27 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

27 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lemmuz Cumhuriyet jgfel Cumhuriyet^ HaOk sütunu Maliye Vekâletinin nazarı dikkatine Samsuna tâbi Sungurpasa köyü mnhtarı Recep lmzaslle blr slkayet mcktubu aldık. Bu m«ktupta denlllyor kl: «Rarbi sailde Slnopta köyumüzün maliye kuyudat evrakı tamamen yanmıatır. Bunua ttzerlne sonra tarlalara kıymet takdlr edilmlstlr. Bu kıymet takdlr edilirken mal sahlplerine mallannra kıymeti sorulmuş, onlar da altın ve kâğıt farkı gözetmeden blr bedel söylemlsler . dlr MalmemurHn söylenen kıymetl aL tın toerlnden hesap ve kaydetml?ler ve bu meblftgı kagıt esasma göre aîtj defa büyülterek verglyl ona gflre tahakkuk ettlrmlşlerdir BereketH senelerde kfiyîfl bunun far. kmda olmamış, fakat mahsuî azalıne* ve kıymetl dü^unce mesele anlasılmıştır. Bu husustakl yanlışhftın tashihl lçln Vekâiete müracaat «ttlk Gelen eevapta çlmdiye kadar bu »ekllde verglye üntfyet peyda etmişlerdlr, gene bu vechile verel tarhına devara edüsin diye cevap gelnrstlr. Evrakı yanmıyan köylerin vergilerl bizlm verglmlzle mukayese edilecek olursî arada nlsbetsizlik derhal meydana cıkar Bu yanlıshgm tashihi Jçin Vekâl«tın blr defa daha nazari dlkkatlni celbetmenıri rlca ederiz » Yenl çıktı Askerlik İşleri Askerl hesap memurlugu imtihanları Beyoflu Askerllk subesinden: Hesap memuru mekteblne taHp bulu. nan lhtiyat sablt efendilerin imtıhan . lan 1/8/034 tarlhinde saat 9 da blrinci fırka karargâhında yapüacağı clhetle taliplerln o zamana kadar muamelelerl ikmal edilerek yevml mezkurda fırka ka. rarg&hında bulunmalan lfizumu Uân olunur. Yüksek Mektepler Mubayaa Komisyohu Riyasetinden: Yüksek Muallim Mektebinin 934 mali yılına ait mekulât, mahrukat ve saire ihtiyacatı aşağıda yazılı günlerde saat 14,30 da başlanılmak ve 17 ye kadar devam etmek üzere sıra ile ve açık münakasa usulile ihaleleri icra kılmacaktır. Taliplerin şartnameleri görmek üzere Be yazıtta Üniversite arkasında Yüksek Muallim Mektebi Müdürlüğüne ve münakasaya iştirak için ihale günlerinde Fındıkhda Güzel San'at • lar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasipliği dairesinde müte • sekkil Yüksek Mektepler Mubayaa Komisyonuna muracaatleri ve muvakkat tetninatlarının ihale tarihinden evvel Yüksek Mektepler Muhasipliği veznesine yatırmaları ilân olunur. (3779) 28/7/934 cumartesi : «Ekmek Et Yaş sebze Odun Mangal kömürü, kok kömürü Kıriple maden kömürii» 29/7/934 pazar : «Pirinç • Tuz Beyaz peynir Kaşar peyniri Kuru fasulye Nohut Siyah ve kırmızı mer • cimek Kuru bezelye > Kuru barbunye fasulye ve pirinç unu» 30/7/934 pazartesi : «Un lrmik Makarna Şehriye Sadeyağ Zeytinyağ Zeytin Sabun Şeker Yumurta» VAPIERCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Denizyolları İŞLETMESt Aeentalan: Karakoy KoprSba^ T>!. 42362 Sirked Mabfirdarzade Han Tel 22740 İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Trabzon yolıı Tarı 'azar dtşte Donuşte günfl Zonguldak, vapuru 29 temmoz saat 20 de Gaiata G\Ayancık, Rizeye. kalkacak. rıhtimından Mersin yolu Anafarta Pazar vaparu 29 temmuz 10 da Sirked nhömından kalkacak, gi dışte Çanakkale, Izmir, Kiillük, Bodrum, Rodos, Marroaris, Dal Davetler Malul Gaz leri davet Ankara Malulgaaller cemiyeU Istanbul «ubesl rlyasetlnden: 3/8'934 cuma günü saat 11 de Ünlverslte konferans salonunda subemiz llk kongreslnl aktedecegınden aubemize mensup bulunan malulgazılerin gelme leri Uftn olunur. Ineboln, ve Samsun, Ünye, Orda, boiu, Görele, Gıresun, Tıre Trabzon bunlara ılâveten Of ve Sur meneye oğravacaktır Dr. Haf ız Cema! Ayvalıksüratyolu Dahiliye mütehassuı Cumadan baska günlerde saat (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul Divanyolu No. 118, muayenehane ve ev telefonu 22398. Yazhk ika metgâh telefonu Kandilli 38 Beylerbeyi 31 yan, Fetbiye, Kalkan, Kaş, Fınike, Antalya, Alanya Mero'ne dönüşre bunlara jlâveten Taşucu, Anamur Kuşadası, Geliboluya ugrayacaktT (4184) istanbul Borsası kapanış fiatler, 25 7 934 NUKUT I ı 'o ü 2(1 il» '0 20 il 0 Merlın Dolar Fransıı fr. Lireı Belçıkâ h. Urahmi Isvıçre fr. Leva Horın (,e> krono Avusturya sıı Peçeta Mark ZloU Lev Dıaar Rable Yea Lsveç kronn Tbrk tltuu Mecldıye Banlcnot üs. R. Posta Telgraf ve Telefon Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Osmaniye telsiz irsal ietasyonunda mevcut lokomobil, hurda makine «klât ve edevat nıüzayede ile satılacaktır. Talip olanlann, mezkur eşy?/ı görmek üzere hergün Osmaniye telsiz istasyon mühendisliğine, müzayedeye iştirak etmek İçin de 2/8/934 tarihine musadif per • şembe günü sart 14 te Beyoglu Posta T T. Merkezinin üçüncü ka • tında Levazım Müdürlüğünde müteşekkil Mııbayaat Komisyonuna müracaat eylemeleri ve hergün «artnameyi alabilecekîeri ilân olunur. Mersin Vapuru 28 temmuz Gomarfes! ve Arvalık yolunun mutat iskelelenne uğrayarak izmire pdıp dönecektir. '4185) Anar şizm Yazan : Kropotkin Tercümî eden 1,500 Metre Mik'abı Kundakhk Ceviz Tomruğu Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Açılı? 634 0,794854 12,0b 9.2714 3,4ü «34.50 0,7950 12,06 9.A67 3,4' 83,5('5 Z, 4.(83 66 30 19,1% 4,.:8I8 5,8103 ^,0710 4,2115 8,9«5 7H.40I4 34.8075 Haydar Rlfat Bey fO Kurus ÇEKLER Londrı Mnano Bruksel AtİDd Cem Sultan Avrupada da heyecanh bir ronun mevzuu olarak tanınmıs ve birçok muharrirlere, ressamlara ilham kaynagı teskil etmis olan Osmanlı prensinin hayatını en iyi ve en cazip şekilde tesbit eden deÇerli bir eserdir. M. Turhan Beyin sayısız eaer lere müracaat ederek yazdıgı bu nefis ve pek nefis romanda tarîb vardır, »iir vardır, aşk vardır. ıstırap vardır, heyecan vardır. Yeni çıktı. Fiatı yetmif b«s kurustur. Centvre ' rap Vıyanı Madrıt Berlın Var;ova budapeşu Bukrej Belgrat Vokohama Moskov a 1.1747 »9.14 2,07/5 4,2115 3,985 79,4014 34,8ü7^ 2,b587 IO9'J,23 J.0591 Bu malzeme 27/8/934 tarihinde saat 14 te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak üzere hergün 13,30 dan 15,30 a kadar Komisyona mSracaatleri ve münakasaya girmek istiyenlerin de teminatlarım havi teklîfnamelerini yevmi mezkurda muayyen saatten evvel Komisyona tevdi eyle mi» olm»lan. (4125) I istanbul Belediyesi ilânları \ İS f iKRAZLAR 3< Tttrk borcu tahvili t *933*ık. Istikrazı Istikrazı Dabllı Erganl Kadm Avcısı Belli olan deliliklerin sayısi yetmiştir, bilinmiyen deliliklerin aayisını ise Allab bilir derler. M. Turhan Bey, bu eserinde iste bu gizll deliliklerden btrini tablil ve teşrih ediyor, ortaya düsündürücü bir eser koyuyor. Yeni çıktı. Fiatı yüz kurustur. Aşağıda cüzdan nuro^raları yazılı tekaüt, yetim ve dullann birinci üç aylık avanslarına ait hususî idareler tekaüt sandığı idare heyeti reİ5İ!gin,den gönderilen bordro sureti İstanbul Ziraat Bankası müdürlüğüne gönderilmiştir. Müracaatle maaşlannı almalar . (4190) 615, 616, 622, 631, 641, 519, 604, 2176, 2179, 2181, 2186, 276, 282, 201, 2034, 2164, 2168, 2020, 414, 417, 420, 301, 2, 3, 51, 55, 101, 126, 882, 888, 896, 899, 853, 854, 866, 872, 876, 880, 738, 741, 749, 751, 702, 721, 1793, 1760, 1763, 1767, 1773. 1774, 1777, 1775, 1779 1782, 1785, 1786, 1787, 1546, 1551, 1754, 1758, 1530, 1325, 1326, 1285, 1295, 1297, 1999, 1302, 1309, 1264, 1267, 1272, 1277, 1074, 1075, 1080, 1083, 1036, 1053, 1054, 1055, 1014, 1016, 1023, 1025, Dr. Nuri Fehmi İstanbul Nafıa Başmühendisliğinden: Keşfi 69,418.83 liradan ibaret olan Davuthı Ağva yolunun 9,095 metro tulündeki kısmımn tesviyei turabiye ve imalâh smaiye ve şose inşaatı, münakasa ve hususî çertnamesindeki şeraitle ve kapalı zarf usulile münakasava çıkarılmısMr. Şartname, mukavelename ve kesifname ve projeler 5 lira mukabilinde tstanbul Nafıa başmühendisliğinden tedarik olunabilir. Taliplerin 15/8/934 tarihine musadif carsamba günü saat on beşe kadar münakasa kaimesindeki vesaikile btanbul Vilâyeti Daimî Encümenine muracaatleri. (4188) tiöz Hekimı Cağaloplu, Süreyya B. apart. Saat 2 • 6 ya kadar Telefon 23212 Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mektebln bir senelik ihtiyacı oîan levazîmı tersimiye alent münakasaya konulmuştur. Münakasası 29/8/934 tarihine musadif çar şamba günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin çartnamelerini g5r mek üzere muracaatleri ve muayyen saatten evvel muvakkat temi natlanm melrtep veznesine yatırmaları i'ân olunur. (3450)' İstanbul Telefcn Abonelerinin TÜRK Nazari Dikkatine: Bankası TİCARET ve SANAYİ Tasfiye Memurluğundan: Nafia Vekâletinden: İstanbul Telefon Şirketinin 1 teramuz 1932 tarihinden itibaren 1 kânunusani 1934 tarihine kad&r mukavele haricinde abon^lerinden fazla aldığı tahakkuk edip iadesi lâzım gelen paralarm Haseki ve Cerrahpaşa hastanelerinde yapıknaaı düşünülen yeni inşaata »arfedilmek üzere Belediye bütçesine tahsist düşünülmektedir. Ancak hükumet, bunu dusünürken tamamile abonelere ait bulunan bu paraların bu şekilde hükumetçe tasamıf edilmesine abonelerin muvafakatleri olup olmadığım oğrenmek lrzumunu hissetmiş* tir. Binaenaleyh, paralarının kendilerine iade edilmesini istiyen abone varıa, bu ciheti en çok 10 ağustos 1934 tarihine kadar doçrudan doğnıya Ankarada Posta, Telgraf ve Telefon Umum MüdürlüSüne gönd<»recekleri bir istida ile haber vermeleri rica olunur. (4179) Halî tasfiy.de bulunan Türk Tica ret ve Sanayi Bankasınra alacakhla • rile akteyledigi konkordatonun birinct ticaret maKkemesince tasdikına dair tadır olan karar kesbî kat'iyet eyle • dlği cihetle konkordato mucTbince te • diyat icra edilecrğindetı ala • cakhlann alacaklannı ve hü • viyetlermi müsbit ıaesaikı hâmi • len 30 temmuz 934 tarihli pazartesi günunden itibaren hfrgün sabahlan sa • at 10 13 e kidar Tashanda besind katta kâin tasfiye memurhıfana mu > raeaatleri lüıumu ilân olunur. ( 1 4 1 4 ) Para, her kilidi açan bir anahtardır! Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: 200 araba gübre, 150 kilo vanağı, 5 baş kasaplık oküz. Pendik Bakteriyoloji Enstitüsiîe Serom Darülistihzannda mevcut cin» ve miktan yukanda srösterilen grübre, yapaçı ve kas^dlık öküzler acık arttırma suretile 28 teoımuz 934 tarihine mueadif cumw tesi günü »aat 14 te satılacaktır. Almak istiyenlerin yevm ve «aati mezkurda Pendikte mezkur müeMetelerde teçckkül eden ko^i^yona müracaat etmeleri. (3676) "MEHMET cadV«' \ o 56 Fot> MUAMMERÜ Kadıköv, Mods Dis Tabibf I Iftî^iinde TELEFON 6 0 6 5 3 I Beyoğlu üçüncü sulh hokuk bâkim • liğindrnt Mahkememmn 934/1176 numara tabtmda Hasene Hanun rekiS avukat Ihsan Rüstü Beyin müddeaaleyh Beyoğlunda Tum^um mahallesinde Linardi tokağında 47 numarak hanede mu • kîm Sevki Naztf Bey aleybine açtıçı tahliye dav'Mndan dolayı müddeaa'eyh namma gönderilen dava arzuhali zahrmdaki meşruhata nazaran mabalH mezkurdan çıktığı ve halen ikam^tgâhıntn meçhul bulunduğu anlasilmakla bermucibi talep yirmi gün fasda ile i • lânen tebligat icrasma karar verilmis ve yfvmi muhakeme ol?rak ta>"in olunan 20/8/934 r = z a r t e s « &üm« »*»* 10 da mum'ileyh mahkemeye gelmediğî ve tarafmdan bir vekil göndermediği tak. dirde gıyabında muhakemeye d^vam olunacağı makamı tebliğde ilân olunur. istanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüsünclen: Mektebin 934 malî senesi ekmek ihtiyacı hakkında evvelce ka palı zarf usulile yapılan münakasasma talip zuhur etmediğinden bu kere alenî mönakasa turetile munakasasının icrası takarrür et • mekle taliplerin yevmi ihale olan 12 ağustos 934 pazar günü saat 14 te Gümutsuyunda kâin Mektepte münakit komisyona denozito akçelerile beraber muracaatleri. (3986) Sizde İŞ BANKASI9 ndan bir kumbara alınız Iş Bankasından kumbara a'an on binlerce vatandaş, biriktirdikleri para iîe bir kaç sene içnde, birer sermaye ve iş sahibi oTmuş!ardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: