27 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

27 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TİFO ve PARATİFO AŞISI Tilo ve paratito bastaliklanna tutulmamak için tesiri çok kat't, muafiyeti pek emin bir aşidır. Her eczane ve ecza depolannda buiunur. (793) Dr. 1HSAN SAMİ r 27 Temmuı 1«M 1 Dr. A. KUTIEL Karaköy T opçular caddesi No. 3 3 Göz Hekimi Dr. S. Şükrü Babıali Ankara caddesi No. 60 Birinci sınıf mütehassıs HEPSi BiRiBiRiNE BENZiYOR... HEPSi DE AYNİ VAİTLERDE BULUNUYORLAR. HANGiSiNi İNTİHAP ETMELi ? f t | îahçekapı Tashan No. 25 saat 9dan akşaml ^ahcekaDi Taşhan akşamp •• 7 ye kadar pazartesi tıkar^ya tneccaner. SATILIK ECZANE îstanbulda, işlek bir yerde sahlık bir eczane isüyenlerin tst?nbulda ecza taciri Siza ve Benbasat Efendilere miiracaat etmeleri. (13S5) S£Rf S^KALLILARA ıVıUJUt or. BAHATTiN ŞEVKi I Cildive ve zührevıye m tehassisı S A T iE tar*?m4an VERESİYE satılan elektrik cihazları sayesinde Bir soğulc hava dolabını satın almazdan evvef bunları düşünüyorsunuz. Fakat piyasada bulunan bütün markaları gördükten sonra bütün bu soğuk hava dolapları arasında yalınız birinin temayüz ettiğini göreceksiniz. O da "Frigidaire"dir. FRIGIDAIRE BOURLA BİRADERLERveŞsı Somef a S oi inğ e h Türkiye umurof mümessili: îstanbu! Sultanhamara, Camabaşı Han No. 10 İJ.rairbavii Mehmet Alim Başdurak N. 61 SAYFİYEDE RAHAT YEDI SATIŞ MAGAZASI; Metro Han Cumhuriyet meyj^am Necati Bey caddesi EEeklrik evi Muvakkithane cad. No. 83 Şirketi Hayriye iskelesi 23 Nisan caddesi No. 19 Beyoğlu Telefon Taksim If Salıpazarı I) Beyayıi M Kadıköy M Usküdar If Büyükada ra 44800 40918 43439 24377 60790 60312 55128 Cemiyeti Hilâliahmer Liseler Alım Satın Komisyonundan: Haydarpasa Lisesi için yaptırılacak «500» adet ders sırası 15 ağustcs 934 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapah zarf usulile münakasaya konulmustur. fstanbul F.rkck lisesindeki nümunesi veçhile taliplerin sartnameyi görmek üzere mezkur lisedeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edecekierin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatleri. (4176) Merkezi Umumisinden: Gümrük Muhafaza U. Kumandanlığı fstanbul Satmalma Komisyonundan: 1 Gümrük Muhafaza teşkilâtı için «2670» metro kışlık kumas ve «1074» çift kundura ayrı, ayrı kapah zarfla eksiltmeye komılmuştur. 2 16/8/934 persembe günü kumaşların saat 11 de, kundurala rın saat on dörtte eksiltmeleri yapılacaktır. 3 Tasdikli şartnameler her gün komisyondan alınabilir ve nümuneleri de görülebilir. 4 Isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzları veya banka kefa'etnamelerini teklif mektuplarile birlikte belli zamandan evvel komuyona vermeleri. , * " (4178) Eskisehir Hilâliahmer merkez ambarında satıhğa çıkarılan eşyadan (sülüyen, yağh boya, yeşil toz boya, mukavva, ambalaj kâğıdı, karbit) 26 temmuz 934 perşembe günü ve (inşaat mal zemesile marangoz edevatı) 28 temmuz cumartesi günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile ambarda satılacağı. Boyaların kıymeti muhammenesi olan (88294) kâğitlann muhammen kıymeti (83456) ve karbitin (52500) inşaat malze • mesile marangoz edevatının kıymeti muhammenesi olan (29660) kuruşun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile ta liplerin mezkur günlerde ambardaki satış komisyonuna murâ • caat eylemeleri ilân olunur. (1324) Sen Jozef Lisesi: KadıköyI Tedrisatın başlaması 13 eylül o'arak leylî fclebe için 12 eyliil ve nabarî tnlebe içm tespit ecMmiştir. llk mektep mezunlan Türk talebeye mahsus olmak üzere ihzaıl sınıflan me\cuttur. Tei. 60 0 2 ! NIŞANYAN Hastalanm hergün akşama kadar B e y oğlu Tokatlıyan oteli yanında Mektep sokak 35 No. lı muayyenehanesinde tedavi eder. Tei: 40843' (842> Doktor Evvelkilerinden daha sağlam ve ağızları daha keskin olan yanklı GtLLETTE tıraş bıçaklarile sakalınızı mükemmel bir surette tıras etmis ve ayni zamanda bir bıçakla birçok de* alar tıras olmus plursunuz. (137) Tophanede Levazım Amirliği Satın Alma komisyonu ılânîarı Maltepe Lisesile, Gedikli Kü • çük Zabit mektebinin 12,000 kilo süt ve 10,000 kilo yoğurdu 4/ 8/934 cumartesi günü saat 14,30 da alenî münakasa ile almacak tır. Sartnamesini göreceklerin hergün, taliplerin belli saatte Tophanede komisyona gelme ri. (3869) Gülhane hastanesi için bulaşık yıkama ve çamaşır ütü makinelerinin pazarlığı 28/7/934 cumartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin Tophanede Komisyona gelmeleri. «140» «4Î45» **» fstanbul Levazım Âmirlieine bağlı kıtaat için on bin kilo kabak, beş bin kilo kuru soçan, beş bin kilo patates pazarlıkla 28/7/934 cumartesi srünü saat 14,15 te alınacaktır. Taliplerin Tophanede Komisyona gelme leri. «147» (4197) fstanbul Levazım Âmirlieine bağlı kıtaat için beşer yüz liralık kavun ve karpuz 29/7/934 pazar günü saat 14 te pazarlikla alınacaktır. TaJiplerîn Tooha nede Komisyona gelmeleri. «148» (4198) M. M. Vekâletİ için 8 adet numaratör daktor ile 3 adet numaratcVün pazar Iı 5ı 29/7/934 pazar günü saat 14,30 da yapla caktır. Taliplerin Tophanedeki Komisyona gelmeleri. «146» (4196) Sahip V8 Batmuharrin Yantu Nadi ümumi nefrtyah idare eden Tazx Işleri Müdürü: Hikmet Münit Hatbaacüık ve Nefrtyat Türk Anonim Şirketi . Istanbul BAN KA5! Yuksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait Ankarada Yenişehir civannda Saksenberg şarap fabrikası namile maruf olan fabrika 31 mayıs 935 ta • rihine kadar icara verileceğinden taliplerin sartnamesini görmek ü zere Enstitü muhasebesine ve % 7,5 teminatlarile 5 ağustos 934 tarihine musadif pazar günü saat 15 te Enstitü ldare ve İhale Komisyo nuna müracaatleri. (3891) Clfh ard'clofdur 'ADA BiRiKTiDEN

Bu sayıdan diğer sayfalar: