusturı. Eğer kapıları açarsak rekabet edebilecek misiniz? BERLİN: Sualini sormuş ve cevabı iyice dü17,05 eğlencell muslkl neşrlyatı • 19,35 sünerek vermelerini tavsiye etmistir. Şubertın şlmdiye kadar malum olmıyan Vekil Bey, bu mtfametttitA Avnt "şarbfirft 20,05 musahab%"TJ6^5 gunün padaki emsali derecesinde oldHığu, aklsletl, slyasl fasa naDener » , < « *• » her sekilde rekabet edöbHeceğ! ce loflyatfan naklen piyes 22,05 ten 2 ye vabı verilmiştir. kadar fevkalade dans havalan. Karyola fabrikatoru doktor Halil Sezai Bey de Vekü Beyin bu şekrldeki sualine ayni cevabı vecmiş, esasen Almanyadan serbest itbalât yapılmakta olduğunu ilâve etmistir. Vekil Bey, Yağlıkçızade Şakir Beyin mamulâtını tekik ederken de, Bursa San'atkâran Gücü knlübfi memlekette bu san'atle uğraşan kaç atletleri dün şehrimize gelmişlerdir kişi kalmış olduğunu sormuş: 1leri giden bir iş mi, yoksa geri Bugün Taksim stadyomunda Galatasaray, Pera, Kurtuluş, Şişli ku kalan bn iş midir? lüpleri atletlerile müsabakalar yaDemiştir. Vekil Bey, bu pavi pacaklardır. Bugün yapılacak müyonda tetkikat yaparken, amillere sabakalar şunlardır: reklâmın ehemmiyetini de hatırlat100, 200, 400, 800, 1500, 3000 mıştır. metro koşular, uzun, yüksek, sarıkCelâl Bey, mensucat fabnkalanla atlama, disk, gülle, cirît atma nm ayn ayn boyahaneler tesis et • 4X100, 4X400 bayrak yarıslan. meleri mevzuu üzerinde sanayici Müsabakalara saat üçte başla Ierle de hasbıhallerde bulunmuş, nacaktır. ayn ayn boyahaneler yerine bir veya iki merkez yapılması ebafında alâkadarlann fikirlerini almıstır. tstanbul mıntakası denizcilik heVekil Bey, sergiyi gezerken sana yeti tarafmdan tertip edilen îkinci yicilere bilhassa kültürü olan gençteşvik kiirek yanşları bugün Analer den işçi yetistirilmesini tavsiye doluhisannd'a hapılacaktır. etmistir. Vekil Bey, tetkikleri esnasında Sanayî umum müdürü Recai Beye birçok notlar aldırmıştır. Bugün Veliefendi çayınnda at Bundan sonra Vekil Bev serefine yanşlanna başlanacak ve ilk haf bir ziyafet verilmiştir. Vekil Bey tanın koşulan yapılacaktır. sa nayicilere: € Şunu da bilmek ve herkese öğretmek lâzımdır ki Türk sanayii yalnız patrona menfaat temin et Galatasaray kulübü idare heyeti mez. Memleketin umumî refahı işistifa etmiştir. çinin doymasını ve umumî kalkm • Yeni heyeti idareyi intihap et • mayı temin eder. Sanayi, bütcenin mek üzere 10 ağustos cuma günü umumî vaziyeti üzerinde tufeylî bir fevkalade bir kongre aktedilecektir. unsur değil, bilâkis memlekette bir refah vasıtasıdır. Millî Sanayi BirIiğinin bunu göstermek ve tebarüz eU:rmek baslıca vazifesidir» de Vefa . Kumkapı İdman yurdundanî mfctir. Görülen lüzum üzerine kulüpte mu Vekil Bey saat 15 te sergivi ter kayyet bütün azanın kayltlerinln tecdl ketmîş ve her subede terakki gör • dine başlanacaktır. ' düğünü söylemiştîr. Kaylt muamelesl evvelâ cemi sporlar dan başlıyacak ve her şubenin kaydl 15 Tepebası Be'edıve Belcdiıpsi bahcesinde Sehir Tigün müddetle devam edecektir. Bu müdyatrosn san'atkârlan det zarfmda müracaat etmlyenlerin kutarafmdan lüple alâkalan katedlleceğinden kulüpt* BU AKŞAM mukayyet futbolculann altısar fotograf ve nüfus hüviyetlerile beraber hemen kuSaat 22 d« lüp idare heyetlne müracaatlerl tebliğ olunur. Bilvasıta müracaatler sayani ka. bul deglldlr. 1 ağustos 934 tarlhinden ltlbaren pazar, 14 Tablo salı günleri a'tıdan sonra, cuma günü Yazan: Ekrem Reşit Besteliyen ı Ce12 ye kadar .. mal Reşit Bugünkü spor hareketlerl KUrek milsabaka'arı At yarıslan Gala'asaray kulübü idare heyeti istifa etti Vefa Kumkapı ku'ubU azalarına ADALAR REVÜSÜ Nevrol Cemal sinire, baygınlığa, yürek çarpınt sına ve sıkmtısına emsalsiz ilâçtir. Içtimaa davet I Sergiden bir manzara Kasımpaşa spor birliği reisliğlncllenî' Birliğimlzin senelik kurultayı 3 ağustO3 934 cuma günü saat 10 da birlik blna . sında toplanacağmdan bütfln arkadaş ların gelmesl ehemmlyetle rlca oîunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: